Images de page
PDF
ePub

STA,

ERSITY

OCT 1973

STACKS

1911. ÉVI TÖRVÉNYCIKKEK

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Tartalomjegyzék

1

181

211

212

[ocr errors]

213 225

[ocr errors]

227 228

228

1. t.-cz. A polgári perrendtartásról .
II. t.-cz. A Szerbiával 1910. julius 14—27-én kötött kereskedelmi szer-

ződés beczikkelyezéséről
III. t.-cz. Az alföldi első gazdasági vasut rt. vasutvonalaira kiadott

engedélyokiratok s függelékeinek egyesitése tárgyában .
IV. t.-cz. A hajdusámson- nyirbátori h. é. vasutvonal engedélye-

zése tárgyában
V. t.-cz. A fehér vagy sárga foszforral való gyujtó gyártás eltiltásáról
VI. t.-cz. Az ásványolaj-félékről és a földgázakról
VII. t.-cz. A káliumsókról . .
VIII t.-cz. Az ujonczlétszámpak az 1911. évre való megállapitáşa

tárgyában
IX. t.-cz. Az 1911. évre kiállitandó ujonczok magajánlásáról
X. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről és

a fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk ha

tályának az 191. év junius hó végéig kiterjesztéséről . XI. t.-cz. A szabadalmazható találmányoknak, mintáknak és véd

jegyeknek kiállitásokon való időleges oltalmáról . XII. t.-cz. A munkásbaleseti biztositási viszonosság iránt Olaszország

gal 1909. évi szeptember hó 19-én Rómában kötött egyezmény

beczikkelyezéséről XIII. t.-cz. Az 1911. év első négy hónapjában viselendő közterhekről

fedezendő állami kiadásokról szóló 1910. évi XIX. t.-czikk hatálya.

nak az 1911. évi julius hó végéig való kiterjesztéséről . XIV. t.-cz. Az 1911. évi állami költségvetésről .. XV. t.-cz. A magyar földbitelintézetek országos szövetségéről és az

1894. évi V. t.-czikk némely rendelkezéseinek módositásáról,

illetve kiegészitéséről XVI. t.-cz. Budapest székesfőváros által kétszázhetven millió korona

erejéig felveendő kölcsönökről XVII. t.-cz. Pozsony sz. kir. város, Fiume város és kerülete és Zágráb

város által felveendő kölcsönökről .
XVIII. t.-cz. Az osztrák-magyar bank szabadalmának és az érme- és

pénzrendszerre vonatkozó szerződésnek meghosszabbitásáról, va-
lamint az ezekkel kapcsolatos ügyek rendezéséről . .

229

230

.

234 234

282

293

293

294

« PrécédentContinuer »