Images de page
PDF
ePub

10

6

3

οπλίαν καὶ τοὺς ἀρίστους ἵππους ἀπεμπολοῦντες βόας” ἐξωνοῦνται καὶ τἄλλα τὰ πρὸς γεωργίαν ἐπιτήδεια, καὶ κατ' ὀλίγον ἐθιζόμενοι πρὸς ἀργίαν μᾶλλον ταύτην ἀσπάζονται καὶ αἱροῦνται ὡς ἀταλαίπωρον καὶ ἀκίνδυνον ἢπερ τοὺς ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν ἀγῶνας καὶ πόνους· καὶ εἰ χρεία γένηται πολεμίων 5 ἐπιόντων ἐξάγειν τὴν στρατιὰν, ὥσπερ ἀνάγκη τοιαῦτα τοῖς Ῥωμαίοις ἐπιέναι ἑκάστοτε, οὐδεὶς εὑρεθήσεται στρατιώτου ἔχων ἐνέργειαν· ἡ γὰρ ἀργία καὶ τὸ μὴ γυμνάζεσθαι πάντη ἀνάνδρους καὶ ἐκλελυμένους ἀπεργάζεται, ὥσπερ τὸ περὶ ταῦτα ἐνεργεῖν καὶ ἐξασκεῖσθαι ἀνδρείους καὶ εἰς πλεῖστον ἰσχύος μέρος ἐπιδιδόντας. Καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν εἰς τὰ ἄκρα τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς κατῳ το κισμένων καὶ τοῖς ἐχθροῖς γειτονούντων· ἐκείνους γὰρ τὸ ἄπαυσίον καὶ ἐνδελεχὲς τῶν πολεμίων' νεανικοὺς ἔτι καὶ γενναίους ἀπεργάζεται 10· πρὸς δὲ τὸ τῇ γυμνασίᾳ καὶ τοῖς ταξιδίοις 12 καὶ τοὺς οἴκους αὐτῶν ἐλευθέρως 13 ἀπὸ πάσης ἐπηρείας 14 συντηρεῖσθαι, κατὰ τοὺς 15 δόξαντας τοῖς 10 πάλαι Ρωμαίοις νόμους, προσήκει τιμᾶσθαί τε κατὰ τὸ ἁρμόζον ὡς 17 τῶν χριστιανῶν προμά 15 χους, καὶ μὴ παρά τινος τῶν φορολόγων ἀτιμοῦσθαι καὶ καθυβρίζεσθαι κάλλισίον 18· ἡ γὰρ τιμὴ καὶ ἐλευθερία διεγείρει τούτους εἰς εὐτολμίαν καταφρονεῖν τε πείθει παντὸς θανάτου καὶ προκινδυνεύειν ἐκθύμως τοῦ βασιλέως ἡμῶν τοῦ ἁγίου καὶ τῆς ἑαυτῶν πατρίδος, ὥσπερ τὸ ἀνάπαλιν αἱ ζημίαι καὶ τὸ καταφρονεῖσθαι καὶ ἀτιμοῦσθαι ῥᾳθύμους 10 καὶ ἀτόλμους εἶναι καὶ καταπλῆγας παρασκευάζει 20.

20

[ocr errors]
[ocr errors]

19

16

ἐκπεμπολοῦντες H. Cette forme en -έω, au lieu de la forme classique en -άω, est frequente chez les écrivains postérieurs. — βόας au lieu de la forme attique βοῦς.

2

4

[ocr errors]

M au lieu de ɛi.

5

9

7

6

8

[blocks in formation]

autres mss. γεωργίαν. * Les mots πολεμίων . . . τοιαῦτα τοῖς, omis au texte, ont été ajoutés en marge dans K par la 2' main. — * κατῳκισμένων ΑΕ, κατακισμένον et 24 main de M; κατακισμένων ΚΜ. — ' Ecrire peut-être πολέμων. — * νεανικούς E seul; les autres mss. νεανίσκους. Les mss. ότι, sauf le reviseur de B qui a en marge ὅτι; il faut peutetre garder ἔτι « à notre époque ». ἀπεργάζετε 1" main de E. 1' πρὸς δὲ τὴν γυμνασίαν πάσης ἐμπειρίας mss., sauf le rev. de A et celui de M : ἴσως ἐπηρείας. — 15 καὶ αὐτοὺς K. Les mots ἐλευθέρως ά. π. ἐμπειρίας συντηρεῖσθαι καὶ αὐτοὺς sont une addition de 2 main à la τοῖς om. par marge les

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

17 & au

dans K.

16

[ocr errors]

19

ῥαθύμους ΑΒΕΜ; ραθύμοις Κ. — 20 καὶ κ. παρασκευάζει om. Β.

lieu de os B. 18 κάλλιστον, ce mot ne concorde guère avec ce qui suit τιμᾶσθαι; il faut probablement le rejeter.

