Images de page
PDF
ePub

Art. 27. De externo milite, ex Scla- 27. Czikk. A külföldi katonaság eltávonia et Croatia amorendo; et banali, volításáról Szlavoniából és Horvátorauthoritate restituenda... 58 szágból és a báni hatalom visszaállitásáról

59 28. Czikk. Hogy a bánt a báni méltóságába mielőbb beiktassák

59

Art. 28. Ut banus in dignitatem suam banalem, quamprimum introducatur 58 Art. 29. Quomodo tertius et quartus 29. Czikk. A mult országgyülés végconstitutionum praeteritae diaetae de zései közül, az erőszakosságokra és a violentiis et occupationibus bonorum, jószágfoglalásokra nézve kelt 3. és 4. editi articuli, in suo esse et vigore ma- czikkelyeknek érvényben hagyása, henere: ac sincere intelligi, et quomodo lyes értelmezése és az azokban való elin illis procedi debeat? 60 járás módja Art. 30. Negotium arcis Divén, quo- 1 30. Czikk. Dévény várának az ügyét 60 miképen kell megvizsgálni 31. Czikk. Az országbírói tiszt adomá62 nyozásáról

modo revideri debeat?

Art. 31. De collatione officii judicis curiae

61

61

63

Art. 32. De confiniorum restauratione · 32. Czikk. A véghelyek helyreállításáet militum solutione 62 ról és a katonák fizetéséről

63 33. Czikk. Hogy a czimerek adományozásánál a jól érdemesültekre tekintet legyen

Art. 33. Ut in collatione armorum benemeritorum ratio habeatur........ 62 63 Art. 34. Ut liberae civitates, et mon- 34. Czikk. Hogy a szabad- és a bátanae; in suis libertatibus conserven- ' nyavárosokat szabadságaikban megtart62 sák 63

tur

Art. 35. Ut differentia inter dominum 35. Czikk. Hogy a Mágochy Ferencz Franciscum Mágóchy, et civitatem Car-ur és Korpona szabad városa közt fennponensem, per suae majestatis regiae forgó versengést a királyi felség biztosai commissarios revideatur, et dirima-utján megvizsgálják és elintézzék

[blocks in formation]

63

Art. 36. Ut secretarii, et procuratores 36. Czikk. Azokat a fekvőjószágokat, a a sua majestate regia, bona qualiter-melyek bármi ezimen a királyi felségre cunque ad suam majestatem regiam háramlottak, a titkárok és ügyvédek a devoluta; impetrare non ausint 62 király Őfelségétől adományul fölkérni ne merészeljék

Art. 37. De oppidis Szathmár, Németh, ac Nyir-Bátor; enjusnam judicatui sub- | esse debeant?

63

37. Czikk. Szatmár, Némethi és NyirBáthor mezővárosok kinek a bírói ható64 sága alá tartozzanak? .

65

Art. 38. De bonis ad Austriam impi- 38. Czikk. Az Ausztriának elzálogosignoratis, et alüs; artienli praeteritae¦tott fekvőjószágokra s a többiekre nézve diaetae servandi a mult országgyülés czikkelyeinek a megtartásáról

64

65

39. Czikk. Rédey Ferencznek a nyitrai káptalan keresete alól való fölmentése 65 40. Czikk. Az országos határkiigazitó bizottság ujra szervezése

65

Art. 39. Franciscus Rédey, ab impeti-| tione capituli Nitriensis absolvitur ... 64 Art. 40. Commissio rectificationis metarum regni; denuo instituenda 64 Art. 41. Telonia sicca tollenda 41. Czikk. A száraz rámok eltörlése 65 Art. 42. Confoedaratio, cum utraque 42. Czikk. A mindkét Ausztriával, meg Austria, et Moraria; firmiter obser- Morraországgal kötött békeegyezség sziranda 64 goru megtartásáról

64

65

Art. 43. Eductio vinorum extra re- 43. Czikk. Az országból a bor kivitelégnum, interdicitur 64 nek a megtiltása

[blocks in formation]

praesidiarios, bonis aliorum, aliisque mások fekvőjószágait el ne foglalják, meg similibus egyebekről

66 Art. 47. Coloni circa confinia pontes aedificantes; telonium non solvant........ 66 Art. 48. Metallum, aurum, et argentum, non cusum; e regno non exportandum 66

Art. 49. De executionibus, et fassionibus capitulo Scepusiensi, et conventu Lelesziensi factis; in suo vigore relinquendis 66

