Images de page
PDF
ePub

XIX. t.-cz. Az iparüzemekben alkalmazott nők éjjeli munkájának eltiltásáról

XX. t.-cz. A hadra kelt seregek sebesültjei és betegei sorsának javi-. tása végett Genfben kötött egyezmények beczikkelyezéséről XXI. t.-cz. A házasság érvényességének előfeltételeire vonatkozó törvények összeütközéseinek kiegyenlítése végett az 1902. évi junius hó 12-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában XXII. t.-cz. A házasságok felbontására, valamint az ágytól és asztaltól való elválásra vonatkozó törvények és az ily tárgyu biráskodás terén támadható összeütközések kiegyenlítése végett az 1902. évi junius hó 12-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezése tárgyában

[ocr errors]

XXIII. t.-cz. A kiskoruak gyámságának szabályozása végett az 1902. évi junius hó 12-én Hágában kötött nemzetközi egyezmény bebeczikkelyezése tárgyában

XXIV. t.-cz. Az afrikai rabszolgakereskedés elnyomása érdekében tartott Brüsszeli nemzetközi értekezlet főokmányához tartozó és az 1892. évi IX. t.-czikkbe iktatott nyilatkozat 5. bekezdését módositó nyilatkozatnak beczikkelyezéséről

305

310

318

321

324

327

XXV. t.-cz. Az 1912. év első hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról.

328

Betürendes tárgymutató az összes élő törvényekhez.

329

[blocks in formation]

1. §. A járásbíróság hatáskörébe tartoznak:

1. azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke kétezerötszáz koronát meg nem halad, amennyiben tekintet nélkül az értékre a törvényszék hatáskörébe nincsenek utasitva; *)

2. tekintet nélkül a per tárgyának értékére:

a) azok a vagyonjogi perek, amelyekre nézve a járásbíróság hatásköre ki van kötve; a kikötés csak akkor érvényes, ha közokiratba vagy a 317. §-nak megfelelően kiállitott magánokiratba van foglalva, ha az okiratban meg van határozva az a jogviszony, melyből a per ered, és ha a per nincs értékre tekintet nélkül törvényszék hatáskörébe utasitva; **)

b) a bérleti és a haszonbérleti viszonyból felmerülő perek; ***) c) a sommás visszahelyezési perek, valamint a sommás határperek (557-582. §§.); ****)

d) bérleti és haszonbérleti viszonyon kivül határozott időtartamra, felmondásra vagy visszavonásig használatul átbocsátott épület, épületrész vagy egyéb ingatlan visszabocsátása iránt а

*) Ezen pont tekintete alá esnek most a kereskedelmi, váltó és visszkeresetek, birtokperek, telekkönyvi perek, örökösödési perek és számadási perek is, amennyiben a 2. §. szerint nincsenek a törvényszék hatáskörébe utalva. **) A közokirat a 315. §. szerint lehet külföldön kiállitott is.

***) A bérleti viszonyok megszüntetése tárgyában az eljárást a 621— 638. 8-ok szabályozzák,

****) Ezekben a perekben való eljárást az idézett 575-582. §-ok szabályozzák.

É. M. T. XI.

1

használati időtartam lejárta, felmondás vagy visszavonás alapján inditott perek;

e) a szolgálati szerződésből a munkaadó és a munkavállaló közt felmerülő perek;*)

f) az állat hibájából eredő szavatosságon alapuló perek;

g) egyrészről az utas, másrészről pedig a fogadós vagy szállásadó, fuvaros vagy hajós között az elszállásolás, az ellátás-és az utazás alkalmából keletkezett perek;

[ocr errors]

h) ideiglenes nőtartási követelések iránt inditott perek, amenynyiben nincsenek a házassági per biróságához utasitva (674. §.);**) i) a házasságon kivüli nemzésből származó követelések iránt inditott perek, ideértve a törvénytelen gyermek tartása iránt inditott pereket is;

k) azok a perek, amelyeket külön törvény a járásbíróság hatáskörébe utasit.***)

2. §. A törvényszék hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek a járásbíróság hatáskörébe utasitva nincsenek. Tekintet nélkül az értékre, a törvényszék hatáskörébe tar

toznak:

1. a hitbizományi viszonyból származó perek;

[ocr errors]