[ocr errors][merged small][merged small]

XXIX

Περὶ ἀδνον μίων.

6

4

5

Τὰ δὲ καθολικὰ ἀδυούμια οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα πρὸς ἀσφάλειαν καὶ σύστα σιν τοῦ παντός εἰσι στρατεύματος, καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν παλαιῶν στρατηγῶν· οὐ μετρίως γὰρ καὶ αὐτοὶ τῶν τοιούτων ἀδυουμίων ἐφρόντιζον. ἔξεστι τοίνυν 5 πρὸ τοῦ τῆς πολεμίας ἐπιβῆναι' γῆς ἅπαν ἀδνουμιάζεσθαι τὸ στράτευμα δι' οἰκείων καὶ πιστῶν ἀνθρώπων τοῦ ἁγίου ἡμῶν βασιλέως, ὅπως γνωσθῶσιν ὅσοι μὲν πρὸς τὸ ταξειδεῦσαι σύνεισι τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ βασιλείᾳ, ὅσοι δὲ ὑπελείφθησαν οἴκου, ὅσοι δὲ καὶ ἔφυγον, πρὸς τούτῳ καὶ τίνες μὲν ἐν ἀληθείᾳ δι' ἀσθένειαν ὑπελείφθησαν, τίνες δὲ καὶ τεθνήκασι, καὶ τίνες καλῶς τούς τε 1ο ἵππους καὶ τὰς πολεμικὰς πανοπλίας κέκτηνται· οὐ γὰρ ἀγνοεῖσθαι δεῖ ἕκασία, ἀλλ ̓ εἰδέναι τίνες μὲν κοπιῶσι, τίνες δὲ διὰ ῥᾳθυμίαν τὰ οἰκεῖα προέκριναν τῶν κοινῶν, ὁπόσοι δὲ ἄλλως ἀπελείφθησαν καὶ μὴ ἐν ἴσῃ μοίρᾳ τάτίονται, οἱ θανάτοις καὶ αἰχμαλωσίαις ἑαυτοὺς ἐκδεδωκότες τοῖς ῥᾳθύμοις καὶ ἀναπεπιωκόσιν, ἀλλ ̓ ἄξια τῶν πεπραγμένων ἕκασῖος ἀπολαμβάνει, οἱ 15 μέν εὐεργεσίας, οἱ δὲ τὴν δοκοῦσαν τῷ νόμῳ ἄμυναν· οἱ γὰρ δι' ἀσθένειαν λιποτακτήσαντες ἀπολελυμένοι παντός εἰσιν ἐγκλήματος ὡς μὴ προαιρέσει ἀλλ' ἀκουσίως τοῦτο δεδρακότες". Καὶ εἴπερ φύλατίοιτο ἡ ἀκρίβεια αὕτη τῶν ἀδνουμίων, τοῦ ταξιδίου οὐ τολμήσουσιν οἱ στρατευόμενοι ἀπολιμπάνεσθαι. Εκ δὲ τῆς τοιαύτης τῶν ἀδνουμίων καταφρονήσεως καί τινας συμβαίνει δι' · ἀφοβίαν ἀπολιμπάνεσθαι εἰς τὰ ἴδια, εἶτα τοῦ στρατεύματος ἤδη ἐμβάλλοντος τῇ ἀλλοτρίᾳ, οὗτοι κατόπιν ἐρχόμενοι καὶ μόνοι τὴν ἐρημίαν διαβῆναι και ταναγκασθέντες τὸν ἔσχατον ὑπέστησαν ὄλεθρον. Εἴδομεν δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν οὐκ ὀλίγους τῷ τρόπῳ τούτῳ σὺν τῷ λαῷ αὐτῶν μεγάλας ὑποστάντας βλάβας παρὰ τῶν πολεμίων ἐν ταῖς κλεισούραις. Χρὴ δὲ καὶ ὑποστρέφοντος" καὶ ἐν 25 τῇ ἰδίᾳ γινομένου τοῦ στρατοῦ αὖθις τελεῖσθαι " τὸ ἀδνούμιον, ἵνα μή τις τολμᾷ

20

1

8

2

5

3

11

ἐπιβῆναι ΕΜ; ἐπηχθῆναι Κ. οἴκοι les mss. ὑπελήφθησαν Μ. — 4 διὰ écrit seulement en marge par la a main de M. * ἀπελείφθησαν FM, les autres ἀπελήφθησαν. Θανάτους καὶ αἰχμαλωσίας ἑαυταὶ Κ; Θανάτοις καὶ αἱμαλωσίαις ἑαυτοὺς M et la 2 main en marge : ίσως θανάτῳ. sauf E. - * ὑπόσ7αντα Ε.

