Images de page
PDF
ePub

PITY ΤΟΥ ΝΑΖΑ
ΡΗΝΟγ' oC €Γ€
ΝΕΤΟ ΑΝΗΡ ΠΡΟ

ΦΗΤΗC ΔΥΝΑTOC

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟ-
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Θῇ
ΚΑΙ ΠΑΝΤOC ΤΟΥ
λλογ- όπως Ae
ΠΑΡΕΔΩΚΑΝ ΑΥ
ΤΟΝ ΟΙ ΑΡΧΙέρεις

και οι ΑΡΧΟΝΤΕΣ

#ΜωΝ εις κρι

CIN ΘΑΝΑΤΟΥ

και ect@cAN ΑΥΤΟΝ (")

HMEIC ΔΕ ΗλΠ

ZOMEN OTI

AYTOC ECTIN
Ο ΜέλλωΝ ΑΥ
ΤΡΟΥCΘΑΙ ΤΟΝ 1
Ηλ ΑλλΑ ΓΕ ΚΑΙ
CYN ΠACIN ΤΟΥ
THC TPITHN
ΤΑΥΤΗΝ ΗΜΕ
PAN ārei Σφ ογ

ΟΥΔΕΝΑ Αλλά
THN KPICIN пacă
ΔΕΔΩΚΕ τω γω

INA ΠΑNTEC ΤΙ
MOCIN TON YN
καθώς τιΜογci
ΤΟΝ ΠΡΑ' ΟΥ ΜΗ
ΤΙΜΟΝ ΤΟΝ Υ͂Ν
ΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΝ
ΠΡΑ ΤΟΝ ΠΕΜ

ΨΑΝΤΑ ΑΥΤΟΝ

a(MH)N āmнn aerw

ΑΓΓΕΛΩΝ @ω

PAΚΕΝΑΙ οι λε

ΓΟΥΕΙΝ ΑΥΤΟΝ ΖΗΝΑΙ ̇ ΚΑΙ ΣΠΗΛ ΘΟΝ TINEς τῶ

CYN HMIN €πι

TO MNĀMION'

ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΟΥ̓

τως ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΕC ει

ΠΟΝ' ΑΥΤΟΝ ΔΕ ΟΥ̓Κ ΕΪΔΟΝ'

και Αγτος ειπε

προς ΑΥΤογα

@ ΑΝΟΗΤΟΙ

ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ πις ΤΕΥΕΙΝ ΕΠΙ ΠΑ

CIN OIC ΕλλλΗ

CAN οι πΡΟΦΗ

ΤΑ ΟΥΧΙ ΤΑΥΤΑ

ΕΔΕΙ ΠΑΘΕΙΝ

ΤΟΝ ΧΝ' Και εις sic exit.

JEAN, V, 22-31.

ΔΕΔΩΚΕΝ ΖΩΗΝ

EXEIN EN EAY(TW)
KAI EŽ(OY)CIAN
ΕΔΩΚΕΝ ΑΥ(τω)
KPICIN MOI(EIN)
ΟΤΙ YC AN(0y ec)
ΤΊΝ (ΜΗ ΘΑΥ)

ΜΑΖΕΤΕ ΤΟΥΤΟ
ΟΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΦΡΑ ΕΝ Η ΠΑΝ

TEC οι ΕN TOIC
ΜΝΗΜΙΟ1C ΑΚΟΥ

() Cette ligne, omise par de scribe, a été ajoutée au bas de la page avec le renvoi

suivant X.

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ΔΙΑ ΤΙ ΫΜΕΙΣ ΟΥ
πιετεγεΤΕ ΜΕ
ό ως εκ τοΥ Θῇ

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Θῷ Ἀκογει ΔΙΑ ΤΟΥ
το γνεις ογκ λ
κογετε στι
εκ τοΥ Θῷ ογκ ε
CTE Σπεκρι
ΘΗCAN οι ϊογάλοι
ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΟ

ογ καλως HMEIC
ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΤΙ
CAMAPITHC ЄI
CY ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙ

ON έχεις : Ā

ΕΚΕΙΝΟC ΑΝΘΡΩ
ΠΟΚΤΟΝOC HN

30XHE

1

ΑΠΟΣ

Σπ ΑΡΧΗC' ΚΑΙ ΕΝ
ΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΥ
K ECTHKEN ΟΤΙ
Ογκ €CTIΝ ΑΛΗ
ΘΕΙΑ ΕΝ Αγτω.
ΟΤΑΝ ΧΑΧΗ ΤΟ
ψεγχος εκ ΤΟΝ
ΪΔΙΏΝ λΑλει· ὅτι

