Images de page
PDF
ePub

authoritas, in expeditione rerum Hun- a magyar tanács és kanczellária hagaricarum, integra permaneat 110 talma épségben maradjon..... 111 Art. 26. Commissarii, ad metas et li- 26. Czikk. Biztosok kiküldése az ország mites regni revidendos, deputantur 110 határainak és határszéleinek a megvizsgálására

111 Art. 27. Ut contra Tybisci, et aliorum | 27. Czikk. Hogy a Tisza és más fofluminum exundationem, aggeres con- lyók kiöntése ellen töltéseket készitse112 nek 113

struantur

Art. 28. De moneta Hungarica; ut in 28. Czikk. Arról, hogy a magyar pénzt Austria, aliisque suae majestatis ditio- Ausztriában és Ő felségének a többi tarnibus, eo valore, quo in Hungaria, tományaiban ugyanazon értékben foaccipiatur. Item de prohibitione indu- gadják 1, mint Magyarországon; toctionis in regnum adulterinarum mone- vábbá a hamis pénznek az országba 112 behozása tilalmáról

tarum

113

Art. 29. De salario domini comitis1 29. Czikk. A nádorispán úr fizetésének palatini, ex tricesima vinorum partium az ország felső részei borharminczadáregni superiorum percipienda. Nec non ból való bevételéről. Nemkülönben a bode libera coemptione, et eductione vino-rok szabad vásárlásáról és kiviteléről, rum, tam per indigenas, quam exter- ugy a belföldiek, mint az idegenek ré112 széről 113 30. Czikk. A Rábaközi szigeten lakó ráczok adó alá vonásáról ..... 113

nos

Art. 30. Rasciani, in insula Rábaköz residentes, dicentur

112 Art. 31. Civitates liberae, quomodo in antiquis eorum privilegiis maneant? 112 Art. 32. De restitutione praepositurae Thurocziensis, et conventus Chornen

[blocks in formation]

31. Czikk. A szabadvárosoknak a régi kiváltságaikban való megmaradásáról 113 32. Czikk. A turóczi prépostság és a csornai convent visszaállitásáról 115

Art. 33. De quorundam diplomatum, 33. Czikk. Pálffy Katalin asszony és per dominam Catharinam Pálffy, et Eszterházy Miklós ur által a rendek dominum Nicolaum Eszterházy, stati- részére némely diplomáknak az átadábus regni assignatione: deque asserva- | sáról és ezeknek a megőrzéséről tione corundem

114

Art. 34. Causarum processus, illegitimis mandati non impediendi: nemoque nisi legitime citatus, et juris ordine convictus, damnificetur 114

Art. 35. Rectificatio, et limitatio pagorum dedititiorum juxta pacificationem cum Turcis ad Sitva-Torok faetam; in effectum deducatur 114

115

34. Czikk. A peres ügyek folyamát törvénytelen parancsokkal ne akadályozzák, és senkit törvényes perbe idézés és a törvény rendén való elmarasztalás nélkül meg ne károsítsanak

115

35. Czikk. A hódoltság alatt álló faluk helyreigazításának és szabályozásának foganatositása a törökökkel kötött zsitvatoroki béke értelmében 115 Art. 36. Colonos fugitivos, capitanei 36. Czikk. A szökött jobbágyokat, a confiniorum, aliaque oppida, quae eos véghelyek kapitányai és a többi mezőin medium ipsorum recipiunt; sub városok, a melyek azokat maguk közé poena decreti restituant 114 befogadták, a decrétumban megszabott büntetés alatt visszaadják.....

