Images de page
PDF
ePub

der 17e eeuw”. Veel verder ging Busken Huet en in „Het land van Rembrandt” gaf hij als 't ware een programma voor een geheel nieuwe richting in de historiografie. Hij stond niet alleen, in Duitschland, Engeland en Frankrijk werd hetzelfde nagestreeft; Buckle's „Historyot the Civilization” was in dit opzicht werkelik „epochemachend". Maar ook in dit alles mist men nog een verder verband, ook hier staat analyse van het bizondere en afwijkende, in plaats van opsporing van het tiperende, vooraan. Eenzijdigheid ook hier evenzeer als bij de grote historici der klassieke opvatting, evenzeer als bij de geschiedkundige beschouwing en studie van de speciale gebieden der economie, kunst en godsdienst.

Steeds bleef de geschiedenisfilosofie naast het onderzoek staan, beheerste dit onderzoek niet. Zij gaf ook geen reden om haar die belangrijke plaats in te ruimen, want zij bleef langen tijd slechts filosofiese conceptie. Hegel verklaart immers niet, maar overziet en rangschikt slechts. De openbaring der absolute idee in de mensheidsgeschiedenis maakt deze geschiedenis grootser, maar niet minder tot een raadsel. Ten opzichte hiervan betekende Auguste Comte's „philosophie positive" een grote stap voorwaarts 1). Daarin werd aan de geschiedenis als sociologie de hoogste plaats onder de geesteswetenschappen gegeven, als de meest algemene; maar ook als filosofie blijve zij wetenschap, d.w.z. moet zij wetten opsporen. Deze opvatting brengt hem tot een scheiding van het statiese en dynamiese: er moeten leidende en voortstuwende krachten bestaan. Is er evolutie, dan moeten er ook drijfveren zijn, die deze veroorzaken. Niet alleen de richting der ontwikkeling dient aangetoond, ook de oorzaken dier beweging. Daardoor was de synthese, die tot nu toe tot de wijsbegeerte was beperkt, overgebracht naar het gebied van het wetenschappelik onderzoek.

Voorlopig zou zijn school nog de nadruk leggen op de algemene gang der ontwikkeling, niet op haar drijfveren. Het was juist van hem, dat Buckle leerde te zoeken naar „wetten": kunnen wij ons afvragen hoe de mens in 't algemeen reageert op de omstandigheden of moeten wij blijven bij het vaststellen van de manier waarop de mens in een bepaalde tijd reageerde op bepaalde omstandigheden? Buckle meende al te gemakkelik het eerste te kunnen aantonen en gaf daardoor aan het idee der wetmatigheid een slechte reputatie ?). Of in werkelikheid deze „wetten” zijn te ontdekken, kan natuurlik in dit bestek niet worden onderzocht; ik bepaal mij tot de vermelding, dat het punt nog lang niet uitgemaakt is en dat voornamelik

1) Paul Barth, Die Philosofie der Geschichte als Soziologie; 1897, blz 14.

3) Vandaar, dat Fruin de vaststelling van wetten uitstelt tot een zeer verre toekomst a.w. Verspr. Geschr. IX. blz 362.

[ocr errors]

wordt gestreden over de betekenis, die men aan het woord
moet hechten, waarbij men het er wel over eens is, dat men de
geschiedkundige wetten als „ontwikkelingswetten” moet stellen tegen-
over de meer absolute „natuurwetten” ?). Welk standpunt men
hierin ook inneemt, in ieder geval was hiermee gewonnen, dat men
– naast het detailonderzoek, dat belangrijk bleef, en naast de geschied-
kundige beoefening der speciale wetenschappen - in de geschie-
denis” zonder meer de samenvatting van het door dat onderzoek
gevonden tiperende of algemene tot een grootser synthese in ver-
klarend, d.w.z. oorzakelik verband trachtte te geven.