Art. 50. De Jaszoviensi, et Turocziensi conventibus restaurandis

66 Art. 51. Ut extranei in Hungaros recepti, in medium regnicolarum, certam pecuniae summam, quotannis contribuere debeant 66

Art. 52. De literis conventuum Szalavár, et Kapornak, per capitulum castriferrei expediendis et extradandis 68 Art. 53. Ut causae, pro revisione in Viennensibus articulis specificatae; dominum palatinum primitus revideantur, et determinentur 68

67 47. Czikk. A véghelyek körül hidakat építő jobbágyok vámot ne fizessenek 67 48. Czikk. Az országból a pénzzé nem vert érez, arany és ezüst kivitelének a tilalma 67

49. Czikk. A szepesi káptalanban és a leleszi conventben történt végrehajtások és bevallások érvényben hagyásáról 67

50. Czikk. A jászói és a turóczi conventek helyreállításáról...... 67

51. Czikk. Hogy a magyarokká fogadott külföldiek, az országlakók között évenként bizonyos pénzösszeggel adózzanak

67

[blocks in formation]

69

Art. 54. De mineris, et fodinis regni, 54. Czikk. Az ország bányatermékeia modernis possessoribus eliberandis; nek és bányáinak a mostani birtokosok et regiis proventibus incorporandis 68| kezéből való kiszabadításáról és a királyi jövedelmekhez csatolásáról Art. 55. Ut nobiles in confiniïs sti- 55. Czikk. Hogy a véghelyeken zsoldpendia non merentes, et officiales, juxta ban nem álló nemeseket és tisztviselőpriores regni constitutiones, in suis li-ket, az ország korábbi végzéseihez kébertatibus conserventur..... 68 pest, szabadságaikban megtartsák.... 69 Art. 56. Ut capitanei, vice-capitanei, 56. Czikk. Hogy a véghelyek kapitámilites stipendiari, aliique officiales nyai, alkapitányai, a zsoldos katonák confiniorum, bona et facultates regni- és a többi tisztviselők az országlakók colarum, pro sese non usurpent, aut fekvőjavait és vagyonát a maguk javára dividant, aut alia similia exerceant 68 ne bitorolják, föl ne oszszák vagy más hasonlókat ne cselekedjenek

69

Art. 57. Ut oppidum Kálló, cum suis 57. Czikk. Hogy Kálló mezővárost tarpertinentiis, familiae Kállóvianae resti-tozékaival együtt, de azon véghely kára tuatur; citra tamen incommodum, et és veszedelme nélkül, a Kállay családpericulum ejusdem confinii.....

70

Art. 58. Status, et ordines regni, pro Joanne Joo, intercedunt ...

70

nak visszaadják

71

58. Czikk. Az ország karai és rendei Joó János érdekében közbenjárnak ....... 71 Art. 59. Ut dominus comes Nicolaus 59. Czikk. Gondoskodás arról, hogy a Zrinio, et caeteri a Valachis profugis, Zrinyi Miklós gróf és a többiek, a szövaria damna ulterius non patiantur; kevény oláhoktól különböző károkat toet a teloniario serenissimi archi-ducis vábbra is ne szenvedjenek és hogy a Ferdinandi, ipse dominus comes non fenséges Ferdinánd főherczeg vámosa a impetatur; providendum 70 gróf urat ne háborgassa Art. 60. Status, et ordines regni, pro 60. Czikk. Az ország karai és rendei captivo Petro Zokoly intercedunt 70 a fogoly Zokoly Péter érdekében közbenjárnak

71

71

Art. 61. De modo et ordine, in reae- 61. Czikk. A Tokaj vára ujra építésédificatione arcis Tokaj aliorumque con-nél, meg a többi véghelyek kijavításánál finiorum reparatione, observando: de- megtartandó módról és rendről; valaque limitatione gratuitorum laborum, mint az a végzett teljesítendő ingyen ad eadem praestandorum, et reliquis, munkák, meg egyéb idetartozó dolgok ad eandem rem pertinentibus.... 70|| szabályozásáról ........

71

Art. 62. De nova portarum connume- 62. Czikk. A kapuk uj számbavételératione instituenda; et quinam dica-nek az intézéséről és arról, hogy adóMagyar Törvénytár. 1608-1657.

tores eligi debeant ? quomodo in con- kivetőkké kiket kell választani? A ka-
numeratione portarum procedendum? puk összeszámlálásánál mikép kell el-
et qualiter, quosve in usus, oblata dica járni? A megajánlott négy magyar
quatuor florenorum Hungaricorum, con- forint adót mi módon és minő szükség-
verti; quive huic contributioni subja- letre kell fordítani? és hogy az adó-
cere; et quibus in terminis praefata zásnak kik vannak alávetve, meg, hogy
contributio, in duos annos duranda, az említett két évre terjedő adót minő
exigi debeat?
72 határidőkben kell fölszedni ?