115

Art. 37. Super novo judicio cum gra- 37. Czikk. Nemzetes és nagyságos Pálffy tia, generosae ac magnificae dominae | Katalin urasszonynak, a néhai tekinCatharinae Pálffy, spectabilis ac ma-tetes és nagyságos Illésházy István hátgnifici quondam Stephani Illésházy re- ramaradt özvegyének, az ő felsége rélictae viduae, per suam majestatem | széről ujólag megengedendő királyi ke116 gyelem mellett való perujításáról........... 117 Art. 38. De introductione domini bani, 38. Czikk. Szlavonország bán urának regni Sclavoniae; et de juridicis ejus- a beiktatásáról és az ő törvénykezési kidem expeditionibus pro legitimis, et adványainak törvényességéről és hitelesauthenticis habendis

denuo concedendo

116

ségéről.

a

117 39. Czikk. Az oláhok részéről teljesitendő adózás szabályozására nézve korábbi végzések czikkelyeit megujítják. Továbbá a gráczi követség foganatha 116, vételéről

Art. 39. De limitatione contributionum per Valachos praestandarum; renovantur articuli praeteritarum constitutionum. Item de legatione Graecensi prosequenda

117

[blocks in formation]

Art. 1. Praefatio; in qua status et 1. Czikk. Bevezetés, a melyben az orordines regni, pro paterna et pia, quam szág karai és rendei Ő császári és kide illis gerit cura, et sollicitudine, ma-rályi felségének az irántuk tanusitott jestati suae caesareae et regiae, maxi- atyai és kegyes gondoskodásáért és töpmas gratias agunt; obsequendi studium rengéseért a legnagyobb hálaköszönetet declarant; ad confirmationem articulos mondják, készséges engedelmességüket in diaeta conclusos praesentant kijelentik és az alkotott czikkelyeket megerősítés végett bemutatják.....

124

1

125

Art. 2. De pace cum Turca, ad 2. Czikk. A törökökkel husz évre megvicennium pacta, observanda: deque kötött béke megtartásáról és az annak negotiis ad ejusdem ratificationem spec- megerősítésére tartozó dolgok foganatantibus, in effectum deducendis 126 tositásáról

Art. 3. Poena contra violatores pacis; vagabundos item Hajdones, et praedas exercentes. In confiniorum capitaneos et milites; dominus palatinus, juxta articulos attendat et puniat 126

Art. 4. Renovatio articulorum annorum praeteritorum super authoritate, et electione comitis palatini 126

tur

Art. 5. Magnificus Ernestus a Kollonich, indigena regni declaratur; et in vice-capitaneatu Jaurinensi confirma128 Art. 6. Commissio ad inquirendas querelas, et gravamina contra supremos capitaneos, Comaromiensem, et Tatensem, per suam majestatem palatino iujungenda; et controversiae, judicialiter decidendae. Item de revidendis differentiis, inter capitaneum, et incolas Comaromienses ratione domorum, vigentibus 128 Art. 7. Vice-capitanei confiniorum, Comaromiensis et Tatensis, nativi Hungari constituantur..... 128 Art. 8. De authoritate, et dignitate consilii Hungarici, et cancellariae, renovantur articuli annorum praeterito

127

3. Czikk. Az erőszakos békerontók, valamint a csavargó hajduk és rablásokat elkövetők büntetése. A véghelyek kapitányaira és katonáira a nádor ur, a czikkelyekhez képest, felügyeljen és büntesse őket 127

4. Czikk. Az előző évek törvényczikkelyeinek a megujitása a nádorispán hatalmára és választására nézve 127

5. Czikk. Nagyságos Kollonich Ernő urnak az ország honfiává nyilvánítása és a győri alkapitányságban való megerősítése

129

[blocks in formation]

Art. 9. De bonis ad Austriam oppi- 9. Czikk. Az Ausztriának elzálogositott gnoratis; renovantur constitutiones su- fekvőjószágokra nézve, az azokról alkoperinde sancitae 130 tott végzéseket megujitják.....

Art. 10. De redemptione arcis Lublyó cum pertinentiis, et tredecim oppidis Scepusiensibus: iisdemque ad publica regni onera ferenda, compellendis 130 Art. 11. Per possessorem arcis Lublyó, et incolas tredecim oppidorum Scepusiensium; de educendis vinis et aliis rebus, loco competenti, suae majestati, 130 Art. 12. Commissarii pro reambulatione, et rectificatione_metarum, et limitum inter regnum Hungariae, adjacentesque provincias; deputantur 130 Art. 13. De cursu juris, et processibus causarum, mandatis illegitimis non impediendis; neque expediendis vel extradandis

tricesima solvatur.