Deze enigszins nieuwere opvatting komt in verschillende werken van praktiese waarde tot uiting. Ook waar men het met Fruin eens was, dat de ontdekking van werkelike wetten nog in een verre toekomst ligt, stelt men andere eisen. De samenvattende werken behandelen niet meer uitsluitend de politieke geschiedenis; de „Universalgeschichte” is geen statengeschiedenis meer, waarbij het universele alleen bestaat in de bijeenvoeging der staten van verschillende nationaliteit. Men tracht, hetzij van één, hetzij van meerdere volken, de ontwikkeling der gehele beschaving aan te geven, het gemeenschappelike van alle gebieden van menselik denken en handelen in één periode, te doen uitkomen. Ik behoef slechts enkele der nieuwere werken op dit gebied te stellen naast die van de school van Ranke om ieder te herinneren aan het grote verschil, aan de vooruitgang. Nog is het minder merkwaardig, dat Eduard Meijer in zijn „Geschichte des Altertums” veelzijdig is: de antieke cultuur had steeds aller belangstelling. Maar dat in Lamprechts „Deutsche Geschichte”, de kunst en de moraal evengoed als het godsdienstig leven worden besproken, dat een poging altans in die richting wordt gedaan, terwijl de sociale toestanden allerminst stiefmoederlik worden behandeld, was zeker iets nieuws; klaarblijkelik is het streven van de schrijver, het bindende van al die gebieden, de geesteshouding na te sporen, het algemeene uit het bizondere te deduceren en ze zo tot elkaar te brengen. Alleen in die richting is verklaring mogelik, ook al wil men die in geheel andere factoren zoeken dan deze geleerde voorstander van de psychologiese geschiedbeschouwing. Meesterlik ook is in Pirenne's „Histoire de Belgique” dit doel nagestreefd en de cultuurgeschiedenis in eigenlike zin naast de politieke ontwikkeling behandeld. Legde hij ook niet reeds in zijn „Les anciennes démocraties des Pays Bas” 2) de nadruk op de gelijkheid in ontwikkeling

1) Vgl hieromtrent: Xénopol, a.w. Chap. IX; Lorenz, a.w. 190; Eulenburg, a.w 319 en ook diens; Neuere Geschichtsphilosophie, ibidem blz 283.

* Paris 1910.

der verschillende steden, naast de punten van onderscheid in detail ?

En nog zou het terrein der geschiedenis worden verruimd. Want in het midden der 19e eeuw hadden Taine en Marx een nieuwe stoot gegeven aan de geschiedenisfilosofie. Hun stelsel van geschiedverklaring wilde vóór alles de stuwende krachten aantonen, die de ontwikkeling veroorzaken. Is de samenleving een organisme, analoog aan de structuur in de planten- en dierenwereld en met innerlike groeikracht, of is de geschiedenis de manifestatie van een idee en moeten we de evolutie dus teleologies opvatten? zie daar het beheersende denkbeeld tot op de tijd van Comte.

Deze voor het eerst stelde als doel voor de geschiedeniswetenschap: de opsporing der continukrachten, die maken, dat geen toestand stabiel is, dat dus steeds weer elk samenstel van machten, die een toestand beheersen, innerlik zich wijzigt en een andere constellatie te voorschijn roept. Zijn school bracht met Taine de theorie van het geestelik milieu; de veranderingen worden in de gedachten der mensen voorbereid, terwijl de omstandigheden dat gedachtenleven beheersen. Klimaat, rasaanleg en techniese ontwikkeling werden elk op hun beurt door zijn leerlingen op de voorgrond gebracht. Tegelijkertijd leerde Marx, dat het denkleven wordt beheerst door de sociale verhoudingen en deze weer door de productiewijze. Doordat de laatste zich ontwikkelde, verandert alles in en om de mens. Onverschillig welke zienswijze men hierin verkiest, door die theoriën kwam deze vraag in eerste linie te staan: is de mens gedetermineerd door zijn omgeving en zo ja, door wat in die omgeving vooral ? Daarmee is dan tevens de vraag gesteld : is de mens een constante grootheid ? en eindelik ook deze: is de ontwikkeling gevolg van de reactie van het milieu op de mens, of van de mens op het milieu, of bestaat er een wisselwerking ?

