Images de page
PDF
ePub

Art. 57. Ut nobilitatem et etiam miseram plebem, confiniorum capitanei, eisdemque subjecti stipendiarii, ad labores quosvis non compellant... 154

Art. 58. De immunitate a condescensione militum, ecclesiasticarum personarum, et nobilium fugitivorum in confiniis de gentium 156

57. Czikk. Hogy a véghelyek kapitányai és az ezeknek alárendelt zsoldosok, a nemességet és a szegény népet semmiféle munkákra ne kényszeritsek 155

58. Czikk. Az egyházi személyeknek és a véghelyeken tartózkodó menekült nemeseknek a katonai elszállásolás alól való mentességükről

157

Art. 59. De nobilibus, eorumque ser59. Czikk. A nemesek és az urak dolvitoribus et subditis, in dominorum gában küldött szolgák és jobbágyok, a negotiis missis, ubique in trajectibus, a réveken mindenütt a vám fizetés alól nauli solutione pro exemptis haben-menteseknek tartandók

156

157

dis Art. 60. Articuli brevis processus super 60. Czikk. Hatalmaskodások esetében violentiis, renovantur. Tidemque ad li- a rövid peres eljárásról szóló ezikkelyeberas quoque civitates extenduntur 156|ket megujitják és ugyanazokat a szabad városokra is kiterjesztik 157 Art. 61. Qualiter procedendum contra 61. Czikk. Miképen kell eljárni azok dotalistas, in praejudicium successorum, ellen a hitbéres özvegyek ellen, a kik maritorum eorundem, tam bona deti- az utódok jogsérelmére a férjeiknek nentes, vel vero abalienantes, aut deso- fekvőjószágait nemcsak, hogy visszatartlantes; quam etiam literas et literalia ják, elidegenitik vagy pedig elpusztitinstrumenta, legitimis bonorum succes-ják; hanem a fekvőjószágok törvényes soribus non assignantes 156 utódainak a leveleit és okmányait sem adják ki

Art. 62. De modo, processuque, in causis jurium impignoratitiorum, ob

servando

158

Art. 63. De controversia inter magnificam dominam Catharinam Bruntalska, relictam magnifici Georgii Horváth de Palócha; liberosque ex eadem progenitos, ab una, et dominam Catharinam | Horváth, ex proire consorte sua progenitam; per dominum regni palatinum, vel vero dominum judicem curiae regiae revidenda 158

157 62. Czikk. A zálogos jogok peres ügyeiben követendő eljárás módjáról

159

63. Czikk. Egyrészről a nagyságos Palocsai Horváth György özvegye: nagyságos Bruntalska Katalin urasszony és az amattól nemzett gyermekek; és más részről az első hitvesétől született Horváth Katalin urasszony között fenforgó viszálkodást az ország nádor ura vagy pedig az országbiró vizsgálja meg 159

Art. 64. De terminis celebrationum 64. Czikk. Az országban szokásos nyoloctavalium, et aliorum judiciorum in czados és más törvényszékek tartásának regno consuetorum. Pro quibus etiam törvénykezési időszakáról; a melyekre certae personae e medio regnicolarum ¦ az országlakók közül bizonyos szemédenominantur 158 lyeket kineveznek

159

Art. 65. Pluralitas prohibitarum_in 65. Czikk. A bíróságoknál a többszörös judiciis, tollitur ; et modus observandus, eltiltások megszüntetése és a követendő praescribitur 160 szabály előírása 161 Art. 66. De inquisitione contra male- 66. Czikk. Arról, hogy az ispánok és factores, per comites, et vice-comites alispánok negyedévenként a gonosztevők singulis angariis instituenda. Speciali- ' ellen nyomozásokat tartsanak; különöter autem in interfectores Stephani sen pedig a Csemetey István gyilkosaiChemetey, inquisitione facienda, poena-; nak ́ a kinyomozásáról és megbüntetéque de homicidis sumenda 160 séről