131

10. Czikk. Lubló várának és tartozékainak, valamint a tizenhárom szepesi városnak a visszaváltásáról és ezeknek a közterhek viselésére reászorításáról 131

11. Czikk. Lubló várának a birtokosa és a szepesi tizenhárom város lakosai, a kiviendő borok és egyéb áruk után illetékes helyen Ő felségének harminczadokat fizessenek

131

12. Czikk. Magyarország és a mellette fekvő tartományok határainak és határszéleinek a bejárására és helyreigazitására biztosokat küldenek ki

131

13. Czikk. A per folyamát és a peres ügyekben az eljárást törvénytelen panaszokkal ne akadályozzák és ilyenek ki 132 se adassanak

133

Art. 14. De regnicolis, contra consue- 14. Czikk. Arról, hogy az országlakótum juris ordinem, et extra terminos kat a törvény megszokott rendje ellenére judiciorum, penes simplicia mandata, és a törvénykezési határidőkön kivül vel alias qualitercunque non damnifi- egyszerü parancsokkal vagy másképen 132 is meg ne károsítsák

candis

133

Art. 15. De articulis super thesaurario 15. Czikk. Az ország kincstárnokáról regni renovandis. Et committendum szóló czikkelyek megujitásáról; és arper suam majestatem camerae Hunga- ról, hogy Ő felsége a magyar kamaráricae, ne infrascripti querulantes in nak rendelje el, hogy az alább irt pabonis absque processu juris turben- naszosokat, törvényes eljáráson kivül, tur. 132 fekvőjószágaikban meg ne háborítsák 133 Art. 16. Ad revidendas diversas su- 16. Czikk. A korábbi évek különböző periorum annorum restantias; commis- hátrálékainak megvizsgálására biztososarii denominantur 132 kat neveznek ki

Art. 17. De teloniis siccis tollendis, et viarum pontiumque reparatione; renovantur articuli superiorum annorum ; et poena in transgressores et non obserratores, statuitur 134

Art. 18. De passim noviter erectis tricesimis filialibus tollendis; officiisque tricesimalibus indigenis conferendis 134

Art. 19. De moneta omnis generis in bona liga cudenda; valoreque certo per totum regnum constituendo 134

Art. 20. Ne generales capitanei, et alii officiales bellici, in jurisdictionem comitum, et vice-comitum, quovis sub praetextu, sese ingerant 136

Art. 21. Ne capitanei regni, vel confiniorum, regnicolas, penes mandata, in praesentiam sui, juri stare adigant 136

133

[blocks in formation]

21. Czikk. Az ország vagy a véghelyek kapitányai az országlakókat parancsokkal, az előttük való törvényállásra ne | kényszerítsék

137

22. Czikk. A katonáknak az országon keresztül vezetéséről, ezek elszállásolá– sáról; a vértesek ellátásáért a

Art. 22. De militum per regnum deductione; eorundem condescensione: incolis comitatus Mosoniensis pro intertentione cataphractorum, satisfactione vármegyei lakosoknak elégtétel szolgál

moson

137

23. Czikk. Steinbruck falu Ausztriának az italmérésért semmit se fizessen 137 24. Czikk. A szentgaáli nemesek a vármegye biráskodása alatt álljanak és a vármegyébe adózzanak 137

