Images de page
PDF
ePub

10

5

ἀσφάλειαν παρέχων ἑνὶ μέρει τοῦ στρατοπέδου εἴτε καὶ δυσὶ, κἀκεῖσε ποιείτω τὸ ἀπλῆκτον. Εἰ δὲ μικρὸς εὑρεθῇ ποταμὸς ὥστε εὐκόλως περαιοῦσθαι, ἔνδον τοῦ στρατοπέδου δεῖ περιλαμβάνειν αὐτόν· τοὺς δὲ ἵππους εἰς τὸ κάτωθεν μέρος ποτίζειν, ὅπως τὸ ἄνωθεν καθαρὸν φυλάττηται. Διασκοπεῖτω δὲ ὁ μου 5 σουράτωρ εἴπερ ἐφεύροι ἐπιτήδειον καὶ εὐσύνοπλον τόπον, εἰς ὃν ἁρμόζει στῆναι τὴν βασιλικὴν, καὶ ἐν αὐτῷ πηγνύσθω τὸ βασιλικόν φλάμουλον· καὶ τότε μετὰ τοῦ σχοινίου ὃς ἐπιφέρεται τῶν χιλίων ὀργυιῶν πεντακοσίας κατὰ ἀνατολὰς μετρήσας, ἐκεῖσε πηγνύσθω τοῦ ταξιάρχου τὸ φλάμουλον, τὸ δ' αὐτὸ καὶ πρὸς δύσιν καὶ ἄρκτον καὶ μεσημβρίαν τὰς ἀναπεντακοσίας μετρήσας όρο γυίας πηξάτω καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς τρισὶ μέρεσι τὰ τῶν ταξιάρχων φλάμουλα. Καὶ τὸ ἀποκληρούμενον ἔνδον ἔστω εἰς ἀπλῆκτον ἁπάσης τῆς ἱππικῆς τε καὶ πεζικῆς στρατιᾶς. Χρὴ δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ταξιάρχων τὰ μεγάλα φλάμουλα ἐν τοῖς κατατοπίοις αὐτῶν τοῖς ἐν τῷ χάρακι ἵσίασθαι, ὅτε β ́ ὁπλῖται ἐν μιᾷ ὀργυίᾳ ἵστανται, ὄργυιαι σν'. Τῆς δὲ τάφρου ὀρυσσομένης τυχὸν ἀπὸ τοῦ 15 εὐωνύμου κέρατος, ἐπὰν ́ ὁ ἀριστερὸς ταξίαρχος τὰς στ' ὀργυίας ἀπαρτίσῃ ὀρύσσων, ἐασάτω τόπον ἀνόρυκτον, ὀκτὼ ὀργυιῶν διάστημα ἔχοντα, ἐν ᾧ ἡ εἴσοδος καὶ ἡ ἔξοδος εἶναι ὀφείλει τοῦ λαοῦ· καὶ οὕτως ἀρχέσθω τοῦ ὀρύγμα τος ὁ ἐν δεξιᾷ τούτου τατόμενος προτατ7όμενος τοῦ εὐωνύμου κατὰ μὲν ἀνατολὰς ὀργυίας ὀκτὼ, πρὸς δὲ τὸν βορρᾶν ὡσαύτως ὀργυίας ὀκτὼ, ὡς κατὰ 20 νῶτον αὐτοῦ τὸ ἄκραν τῆς εὐωνύμου ταξιαρχίας ὑποτάσσεσθαι· καὶ ἀποτελεῖται ἡ εἴσοδος ἐκ τοῦ εὐωνύμου μέρους κατὰ τὸν παλαιὸν τύπον πλαγία 10 καὶ οὐ κατ' εὐθεῖαν· ἀπογαματιζέτω δὲ ὁ αὐτὸς ταξίαρχος ἐκ τῶν 12 ἰδίων ὁπλιτῶν κατὰ νῶτον τοῦ ἱσταμένου πρὸς ἀνατολὰς λαοῦ αὐτοῦ ἄχρις ὀκτὼ ὀργυιῶν πρὸς τὸ φυλάσσεσθαι παρὰ τῶν ὁπλιτῶν τὴν εἴσοδον ἀσφαλῶς ἑκατέρωθεν. 15 Γενέσθωσαν δὲ ἐν τῷ αὐτῷ μετώπῳ ἕτεραι δύο εἴσοδοι τὸ αὐτὸ σχῆμα καὶ τὴν αὐτὴν 13 σάσιν φυλάττουσαι· τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρισὶ μέ ρεσιν ἐκτατιέσθωσαν οἱ πεζοὶ, καὶ τὸν ἴσον ἀριθμὸν τῶν πυλῶν ἐχέτωσαν. Ο δὲ χάραξι βάθος μὲν ἐχέτω ποδῶν ζ' ἢ ἡ κάτωθεν εἰς στενὸν ἀπολήγων 15,