2. a bírák és más állami tisztviselők, a választott birák, valamint a budapesti áru- és értéktőzsde és a vidéki termény- és gabonacsarnokok külön biróságainak birái, továbbá a törvényhatóságok és a községek tisztviselői és elüljárói, bizottsági tagjai és képviselői által hivatalos eljárásukban okozott károk megtéritése iránt ellenük vagy jogutódaik ellen inditott perek;****)

3 az előbbi pontban emlitett személyek hivatalos eljárásából eredő kár megtéritése iránt az állam, illetőleg a törvényhatóság vagy a község ellen inditott perek;

4. azok a perek, amelyeknek tárgya a kereskedelmi cég használásának a joga, továbbá a kereskedelmi cég jogosulatlan használásából származó kártérítési perek az ily czéghasználás által jogaikban sértettek és a czéget jogosulatlanul használók között;

5. azok a perek, amelyeket a közkereseti vagy a betéti társaság tagja a társaság feloszlatása, egyes tag kizárása, a képviseleti jog vagy az üzletvezetési megbizás visszavonása vagy az ellenőrzési jog érvényesítése végett indit; továbbá azok a perek, amelyeket a tag magánhitelezője a társaság feloszlatása végett indit;

*) Lásd e részben az 1884 : XVII. t.-czikk 176. §-át is.

**) A házassági per folyama alatt a 674. §. értelmében annak a pernek a birósága jár el.

***) Ilyenek: igényperek 1881:LX. t.-cz. 89. §-a urbéri természetű tárgyakra birtokállapot fenntartása iránt 1871: LIII. t.-cz. 87. §-a. Irtványoktól járó szolgáltatások behajtása 1871: LIV. t.-cz. 15. §-a. Megrongált műemlékek helyreállitási költségei iránt 1881 XXXIX. t.-cz. 18. §-a. Függő termésen stb. okozott kár megtéritése iránt kisajátítás alá eső ingatlanokon 1881: XLI. t.-cz. 24. §-a.

****) E személyek elleni perinditás a fegyelmi eljárás előzetes lefolytatásától függ. Lásd e részben a 180. §-t.

6. a részvénytársaság vagy a szövetkezet közgyülési határozatának megtámadása iránt inditott perek;

7. azok a kártéritési perek, amelyeket a váltóóvások felvétele körüli szabálytalanságok és mulasztások alapján az óvatoló személyek vagy jogutódaik ellen inditanak (1876: XXVII. t.-cz. 98. §.);

8. azok a perek, amelyeket külön törvény a törvényszék hatáskörébe utasit.*)

3. §. A bányaügyekben eljáró biróságokat és hatáskörüket a hetedik czim szabályozza.

4. §. E törvény értelmében felsőbiróság:

1. a kir. járásbíróság felett a kir. törvényszék, amelynek kerületébe a kir. járásbíróság tartozik,

2. a kir. törvényszék felett az a kir. itélőtábla, amelynek kerületébe a kir. törvényszék tartozik,

3. a kir. iélőtábla felett a kir. Kuria.

A felebbviteli hatáskört a felebbvitelről szóló negyedik czim szavályozza.**)

5. §. A per tárgyának a felperes által előadott értéke amennyiben az a köztudomással vagy a biróság hivatalos tudomásával nem ellenkezik, vagy különben valószinütlennek mutatkozik a hatáskör megállapításában mindaddig irányadó, mig azt az alperes vitássá nem teszi. Egyébként a biróság a per tárgyának értékét hatáskörének megállapitása czéljából belátása szerint állapitja meg. E megállapításnál a felek részéről ajánlott bizonyitás felvételét mellőzheti, de hivatalból is tudakozódhatik, szemlét tarthat és szakértőket is meghallgathat.***)

Amennyiben más adat nincs, ingatlan értékét hatósági adóés becslési bizonyitványnyal igazolt becsérték alapján kell megállapitani.

Nem pénzkövetelés iránt inditott perekben a járásbíróság a felebbvitel szempontjából jelentőséggel biró értéket (476., 513., 521., 525., 545., 550 §§.) a tárgyalás során hivatalból is lehetőleg tisztába hozni köteles.