73

Art. 63. De modo exigendarum re- 63. Czikk. A mult évi adóhátrálékok
stantiarum, de contributionibus praete- felhajtása módjának meghatározásáról
ritorum annorum, in singulis comita- az egyes vármegyékben........
tibus instituendo

74

75

Art. 64. De oppido Somogy, inter do- 64. Czikk. Somogy mezővárosnak Pethe
minum Ladislaum Pete, et Georgium László ur és Szabó György kassai pol-
Zabó, civem Cassoviensem, ob certas gár közt bizonyos okokból való megosz-
considerationes, dividendo, et aequaliter | tásáról és egyenlő birtoklásáról
possidendo

741

75

77

Art. 65. De celeri, in necessitate ali- 65. Czikk. Az ország valamely szük-
qua regni, insurrectione, quomodo in ségében a gyors fölkelésre nézve hogyan
ea procedendum? et qualiter de sin- kell eljárni? és minden négy kapu után
gulis quatuor portis, unus eques bene egy jól fegyverzett lovast miképen kell
armatus, interteneri debeat ?
76 tartani ?
Art. 66. Facultas collationis bonorum,
quoris titulo ad fiscum regium devol-
vendorum, usque ad triginta duos co-
lonos, et non ultra; domino palatino,
per suam majestatem regiam confera-

[blocks in formation]

66. Czikk. A királyi felség a nádor
urnak jogot ád arra, hogy harminez-
két jobbágyig, de nem tovább, a fiscusra
háramlott fekvőjószágokat bármely czi-
men eladományozhassa...

77

Art. 67. Ut sua majestas regia, de 67. Czikk. Hogy a királyi felség, a
salario, et residentia domini palatini; nádor ur fizetésére és lakhelyére, vala-
sic quoque de stipendii domini bani mint a szlavonországi bán úr fizetésé-
regni Sclavoniae solutione; cum eisdem 'nek teljesítésére nézve, azokkal kegyel-
benigne convenire, et concludere di- mesen egyezségre jutni és végezni mél-
gnetur
76 tóztassék

[blocks in formation]

77

[blocks in formation]

Art. 69. Ut decretorum regni correc- 69. Czikk. Hogy az országos decrétu-
tio, per dominum palatinum institua- moknak a kijavításáról a nádor ur in-
78 tézkedjék

tur

78

79

79

Art. 70. Judicia regni, tum brevia, tum ' 70. Czikk. Az ország törvényszékeinek,
octavalia, postlimino iterum in usum mind a rövideknek, mind a nyolczado-
revocantur, et instituuntur, modo se- soknak, a régi alapon ujból életbe lép-
quenti
tetése és berendezési módja
Art. 71. Reverendissimus dominus 71. Czikk. A főtisztelendő váradi püs-
episcopus Varadiensis, ab exilio suo pök urnak, a számkivetés alól szabad-
liber pronunciatur .....
80 nak nyilvánítása
Art. 72. De taxa literarum, et privi- 72. Czikk. A levelek és kiváltságok
legiorum
80 taksájáról

81

81

Art. 73. Taxa majoris cancellariae, 73. Czikk. A nagyobb kanczellária tak-
sive quomodo literae, et privilegia, in sája vagyis, hogy a királyi kanczellá-
cancellaria regia redimantur? 82 rián a leveleket és kiváltságokat miké-
pen váltsák ki ?......

Art. 74. De redemptione literarum in
capitulis....

84

Art. 75. Vice-comitum, et judicum no-
bilium, in executiones abeuntium, sala-

83

74. Czikk. A levelek kiváltásáról a
káptalanokban
85
75. Czikk. A végrehajtásban eljáró al-
ispánok és szolgabírák fizetése ..... 87