7

[ocr errors]

εἴτε καὶ E, les autres είτε.

2

Les mss. εἰς τὸ.

3

Les mss. ού.

4

6

7

πεντακ. ὀργυίας ΕΜ. μέρησι Κ. * Ecrire ἐν ταῖς ὀργυίαις σν'. ́ ἐπ ̓ ἂν Ε; ἐς πὰν Κ. — 8 προτατ7όμενος ΕΜ; les autres mss. προστατζόμενος.

11

* παλαιὸν ΕΜ ; λαιὸν Κ.

[blocks in formation]

12

" ἀπογαμματιζέτω, la 3' main de M; les autres ἀπογαματιζέτω. — " ἐκ τῶν EM; les autres

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

14 En dans E : Περὶ τοῦ πόσον δεῖ βάθος καὶ ἀπολήγων Μ, ἀπὸ λίγων les autres mss.

XXXVI.

11

IMPRIMERIE NATIONALE.

3

6

5

2

εὖρος δὲ ἐχέτω πόδας έ ἢ καὶ ς'· τὸ δὲ χῶμα τοῦ χάρακος τῷ ἔνδον μέρει παρατιθέσθω. Επειδὴ δὲ χίλιαι ὄργειαι τὸ μῆκος τοῦ ἀπλήκτου ετυπώθη, ἐξ αὐτῶν καταλιμπάνονται εἰς τὰ κενὰ χωρία τὰ ἔνδον μὲν τοῦ χάρακος, κύκλῳ δὲ τῶν σκηνῶν τῶν πεζῶν ἀφοριζόμενα, ὄργυιαι κβ'· ἀκολουθῶς δὲ καὶ εἰς τὰ 5 τῶν πεζῶν ἀπλῆκτα ἕτεραι ὄργειαι κβ'. ὁμοίως καὶ ἡ ὁδὸς ἡ διαιροῦσα τὰς αὐτῶν τε καὶ τῶν ἱππέων σκηνὰς ὀργυίας ἓξ ὑφαιρεῖται, καὶ δι' ἀμφοτέρων ἀπαριθμοῦνται καθ ̓ ἕκαστον μέρος ὄργυιαι ν'. Υπεξαιρεῖται οὖν ἀπὸ τῶν χιλίων ὀργυιῶν τό τε ἀνατολικὸν καὶ τὸ δυτικὸν μέρος ὀργυίας ρ', καὶ ὑπολιμ πάνονται τῷ λοιπῷ ὅλῳ ἀπλήκτῳ ὄργυιαι ἐνακοσίαι, αἵτινες τριχῇ διαιροῦνται· ιο καὶ τὸ μὲν βασιλικὸν ἀπλῆκτον σὺν πάσαις ταῖς ἑταιρείαις καὶ τοῖς ἀθανά τοις ἀφαιρεῖται ὀργυίας τ', ἀπὸ δὲ τῆς ἐγκαρσίου δημοσίας ὁδοῦ τῆς διαιρού σης τὴν μεγάλην ἑταιρείαν καὶ τὸ τάγμα τῶν σχολῶν καὶ πρὸς ἀνατολὰς αὐτὸ ἀφοριζούσης ἄχρι τῆς ὁδοῦ τῆς τεμνούσης τὰς τῶν πεζῶν σκηνὰς ἕτε ραι ἀφορίζονται ὄργυιαι τ'. Η αὐτὴ δὲ τηρείσθω ἀκρίβεια κατὰ τὸ μέτρον 15 τῶν τ' ὀργυιῶν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς τρισὶ μέρεσι· καθὼς καὶ ἡ ἐκτεθεῖσα τοῦ ἀπλήκτου σχηματογραφία σαφῶς παρισιᾷ. Τῆς δὲ βασιλικῆς σκηνῆς κατὰ μέσον πηγνυμένης, γυρόθεν τῆς κόρτης κενὸς ἀφοριζέσθω χῶρος ἱκανὸς χωρεῖν καὶ τοὺς ἐν νυκτὶ παραμένοντας καὶ τοὺς ἐν ἡμέρᾳ συνερχομένους εἰς τὴν κόρτην. Εκτὸς δὲ τοῦ τοιούτου χωρίου κατὰ τὸ εὐώνυμον μέρος πηγνύσθω 20 ἡ τοῦ πρώτου βεστιαρίου 10 σκηνὴ, κατὰ δὲ τὸ δεξιὸν τοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης· ὄπισθεν δὲ τοῦ πρώτου βεστιαρίου ἡ τοῦ φύλακος καὶ καθεξῆς κοιτωνιτῶν καὶ ἑβδομαρίων καὶ λοιπῶν τῶν διακονούντων οἰκείως τῇ βασιλικῇ ὑπηρεσίᾳ, ἄχρις οὗ τὰ τρία μέρη τό τε δεξιὸν καὶ εὐώνυμον καὶ δυτικὸν πληρώθη. Πρὸς δὲ τὸ ἀνατολικὸν μέρος ἔμπροσθεν τῆς κόρτης σκηνὴ πηγνύσθω τὸ ἀρχοντα 25 ρεῖον. Εμπροσθεν δὲ καὶ ταύτης οἱ τοῦ σταβλοῦν ἄρχοντες σὺν τοῖς βασιλικοῖς