6

10

-

7

· τούτου ἐδρακότες Κ.

[ocr errors]

8

* ταξειδίου les mss., ὑποστρέφοντες les mss. sauf E. Η τελείσθω les mss.

9

ἄνευ βασιλικῆς προστάξεως ὑποχωρῆσαι, ἀλλὰ καρτερῶσι πάντες μετὰ τῶν ἰδίων ἀρχόντων ἄχρι τῆς καθολικῆς ἀπολύσεως', καὶ εἴ πού τινες τοῦ πρώτου ἀδυουμίου ἀπολειφθέντες μετ' αὐτὸ κατέλαβον διὰ τοῦ ἐσχάτου ἐπιγίνωσ‐ κονται, καὶ, ἁπλῶς εἰπεῖν, εἰ μὴ τοῦτο γένηται, χείρων ἐπακολουθεῖ λύμη καὶ 5 μείζων. Τῇ γὰρ τῶν οἰκείων ἐπιθυμίᾳ καταλιμπάνοντες οἱ στρατιῶται τὸν βασιλέα ἡμῶν τὸν ἅγιον καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἄρχοντας προεξέρχονται· οἱ δὲ πο λέμιοι ἐπακολουθοῦντες καὶ τὴν ὀλιγότητα τοῦ στρατοῦ θεώμενοι τούτου μεγάλην εἰς αὐτοὺς ἐργάζονται τὴν ἀπώλειαν καὶ τὴν αἰχμαλωσίαν.

10

XXX

Περὶ τοῦ διδάσκειν τὸν στρατὸν καὶ ἐθίζειν ἔτι ἐν τῇ ἰδίᾳ
ὄντα κατὰ τάξιν ἀπληκεύειν καὶ ὁδοιπορεῖν.

2

Δεῖ δὲ πρὸ τοῦ ἐν τῇ πολεμίᾳ γενέσθαι τὸ ἐκτεθὲν ἀπλῆκτον' διδάσκειν τὸν στρατὸν τρὶς καὶ τετράκις ἐν τῇ ἰδίᾳ ὄντα χώρᾳ ἀπληκεύσαντα κατὰ τάξιν καὶ πᾶσαν τηρήσαντα τὴν τοιούτου ἀκρίβειαν, ἵν ̓ ἑκάσίων μαθόντων ἀκριβῶς τὰς στάσεις αὐτῶν ἀσφαλῶς ἀπληκεύωσιν ἐν τῇ πολεμίᾳ, τὸ δ ̓ αὐτὸ ποιεῖν 15 καὶ τὴν ἐκδεδομένην μετὰ τάξεως ὁδοιπορίαν ἔτι ἐν τῇ ἰδίᾳ ὄντα παιδεύειν τὴν στρατιάν, ἵνα μετὰ καταστάσεως καὶ εὐταξίας ἐθισθεῖσα ὁδοιπορεῖν 5 καὶ τὴν αὐτὴν ἐν τῇ πολεμίᾳ φυλάττουσα ἀκρίβειαν ἀνωτέρω πάσης τῆς ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν συντηρῆται κακώσεως.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

10

XXXI

Περὶ τοῦ ὑπαλλάττεσθαι τὰς ἐκτελούσας τάξεις τὴν τοῦ σάκα διακονίαν διὰ τὸν πολὺν κόπον, τοῦ ἄρχοντος

εἰ δυνατὸν μένοντος αὐτοῦ'.

3

Επεὶ δὲ ὁ τοῦ σάκα ἄρχων καὶ αἱ τάξεις αἱ εἰς ταύτην τὴν δουλείαν ἀπο5 κεκληρωμέναι κόπον μείζονα τῶν ἄλλων καὶ ταλαιπωρίαν ὑφίστανται, δεῖ ὑπαλλάττεσθαι τὰς τάξεις, τοῦ στρατηγοῦ μένοντος εἰς τὴν τοιαύτην δουλείαν, εἴπερ καλῶς τὰ κατ' αὐτὴν κυβερνᾷ, ἐπειδὴ πολλὴν ἐμπειρίαν ἐκ τῆς εἰς τὴν τοιαύτην ὑπηρεσίαν σχολῆς ἀθροίζων χρησίμως τὴν κοινὴν ταύτην ἀποτελεῖ λειτουργίαν, εἰ μή ποτε αὐτὸς εἴτε δι' ἀρρωστίαν ἢ διὰ τὸν πολὺν κόπον ἐκλάσῃ, (τότε γὰρ ἀντ ̓ αὐτοῦ ἔξεστιν ἕτερον πεπειρώμενον ἱκανότατον τὴν τοιαύτην πιστεύεσθαι). Τὰ δὲ λεγόμενα μονοπρόσωπα ἐν μὲν τῇ πρὸς τὴν πολεμίαν εἰσόδῳ τά τε ἅρματα καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς πολιορκίαν ἐπιτήδεια βασιάζουσιν, ἐν δὲ τῇ ἐξόδῳ τῶν πλειόνων βελῶν καὶ τῶν λοιπῶν εἰδῶν καὶ ἁρμάτων ἀναλισκομένων· χρὴ ταύτας εἰς τρία διαιρῆσαι, καὶ μοῖραν μὲν ἀφορίσαι εἰς τὸ 15 φέρειν τὰ ὑπολειφθέντα ἅρματα, τὴν δὲ ἑτέραν πρὸς τὸ τὴν δαπάνην πάντων μονοπροσώπων βαστάζειν, τὴν δὲ λοιπὴν διδόναι τοῖς τοῦ σάκα ὅπως ἐκεῖνοι τοὺς πληγάτους καὶ τοὺς δι ̓ ἀσθένειαν ἀπολιμπανομένους τούς τε τὰ ἑαυτῶν ἀπολωλεκότας ἄλογα καὶ μὴ δυναμένους πεζεῦσαι ἐκείνους τε αὐτοὺς δι' αὐτῶν βασιάζωσι καὶ τὸν φόρτον αὐτῶν.

