Images de page
PDF
ePub

tárgyalást elhalaszthatja. Ha a meg nem jelent fél az elmulasztott határnapról kellően értesitve volt, a biróság az uj határnapon a mulasztás következményei felől az ő meghallgatása nélkül határoz.

A járásbírósági eljárásban a jelen §. azzal a módosítással alkalmazandó, hogy a meg nem jelent fél ellen a mulasztás következményei az előre nem közölt tényállitások és bizonyitékok tekintetében is beállanak, és hogy a kérelmek és a korábbi tárgyaláson előadottak módositása, valamint a szóbeli tárgyaláson előadott kereset a megjelent fél kérelmére jegyzőkönyvbe veendők, és a meg nem jelent fél az ügy tárgyalására a jegyzőkönyv ide vonatkozó másoatának közlésével idézendő meg.*)

446. §. Ha a perfelvételi vagy a tárgyalási határnapra a felek közül egyik sem jelent meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem kivánja, az eljárás mindaddig szünetel, amig valamelyik fél uj határnap kitüzését nem kéri. A kérelem költségét minden esetre a kérelmező fél viseli.

Az uj határnap kitüzése az elmulasztott perfelvételi vagy tárgyalási határnaptól számitott két hónap eltelte előtt nem kérhető, kivéve, ha a fél valószinüvé teszi, hogy a határnapot hibáján kivül mulasztotta el.

Ha még az ülés folyamán mind a két fél megjelenik, a biróság bármelyik fél kérelmére megtarthatja a tárgyalást a kikiáltáskor megjelent felekkel befejezett tárgyalások után, vagy pedig a tárgyalás megtartására azonnal uj határnapot tüz.

Az elmulasztott perfelvételi vagy tárgyalási határnaptól számitott három év leteltével a per megszüntnek tekintendő. Ez a rendelkezés a 443. §. 2., 3. és 4. pontja esetében is megfelelően alkalmazandó.

447. §. A határidő el van mulasztva, ha a fél azon belül a perbeli cselekményt nem teljesiti.

448. §. A biróság részéről kitüzött határidő, amennyiben a biróság a kitüzéskor mást nem rendel, a határidőt kitüző határozat kihirdetésétől, ha pedig a határozat kézbesítés utján közlendő, a kézbesítéstől kezd folyni.

449. §. Oly határidőknél, amelyek napokban vannak megállapitva, az a nap, amelyen a határidő kezdődik, a határidőbe nem szám itandó be.

Az oly határidők, amelyek hetekben vagy hónapokban vannak megállapitva, azzal a nappal járnak le, amely elnevezésénél vagy számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a határidő a hó utolsó napjával végződik. Az éveket és évrészeket hónapokra kell átszámitani.

Ha a határidő vége fél nappal járna le, az egész nap a határidőbe számitandó.

*) A 2-7. bekezdésben foglaltak házassági perekben is megfelelően alkalmazandók (672. §.), ugyszintén a holtnak nyilvánitási eljárásban is. (741. §.)

[ocr errors]

Ha a határidő utolsó napja vasárnapra, Gergely-naptár szerinti közönséges ünnepnapra vagy nemzeti ünnepnapra esik, a határidő a legközelebbi köznapon jár le.

450. §. A biróság valószinüvé tett fontos okból a fél kérelmér: a birói, és ahol a törvény megengedi, a törvényes határidőket is meghosszabbithatja.*)

A meghosszabbitást a határidő lejárta előtt kell kérni.

A biróság a kérelmet az ellenfél meghallgatása nélkül intézheti el, a határidő ismételt meghosszabbitását azonban csak az ellenfél meghallgatása után rendelheti el.

Az uj határidőt, egyéb intézkedés hiányában, az előbbinek lejártától kell számitani.

A meghosszabbitási kérelemnek helyt adó határozat felebbvitellel egyáltalában nem támadható meg, a meghosszabbitási kérelmet elutasító határozat pedig külön felebbvitellel meg nem támadható.

Az e §. szerint a biróságot megillető jogokat az elnök, valamint a kiküldött és megkeresett biró is gyakorolhatja az általa kitüzött határidők tekintetében.

Tizennyolczadik fejezet.

Igazolás és ellentmondás.

451. §. Ha a fél vagy képviselője határnapon önhibáján kivül nein jelent meg, vagy záros határidőt önhibáján kivül mulasztott el, a mulasztás következményei igazolással orvosolhatók.

Záros határidőnek csak a törvényben ilyenül megjelölt határidő tekintetik.**)

Azokban az esetekben, amelyekben a törvény az igazolást kizárja, vagy a meg nem jelenés esetében ellentmondást enged, ugyszintén amidőn a határnap elmulasztása birói határozatban kimondandó hátránynyal nem jár, igazolásnak nincs helye.***)

452. §. Az igazolási kérelmet annál a biróságnál kell előterjeszteni, amelynél a határnapot elmulasztották, vagy amelynél az elmulasztott cselekményt teljesiteni kellett volna.