2

[ocr errors]

7

ὀργυίας ἐξ ὑφαιρείται Ε. En effet, si l'on prend 22 coudées pour l'espace vide, autant pour le camp de l'infanterie, il restera 6 coudées pour la rue. Les autres mss. ὀργυίαις ἐξυφαιρεῖται.

5

[ocr errors]

τό τε ἀνατολικὸν καὶ τὸ δυσικὸν μέρος ΕΜ; τό τε ά. μέρος καὶ τὸ δυσικόν les autres mss. * Les mss. συμπάσαις. 4 Sur les ἀθάνατοι, cf. E. A. Sophocles, Greek Lexikon of the roman and byzantine periods; New York, 1887, p. 86, s. v. — ' Sur les σχολαί, cf. Sophocles, op. cit., * Les mss. και au lieu de κατὰ. * τεμειούσης Κ. * Cette forme παριστάω se p. 1064.trouve aussi plus loin. * Les mss. donnent ἔσον; dans M, la 2 main a écrit ίσως έσω. Ε donne μέσον, mais le μ est de a' main; cependant il n'y avait pas d'esprit de l' main. — 10 Sic αβεστια 1" "Les mss. ή, sauf la a main de M qui donne ή. 12 στάβλου Ε ρίου; de même plus loin. et aussi plus loin, de meme σταβλοκόμης; les autres σταύλου et σταυλοκόμης.