25. Czikk. Ecsed vára ügyének a nádor ur részéről a rendestől eltérő törvényes uton való megvizsgálásáról 139

[ocr errors]

a

impendenda: et de magnatibus copiosa | tatásáról és az országban nagy kiséretcomitiva per regnum iter facientibus 136 tel utazó mágnásokról... Art. 23. Possessio Steinbruck, ratio educilli ad Austriam nihil pendat 136 Art. 24. Nobiles de Szent-Gál, judicatui comitatus subsint; et in medium comitatus contribuant 136 Art. 25. De negotio arcis Eched, per dominum palatinum jure extraordinario revidendo 138 Art. 26. De instituenda commissione, ratione differentiarum inter episcopum, et capitulum Jaurinense, ac supremum capitaneum, reliquosque officiales suae majestatis vigentium 138 Art. 27. De liberis et montanis civitatibus, aliisque oppidis privilegiatis, in libertatibus conservandis 138 Art. 28. Super confirmatione articulorum, per status, et ordine; in publica diaeta conclusorum 140 Art. 29. De commissione super re- 29. Czikk. A bányák visszaváltása czéldemptione fodinarum maturanda ac jából a bizottság összeállításának megeffectuanda, commissariisque nominan- sürgetéséről és biztosok nevezéséről 141

[blocks in formation]

26. Czikk. A győri püspök és káptalan, meg az Ő felsége főkapitánya és többi tisztviselői közt fenforgó viszálykodások tárgyában, bizottság kirendeléséről

139

27. Czikk. A szabad és bányavárosok, meg a többi kiváltságolt mezővárosok, szabadságaikban való megtartásáról 139 28. Czikk. A közországgyüléseken a karok és rendektől hozott czikkelyeknek a megerősítéséről

141

Art. 30. Magnifico Thomae Nádasdy, 30. Czikk. Nagyságos Nádasdy Tamáscontra vajvodas et praesidiarios, de in-nak az izsákfalvi várkastélyába való rasione castelli Isaákfalva, juris ordine betörés miatt jogot adnak, hogy a vajprocedendi facultas datur..... dák és várőrök ellen a törvény utján eljárhasson

140

141

Art. 31. De constitutionibus regni, su- 31. Czikk. A báni hivatal visszaálliper officii banalis restauratione, effe- |tásáról szóló végzések végrehajtásáról ; ctuandis: militum banalium exolutione; a báni katonaság fizetéséről és a beret praesidii Berkisevina reaedifica- kisevinai őrhely kiépítéséről

tione

140

141

Art. 32. De commissione ratione Va- 32. Czikk. Az oláhokra vonatkozólag lachorum, juxta constitutiones praece- az előző évi végzések értelmében való dentium annorum, instituenda 140 bizottsági intézkedésről 141 Art. 33. Bona praesidii Kapronczen- 33. Czikk. A kapronczai őrhely fekvősis, oneribus regni subsint; et capitanei, jószágai az ország terheinek alávetve ac praefecti confiniorum, in jurisdictio- legyenek és a véghelyeknek a kapitá nem dominorum terrestrium sese non nyai meg tiszttartói a földesurak joghatóságába ne avatkozzanak 143 34. Czikk. Az ország véghelyeinek erőditéséről és megerősítéséről; továbbá a zsoldok kifizetéséről 143

intromittunt

142

Art. 34. De fortificandis, et muniendis confiniis regni: item de stipendiorum exolutione 142 Art. 35. De praesidiis, in oppositum Canisae necessariis, exstruendis 142 Art. 36. De dica seu contributione a portis praestanda; et in duos annos imposita 144 Art. 37. De contributione in rationem expensarum, ad pacificationem Turcicam erogatarum, et legationis ad portam Othomanicam instituendae

144

[blocks in formation]

Art. 38. Honorarium, pro noviter 38. Czikk. Az ujonnan választott és electa, et coronata regia majestate de- megkoronázott királyi felségnek tisztecernitur letdijat határoznak

144

Art. 39. De contributione, in rationem solutionis dominorum conservatorum, et

145 39. Czikk. A koronaőr urak és a többi felvigyázók fizetésére való adózásról 145

[merged small][ocr errors]

Art. 41. De modo in nova connumeratione portarum observando...... 146 Art. 42. Dicatores, pro exactione dicae impositae, qui eligendi? et qualiter in exactione dicae procedendum? 146

Art. 43. Poena, in proventus regios, praeter scitum et voluntatem dicatoris sese immittentis, vel exactionem impedientis 146