Azokban az ügyekben, amelyek a per tárgyának értékére tekintettel tartoznak a járásbíróság hatáskörébe, a per tárgyának értéke a felebbviteli eljárásban sem tehető kétezerötszáz koronánál nagyobbrfa, kivéve, ha a felebbvittli biróságnak azt a kérdést kell eldöntenie, hogy az ügy a járásbíróság hatáskörébe tartozik-e.****)

6. §. A per tárgya értékének megállapításában irányadó:

*) Lásd e részben az 1871 : XXXIV. t.-czikk 2. §-át, az 1871: LIII. t.-cz. 44. §-át; az 1878: XXV. t.-cz.-et; az 1879: XXXIX. t.-cz.-et; az 1880: XLV. t.-cz. 2. §-át; az 1884: XVI. t.-cz. 26. §-át; az 1895: XXXVII. t.-cz. 59. §-át; az 1896: XXV. t.-cz.-et; az 1911: XV. t.-czikk 3. §-át, stb.

**) Lásd e részben az 51. §. és az 550. §. különleges intézkedéseit. ***) Lásd a 129. és 140. §. rendelkezéseit, amelyek szerint már a keresetben adandók elő a per tárgya értékének megállapítására szükséges adatok. ****) Lásd az 1. §. 2. pontját.

használati időtartam lejárta, felmondás vagy visszavonás alapján inditott perek;

e) a szolgálati szerződésből a munkaadó és a munkavállaló közt felmerülő perek;*)

f) az állat hibájából eredő szavatosságon alapuló perek;

g) egyrészről az utas, másrészről pedig a fogadós vagy szállásadó, fuvaros vagy hajós között az elszállásolás, az ellátás -és az utazás alkalmából keletkezett perek;

h) ideiglenes nötartási követelések iránt inditott perek, amenynyiben nincsenek a házassági per biróságához utasitva (674. §.);**)

i) a házasságon kivüli nemzésből származó követelések iránt inditott perek, ideértve a törvénytelen gyermek tartása iránt inditott pereket is;

k) azok a perek, amelyeket külön törvény a járásbíróság hatáskörébe utasit.***)

2. §. A törvényszék hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek a járásbíróság hatáskörébe utasitva nincsenek. Tekintet nélkül az értékre, a törvényszék hatáskörébe tar

toznak:

1. a hitbizományi viszonyból származó perek;

2. a birák és más állami tisztviselők, a választott birák, valamint a budapesti áru- és értéktőzsde és a vidéki termény- és gabonacsarnokok külön biróságainak birái, továbbá a törvényhatóságok és a községek tisztviselői és elüljárói, bizottsági tagjai és képviselői által hivatalos eljárásukban okozott károk megtéritése iránt ellenük vagy jogutódaik ellen inditott perek;****)

3 az előbbi pontban emlitett személyek hivatalos eljárásából eredő kár megtéritése iránt az állam, illetőleg a törvényhatóság vagy a község ellen inditott perek;

4. azok a perek, amelyeknek tárgya a kereskedelmi cég használásának a joga, továbbá a kereskedelmi cég jogosulatlan használásából származó kártérítési perek az ily czéghasználás által jogaikban sértettek és a czéget jogosulatlanul használók között;

5. azok a perek, amelyeket a közkereseti vagy a betéti társaság tagja a társaság feloszlatása, egyes tag kizárása, a képviseleti jog vagy az üzletvezetési megbizás visszavonása vagy az ellenőrzési jog érvényesítése végett indit; továbbá azok a perek, amelyeket a tag magánhitelezője a társaság feloszlatása végett indit;

*) Lásd e részben az 1884 : XVII. t.-czikk 176. §-át is.

**) A házassági per folyama alatt a 674. §. értelmében annak a pernek a birósága jár el.

***) Ilyenek: igényperek 1881:LX. t.-cz. 89. §-a urbéri természetű tárgyakra birtokállapot fenntartása iránt 1871 : LIII. t.-cz. 87. §-a. Irtványoktól járó szolgáltatások behajtása 1871:LIV. t.-cz. 15. §-a. Megrongált műemlékek helyreállitási költségei iránt 1881 XXXIX. t.-cz. 18. §-a. Függő termésen stb. okozott kár megtéritése iránt kisajátítás alá eső ingatlanokon 1881: XLI. t.-cz. 24. §-a.

****) E személyek elleni perinditás a fegyelmi eljárás előzetes lefolytatásától függ. Lásd e részben a 180. §-t.

« PrécédentContinuer »