-

δέ

ἵπποις ἱσιάσθωσαν. Οἱ δὲ μαγλαβῖται κατὰ τὸ εὐώνυμον μέρος ἔμπροσθεν τῆς τοῦ πρώτου βεστιαρίου σκηνῆς. Κατὰ δὲ τὸ δεξιὸν ἀνατολικώτερον τοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης οἱ πανθεῶται, ὁ δὲ πρώξιμος καὶ ὁ κόμης 2 τῶν βουκίνων σὺν τοῖς μαγλαβίταις σηκέτωσαν· οἱ δὲ δουκάτορες μετὰ τοῦ πρωξίμου ἔστωσαν 5 ἢ μεθ' ἑτέρου τινὸς εἰς ὃν ὁ βασιλεὺς ὁ ἅγιος πληροφορίαν ἔχει. Μετὰ δὲ τὴν στάσιν τῶν τοῦ στάβλου ἀρχόντων καὶ τῶν σταβλοκομήτων ἡ μεγάλη εταιρεία πρὸς ἀνατολὰς ἀπληκευέτω, κατὰ δὲ τὸ βορεῖον μέρος ὁ τὴς μεγάλης εται ρείας ὁ λογοθέτης3 καὶ ὁ πρῶτος ἀσηκρήτης καὶ οἱ ὑπ' αὐτοὺς τεταγμένοι ἀπληκευέτωσαν. Πρὸς δὲ τὸ νότιον αὐτῆς οἱ κατεπάνω τῶν βασιλικῶν ἀνθρώ 1ο πων. Τριῶν δὲ δημοσίων ὁδῶν καθ ̓ ἕκαστον μέρος ἐκτεθεισῶν ἡ μὲν μεσαιτάτη καὶ ἀπὸ τοῦ χάρακος 5 ἐξ ἀνατολῶν ἐρχομένη καὶ κατ ̓ εὐθεῖαν πρὸς τὴν κόρτην διήκουσα ἕως τῆς μεγάλης εταιρείας ὀφείλει τὸ πλάτος τῶν ς' ὀργυιῶν ἀποσώζειν, εἰς δὲ τὴν ἑταιρείαν στενούσθω καὶ μόναι τρεῖς ὄργυιαι αὐτῇ ὑπολιμπανέσθωσαν, καὶ ἀποληγέτω εἰς τὸ ἀρχονταρεῖον. Τῆς δὲ τοιαύτης 15 μέσης ὁδοῦ, ἀνατολικώτερον τῆς μεγάλης εταιρείας, ἔνθεν κἀκεῖθεν τὸ τάγμα τῶν σχολῶν τὰς σκηνὰς ὁ πηγνύσθω διχῆ διαιρούμενον· καὶ ἐν μὲν τῷ δεξιῷ μέρει μέσον τῶν νε' τοῦ λαοῦ βάνδων ὁ τοποτηρητὴς τῶν σχολῶν ἀπλη κευέτω, ἐν 10 δὲ τῷ εὐωνύμῳ μετὰ τῶν λοιπῶν ιε' ὁ χαρτουλάριος, τὴν μέσην χώραν καὶ αὐτὸς ἐπέχων". Εἰς δὲ τὰ χείλη τῆς τοιαύτης μέσης ὁδοῦ ἔνθεν και 20 κεῖθεν κόμητες ἀνὰ ὀκτὼ κατ' εὐθεῖαν ἐπὶ ἀνατολὰς 12 σὺν τοῖς ὑπ' αὐτοὺς 13 δομεσλίκοις τὰς σκηνὰς πηγνύσθωσαν, ἕκαστος δὲ κόμης μέσον τῶν ἰδίων δου μεστίκων καὶ αὐτὸς τὴν σκηνὴν ἐχέτω. Εἰς δὲ τὰς λεχθείσας ἑτέρας δύο δημοσίας ὁδοὺς τὰς ἀπὸ ἀνατολῶν μέχρι τοῦ δυτικοῦ χάρακος δικνουμένας, κατὰ τὰ ἔνδον τῶν ὁδῶν χείλη κόμητες ἀνὰ ἑπτὰ κατ ̓ εὐθεῖαν σὺν τοῖς ἰδίοις δομεστί 25 κοις καὶ αὐτοὶ τὰς σκηνὰς πηγνύσθωναν. Κατὰ δὲ τὸ δυτικὸν μέρος καὶ ἀνατολικὸν δυσὶν ὁδοῖς ἐγκαρσίαις διορίζεται τὸ τάγμα τῶν σχολῶν, καὶ ἡ μὲν δυτικὴ ἡ καὶ τὴν ἑταιρείαν ἔνδον πρὸς τὸ βασιλικὸν ἀπλῆκτον ἀφορίζουσα

par

les mss.