[blocks in formation]

42. Czikk. A megszabott adó beszedésére adókivetőkké kiket kell választani és a kirótt adó felhajtásában miképen kell eljární ?....... 147

43. Czikk. Büntetése azoknak, a kik az adókivető tudta és akarata nélkül a királyi jövedelmekbe beavatkoznak vagy azoknak a beszedését akadályozzák 147 Art. 44. Haeredes viduae Illyésházia- 44. Czikk. Illésházy özvegyének az örönae; item David Belevari, Franciscus köseit, továbbá : Belevári Dávidot, Strucz Strucz, Caspar Szegedy, Joannes Szent- Ferenczet, Szegedi Gáspárt, Szent IváIrány; similiter etiam haeredes quon-nyi Jánost; hasonlóképen a néhai Silla dum Mathiae Silla; a dandis rationibus, Mátyás örököseit is, a zavaros időktől et refundendis restantiis, quae tempore náluk maradt hátralékok számadása disturbiorum apud eosdem remansis- és megtéritése alól fölmentik és felsent, immunes et absoluti pronuncian- oldozottaknak jelentik ki 149

[blocks in formation]

Art. 45. De modo, in decimarum exactione, convectione, et arendatione, observando 148 Art. 46. De auro et argento, e regno non educendo 148 Art. 47. De processu, in casu defectus seminis tenendo 148 Art. 48. De fugitivorum colonorum repetitione 148 Art. 49. Limitatio gratuitorum laborum ad regni confinia, per comitatus regni praestandorum 150 Art. 50. Bona suae majestatis et dominorum, adinstar comitatuum gratuitos labores praestent 152 Art. 51. De restantiis gratuitorum laborum, elapsis annis praestitis, ita etiam in futurum praestandis; dominus regni palatinus, rationes exigi faciant, et ad satisfactionem compellat

152

45. Czikk. A dézsmák szedése, elhordása és haszonbérlete módjának a megtartásáról 149 46. Czikk. Arról, hogy az aranyat és ezüstöt az országból ki ne vigyék 149 47. Czikk. A magszakadás esetében követendő eljárásról 149

48. Czikk. A szökött jobbágyok visszaköveteléséről

149 49. Czikk. A véghelyekhez, az ország vármegyéi részéről teljesitendő ingyen munkák szabályozásáról 151

50. Czikk. Ő felségének és az uraknak fekvőjószágai, a vármegyék módjára, ingyen munkákat teljesítsenek ... 153

51. Czikk. Az ország nádor ura a mult években teljesitett s épen ugy az ezután teljesitendő ingyen munka hátralékokról számadást vétessen és elégtétel adását kényszerítse ki..... 153 Art. 52. De modo praestandi gratuitos 52. Czikk. Az ingyen munkák teljesilabores: fraudibus circa eosdem evi-tése módjáról; ezek körül a csalások tandis; et poena eorum, qui minus elhárításáról, meg a hütlen kezelők fideliter administraverint 155

154 büntetéséről

Art. 53. De praesidiariis militibus in arces Somoskő, Diósgyőr, Buják, et Chabrágh, pro custodia collocandis 154 Art. 54. De aquagio danubiali, secus Jaurinum praeterlabenti, per commissarios revisione instituenda. 154

Art. 55. De non eductione e regno pulveris tormentarii, et salis nitri, poenaque in contrafacientes 154

53. Czikk. A somoskői, diósgyőri, bujáki és csábrági várak őrzésére katonaőrök elhelyezéséről...

155 54. Czikk. A Györ mellett folyó Duna vizárkának biztosok utján való megvizsgálásáról 155

55. Czikk. Az országból a lőpor és a salétrom kivitelének tilalmáról és az ellene cselekvők büntetéséről 155 Art. 56. Modus pro insurrectione, tam 56. Czikk, Szükség idején, ugy az álgenerali, quam particulari, tempore talános, mint a részleges fölkelés módnecessitatis observandus

154 jának a megtartásáról

155

« PrécédentContinuer »