A mulasztás orvoslásának rendszere polgári perrendtartásunkban

Couverture
Pallas részvénytársaság nyomdája, 1896 - 52 pages
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés

Ŕ l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Table des matičres

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 13 - Ha a zárhatáridő alatt a szabályszerű meghatalmazás be nem mutattatik : a meghatalmazás nélkül indított kereset végzéssel hivatalból megszüntetendő, a meghatalmazás hiányának egyéb eseteiben pedig a fél meg nem jelentnek tekintetvén, ellene további eljárás nélkül, a meg nem jelenés törvényes következményei alkalmazandók, s egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségben elmarasztalandó.
Page 35 - Az elsö- es a felebbezési biróság elótt nem érvé nyesitett tényeket es bizonyitékokat a felülvizsgálati eljárásban csak akkor hozhatni fel, ha valamely eljárási szabály nem alkalmazása, vagy nem helyes alkalmazása forog kérdésben.
Page 20 - ... a kereseti kérelemnek vagy ellenkérelemnek valamely oly részéről, mely önállóan is eldönthető, vagy a mellékkötelezettség, vagy a perköltség tekintetében nem intézkedett».
Page 28 - ... hogy a felebbezésnek (az ellenfél részére való) kézbesitése és a határnap között mintegy 30 napi, sürgős esetekben azonban legalább is 8 napi időköz legyen, a 147.
Page 33 - Maga az orvoslás olykép történik, hogy a mennyiben az elsőbirósági eljárásban felmerült hiányok következtében az ügynek további tárgyalása válik szükségessé, a felebbezési biróság az elsőfoku itéletet feloldja és az ügyet a hiányok kijelölésével tárgyalás és ujabb itélethozatal végett az elsöbirósághoz viszszautasitja.

Informations bibliographiques