8

3

5

1 ἐπὶ om. 3 Les mss. κώμης. — ' Supprimer probablement & devant λογοθέτης. — 4 καὶ ὰ ἀσηκρήτης (πρῶτος ἀσηκρήτης) Ε; les autres καὶ ἀσηκρήτης. — χάλακος les Les mots μεσαιτάτη... ἐρχομένη και, omis au texte, ont été rétablis par la 2' main dans M. 7 ταύτην Μ; ταύτη les autres mss. διαιρούμενοι Κ.

6

mss.

11

8

σχηνὰς Κ.

9

[ocr errors]

10 De

2' main sur grattage ἂν δὲ τῷ; puis, de même main, en marge, ίσως ἐν Μ; le ms. E donne, en ellet, ἐν; ἐν omis par K. ἐπέχων M ; les autres ἐπόχων. 12 ἀνατολὰς ΕΜ ; les autres ἀνατολαῖς. 13 αὐτοὺς ΕΜ ; les autres αὐτοῦ. 14 Les mss. πρὸς τὸν β. ἀ. La 2' main de M a écrit en

marge : ίσως πρὸς τὸ βασιλικόν.

10

δημοσία ἐστὶν, ἡ δὲ ἀνατολικὴ ἡ τὸ θέμα ἀπὸ τοῦ τοιούτου τάγματος διακρίνουσα μερική ἐστιν ὀργυίας ἔχουσα δύο. Εν ταύταις οὖν ταῖς δυσὶν ὁδοῖς πρὸς τὰ ἔνδον χείλη κόμητες οἱ παραβαντῖται τὰς σκηνὰς κατὰ τὸ εὐθὺ τῶν ὁδῶν ἱσιάσθωσαν. ὀφείλουσι δὲ καὶ ἔνδον οἱ τοῦ τάγματος μικρὰς ὁδοὺς ἀφορίζειν 5 τὰ λεγόμενα μονοπάτια, δι ̓ ὧν ἀστενοχωρήτως οἱ τοῦ τάγματος μέλλουσιν εἰσέρχεσθαι· αἱ δὲ σκηναὶ αἱ κατὰ τὰ χείλη τῶν ὁδῶν ἱστάμεναι πεπυνκωμέναι στηκέτωσαν, ὡς μὴ δύνασθαί τινα ἄνευ ὁδοῦ εἰσέρχεσθαι πρὸς τὰ ἔνδον τοῦ ἀπλήκτου ἢ ἐξέρχεσθαι. Κατὰ δὲ τὸ ἐκτεθὲν σχῆμα πρὸς ἀνατολὰς τῆς στάσεως τῆς μεγάλης εταιρείας καὶ τοῦ τάγματος τῶν σχολῶν δέον ἐστὶ καὶ εἰς τὰ ἕτερα τρία μέρη τοῦ βασιλικοῦ ἀπλήκτου ἔνδον μὲν τῶν δημοσίων ὁδῶν τὰς ἑταιρείας ἀπληκεύειν καὶ τοὺς ἀθανάτους, ἔξωθεν δὲ τῶν ἑταιρειῶν τὰ λοιπὰ τάγματα μετὰ καὶ τοῦ δρουγγαρίου τῆς βίγλας, καὶ ἔτι τούτων ἐξωτέρω τὰ θέματα εἴς τε σταυροειδές σχῆμα καὶ τὰς γωνίας ἄχρι τῆς ὁδοῦ τῆς διειργούσης τὰ τῶν ἱππέων καὶ πεζῶν ἀπλῆκτα, καθῶς ἡ διαγραφεῖσα ἱστορία ἀκριβέστερον πα 15 ρίσιᾳ καὶ σαφέστερον. Εν δὲ τῇ σκηνῇ τοῦ δρουγγαρίου τῆς βίγλας αἱ παρα μοναὶ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχόντων ἔν τε ἡμέρᾳ καὶ νυκτὶ προσ εδρευέτωσαν. Χρὴ δὲ μετὰ τὸ κενὸν χωρίον τὸ ἔνδον τοῦ χάρακος καθεξῆς εἰς τὰς ἑτέρας κβ' ὀργυίας τὰς ἀποκληρωθείσας πρὸς τὸ τοὺς πεζοὺς ἀπληκεῦσαι εἰς μὲν τὴν ἀνατολικὴν δημοσίαν καὶ μέσην οὖσαν ὁδὸν τοὺς μέσους τοῦ μετώ 30 που ταξιάρχους ἕνα μὲν ἐκ δεξιῶν αὐτῆς, ἕνα δὲ ἐξ εὐωνύμων τὰς σκηνὰς αὐτῶν πῆξαι· εἶθ ̓ οὕτως εἰς τὰ ἄκρα τοῦ κενοῦ χωρίου καὶ τῆς ὁδοῦ τῆς διαιρού σης τὰ αὐτῶν τε καὶ τῶν ἱππέων ἀπλῆκτα, οἱ ἑκατόνταρχοι καὶ πεντηκόν ταρχοι τὰς σκηνὰς αὐτῶν πηγνύσθωσαν· καὶ καθεξῆς οἱ λοιποὶ κυκλόθεν τῶν ἱππέων καθὼς ὁ τύπος ἐξετέθη ἀπληκευέτωσαν ἔνδον ἔχοντες τὰ ἑαυτῶν ἄλογα, 15 μέσον δὲ αὐτῶν ἐχέτωσαν μονοπάτια τὰ μὲν εὐθὺ ἀποτεινόμενα τὰ δὲ ἐγκαρσίως πρὸς τὸ μὴ στενοχωρεῖσθαι· τὰς δὲ δημοσίας ὁδοὺς καὶ τὰ μονοπάτια εἰς τὰ ἀπλῆκτα αὐτῶν διερχόμενα μὴ ἀποκλειέτωσαν ἀλλ' ἀνεωγμέναι ἔστωσαν, ἵνα οἱ εἰς τὰς διακονίας βουλόμενοι ἱππεῖς ἐξέρχεσθαι μὴ κωλύωνται. Εἰ δὲ καὶ δ' ταξιαρχίαι ψιλῶν εἶεν μὴ συντατόμεναι τοῖς ὁπλίταις εἰς τὰς τέσσαρας γω

