Igazságügyi törvénytára ..., Volume 7

Couverture
Az Athenaeum r.-társulat kiadása, 1905

Ŕ l'intérieur du livre

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 427 - Az árverés tényéről jegyzőkönyv veendő fel, melynek tartalmaznia kell : annak nevét, kinek tartozásai fejében az elárverezett tárgy lefoglaltatott ; az árverelt tárgyak megnevezését, becsértékét, a legmagasabb ajánlatot, a vevő nevét, az árverési költségek és illetékek megállapítását és alá kell íratnia a végrehajtást foganatosító sa községi elöljáróságot képviselő két tag vagy esetleg két tanú által. Az árverési jegyzőkönyv, az árverés befejezése...
Page 428 - A behajtási illetékek fejében befolyt összegek : o.) a községek, városok által, valamint a 81. §-ban említett felelősség eseteiben eljáró más hatósági vagy állami közegek által eszközölt végrehajtások alkalmával. a község (város) házipénztárát; b) a szolgabirák által, valamint az 53. §. 1., 2.
Page 422 - A községi biró vagy községi adópénztárnok, a jegyző, illetőleg a körjegyző közbejöttével jár el. Ellenben a szolgabirák, illetőleg segédjeik (helyetteseik), kik névszerint feljelentendők a törvényhatóság közigazgatási bizottságának, a járásukban lakó azon adózók összes tartozásait hajtják be, kik adójukat közvetlenül a kir. adóhivatalnál fizetik.
Page 425 - LX. t.-cz. 100. §.) indítsa meg és a kereset megindítását a kereset felzetének bemutatásával a kiküldött adóvégrehajtónál hitelesen igazolja, mert annak elmulasztása esetében a lezálogolt tárgyak a későbben bejelentett igényre való tekintet nélkül el fognak árvereztetni. Ezen felül köteles a végrehajtó a netaláni igénylőket hirdetmény utján felhívni, hogy a hirdetmény kifüggesztésétől számítandó 15 nap alatt a végrehajtónál hitelesen igazolják, hogy...
Page 450 - ... figyelembe, a mely után az illeték kiszabatott. A tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése esetében abból az okból, hogy a jogügylet vagy az öröklés az illeték kiszabása végett kellő időben be nem jelentetett, felemelt illeték vagy birság az utolsó vagyonátruházás után, közbeeső...
Page 207 - Ha a 7. és 8. §§-ban emlitett részvényekre csak részletfizetések teljesittetnek, és a részvényeseknek nem teljes részvények, hanem csak ideiglenes elismervények szolgáltatnak ki, a fokozatos illeték az egyes fizetések lejáratszerü teljesitésekor a befizetés arányához képest lesz befizetendő, de a részletfizetésről szóló okiratok (ideiglenes elismervények) bélyegmentesen állittatnak ki.
Page 433 - ... hivatalnokát vagy más kozegét, vagy a küldöttség, választmány, bizottság valamely tagját vagy kozegét, a torvény, vagy a hatóság meghagyásának végi'ehajtásában, eroszak vagy veszélyes fenyegetés által akadályozza, vagy valamely intézkedésre kényszeriti, vagy pedig hivatalos eljárása alatt tettleg bántalmazza.
Page 423 - S nap alatti befizetésére megintés utján hivandók fel. Ezen felhívást teljesitik az 1. alatti esetben: a) azokra nézve, kik adójukat a községnél (városi adóhivatalnál) fizetik, a községi elöljárók (városi adóhivatalok) ; ó) azokra nézve, kik adójukat a királyi adóhivatalnál fizetik, a királyi adóhivatalok; a 2.
Page 423 - Posta utján kézbesítendő az intési irat: a) a kir. adóhivatalnál fizető adózóknak; 6) a Budapest és a törvényhatósági joggal felruházott városok területén lakó adózóknak; c) másutt csak azon adózóknak, kik a tartozás előírása helyétől távol vannak, és olyan helyen laknak, a hol maga a postahivatal teljesiti a beérkezett levelek kézbesítéséi*) (1883.
Page 416 - ... fedezésére szükséges. 7. §. A záloglevelek külön biztosítására rendelt alapnak azon része, mely az előző §. l — 4. pontjaihoz képest ingó vagyonban van elhelyezve, a jelzálogintézetnek egyéb vagyonától elkülönítve tartandó és külön kezelendő. 8. §. Ha a záloglevelek külön biztositására rendelt alap részben vagy egészben a 6. §. 5. pontjához képest ingatlanok vásárlására fordittatik: akkor az ezen ingatlanra vonatkozó...

Informations bibliographiques