Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

ΑΓΓΕΛΩΝ ΕΦ

ΡΑΚΕΝΑΙ ΟΙ λε

ΓΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΝ
ΖΗΝΑΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛ
ΘΟΝ ΤΙΝΕΣ ΤΟ
CYN FMIN Επι

ΤΟ ΜΝΗΜΙΟΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΟΝ ΟΥ
τως καθως ΚΑΙ

Α1 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ει
ΠΟΝ ΑΥΤΟΝ ΔΕ
ΟΥΚ ΕΪΔΟΝ

ΚΑΙ ΑΥτος ειπε
προς ΑΥΤΟΥΣ

Ο ΑΝΟΗΤΟΙ

ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ ΤΗ
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ πιο
Τέγειν ἔπι ΠΑ

CIN OIC ΕΛΑΛΗ

CAN ΟΙ ΠΡΟΦΗ

ΤΑΙ ΟΥΧΙ ΤΑΥΤΑ

ΕΛΕΙ ΠΑΘΕΙΝ

ΤΟΝ ΧΝ' Και εις sic exit.

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) Cette ligne, omise par le scribe, a été ajoutée au bas de la page avec le renvoi

suivant X.

[graphic]

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

(ΥΜΙ)Ν ΟΤΙ Ο ΤΟΝ (ΑΟΓ)ΟΝ ΜΟΥ ΣΚΟΥ (ΦΝ) ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥ (ΩΝ) ΤΟ ΠΕΜΨΑΝ Τι Μ)ε' έχει ζΘΗΝ

ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ

KPICIN OYK EPXE
ΤΑΙ ΑλλΑ ΜΕΤΑ

ΒΕΒΗΚΕΝ ΕΚ ΤΟΥ
ΘΑΝΑΤΟΥ εις
ΤΗΝ ΖΩΗΝ :
ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ

ΫΜΙΝ ΟΤΙ Ερχε

ΤΑΙ ΦΡΑ ΚΑΙ ΝΥΝ
ΕΣΤΙΝ ΟΤΕ ΟΙ

ΝΕΚΡΟΙ Σκογεω
CIN THE OWNHC
ΤΟΥ ΟΥ ΚΑΙ ΟΙ Α
KOYCANTEC ZHC
Ογειν' ωσπερ ΓΑΡ
Ο ΠΗΡ έχει ΖΩΗΝ
ΕΝ ΕΑΥΤΩ ΟΥ
τως και τω γω

ΕΞΗΛΘΟΝ ΚΑΙ ΗΚΟ

ΟΥΔΕ ΣΠ ΕΜΑΥΤΟΥ ΕΛΗΛΥΘΑ' Αλλά ΕΚΕΙΝΟΣ ΜΕ λπες

ΤΕΙΛΕΝ ΔΙΑ ΤΙ

ΤΗΝ ΑΑΑΙΑΝ ΤΗΝ

ΕΜΗΝ ΟΥ ΓΙΝΩΣ
κετε ότι οι ΑΥ
ΝΑΣΘΕ ΣΚΟΥΕΙΝ
ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΝ
ΕΜΟΝ ΫΜΕΙΣ
εκ τον προ ΤΟΥ
ΔΙΑΒΟΛΟΥ εετε·
ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙ
AC του πρὸ ΫΜῶ

ΘΕΛΕΤΕ ΠΟΙΕΙΝ

COYCIN THC
ΦΩΝΗΣ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥ

CONTAI· οἱ ΤΑ Σ
ΓΑΘΑ ΠOIHΣAN

TEC EIC ANACTA
CIN ΖΩΗΣ ΟΙ ΔΕ

ΤΑ ΦΑΥΛΑ ΠΡΑΣΑ
TEC EIC ANACTA
CIN KPICE@C.

ΟΥ ΔΥΝΑΜΑΙ ΕΓΩ
ΠΟΙΕΙΝ ΣΠ ΕΜΑΥ
ΤΟΥ ΟΥΔΕΝ ΚΑ
θως Σκογω
ΚΡΙΝΟ ΚΑΙ Η ΚΡΙ
CIC Η EMH ΔΙΚΑΙ
Σ ΕΣΤΙΝ ΟΤΙ ΟΥ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗ
ΜΑ ΤΟ ΕΜΟΝ ΑΛ
ΣΑ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ

ΤΟΥ ΠΕΜΨΑΝ
TOC ME- EAN E
ΓΟ ΜΑΡΤΥΡw sic exit.

JEAN, VIII, 42-IX, 2.

