Images de page
PDF
ePub

STANA

ERSITY

OCT 1978

STACKS

LIBRARY

1911. ÉVI TÖRVÉNYCIKKEK

CODEX HUNGARICUS

MAGYAR TÖRVÉNYEK

AZ ALKALMAZÁSBAN LEVŐ
MAGYAR TÖRVÉNYEK GYŰJTEMÉNYE

BUDAPEST

RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1912

MAGYAR TÖRVÉNYEK

1911. ÉVALL FEES A
TÖRVÉNYCIKKEK

AZ ÖSSZES ÉLŐ TÖRVÉNYEK
TÁRGYMUTATÓJÁVAL

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Tartalomjegyzék

I. t.-cz. A polgári perrendtartásról.

1

II. t.-cz. A Szerbiával 1910. julius 14-27-én kötött kereskedelmi szerződés beczikkelyezéséről

181

III. t.-cz. Az alföldi első gazdasági vasut rt. vasutvonalaira kiadott engedélyokiratok s függelékeinek egyesitése tárgyában.

211

IV. t.-cz. A hajdusámson- nyirbátori h. é. vasutvonal engedélyezése tárgyában

212

V. t.-cz. A fehér vagy sárga foszforral való gyujtó gyártás eltiltásáról
VI. t.-cz. Az ásványolaj-félékről és a földgázakról .
VII. t.-cz. A káliumsókról . .

213

225

VIII t.-cz. Az ujonczlétszámnak az 1911. évre való megállapítása tárgyában.

227

228

X. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és

IX. t.-cz. Az 1911. évre kiállitandó ujonczok magajánlásáról

a fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk ha-
tályának az 191. év junius hó végéig kiterjesztéséről

XI. t.-cz. A szabadalmazható találmányoknak, mintáknak és véd-
jegyeknek kiállitásokon való időleges oltalmáról.
XII. t.-cz. A munkásbaleseti biztositási viszonosság iránt Olaszország-
gal 1909. évi szeptember hó 19-én Rómában kötött egyezmény
beczikkelyezéséről . . .

[ocr errors]

228

229

,230

XIII. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről
fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk hatálya-
nak az 1911. évi julius hó végéig való kiterjesztéséről.
XIV. t.-cz. Az 1911. évi állami költségvetésről . .
XV. t.-cz. A magyar földhitelintézetek országos szövetségéről és az
1894. évi V. t.-czikk némely rendelkezéseinek módosításáról,
illetve kiegészitéséről . . .

234

[ocr errors]

234

282

XVI. t.-cz. Budapest székesfőváros által kétszázhetven millió korona erejéig felveendő kölcsönökről

293

XVII. t.-cz. Pozsony sz. kir. város, Fiume város és kerülete és Zágráb város által felveendő kölcsönökről . .

293

XVIII. t.-cz. Az osztrák-magyar bank szabadalmának és az érme- és pénzrendszerre vonatkozó szerződésnek meghosszabbitásáról, valamint az ezekkel kapcsolatos ügyek rendezéséről.

294

« PrécédentContinuer »