5

6

7

1 Dans M, la 2' main a corrigé κατὰ en καὶ τὰ, puis a rétabli κατά en marge. ἱστάτωσαν peut-etre. — * δι' ὁ ἀστενοχωρήτως οἱ Μ; δι' ὧν ἀστενωχωρήτως ὁ les autres mss. — 4 καὶ dans E seul et écrit seulement dans l'interligne. βίγλης Κ. βίγλης Κ. Les mots αὐτῆς, ἐνὰ..... οὕτως sont donnés seulement par EM. — * 1 main ἀλλὰ νεωγμένας Μ; ἀλλ ̓ ἀνεωγμένας ΕΚ.

8

νίας τοῦ ἀπλήκτου τῶν πεζῶν γαμματοειδῶς ἀπληκευέτωσαν, ὡς δηλοῖ τὸ τοῦ ἀπλήκτου διάγραμμα. Εκαστον δὲ τάγμα καὶ θέμα ὀφείλει διακεκριμέ νον εἶναι ἀπὸ τοῦ γειτονοῦντος θέματος ἢ τάγματος ὁδοῖς ἑκατέρωθεν τέστὸ μὲν εἰ τύχοι ταῖς δημοσίαις τὸ δὲ ταῖς μερικαῖς· ἐχέτωσαν δὲ καὶ καθ ̓ αὑτοὺς μονοπάτια, ὅπως ἀκωλύτως καὶ ἀλύπως ἐν ταῖς οἰκείαις χρείαις 5 καὶ διακονίαις διέρχωνται".