Az igazolási határidő tizenöt nap. Ez a határidő az elmulasztott határnaptól, határidőknél pedig a határidő utolsó napjától, ha pedig a mulasztás a félnek vagy képviselőjének csak később jutott tudomására, vagy az akadály csak később szünt meg, a

*) Csak a kifejezetten záros határidőknek nevezetteket nem hosszabbithatja meg. Záros határidő van megállapitva a 461., 480., 526., 552., 561., 598., 611. és 765. §§-ban.

**) Záros határidő: az ellentmondási 461. §., felebbezési 480. §., felülvizsgálati 526. §., felfolyamodási 552. §., perujitási 581. §., kifogások 598. és 611. S., választott birósági itélet elleni kereset 765. §.

***) Lásd a 280., 460. és 469. §§-t. Nincs igazolásnak helye a 458. és 404. §-ok esetében.

inulasztás tudomásra jutásától, illetőleg az akadály megszűnésétől számítandó.

A mulasztás napjától számitott hat hónap eltelte után igazolást kérni többé nem lehet.

453. §. Az igazolási kérvényben az igazolási kérelem megalapitására szolgáló ténykörülmények, valamint valószinüvé tételük eszközei előadandók.

Határnap elmulasztása esetében az igazolást az elmulasztott határnap helyett uj határnap kitüzésének kérésével, határidő elmulasztása esetében pedig az elmulasztott cselekmény pótlásával kell egybekapcsolni.

454. §. Az igazolási kérelem felett az a biróság határoz, amely arra van hivatva, hogy a pótolt cselekmény felett határozzon, vagy amely előtt a határnap el volt mulasztva.

455. §. A biróság azt az igazolási kérelmet, amelyet a 452. §-ban megállapitott hat hónapos határidőn tul, vagy oly határnap vagy határidő elmulasztása esetében adtak elő, amelyben az igazolás a törvény szerint ki van zárva, végzéssel hivatalból viszszautasitja.

Ha a törvényszéki eljárásban az elnök az igazolási kérelmet az előbbi bekezdés értelmében visszautasitandónak találja, a tanács elé terjeszti, amely a visszautasitás kérdésében a felek meghallgatásɛ nélkül határoz. Ha a tanács az igazolási kérelmet nem utasitja vissza, határozatát a felekkel nem kell közölni.

456. §. Az igazolási kérelmet azon eljárás szerint kell elintézni, amely a pótolt cselekmény, illetőleg az uj határnap tekintetében irányadó.

Ha ehhez képest szóbeli tárgyalás tartandó, az igazolás kérdését előzetesen kell tárgyalni és eldönteni.

Az igazolás meg nem tagadható, ha a fél az igazolási kérelem megalapítására szolgáló ténykörülményeket valószinüvé teszi.

Ha a bíróság az igazolásnak helyt ad, a tárgyalást a pótolt cselekmény, illetőleg az elmulasztott határnapon tárgyalandó kérdés felett nyomban megtartja.*)

457. §. Az igazolási kérelmet visszautasitó vagy az igazolást megtagadó végzés ellen felfolyamodásnak van helye.

Az igazolásnak helyt adó végzés ellen felfolyamodásnak nincs helye és az igazolás megengedését felebbvitellel egyátalában csak annyiban lehet megtámadni, amennyiben az igazolási kérelmet a 452. §-ban megállapitott hat hónapos véghatáridő eltelte után adták elő, vagy amennyiben a biróság az igazolásnak oly határnap vagy határidő elmulasztása miatt adott helyet, amelyben az igazolást a törvény kizárja.

458. §. Az igazolást kérő fél az igazolási kérelem következ

*) Lásd a felebbezési eljárásban igazolásra nézve az 517. §. 2. bekezdését és a felülvizsgálatban az 529., 535. és 537. §§-t.

tében kitűzött határnap elmulasztása miatt további igazolást nem kérhet.

459. §. Az igazolási kérelemnek sem a végrehajtásra, sem az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya. Az a biróság azonban, amely az igazolási kérelem felől határoz, a fél kérelmére a végrehajtásnak vagy az eljárásnak ideiglenes felfüggesztését az ellenfél meghallgatása nélkül is elrendeli, ha az előterjesztett adatokból az igazolási kérelem sikere valószinünek mutatkozik. A biróság a felfüggesztés tárgyában hozott határozatát kérelemre visszavonhatja.

A végrehajtás felfüggesztése, vagy a felfüggesztés visszavonása tárgyában hozott végzés ellen külön felebbvitelnek nincs helye.

460.. Ha az alperes a per felvételi határnapon nem jelent meg, az itélet ellen (440. §.) ellentmondással élhet.

Nincs helye ellentmondásnak, ha az alperes valamelyik előbbi perfelvételi határnapon megjelent, vagy ha az előbbi perfelvételi határnap kérelmére elnapoltatott, vagy ha az ügyben ellentmondással élt.*)

461. §. Az ellentmondást a perbiróságnál kell benyujtani.

Az ellentmondás határideje tizenöt nap. Ez a határidő záros és az itélet kézbesítésétől számítandó. Az ellentmondást azonban már az itélet kihirdetése után be lehet nyujtani.

Ha a kézbesítés külföldön vagy hirdetmény által történik, a biróság az ellentmondási határidőt itéletében vagy utólag végzéssel álla pitja meg.**)

A kellő időben benyujtott ellentmondásnak a végrehajtásra halasztó hatálya van.

462. §. Ha az itélet ellen ellentmondásnak van helye, az alperes részéről az itéletnek bármely elnevezés alatt előterjesztett megtámadását ellentmondásnak kell tekinteni.***)

Az ellentmondás egyuttal a perfelvételi, valamint az érdemleges tárgyalás előkészitésére szolgáljon.

463. §. A biróság hivatalból vizsgálja, hogy az ellentmondásnak egyáltalán helye van-e és hogy törvényes időben volt-e benyujtva. Ha e kellékek valamelyike hiányzik, a bíróság az ellentmondást végzéssel hivatalból visszautasitja.

A törvényszéki eljárásban a 455. §. második bekezdése ebben az esetben is megfelelően alkalmazandó.

464. §. Az ellentmondás következtében kitüzött határnapon az alperes perbebocsátkozása után a biróság az érdemleges tárgvalást folytatólag megtartja és ennek eredményéhez képest itéletében az ellentmondással megtámadott itéletet egészben vaov fenntartja vagy hatályon kívül helyezi.

*) Igazolásnak nincs helye a 451. §. értelmében.

**) Lásd a 172-177. §§-t.

***) A 477. §. szerint ilyen itélet ellen felebbezésnek nincs helye.

részben

Ha az alperes a határnapot elmulasztja, a felperes kérelmére az ellentmondást végzéssel vissza kell utasitani és a korábbi itéletet fenn kell tartani.*)

Az alperes az ellentmondás következtében kitüzött határnap elmulasztása miatt igazolást nem kérhet.

Tizenkilencedik fejezet.

Az eljárás félbeszakadása és felfüggesztése.

465. §. Az eljárás valamelyik fél halála esetében félbeszakad. (470. §.)**)

A félbeszakadt eljárás felvételét az eljárás folytatására hivatott biróságnál mind a jogutód, mind az ellenfél kérheti.

A felvétel idézési kérelemmel történik, amelylyel ha ennek a per állása szerint helye van a főügy tárgyalására való idézést is kell kérni.

Ha a felvetelt a jogutód ellenfele kéri, az idézés a jogutódnak azon szabályok szerint kézbesitendő, mint az idézéssel ellátott keresetlevél az alperesnek.***)

A biróság a felvételi jogosultság vagy kötelesség felől közbenszóló itélettel határoz, ha azonban az idézés a főügy tárgyalására is történt és a biróság az utódlást megállapitja, ezt a végitéletben mondja ki,

A biróság a felvételi jogosultságot vagy kötelességet csak abban az esetben állapithatja meg, ha azt valószinüvé teszik.

Ha a biróság az utódlást közbenszóló itélettel megállapítja, az eljárás félbeszakadása a közbenszóló itélet közlésével (399. §.) szünik meg, e közléssel azonban a biróság a főügyben netalán szükséges közléseket is összekapcsolhat és szükség esetében a főügyben megszakadt határidőt ujból kitüzi. (473. §.)

Ez a §. abban az esetben is megfelelően alkalmazandó, ha a jogutód a felvételt a szóbeli tárgyaláson a jelenlévő ellenfélnek bejelenti.

466. §. Ha valamelyik fél perbeli cselekvő képességét elveszti, valamint ha valamelyik fél törvényes képviselője meghal vagy képviselői jogosultságát elveszti, a nélkül, hogy a képviselt fél perbeli cselekvő képességet nyerne, az eljárás mindaddig félbeszakad, mig a törvényes képviselő, vagy az uj törvényes képviselő az ellenfeleket, vagy az ellenfél a képviselőt nem értesiti, hogy az eljárást folytatni akarja.

Az értesités irásban történik, amelyet a biróság az ellenféllel közöl. A tárgyaláson jelenlevő ellenfél szóval is értesithető. Az értesítéssel a főügyre vonatkozó cselekmények is összekapcsolhatók.

*) Ha felperes mulasztja el a határnapot, a 439. §. szerint kell eljárni. **) Ha több alperes közül csak egyik hal el, csak erre szakad félbe esetleg a 80. §. alkalmazandó.

***) A kézbesitést a 163. §. szerint kell eszközölni.

« PrécédentContinuer »