161

Art. 67. De attestationum, in confiniis, | 67. Czikk. A bizonyságtételek egybenec non dominorum praelatorum, ma-¦ szerzésének a megengedéséről a véghegnatum ac nobilium, liberarumque civi- lycken, meg a főpap urak, mágnások tatum, et earum bonis, collectione ad- és nemesek, valamint a szabad városok mittenda 160 fekrójószágain 161

Art. 68. Evocationes ad diaetam, tam- 68. Czikk. Az országgyülés elibe való quam inconsuetae, tolluntur, et invigo- perbehivásokat, mint szokatlanokat, elrosae pronunciantur 162, törlik és erőtleneknek nyilvánítják 163

num, inter fratres carnales obser- | az osztályos ügyekben követendő szavando 162 bályról..... 163

Art. 70. De causis, ex sede spirituali, ad mandata declinatoria, transmittendis: et temporibus, quibus sedes spiritualis celebrari possit 162

70. Czikk. Azokról az ügyekről, a melyek elterelő parancsokra a szentszékektől felterjesztendők és a szentszékek tartása idejéről 163 Art. 71. Possessionis ab uno comitatu 71. Czikk. Az egyik vármegyétől elvett abstractae, et alteri applicatae, restitu- és a másikhoz csatolt birtokokat visszaantur: et dominus palatinus inter co-helyezzék és vármegyék között a határmitatus de metis vigentes controversias villongásokat a nádor ur kiegyencomplanet

162 litse

163

Art. 72. Regnicolis, bona in Transyl- 72. Czikk. Azoknak az országlakókvania habentibus, vel jus ad aliqua nak, a kiknek Erdélyben birtokuk van, praetendentibus; facultas datur in pro- avagy a kik ilyenekre jogot követelnek, vinciam ingrediendi, bonisque et juri- | szabadságot adnak, hogy ebbe a tartobus suis prospiciendi mányba mehessenek és fekvőjószágaiknak és jogaiknak utána nézhessenek 163

162

Art. 73. Milites Hajdones, comitatibus, in quibus residentias habent, incorporentur et judicatui comitatus subsint 164

73. Czikk. A hajdu katonákat azokba a vármegyékbe, a melyekben a lakásuk van, bekebelezzék és a vármegye biráskodásának alatta álljanak

165 Art. 74. Egregius Emericus Majtiny, 74. Czikk. Nemzetes Majthényi Imrét ab innodatione articuli de ipso statuti, a reá nézve alkotott törvényczikkely 164 köteléke alól fölszabadítják

liberatur

165

Art. 75. Magnifica domina Elisabetha 75. Czikk. A néhai gróf Thurzó György, Czobor, relicta, et comes Emericus Magyarország nádorának az özvegyét, Thurzó, filius, quondam comitis Georgii nagyságos Czobor Erzsébet urasszonyt Thurzó, regni Hungariae palatini, etc. és gróf Thurzó Imrét, a fiát, az ország De resignatis, statibus et ordinibus regni, karainak és rendeinek átadott bizonyos certis literis, et diplomatibus, quieti et iratokra és oklevelekre nézve megnyugabsoluti pronunciantur 164 tatják és feloldozottaknak nyilvánitják... 165

Art. 76. Magnificus dominus Petrus de Réva, et fratres ejusdem, de assignatione protocolli, et sigilli conventus Thuróczienzis expediti redduntur.... 164 Art. 77. De renovatione articuli super religionis negotio 166

[blocks in formation]

II. FERDINAND

(1619-1637).

1622. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK.

1. DECRETUM ANNI 1622. Art. 1. Praefatio: in qua status et 1. Czikk. Előbeszéd, a melyben az orordines regni, pro paterna, et pia, szág karai és rendei Ő császári és kiquam de illis gerit, cura et sollicitu- rályi felségének az irántok tanusitott dine, majestati suae caesareae et re- atyai és kegyes gondoskodásáért és töpgiae, maximas gratias agunt, obsequendi rengéséért legnagyobb hálaköszönetet studium declarant, ei ad confirmatio- mondanak, készséges engedelmességüket nem articulos in diaeta conclusos prae- kijelentik és az alkotott czikkelyeket 172 megerősítés végett bemutatják

sentant......

173

Art. 2. De insertione publicis regni Į 2. Czikk. A szentséges császári és kiconstitutionibus, diplomatis per sacram rályi felségtől, az ország karai és rendei caesaream regiamque majestatem, sta- részéről, az ő szerencsés felavatása altibus, et ordinibus regni, tempore felicis kalmából kiadott hitlevélnek az ország inaugurationis suae concessi 174 közönséges végzései közé iktatása 175 3. Czikk. Bethlenfalvi Thurzó Szaniszló nádorispánná választásáról

Art. 3. De electione comitis palatini, Stanislai de Thurzó, de Betlehemfalva

etc.....

182.

183

4. Czikk. Az ország szent koronájának Trencsénből Sopronba szállításáról és annak megtekintése és megvizsgálása után, ismét a pozsonyi várba visszahelyezéséről; továbbá a koronaőrök számáról és a korona átadása iránt özvegy Révayné urasszonynak a megnyugtatá182 sáról

Art. 4. De sacra regni corona, Trenchinio Sopronium deducenda, aeque visa, et perlustrata rursus in arcem Posoniensem reponenda : numero custodum coronae; et super resignatione sacrae regni coronae, relictae dominae Révainae quietatione Art. 5. Super restitutione bonorum,|. 5. Czikk. Azoknak a fekvőjószágoknak superioribus disturbiorum temporibus, a visszaadásáról, a melyeket az előző a prioribus et legitimis eorum dominis | zavaros időkben korábbi és törvényes et possessoribus ablatorum 184 uraiktól és birtokosaiktól elvettek. 185

183

Árt. 6. De modo restitutionis bono- 6. Czikk. A korábbi évek mozgalmairum, per motus annorum superiorum ban, akármiképen elvett és elfoglalt qualitercunque ablatorum, et occupato- ¦ fekvőjószágok visszaadása módjáról és rum, poenaque in contra facientes sta-¦ az ellenkezően cselekvők megbüntetésé184 ról

tuta

185

Art. 7. Donationes bonorum tam ec- 7. Czikk. Azokat az egyházi vagy világi clesiasticorum, quam seculariam, sim- jószág adományozásokat, a melyeket az plices, et pro servitus, per principem erdélyi fejedelem vagy ennek a felhaTransylvaniae, aut ejusdem plenipoten-talmazottai egyszerűen vagy szolgálatok tiarios factae; cassantur, et invigorosae | fejében tettek, megsemmisítik és érvénypronunciantur. 186 teleneknek nyilvánítják

187

Art. 8. Super proventuum anni prae- 8. Czikk. Az ideiglenesen, akármi mósentis, er bonis, et juribus possessiona- don átruházott vagy elzálogositott fekvőriis qualitercunque iscriptis, vel impi-'jószágok és birtokjogok jelen évi jövegnoratis, divisione... 188 delmeinek a megosztásáról

189

Art. 9. De inscriptionalibus, vel im- ; 9. Czikk. Az ideiglenes jogon átruházó pignoratitis literis, tam coram regni, és elzálogitó leveleknek az ország nápalatino, in termino per eundem prae- dora elött, a tőle kitüzendő határidőben figendo; quam isdem in proxime futura való bemutatásáról és ugyanazoknak a diaeta in specie producendis 188 legközelebbi országgyülésen és a maguk

Art. 10. De termino, intra quem ejus- | 10. Czikk. A határidőről, a mely alatt modi bona, per modernos possessores az ilyen fekvőjószágokat a mostani birremitti debeant 188 tokosok visszabocsátani tartoznak... 189 11. Czikk. Büntetés azok ellen, a kik makacsságból a fekvőjószágokat visszabocsátani vonakodnak ...... 191

rentur

Art. 11. Poena contra eos, qui contumacia ducti, bona restituere refraga190 Art. 12. Quaenam causae vigore articulorum brevis processus, a tempore triennii motae; vigorosae, vel invigorosae sint ? 190 Art. 13. De nonnullorum privatorum regnicolarum bonis, per exercitum suae majestatis occupatis, restituendis 190

[blocks in formation]

13. Czikk. Azon fekvőjószágoknak a visszaadásáról, a melyeket némely magános országlakóktól ő felsége hadserege foglalt el...