σαρσί,

4

II

ὅτι οὐ δεῖ ἀπληκεύειν ἐξ ἑτέρου θέματος λαὸν εἰς ἑτέρου θέματος ἢ τάγματος ἀπλῆκτον.

Οὐ δεῖ δὲ ἀφ' ἑτέρου τάγματος ἢ θέματος ἢ βάνδους ἢ τούρμας εἰς ἕτερον θέμα ἢ τάγμα ἢ βάνδον ἢ τούρμαν ἀπληκεύειν, ἀλλ ̓ ἕκαστον μετὰ τοῦ ἄρτο χοντος αὐτοῦ, ἵνα δουλείας τῇ τάξει ἐκείνῃ αἰφνιδίως ἐπερχομένης σῶον ἔχῃ καὶ ἀνελλιπῶ τὸν λαὸν αὐτῆς. ὁμοίως καὶ τὰ ἡμερήσια ἀδνούμια καθὼς ἔθος ἦν τοῖς παλαιοῖς χρῆ γίνεσθαι καὶ ἕκαστον τῶν μικρῶν ἀρχόντων τῶν ἱππέων τε καὶ πεζῶν τὸν ὑπ' αὐτοὺς λαὸν καθ ̓ ἑκάστην βλεπέτωσαν, ἵνα τῇ ἀκριβείᾳ τῶν ἡμερησίων 10 ἀδυουμίων συστελλόμενοι, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀπληκεύωσι καὶ μὴ 15 τολμᾷ τις ἀπολειφθῆναι τοῦ ἰδίου ἄρχοντος. Τούτου δὲ γινομένου καὶ εἴπερ τις εἰσελθεῖν δυνηθῇ τῶν κατασκόπων εὐχερῶς φωραθήσεται". Τὰ δὲ τῶν ἱππέων οὕτω τυπωθήτωσαν ἀπλῆκτα ἵνα ὥσπερ ἐπὶ παρατάξεως μέλλωσιν ἵστασθαι, οὕτω καὶ ὁδοιπορῶσι καὶ σύνεγγυς ἀλλήλων ἀπληκευέτωσαν. Εχέτω δὲ τῶν πεζῶν εἰς ἕκαστος τριβόλους ἀνὰ ὀκτὼ ἐξηρτημένους σχοινίου λεπτοῦ, ἀλλὰ 10 καὶ ἑκάστη δεκαρχία σκόλοπα μικρὸν σιδηροῦν ἐχέτω, εἰς ὃν 12 ἡ ἀρχὴ ὀφείλει τῆς τῶν τριβόλων σχοίνου ἀποδεσμεῖσθαι· ῥιπέσθωσαν δὲ ἀπὸ ὀργυιῶν ι' 13 τάφρου πηγνυμένου τοῦ σκόλοπος ἐν τῇ γῇ. Ορυτιέσθωσαν δὲ καὶ λάκκοι οἱ λεγόμενοι ποδοκλάσθαι 1, καὶ ἐν αὐτοῖς ὀξεῖς ξύλινοι σκόλοπες καταπηγνύσθω σαν· ἐκτὸς δὲ τῶν τοιούτων γνώρισμά τι γινέσθω ἢ τάφρος μικρὸς ἢ ἀπὸ

20

4

1

2

3

γαματωειδώς les mss., sauf la 2' main de M. — ' διώγραμμα Κ. — ο διακεκρυμμένον Κ. — 5 καθ ̓ αὐτοὺς Κ. 6 ταῖς ΕΜ. 7 ἀκολύτως ΕΚ. διέρχονται les mss.

fol. 307, une figure qui représente le camp.

[ocr errors]

Suit, dans K, au

[blocks in formation]

σίων Κ. " Κ donne φωραθήσεων et en marge φωραθήσεται.

14

12 Les mss. δ.

Fcrire probablement δὲ ὀργείας ἰ ἀπὸ τοῦ) τάφρου π. - " Des trous de loup.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »