Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

PIETER POST

DOOR

S. KALFF.

De oudere broeder van Frans Post, Pieter, werd in 1608 te Haarlem geboren. Hij was de bouwmeester uit de familie, gelijk gene de schilder.

Beiden sproten uit het tweede huwelijk van Jan Jansz. Post, den glasschilder. Deze was afkomstig uit Leiden en had zich metterwoon gevestigd te Haarlem, waar hij in 't huwelijk was getreden met Hendrikje Willems. Uit dit huwelijk werd eene dochter geboren, die in 1602 gedoopt werd. Niet lang daarna stierf deze vrouw, want in 1604 hertrouwde Post senior met Francijntje Pieters, uit de Smedestraat. Voor de opleiding van de beide zoons uit dezen echt had de vader niets kunnen doen, want hij zelf overleed in 1614, toen deze kinderen ongeveer 6 en 2 jaren oud waren. Ware hij in 't leven gebleven, allicht had hij hen met zijne kunst, de,,glasscriverskonst", vertrouwd gemaakt en zou hun talent zich in eene andere richting ontwikkeld hebben. In elk geval bleken zij den artistieken aanleg van hun vader geërfd te hebben, en zou hunne beteekenis in de kunstwereld de zijne overtreffen. Geen geringe voldoening voor dien vader zoo hij 't had kunnen beleven, en zoo hij van 't zelfde geloof was geweest als Constantijn Huygens (de vriend van Pieter Post) waar die in de opdracht van zijne Korenbloemen schreef:

,,Want ick voor winste reken van mijne kinderen overtreft te werden, en heb altoos daer naer gewenscht."

De opvoeding van de gebroeders Post werd intusschen in goede banen geleid; terwijl de jongste zich op het landschapschilderen toelegde, werd Pieter in 1623 als leerling bij het St. Lukasgild ingeschreven, ten einde zich te bekwamen in de schilder- en de bouwkunst. 't Mocht hem gebeuren dat hij in dit laatste vak het onderricht genoot van twee zulke voortreffelijke bouwmeesters als Lieven de Key en Jacob van Campen. En de betrekking tot den laatste zou nog lang na dien leertijd voortduren, uit den discipel

zou de medewerker groeien. Want v. Campen was meer man van de theorie dan van de praktijk, meer de ontwerper dan de uitvoerder van zijne vele gewrochten; den opbouw daarvan liet hij vaak aan zijne jongeren, met name aan Pieter Post over. Zoo bevond deze zich in 1633 te 's-Gravenhage om daar volgens v. Campen's plannen de kapitale huizen op te trekken, welke graaf Joan Maurits van Nassau-Siegen en de dichter Constantijn Huygens voor zich lieten bouwen. 't Eene was het bekende Mauritshuis, dat eerst in 1644 voltooid werd; 't andere het huis op het Plein, dat in 1876 afgebroken werd en vervangen door het tegenwoordige Departement van Justitie. In 1637 werd de nieuwe woning door den dichter betrokken onder droevige omstandigheden; de hartelijk beminde vrouw (Susanna van Baerle), die zelve nog bij afwezigheid van den echtgenoot het toezicht op den bouw had gehouden, was aan hem en hare vijf jeugdige kinderen kort te voren ontvallen. Maar met het huis zelf was hij hoogelijk ingenomen; hij schreef daarover aan Joan Maurits:

,,De tout ce superbe Palais Post me marque des portraits en diverses veues et ententes. Sur son dessein je les feray graver d'eau forte, pour en envoyer des copies à mes amiz, et Vostre Excellence n'en eschappera pas l'importunité à son tour. Au dedans tout est honestement meublé et adjusté, reservée la pièce capitale (zijne echtgenoote) que Dieu m'a enlevée, premier que j'y entrasse. Sa volonté soit faicte".

Eene complete serie der gravures, van welke de dichter hier gewag maakte, zoomede een paar aquarellen van het Huygenshuis zouden bewaard blijven in den historisch-topografischen atlas van het gemeentelijk museum te 's-Gravenhage. 't Was eene blijvende herinnering aan het voorvaderlijk gebruik om, wanneer men zich een kapitale woning had laten bouwen of eene deftige buitenplaats aanleggen, van de afbeeldingen daarvan uitdeeling te houden aan de goede vrienden, gelijk men dat later doen zou met fotografische portretten, akademische dissertaties en niet in den handel gebrachte dichtbundels.

In hetzelfde jaar 1637, waarin Huygens het huis op het Plein met zijne vijf kinderen en zijne nicht Suerius als huishoudster betrok, ging Pieter Post scheep naar Brazilië.

De betrekking waarin hij als bouwmeester tot Joan Maurits gekomen was, toen de plannen voor het Mauritshuis reeds ontworpen waren, had hem van nabij met den verlichten Nassauer in aanraking gebracht en hij aarzelde niet zich te voegen bij de groep kunstenaars TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS.

15

« PrécédentContinuer »