ΔΙΑ ΤΙ ΫΜΕις οι
πιετεγετΕ ΜΕ
8 ΦΝ ΕΚ ΤΟΥ ΘΥ
ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

ΘΥ ΑΚΟΥΕΙ ΔΙΑ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΜΕΙΣ ΟΥΚ Α

κογετε ότι

ΕΚ ΤΟΥ ΘΥ ογκ ε
CTЄ' ΑΠΕΚΡΙ
ΘΗΣΑΝ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ

ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΟ

Οι Κάλως #MEIC
ΛΕΓΟΜΕΝ ΟΤΙ
CAMAPITHC EI
CY ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙ

Oι έχεις :

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ΝΥΝ ΕΓΝΩΚΑ

ΜΕΝ ΟΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙ ON EXEIC. ABPA

ΑΜ ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

ΚΑΙ cy λεΓειε ο

ΤΙ ΕΑΝ ΤΙΣ ΤΟΝ
ΛΟΓΟΝ ΜΟΥ ΤΗ
PHΣH ΟΥ ΜΗ ΓΕΥ
CHTA ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΦΝΑ
MH CY MEIZÖN
ει τον πρΟ ΗΜ

ΑΒΡΑΑΜ OCTIC
ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΚΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

ΠΕΘΑΝΟΝ ΤΙΝΑ

ΣΕΑΥΤΟΝ Ποιεις : 4

ΑΠΕΚΡΙΘΗ 1 ΕΑΝ

ΕΓΩ ΔΟΞΑΖΩ Ε

ΜΑΥΤΟΝ ἢ ΔΟΞΑ ΜΟΥ ΟΥΔΕΝ ΕΣ

[ocr errors]
[ocr errors]

TOME XXXIV, 2° partie.

ΠΕΚΡΙΘΗ Ο

ΓΩ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ
Ογκ εχω αλλά
ΤΙΜΩ ΤΟΝ ΠΡΑ

ΜΟΥ ΚΑΙ ΫΜΕΙΣ
ΑΤΙΜΑΖΕΤΕ ΜΕ

ΕΓΩ ΔΕ ΟΥ ΖΗΤΩ
ΤΗΝ ΔΟΞΑΝ ΜΟΥ
ΕΣΤΙΝ Ο ΖΗΤΟ

ΚΑΙ ΚΡΙΝΩΝ :
ΣΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕ
ΓΩ ΥΜΙΝ ΕΑΝ

ΤΙΣ ΤΟΝ ΕΜΟΝ
ΛΟΓΟΝ ΤΗΡΗΣΗ
ΘΑΝΑΤΟΝ ΟΥ ΜΗ
ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣ

ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ :

ΕΙΠΟΝ ΟΥΝ ΑΥ τω οι ϊογλΑΙΟΙ

ΟΤΙ ΠΑΡ ΑΥΤΟΝ
ΕΙΜΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΛΟΓΟΝ ΑΥΤΟΥ
ΤΗΡΩ ΑΒΡΑΑΜ
Ο ΠΗΡ ΥΜΩΝ Η
ΓΑΛΛΙΑΣΑΤΟ ΕΝΑ
ΕΙΔΗ ΤΗΝ ΗΜΕ
ΡΑΝ ΤΗΝ ΕΜΗΝ
ΚΑΙ ΕΙΔΕΝ ΚΑΙ Ε
ΧΑΡΗ : ΕΙΠΟΝ
ΟΥΝ ΟΙ ΠΟΥΔΑΙΟΙ
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑ

ΕΤΗ ογπω ε
χεις' ΚΑΙ ΑΒΡΑ
ΑΜ ΕΟΡΑΚΕN CE:
ΕΙΠΕΝ ΑΥΤτοις
6 6 ΣΜΗΝ ΑΜΗΝ
ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΠΡ
ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΝΕΣ
eal erw eIMI:

ΗΡΑΝ ΟΥΝ λιθογε

50

IMPRIMEME NATIONALE.

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

[graphic]
[blocks in formation]

ΤΗΣΑΝ ΑΥΤΟΝ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΥ
ΤΟΥ ΛΕΓΟΝΤΕΣ
PABBEI TIC MAP
ΤΕΝ ΟΥΤΟΣ Η οι
ΓΟΝΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
ΝΑ ΤΥΦΛΟ ΓΕΝ
ΝΗΘΗ ΑΠΕκρι

ΘΗ ΤΟ ΟΥΔΕ ουτος
ΗΜΑΡΤΕΝ ΟΥΔΕ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Αγτογ

ΑΛΛΑ ΝΑ ΦΑΝΕ

ΡΩΘΗ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΟΥ ΕΝ ΑΥΤΟ
ΗΜΑΣ ΔΙΕΡΓΑΖΕ
ΕΘΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ
ΠΕΜΨΑΝΤΟΣ

ΜΕ ΩΣ ΗΜΕΡΑ
ECTIN ΕΡΧΕΤΑΙ
ΝΥΣ ΟΤΕ ΟΥ̓λεις
ΔΥΝΑΤΑΙ ΕΡΓΑ
ΖΕΣΘΑΙ ΟΤΑΝ Φ

EN TO KOCMW

φως ειμι τω κο

ΕΜΦ ΤΑΥΤΑ ειπων επτYCE ΧΑΜΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΙΗ

ΣΕΝ ΠΗΛΟΝ ΕΚ

INA BAXOCIN ē

Π ΑΥΤΟΝ. ic Δε
ΕΚΡΥΒΗ ΚΑΙ Ε
ΣΗΛΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ
ΪΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΣ
ΘΩΝ ΔΙΑ ΜΕCOY
ΑΥΤΩΝ ΕΠΟΡΕΥ
ΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΗ
ΓΕΝ ΟΥΤΩΣ;

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ Ϊ
ΔΕΝ ΑΝΟΝ ΤΥ
ΦΛΟΝ ΕΚ ΓΕΝΕ
ΤΗΣ. ΚΑΙ Ηρω

ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗ
ΘΡΑΝ ΤΟΥ ειχα
ΑΜ Ο ΕΡΜΗΝΕΥΕ
ΤΕ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕ
NOC' ΑΠΗΛΘΕΝ
ΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝΙΨΑ

ΤΟ ΚΑΙ ΗΛΘΕΝ ΒΛΕ
ΠΩΝ = 01 ΟΥΝ
ΓΙΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ

ΘΕΩΡΟΥΝΕΣ

ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΠΡΟ
ΤΕΡΟΝ ὅτι προς
ΑΙΤΗΣ ΗΝ ΕΔΕ

ΓΟΝ ΟΤΙ ΟΥΧ ΟΥ
TOC ECTIN Ο ΚΑ

ӨнменОС КА

[ocr errors]

Άλλοι ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ

ότι ουτος EC

ΤΙΝ ̓ ΑλλΟΙ ΔΕ ΟΥ

ΧΙ Αλλα Ομοιως
Αγτω εCTIN. E
ΚΕΙΝΟΣ ΔΕ Ελε
ΓΕΝ ΕΓΩ ΕΙΜΙ
ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΝ ΑΥ
τω πως ογΝ Η

ΝΕΟΧΘΗΣAN

coy οι οφθαλ

ΤΟΥ ΠΤΥΣMATOC

ΚΑΙ επεχρεις
ΑΥΤΟΥ ΤΟΝ ΠΗ

ΧΟΝ ΕΠΙ ΤΟγε ο
ΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ

ΥΠΑΓΕ ΝΙΨΑΙ ΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΜΟΥ ὅτι ΫΠΑΓΕ εις

ΤΟΝ ΕΙΧΦΑΜ ΚΑΙ

ΝΙΤΑΙ· Απελθῶ
ΟΥΝ ΚΑΙ ΝΙΨΑΜΕ
NOC ANEBAEA·
ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΕΣΤΙΝ ΕΚΕΙ

NOC ̇ ΛΕΓΕΙ ΟΥ
Κ ΟΙΔΑ' ΣΓΟΥ
CIN ΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ
TOY APICA
ΟΥΣ ΤΟΝ ΠΟΤΕ

ΤΥΦΛΟΝ ΗΝ ΔΕ

CABBATON EN
ΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΠΗ
ΔΟΝ ΕΠΟΙ CEN
ΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΦ

ΣΕΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥΣ
οφθαλμογε
ΠΑΛΙΝ ΟΥΝ Ηρω
ΤΩΝ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ

ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

Πως ΑΝΕΒΛΕ

ten o ae einē

ΑΥΤΟΙΣ ΠΗΛΟΝ
ΕΠΕΘΗΚΕΝ ΜΟΥ

επι τους οφ
Θάλογς ΚΑΙ
ΕΝΤΑΜΗΝ ΚΑΙ

Βλέπω :

Ελε

ΓΟΝ ΑΥΤΟ εκ τῷ

ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΙ

NEC ογκ 6CTIN

[merged small][ocr errors]

ΤΗΡΕΙ Αλλοι

ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ ΠΩΣ
ΔΥΝΑΤΑΙ NOC
ΣΜΑΡΤΟΛΟΣ

ΤΟΙΑΥΤΑ CHMI
ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΕΧΙ
CMA HN EN AY
τοις λΕΓΟΥ

CIN ΟΥΝ ΤΟ ΤΥ

φλω Πάλιν εγ

ΤΙ ΛΕΓΕΙΣ ΠΕΡΙ
ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΑΝΕ
ΦΣΕΝ ΣΟΥ τους
οφθαλμους -

Ο ΔΕ ΕΙΠΕΝ ΟΤΙ

профитно ес

ΤΙΝ' ΟΥΚ ΕΠΙ
CTEYCAN ΟΥΝ

Οι ΪΟΥΔΑΙΟι πε
ΡΙ ΑΥΤΟΥ ΟΤΙ ΗΝ ΤΥ
όλος ΚΑΙ ΑΝΕ

Βλεψει έως
τους φωΝΗΣ

ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑ

Βλεψαντος·

ΚΑΙ ΗΡΩΤΗΣΑΝ
Αγτους λΕΓΟΝ
ΤΕΣ ΟΥΤΟc Ec
ΤιΝ ο Υ ΥΜΩΝ

ΟΝ ΥΜΕΙΣ ΛΕΓΕ
τε ὅτι τυφλος

ΕΓΕΝΝΗ Πως

MSS. COPTES

DE

LA BIBLIOTHÈQUE

NATIONALE.

« PrécédentContinuer »