Corpus juris hungarici: Magyar törvénytár. Millenium emlékiadás

Couverture
Franklin, 1912

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 17 - Ha a zárhatáridő alatt a szabályszerű meghatalmazás be nem mutattatik : a meghatalmazás nélkül indított kereset végzéssel hivatalból megszüntetendő, a meghatalmazás hiányának egyéb eseteiben pedig a fél meg nem jelentnek tekintetvén, ellene további eljárás nélkül, a meg nem jelenés törvényes következményei alkalmazandók, s egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségben elmarasztalandó.
Page 275 - XL t.-czikk 223. §-a értelmében a veszély valószinüségének kimutatása nélkül biztositást kérni. A végrehajtás elrendelése elleni kifogásokra és a végrehajtás megszüntetése, korlátozása vagy felfüggesztése iránti keresetre nézve a közjegyzői okiratok alapján elrendelt végrehajtásra vonatkozó szabályok (1874 : XXXV. t.-cz. 113. s k. §§., 1881 : LX. t.-cz. 30. §. a) pont) megfelelően alkalmazandók. Fiume városára és kerületére nézve a fennebb idézett 1881...
Page 165 - A községi biráskodást gyakorolják: 1. törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsu városokban a közgyülés által e czélra rendelt egy vagy több közigazgatási tisztviselő; 2. nagyközségekben a biró a tanács egy tagjával és a jegyzővel vagy helyettesével; 3. kisközségekben a biró az elöljáróság két tagjával; 4. Budapest székesfőváros kerületeiben a kerületi városbiró (1893:XXXIH.
Page 276 - ... végett előleges felmondás után, a társasági tag kiválását követelheti tekintet nélkül arra, hogy a társaság határozott vagy határozatlan időre alakult. A felmondásnak az üzleti év letelte előtt legalább négy héttel kell történnie, HARMADIK FEJEZET.
Page 275 - XXXV. t.-cz. 113. s k. §§., 1881 : LX. t.-cz. 30. §. a) pont) megfelelően alkalmazandók. Fiume városára és kerületére nézve a fennebb idézett 1881 : LX. t.-cz. 223. és 30. § a helyett az ott érvényes polgári perrendtartás megfelelő rendelkezéseit, az 1874 : XXXV. t.-cz. 113. és következő §-ai helyett pedig az 1889. évi deczember hó 27-én 47.220. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 111. és következő §-ait kell érteni.
Page 53 - ... ha a biróság nem ismeri azokat. A biróság azonban a jogszabályok megismerése végett felhasználhat a felek részéről fel nem hozott forrásokat is, és az e végre szükséges lépéseket hivatalból is megteheti.
Page 73 - A biróság részéről kinevezett szakértő e minőségében köteles eljárni, ha az illető szakmában véleményadásra állandóan alkalmazva van, vagy ha a .szakmát, amelynek ismerete a kivánt véleményadáshoz szükséges, keresetképen gyakorolja.
Page 274 - ... továbbá 16., 17., 18., 20., 21. és 22. §-ai megfelelően alkalmazandók. 75. §. A 68. §. értelmében kirendelt kormánybiztos köteles ellenőrizni azt, hogy a központi hitelszövetkezet által kibocsátott kötvények összege a 71. és 73. §-okban megállapított mértéket meg ne haladja, — hogy az adott kölcsönök után befolyó kamatok és törlesztési járadékok a szükséglet erejéig az eme kölcsönök alapján kibocsátott kötvények esedékes szelvényeinek és kisorsolt...
Page 275 - Ki fennálló szövetkezetbe lép, a belépése előtt keletkezett minden társasági kötelezettségért felelős. Az ezzel ellenkező szerződés harmadik személyek irányában joghatálylyal nem bir. 234. §. Amennyiben az alapszabályok eltérőleg...
Page 77 - A biróság a 274. §. szerint itéli meg a fél vallomásának bizonyitó erejét, valamint annak a körülménynek a tényállitások valóságára vagy valótlanságára való befolyását, hogy a kihallgatásra megidézett fél meg nem jelent, vagy a vallomástételt egészben vagy részben, avagy az eskü letételét megtagadta.

Informations bibliographiques