87

Art. 76. Illustrissimus, et magnificus 76. Czikk. Magyarország karai és ren-
dominus comes et baro Paulus Sixtus dei a méltóságos és nagyságos Traut-
Trautsonius, etc. a statibus et ordinibus sohn Sixtus Pál báró és gróf urat, Já-
regni Hungariae, una cum filio suo nos Ferencz fiával együtt, jeles és ritka
Joanne Francisco, spontane et benevole, példaképpen, önkéntesen és jóindulattal,
insigni et raro exemplo, in Hungarum ünnepélyesen magyarokká teszik és fo-
solenniter creatur, et recipitur...... 86 gadják
Art. 77. Domini Weichardus, Adamus
et Joannes Sigismundus ab Herbestein,
etc. barones, ad sacratissimae regiae
majestatis benignam_requisitionem et
commendationem, in Hungaros similiter
recepti
88

III. DECRETUM ANNI 1613.

77. Czikk. Báró herbersteini Weichard
Ádám és herbersteini János-Zsigmond
urakat, Ő felségének a szives megkere-
sésére és ajánlatára, hasonlóképpen ma-
gyarokká fogadják

1613. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

89

Art. 1. Praefatio, in qua status, et 1. Czikk. Előbeszéd, a melyben az or-
ordines regni, majestati suae caesareae, szág karai és rendei Ő császári és ki-
et regiae, pro pio et paterno plane, rályi felségének, irántuk tanusitott ke-
quem erga illos gerit, affectu, eximia- gyes és valóban atyai jóindulatáért,
que cura et sollicitudine, immortales különös gondoskodásáért és töprengé-
gratias humiliter agunt
seert, alázattal hálás köszönetet mon-
danak
95

94

97

az át-
3. Czikk. Az egri káptalan székhelyé-
nek Jászó mezővárosba áttétele....
4. Czikk. A dézsmák beszedése akkor

Art. 2. Bona ecclesiastica, et saecu- 2. Czikk. Az egyházi és világi fekvő-
laria, per Bochkaium, et sibi adhae- jószágokat, melyeket Bocskay és párt-
rentes adempta; legitimis eorum domi-hivei elvettek, azok törvényes urainak és
nis, et possessoribus restituantur. No- birtokosainak adják vissza. A vonakodó-
lentes per dominum regni comitem pa- kat az ország nádorispán ura
latinum ad cessionem cogantur 96 engedésre kényszeritse
Art. 3. Residentia pro capitulo Agri-
ensi deputatur; oppidum Jászó 96
Art. 4. Decimae exactio, eodem tem-
pore, quo per dominum terrestrem nona történjék, a mikor a földes urak a
exigitur; peragatur. Nobiles armales, kilenczedet szedik; a czimeres nemesek,
officiales, villici ac stipendiarii domino- tisztviselők, falusbirák, a földes urak
rum, confiniarii item fundos rusticos zsoldosai meg a véghelybeliek, a kik
colentes; decimam solvant
96 paraszt földeket mivelnek, a dézsmát
fizessék

Art. 5. De conditionibus inter suam
majestatem, et Transylvanos conclusis,
in primitus celebranda diaeta in ar-
ticulos regni inserendis : renovationeque
articuli anni 1608. super non movendo
aperto bello, editi
96

Art. 6. Confiniis regni, milite, tormen-
tis, et machinis bellicis provideatur 98

97

97

5. Czikk. Az Őfelsége és az erdélyiek
között megkötött feltételeknek a közelebb
tartandó országgyülés czikkelyei közé
beiktatásáról, és a nyilt háboru indi-
tására nézve az 1608. évi czikkelynek
megujitásáról

97

6. Czikk. Az ország véghelyeinek ka-
tonasággal, ágyukkal és hadi vetőgépek-
kel ellátásáról

99

7. Czikk. A nádori hatalom fenntar-
tásáról, a régi bevett szokás szerint 99
8. Czikk. A véghelyekhez, a vármegyék
részéről teljesítendő ingyenmunkák sza-
bályozásáról
99

Art. 7. Palatini authoritas, more an-
tiquitus solito maneat
98
Art. 8. Limitatio gratuitorum labo-
rum, ad regni confinia per comitatus
praestandorum
98
Art. 9. De connumeratione portarum, 9. Czikk. A kapuk számbavételéről és
dicaeque contributione: de exactione az adókirovásról, továbbá annak a
item pro conservatione coronae; em-korona őrzése, országház vásárlása és
ptione et aedificatione domus, ac pro épitése, valamint a különböző követek
diversis legatis: nec non de modo con- számára való felhajtásáról; nem külön-
tributionis per regnum Sclavoniae prae- ben a szlavonországi adózás módjá-
102 ról...
103

standae

Art. 10. Pro solennitate nuptiarum 10. Czikk. A szentséges császári és
sacrae caesareae regiaeque majestatis, királyi felségnek és a felséges király-
b*

et serenissimae reginae; in congratu- asszonynak a házassági ünnepére és az lationem primi in medium regnicola- országlakók közt első izben történt megrum adventus, honoraria decernun- jelenésének szerencséltetésére tiszteletditur.... 102 jat határoznak.......