5

XXXII

20

Περὶ τῶν ἐπικειμένων δουλειῶν ὅτι χρὴ πρὸ ἡμέρας ταύτης λελογισμένως τυποῦν καὶ διατιθέσθαι.

Τὰς δὲ ἀναγκαίας δουλείας τοῦ στρατεύματος, ἂς κατὰ τὴν ἐπιοῦσαν ἁρμόζει γίνεσθαι, εἴτουν τοὺς μέλλοντας στέλλεσθαι εἰς κοῦρσα εἴτε τοὺς εἰς φυλακὰς

[ocr errors]

6

* Κ a χρησίμους écrit en marge de 2° main.
mss. άλλογα Κ. * παιζεῦσαι Κ.
νως (λελοσμένος Μ). αἱ Κ.

9

* Ces deux mots sont écrits en abrégé ταύτ λελασμέ

Après μένοντος, Κ ajoute ἐχθροῦ; la a' main a souligné ce mot et a écrit en marge αὐτοῦ. C'est la conjecture proposée par Hase, Preface du Leo Diaconus, p. xxvi. — αὐτὴν les mss. πεπειράμενον les mss. ἀπολελωκότας les

2

4

5

-

3

τῶν εἰς χρείας ἐξιόντων, καὶ τὰς λοιπὰς πάσας ἃς διὰ τὸ πλῆθος παρήκαμεν, τῇ πρὸς αὐτῆς ἡμέρᾳ, μετὰ λελογισμένης βουλῆς καὶ διασκέψεως δεῖ τυποῦν καὶ ἐγγράφως ἀποσημειοῦν καὶ προστάττειν τοῖς μέλλουσιν ἀποστέλλεσθαι εἰς ἑκάστην δουλείαν εὐτρεπίζεσθαι τοῦ ἑτοίμους εὑρεθῆναι κατὰ τὸν προσ5 ήκοντα καιρὸν καὶ μὴ ῥαθυμήσαντας ἐᾶσαι παραδραμεῖν τοῦτον καὶ ἀπολέσαι τὰς ἀναγκαίας δουλείας ἃς τοῦ ἐπιτηδείου παραρεύσαντος καλῶς ἀνυσθῆναι ἀμήχανον. Εἰ δέ γε παρ' ἐλπίδα συναντήσουσι μανδάτα καὶ δουλεία ἀπροόπως συμμεταβαλλέσθω τῷ καιρῷ καὶ τῇ χρείᾳ καὶ πρὸς τὰ ἀπαντῶντα διαΕβουλόμεθα δὲ καὶ περὶ κούρσων ἐκθέσθαι πῶς δεῖ εἰσελαύνειν ιο αὐτὰ ἐν τῇ τῶν Ἀγαρηνῶν χώρᾳ καὶ ἐπιτηδείως καὶ ἁρμοζόντως πρὸς τὴν ἐρήμωσιν αὐτῆς διατίθεσθαι, ἀλλ ̓ οὖν διὰ τὸ μῆκος τοῦ λόγου τίκτειν εἰωθὼς ἀηδίαν καὶ τὸ πλείστους εἶναι στρατηγοὺς οὐκ ὀλίγην πεῖραν εἰς τοῦτο τὸ ἐπιτήδευμα ἔχοντας παρήκαμεν τὴν ὑπόθεσιν ἡγησάμενοι περιτιὸν εἶναι περί τῶν τοῖς πολλοῖς ἐγνωσμένων γράφειν.

τιθέσθω.

4

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PrécédentContinuer »