Sayareei ke tanha sakenanash parvaneha hastand سیارهای که تنها ساکنانش پروانهها هستند

Couverture
UTOPIRAN Naakojaa, 20 sept. 2017 - 179 pages

کسی که در شانزدهم ژانویهی هزار و نهصد و هفتاد و نه از مرزهای ایران گذشت، من نبودم، جنازهی من بود. در واقع من توی فرودگاه تهران جا ماندهام و هنوز -سرگردان و مات- در سالنها میگردم و برای مسافرها دست تکان میدهم. غالباً برای آنها که کسی به استقبالشان نمیآید، هم آنها که تکیده و گمشده، رو به خروجی بزرگِ سالن روان میشوند و عطری سرسری از رفتنشان در هوا میپیچد. 

 

Table des matières

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Section 20
Section 21
Section 22
Section 23

Section 9
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Section 14
Section 15
Section 24
Section 25
Section 26
Section 27
Section 28
Section 29
Section 30

Expressions et termes fréquents

À propos de l'auteur (2017)

 پیام فیلی متولد آبان ماه ۱۳۶۴ در کرمانشاه است. او سرودن شعر را از سنین آغازین نوجوانی شروع کرد. نخستین مجموعه شعر او، «سکوی آفتاب»، سال ۱۳۸۴و با سانسور بسیار، هنگامی که نوزده سال داشت توسط انتشارات آرویج در ایران به چاپ رسید، اما او ده مجموعه شعر دیگر به نامهای: هندسه عریان ــ منصور؛ چوبهها و بدعتها ــ جهان قلمرو تنهایی ــ ترانههای انسانی ــ جنگ به روایت من ــ شاه بابا ــ حسنک ــ چشمهای تو آفتاب را به من یاد داد ــ مودیلیانی ــ و ــ به سرزمین رسولان ــ به رشته تحریر درآورده که هیچیک در ایران مجوز چاپ و نشر دریافت نکردهاند. پیام فیلی نویسنده کتاب «من سبز میشوم، میوه میدهم؛ انجیر» است که پاییز ۱۳۸۹ توسط نشر گردون در برلین چاپ و منتشر شد. نخستین رمان او سال ۲۰۰۶ با عنوان «برجها و برکهها» به صورت الکترونیکی در آمریکا منتشر شد. سپس مجموعه داستان کوتاه «برهوت ارغوان و تکلم آبها» را نوشت.

«منظومه حسنک» سال ۲۰۱۲ توسط نشر گیلگمشان در تورنتو و رمان «پسر چندم سالهای ابری» توسط نشر گردون در برلین در سال 2013 منتشر شدهاند. همچنین نشر نوگام سال 2013 منظومهی «دشت سفید» را از او منتشر کرد. آثار پیام فیلی به خاطر سبک خاص و خلاقانه آنها و موضوعاتی که به آنها میپردازد و اغلب در ایران موضوع ممنوعه محسوب میشوند، به خصوص در این طرف آب با استقبال مخاطب ایرانی روبهرو شده است.

تازهترین کتاب پیام فیلی مجموعه داستان «سیارهای که تنها ساکنانش پروانهها هستند» در سال 2017 توسط نشر ناکجا منتشر شده است.

Informations bibliographiques