Art. 11. De administratione, et perceptione contributionum hujus anni 102 Art. 12. Molitores, proprias molas habentes (dominorum terrestrium exceptis) juxta constitutiones regni taxentur 102 Art. 13. Circa dicam, et contributionem, articulus 62. anni 1609. observandus.... 104

Art. 14. De renovatione articulorum, super poena militum, qui lucri cupiditate ad exteras nationes se conferunt: deque praefectis, et capitaneis, ac stipendiariis militibus sude majestati juramento adstringendis 104

Art. 15. De pulveris tormentarii, et salis nitri, e regno non eductione 104 Art. 16. Perceptores gratuitorum laborum, ab anno 1609. secundum regni articulos, domino palatino rationem dent 104

103 11. Czikk. Az ez évi adónak a beszolgáltatásáról és beszedéséről

103

12. Czikk. A molnárokat, a kiknek saját malmuk van (a földes urakéit kivéve) az ország végzései szerint taksálják 103 13. Czikk. A kirorás és adózás körül az 1609. évi 62-ik czikkely megtartása 105

[blocks in formation]

15 Czikk. Az országból lőpor és salétrom kivitelének tilalma 105

16. Czikk. Az ingyen munkák pénztárnokai, az ország törvényezikkelyei értelmében, az 1609-ik évtől kezdve a nádor urnak elszámoljanak 105

Art. 17. De confini, loco Canisiensis 17. Czikk. A kanizsai őrhely helyett, praesidii erectione. Item super desti- más véghely felállításáról; valamint nanda provisione militari, pro fortali- Nemphti, Egervár, Keszthely, Szigliget, tiis, Nemphty Egervár, Keszthely, Szig- Csobáncz és Buják erősségeknek katonai ligeth, Chobáncz, et Buják őrségekkel való ellátásáról 105 Art. 18. De modo insurrectionis, tem- 18. Czikk. Szükség és veszedelem idepore necessitatis; et periculi: et in tali jén a felkelés módjáról és ilyen esetben casu; de conservatione coronae, debita a korona megőrzéséről való gondoskoprovisione facienda 106, dásról

104

és

107

Art. 19. Articuli anni 1609. super tri- | 19. Czikk. A harminczadokra cesimarum, et decimarum exactionibus | dézsmák beszedésére nézve az 1609. évi renovantur: de revidendis item causis törvényezikkelyeknek a megujításáról ; decimarum in comitatibus ; ac de aren- a dézsmaügyeknek a vármegyéken való datione decimarum in comitatu Moso- megvizsgálásáról, meg a Moson vár106 megyei dézsmák haszonbérletéről ...... 107 Art. 20. Vectura decimarum in supe- ; 20. Czikk. Felső Magyarországon a riori Hungaria; pro mercede tolerabili, dézsmák szállítása türhető bér mellett fiat... 106 történjék 107

niensi

Art. 21. De teloniis siccis; reparatione | 21. Czikk. A száraz vámokra, meg a pontium, et viarum; renovantur arti- hidak és utak javítására nézve kelt ezikculi superinde editi. De archi-episco- kelyeknek a megujításáról és az eszterpatus Strigoniensis, et aliorum privi- gomi érsekség, meg más kiváltságoltak legiatorum bonorum, a solutione telonii fekvőjószágainak vámmentességéről 107 immunitate

106

Art. 23. Articuli praeteritarum diaetarum, de violentis, et occupationibus bonorum editi: lucidius declarantur 106

107

Art. 22. De poena, liberos Hajdones. 22. Czikk. A szabad hajdukat tartók intertenentium...... 106 büntetéséről 23. Czikk. Az erőszakosságokról és a jószágelfoglalásokról a korábbi országgyüléseken kelt törvényezikkelyeknek világosabb megmagyarázása 107 Art. 24. De extraordinariis juratis 24. Czikk. Az előkelőbb nemesség közül assessoribus, ex potiori nobilitate deli- választandó rendkívüli esküdt ülnökökgendis; et de officio ipsorum..... 110 ről és ezek tisztéről......

111

Art. 25. Ut consiliarii Hungari, in ' 25. Czikk. Ő felsége udvarában maaula suae majestatis interteneantur: et gyar tanácsosoknak (1 tartásáról és

« PrécédentContinuer »