191

Art. 14. Literae, et literalia instru- 14. Czikk. A már érintett elfoglalt menta, praemissa bona occupata con- fekvőjószágokat illető levelek és okiratok cernentia, restituenda esse 190 visszaadásáról

191

Art. 15. De capitulorum et conven- | 15. Czikk. A káptalanok és conventek tuum sigillis, et protocollis ad instan- pecséteinek és jegyzőkönyveinek a vissza, tiam eorum, quibus competit, assignan- adásáról, azoknak a kérésére, kiket azok 192 illetnek......

dis

Art. 16. Res qualescunque, ad manus depositariorum' conservationis gratia consignatae, legitimis eorum dominis, et possessoribus reddi debere. Poena in contrafacientes constituenda 192 Art. 17. Renovatio articulorum, annorum praeteritorum super cancellariae, et consilii Hungarici authoritate atque dignitate 192 Art. 18. De camerae aulicae, cum Hungarica correspondentia habenda 194

193 16. Czikk. Megőrzés végett a letéteményesek kezére adott bárminemü ingó dolgoknak, az ő törvényes uraik és birtokosaik részére való visszaadásáról és az ellene cselekvők büntetéséről 193 17. Czikk. A cancellária és a magyar tanács hatalmára és tekintélyére nézve a korábbi évek czikkelyeinek a megujitása 193 18. Czikk. Az udvari és α magyar kamara egymás mellé rendelt nyáról

viszo

195

Art. 19. Poena contra turbatores et 19. Czikk. A szomszéd országokkal és violatores pacis, cum vicinis regnis et fejedelmekkel, meg a törökkel kötött principibus, ac Turca initae 194 béke megzavaróinak és megsértőinek a büntetéséről

195 Art. 20. Animadversio, et poena in eos, 20. Czikk. Megfenyitése azoknak, a kik qui motus, et tumultus, rebellionemque, mozgalmakat, lázadásokat, pártütést és ac factiones concitarent 194 pártoskodást támasztanak....

195 Art. 21. De modo insurrectionis, in 21. Czikk. A fölkelés módjáról, ellencasu hostilis impetus et summae neces- | séges támadás és nagy szükség esetén 195 sitatis

194

Art. 22. De celeri et particulari insurrectione.....

196

22. Czikk. A gyors és részleges fölkelésről 197 Art. 23. Super supremis capitanea23. Czikk. A komáromi és györi főtibus, Comaromiensi, et Jaurinensi, kapitányságokról, meg Ɑ többi hadi aliisque gentium praefectis 196 tiszttartókról

197

Art. 24. Renovantur articuli publica- | 24. Czikk. A magyar ügyek kormányrum regni constitutionem, super rerum zására és az ország jövedelmeinek a Hungaricarum gubernatione, et proven- kezelésére nézve az ország közvégzéseituum regni administratione 198 nek a megújítása

199

Art. 25. Articulus de liberis et mon- | 25. Czikk. A szabad és bányavárosok, tamis civitatibus, aliisque oppidis regis meg a többi királyi kiváltságolt mezőprivilegiatis, in libertatibus conservan- városok szabadságai megtartására vodis, renovatur . 198natkozó törvényczikkelynek a meguji

Art. 26. De pace, cum ditionibus regno Hungariae adjacentibus stabilienda, et vicinitatis juribus invicem colendis 200

tása

199

26. Czikk. A Magyarországhoz közel fekvő tartományokkal szemben a béke állandósításáról és a szomszédsági jog kölcsönös tiszteletben tartásáról 201

Art. 27. De colonis, et servitoribus ¦ 27. Czikk. A véghelyekhez átszökött
ad confinia transfugientibus, restituen- jobbágyoknak és szolgáknak a vissza-
dis
200 adásáról

201
Art. 28. In repetitione colonorum et 28. Czikk. A megszökött jobbágyok és
servitorum transfugientium, renovatur szolgák visszaköveteléséről alkotott tör-
articulus superinde editus....
vényczikkely megujitása

