Corpus juris hungarici: Magyar törvénytár. Millenium emlékiadás

Couverture
Franklin, 1912

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Table des matičres

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

alá állami alperes amelyek amennyiben bekezdése birói biróságnak biróságnál bizonyitás czikk Dologi kiadások eljárás ellenfél elnök elő előkészitő elrendelheti elsőbiróság emlitett értelmében esetében fejezet felebbezési biróság felfolyamodásnak félnek felperes felülvizsgálati fizetési meghagyás földgáz gondnokság alá helyezés gyámhatóság Hágában határidő határnap határnapot határoz hatáskör hatáskörébe házassági helye hivatalból illetékes illetékesség illető illetőleg itélet itéletet járandósá járásbíróság járásbírósági eljárásban jegyzőkönyvbe jogerőre kérelem kérelmére kérelmet kereset keresetet keresetlevél kereskedelmi kézbesités kiküldött kivül költség költségek köteles kötött követelés közjegyző községi Lásd levő megállapitott megfelelően alkalmazandó meghagyás megkeresett biró ministerium Németalföld nézve okirat okiratot Országos Osztrák-magyar bank osztrák-magyar monarchia pénzügyminister perben perbiróság perek perekben perfelvételi pergátló perköltség részére ságok szabadalom Személyi járandó szent korona Szerbiában szerződés szóbeli tárgyalás szükséges t.-czikk tanu tárgyában tárgyaláson területén továbbá törvény törvényczikk törvényes törvényes képviselő törvényszék ugyszintén utján ügyvéd valamint választott biróság valószinüvé vasut végett végzés ellen végzéssel vonatkozó XVIII XXXI XXXVII

Fréquemment cités

Page 17 - Ha a zárhatáridő alatt a szabályszerű meghatalmazás be nem mutattatik : a meghatalmazás nélkül indított kereset végzéssel hivatalból megszüntetendő, a meghatalmazás hiányának egyéb eseteiben pedig a fél meg nem jelentnek tekintetvén, ellene további eljárás nélkül, a meg nem jelenés törvényes következményei alkalmazandók, s egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségben elmarasztalandó.
Page 275 - XL t.-czikk 223. §-a értelmében a veszély valószinüségének kimutatása nélkül biztositást kérni. A végrehajtás elrendelése elleni kifogásokra és a végrehajtás megszüntetése, korlátozása vagy felfüggesztése iránti keresetre nézve a közjegyzői okiratok alapján elrendelt végrehajtásra vonatkozó szabályok (1874 : XXXV. t.-cz. 113. s k. §§., 1881 : LX. t.-cz. 30. §. a) pont) megfelelően alkalmazandók. Fiume városára és kerületére nézve a fennebb idézett 1881...
Page 165 - A községi biráskodást gyakorolják: 1. törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsu városokban a közgyülés által e czélra rendelt egy vagy több közigazgatási tisztviselő; 2. nagyközségekben a biró a tanács egy tagjával és a jegyzővel vagy helyettesével; 3. kisközségekben a biró az elöljáróság két tagjával; 4. Budapest székesfőváros kerületeiben a kerületi városbiró (1893:XXXIH.
Page 276 - ... végett előleges felmondás után, a társasági tag kiválását követelheti tekintet nélkül arra, hogy a társaság határozott vagy határozatlan időre alakult. A felmondásnak az üzleti év letelte előtt legalább négy héttel kell történnie, HARMADIK FEJEZET.
Page 275 - XXXV. t.-cz. 113. s k. §§., 1881 : LX. t.-cz. 30. §. a) pont) megfelelően alkalmazandók. Fiume városára és kerületére nézve a fennebb idézett 1881 : LX. t.-cz. 223. és 30. § a helyett az ott érvényes polgári perrendtartás megfelelő rendelkezéseit, az 1874 : XXXV. t.-cz. 113. és következő §-ai helyett pedig az 1889. évi deczember hó 27-én 47.220. sz. a. kelt igazságügyministeri rendelet 111. és következő §-ait kell érteni.
Page 53 - ... ha a biróság nem ismeri azokat. A biróság azonban a jogszabályok megismerése végett felhasználhat a felek részéről fel nem hozott forrásokat is, és az e végre szükséges lépéseket hivatalból is megteheti.
Page 73 - A biróság részéről kinevezett szakértő e minőségében köteles eljárni, ha az illető szakmában véleményadásra állandóan alkalmazva van, vagy ha a .szakmát, amelynek ismerete a kivánt véleményadáshoz szükséges, keresetképen gyakorolja.
Page 274 - ... továbbá 16., 17., 18., 20., 21. és 22. §-ai megfelelően alkalmazandók. 75. §. A 68. §. értelmében kirendelt kormánybiztos köteles ellenőrizni azt, hogy a központi hitelszövetkezet által kibocsátott kötvények összege a 71. és 73. §-okban megállapított mértéket meg ne haladja, — hogy az adott kölcsönök után befolyó kamatok és törlesztési járadékok a szükséglet erejéig az eme kölcsönök alapján kibocsátott kötvények esedékes szelvényeinek és kisorsolt...
Page 275 - Ki fennálló szövetkezetbe lép, a belépése előtt keletkezett minden társasági kötelezettségért felelős. Az ezzel ellenkező szerződés harmadik személyek irányában joghatálylyal nem bir. 234. §. Amennyiben az alapszabályok eltérőleg...
Page 77 - A biróság a 274. §. szerint itéli meg a fél vallomásának bizonyitó erejét, valamint annak a körülménynek a tényállitások valóságára vagy valótlanságára való befolyását, hogy a kihallgatásra megidézett fél meg nem jelent, vagy a vallomástételt egészben vagy részben, avagy az eskü letételét megtagadta.

Informations bibliographiques