24 0

ψεγcτHς εCTIN και ο ΠΗΡ ΑΥΤΟΥ €rw ΔΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΣΛΗΘΕΙΑΝ λέΓω

οι πιετεγετε
Μοι' τις Εξ ΫΜΦ

ΕΛΕΓΧΕΙ ΜΕ ΠΕ
PI AMAPTIAC' EI-
ΑΛΗΘΕΙΑΝ λέΓω

ΝΥΝ ΕΓΝΩΚΑ
ΜΕΝ ΟΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙ
ON EXEIC. ABPA
AM ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ

Τ

οι πΡΟΦΗΤΑΙ
και cy λεΓεις Ο

ΤΙ ΕΑΝ TIC ΤΟΝ
ΛΟΓΟΝ ΜΟΥ ΤΗ
PHCH ΟΥ ΜΗ ΓΕΥ
CΗΤΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ
EIC ΤΟΝ ΔΙῶΝΑ·
MH CY MEIZÖN
ει τον πPC HMG
ΑΒΡΑΑΜ Οcric
ΣΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ
οι προφΗΤΑ Α

7.8

Καλη
113. (1

ΠΕΘΑΝΟΝ ΤΙΝΑ
CΕΑΥΤΟΝ Ποιεις:
ΑπεκριΘΗ 1C €AN
@Γω ΔΟΞΑΖω €
ΜΑΥΤΟΝ ἢ ΔΟΞΑ ONOXID:

SODA

ΜΟΥ ΟΥΔΕΝ €C

TOME XXXIV, 2° partie.

DES MANUSCRITS.

ΠΕΚΡΙΘΗ ὅice

ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ

ογκ εχω αλλά

ΤΙΜΩ ΤΟΝ ΠΡΑ
ΜΟΥ ΚΑΙ Ϋμεις

ΑΤΙΜΑΖΕΤΕ ΜΕ
€Γω Δε ογ ΖΗΤΩ

ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΜΟΥ
€CTIN O ΖΗΤῷ
ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝ:
ΣΜΗΝ ΣΜΗΝ ΔΕ
Γω ΫΜΙΝ ΕΑΝ

TIC TON EMON
ΛΟΓΟΝ ΤΗPHCH
ΘΑΝΑΤΟΝ ΟΥ̓ ΜΗ
ΘΕΩΡΗCH EIC
ΤΟΝ ΑΙΦΝΑ:
ΕΙΠΟΝ ΟΥΝ ΔΥ
τω οι ϊογαλίαι
ΟΤΙ ΠΑΡ ΑΥΤΟΝ

ΕΙΜΕΙ' ΚΑΙ ΤΟΝ
ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΎ
ΤΉΡω' ΑΒΡΑΑΜ
Ο ΠΗΡ ΫΜωΝ Η
ΓΑΛΛΙΑCΑΤΟ INA
ΕΙΔΗ ΤΗΝ ΗΜΕ
ΡΑΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΚΑΙ @

ΧΑΡΗ. ΕΙΠΟΝ
ΟΥΝ ΟΙ ΪΟΥάλιοι

προς ΑΥΤΟΝ

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ

€ΤΗ ογπω €.
χεις' και ΆΒΡΑ
AM COPAKEn ce:

ΕΙΠΕΝ ΑΥΤοις
ō iС MHN AMHN G

λέΓω ΥΜΙΝ ΠΡί

ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΝΕΣ
eal erw eIMI:

ΗΡΑΝ ΟΥΝ λιθογC

50

393

IMPRIMER NATIONALE.

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

[blocks in formation]

ÎNA BAA@Cin ēs ΠΑΥΤΟΝ. iC ΔΕ ΕΚΡΥΒΗ ΚΑΙ Ε ΣΗΛΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ϊέΡογ και ΔΙΕΑ ΘΟΝ ΔΙΑ ΜECOY ΑΥΤΩΝ ΕΠΟρεγ ΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΗ

ΓΕΝ ΟΥΤως:

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ Ϊ ΔΕΝ ΑΝΟΝ ΤΥ φλον εκ reNΕ'· THC. ΚΑΙ ΗΡΩ

ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗ

ΘΡΑΝ ΤΟΥ Cιλῳ
AM Ο ΕΡΜΗΝΕΥΕ
ΤΕ ΣΠΕCΤΑΛΜΕ
NOC· ΣΠΗΛΘΕΝ
ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΙΨΑ

ΤΟ ΚΑΙ ΗλΘΕΝ Βλέ
Πως = οι ΟΥΝ
ΓΙΤΟΝΕC ΚΑΙ ΟΙ

ΘΕῶΡΟΥΤΝΕΣ
ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟ
TEPON OTI Прос

ΑΙΤΗC HΝ Ελε

ΓΟΝ ΟΤΙ ΟΥΧ ΟΥ̓

TOC ECTIN Ο ΚΑ

ΘΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟCΑΤΩΝ
Αλλοι ΔΕ ΕΛΕΓΟΝΕ
ὅτι οὗτος EC

ΤιΝ ́ Αλλοι ΔΕ ΟΥ
χι Αλλα Ομοιως
Αγτω €cTIN. ē
KEINOC ΔΕ ΕΧΕ
ren éгw eIMI".
ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΝ ΑΥ
τω πως ογΝΗ

NEWXOнCAN

coy οι οφθαλ

i

DES MANUSCRITS.

ΤΟΥ ΠΤΥΕΜATOC

Και επεχρεις@ ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΠΗ λον ἔπι τογε ο φθαλμογς κΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥτω'

ΫΠΑΓΕ ΝΙΨΑΙ GIC

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΜΟΥ
ΟΤΙ ΫΠΑΓΕ εις
ΤΟΝ CIAΦΑΜ ΚΑΙ

ΝΙΨΙ· ΑΠΕλθώ
ΟΥΝ ΚΑΙ ΝΙΨΑΜΕ

NOC ANEBAE✈a.
ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ECTΙΝ ΕΚΕΙ
NOC· λΕΓΕΙ ΟΥ
Κ ΟΙΔΑ' āroy
CIN ΑΥΤΟΝ ΠΡΟC
τογε φαριcλι

OYC ΤΟΝ ΠΟΤΕ
ΤΥΦΛΟΝ' ΗΝ ΔΕ

Η

CABBATON EN

ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΠΗ
1ΟΝ ΕΠΟΙΗ͂CEN
O iC ΚΑΙ ΑΝΕΦ
ΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ

οφθαλμογς·
ΠΑΛΙΝ ΟΥ̓Ν Ηρω
ΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ

οι φαρισαιοι

Πως ΑΝΕΒλέ

ψεΝ· ο Δε ειπε

Αγτοις ΠΗΛΟΝ
ΕΠΕΘΗΚΕΝ ΜΟΥ
επι τογς οφ
ΘάλΜογc ΚΑΙ
ΕΝΙΨΑΜΗΝ ΚΑΙ

Βλέπω: Ελε
ΓΟΝ ΑΥΤω εκ τῷ
ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ Τ

Nec oγκ 6CTIN

ΜΟΙ' ΑΠΕΚΡΙΘΗ
ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΑNOC
Ο ΛΕΓΟΜΕΝOC
iC ΠΗΛΟΝ εποί
FCEN ΚΑΙ ἔπε
XPEICGN ΜΟΥ

τογς οφθαλμογε

CABBATOΝ ΟΥ̓
ΤΗΡΕΙ' Αλλοι
ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ πως
ΔΥΝΑΤΑΙ ĀNOC

ΣΜΑΡΤολος
ΤΟΙΑΥΤΑ CHMIA
ΠΟΙΕΙΝ' ΚΑΙ CX
CMA HN EN AY

τοις· λ€Γoy
CIN ΟΥΝ ΤΟ ΤΥ
φλω πλλιν cy

ΤΙ ΛΕΓΕΙς περι
ΑγιογÔΤΙ ΣΝΕ
@Σ@N COY TOYC

ὀφθαλμογς

Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ

профнтнс єс ΤΙΝ' ΟΥ̓Κ επι CTEYCAN ΟΥΝ

οι ϊογλλιοι πε

PI ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΗΝ ΤΥ
φλος και ĀNE
BAETEN EWC
τογς φωΝΗCa

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ

Βλέψαντος·
και ΗΡΩΤΗCAN
Αγτογς λΕΓΟΝ
TEC OYTOC EC
ΤΙΝ ὅ γε ΫΜΩΝ
ΟΝ ΥΜΕΙΣ λ€Γ€

τε ότι τγφλος
€ΓΕΝΝΗ Πως

395

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

« PrécédentContinuer »