200

Art. 29. De conditionibus, quibus certi¦
comitatus regni, domino principi Tran-
sylvaniae, ad dies vitae conceduntur.
Deque regressu eorundum ad obedien-
tiam suae majestatis, et unionem regni
Hungariae
200

[blocks in formation]

201

29. Czikk. Azokról a feltételekről, a
melyek mellett bizonyos vármegyéket,
életfogytáig, az erdélyi fejedelem urnak
átengedtek és azoknak az ő felsége iránt
való engedelmességre visszatérésükről
és Magyarországgal való egyesülésük-
ről----

201

30. Czikk. Az Ő felsége tartományai-
ban és az erdélyi fejedelemnek átenge-
dettekben, a szabad lakásjogról 205
31. Czikk. Az ország nádor ura részé-
rõl kiadandó némely diplomákról........ 205

Art. 32. Oblatio dicae, seu contribu- 32. Czikk. A kapuk után fizetendő és
tionis a portis praestandae, et in duos két évre kivetett kiróvásnak vagy adó-
annos impositae
nak a megajánlásáról...

206

207

33. Czikk. A fenséges királynénak az
országlakók között első megjelenése és
szerencsés megkoronáztatása örömére,
tiszteletdíjat határoznak

207

Art. 33. Serenissimae reginae, in con-
gratulationem primi in medium reg-
nicolarum adventus, et felicis corona-
tionis suae; honorarium decernitur 206
Art. 34. Salarium, pro conservatori- 34. Czikk. Magyarország szent koro-
bus sacrae regni Hungariae coronae, nája őreinek fizetést határoznak
destinatur

206

207

Art. 35. Circa restantiarum exactio- 35. Czikk. A közadóhátralékok felhaj-
nem contributionum publicarum, qui tása körül megtartandó módról
modus observandus ?

206

207

Art. 36. Limitatio gratuitorum labo- 36. Czikk. Az ország véghelyeihez, a
rum ad regni confinia, per comitatus vármegyék részéről teljesítendő ingyen
praestandorum
208, munkák szabályozásáról
209
Art. 37. Renovatio articulorum, circa · 37. Czikk. Az ingyen munkák kezelési
modum administrationis gratuitorum módjára és a hátralékok felhajtására
laborum: restantiarumque eorundem vonatkozó czikkelyek megujítása
exactionibus
212

213

Art. 38. Subsidium annonarium pro | 38. Czikk. A véghelyi őrségek számára
praesidiis confiniariis asservandum de- ' gabonasegély készletben tartását elha-
212 tározzák

cernitur

213

213

Art. 39. De coercendis vagabundis! 39. Czikk. A csavargó lovasok és gya-
equitibus et peditibus
212 logosok megzabolázásáról .....
Art. 40. De modo, in excoquendo sale ¦ 40. Czikk. A salétromfőzésnél köve-
nitro, observando; et etiam in usum, tendő módról, és annak az ország köz-
commodumque regni publicum conver- szükségletére és hasznára fordításá-

tendo

212 ról

213

Art. 41. De praesidiis in oppositum 41. Czikk. Kanizsával átellenben őrhe-
Canisae erigendis, et muniendis 214 lyek felállításáról és megerősítéséről 215
Art. 42. De aquagio fluviorum Da-
nubii, et Rabae: fossati item noviter
erecti, per commissarios revisione 214

42. Czikk. A Duna és a Rába folyók
medrének, meg az ujabban készült
ároknak, biztosok utján való megvizs-
gálásáról
215

Art. 43. De octavalium, et aliorum 43. Czikk. A nyolczados és más tör-
judiciorum statis temporibus de lege vényszékeknek, az ország törvényeiben
regni celebratione, justitiaeque admi- megállapított időkben való megtartásá-
nistratione....
214 ról és az igazságszolgáltatásról 215
Art. 44. Transmissiones, qualiter, ubi,¦ 44. Czikk. A fölebbezéseket miképen,
et quo tempore revidendae? 216 hol és mikor kell fölülvizsgální ? .. 217

« PrécédentContinuer »