Het zijn hier allen geen nieuwe vragen, maar de wijze waarop zij gesteld werden en de werkelik wetenschappelike pogingen tot beantwoording, gaven toch een nieuw doel. Want hierover zijn allen het eens: het verband, waar deze vragen op doelen, is diepliggend en niet gemakkelik op te sporen. Intensiteit en richting van alle krachten, ontwikkelingstendensen en reacties zullen nauwkeurig moeten worden bepaald, voordat men iets van dat verband zal kunnen „bewijzen”. Hierdoor nog veel meer dan reeds aangegeven

„ werd, wordt het noodzakelik het algemene van het bizondere te scheiden, het innerlik wezen van het toevallige der oppervlakkige verschijningsvorm. Elke bizonderheid, elk detail blijft belangwekkend, maar niet op zich zelf, curiositeitshalve, het kan een nieuw licht werpen op de wijze van ontwikkeling en op het wezen daarvan. Xénopol drukt het aldus uit: „Tout historien devrait se rendre compte

[ocr errors]

de cette vérité indiscutable, que tout fait successif doit faire partie d'un enchaînement, comme tout fait de répétition doit être régie par une loi. Un fait historique ne doit donc jamais être exposé, que dans le cadre de la série dans laquelle il s'enchaîne, et cela même lorsqu'il ne s'agit que d'un fait isolé, comme dans une monographie”. Om een voorbeeld te noemen van de nieuwe en oude opvatting: Schotel beschrijft in zijn „Oudhollandsch huisgezin” de linnenkast van een burgemeester en doet ons versteld staan, omdat die zo ánders is dan de onze; Prof. Huizinga beschrijft in zijn „Herfsttij der Middeleeuwen” de rouwdracht van de koningin van Frankrijk om daar aan de symboliek en de hartstochtelikheid der 15e eeuw te demonstreren. Hier is het feit, dat curiosum was bij Schotel, in zijn lijst gevoegd ?).

Zo is in de 19e eeuw de opvatting der geschiedenis verruimd en verdiept. Evenals zij in de vorige eeuwen langzaam was gegroeid van fabel tot wetenschap, werd in de laatste 100 jaren haar gebied uitgebreid en werden de aan haar gestelde eisen meer omvattend. Overzien wij nog eens die ontwikkeling, zoals ik ze hiervoor schetste, dan komen we tot het volgende als de taak, die wij aan de geschiedenis stellen. In de eerste plaats geve zij het verhaal, zo nauwkeurig en zo wetenschappelik mogelik, van de ontwikkeling van het menselik handelen en denken. Wij verlangen en dat is wat mannen als Ranke en zijn school, in ons land Robert Fruin, hebben geleerd en betracht

- een zo nauwgezet mogelik detailonderzoek, waardoor wij de toedracht der feiten, hun opeenvolging en hun betekenis, leren kennen. Opsporing der gegevens, kritiese vergelijking en samenvatting der bronnen, afleiding daaruit alleen van wat er voorviel en gedacht werd in vroeger eeuwen, dient vooraf te gaan aan al wat wij verder in ons werk willen geven. Beginnen ook niet de geoloog zowel als de chemicus met de analyse en is niet hun wetenschap zo rijk aan resultaten door de minutieuze studie in deze richting van zoveel grote mannen? Trouwens wie zou hier in ons and sinds de colleges en de werken van Fruin nog aan twijfelen ? Objectiviteit en nauwgezetheid komen in zijn algemene verhandelingen en in zijn eigenlik historiese opstellen naar voren met een suggestieve kracht, die onweerstaanbaar is. Objectieve kritiek juist is wat het midden der 19e eeuw onze wetenschap leerde: de feiten te beoordelen naar hun innerlike betekenis, niet naar hun morele waarde !

Wanneer wij dan, ondanks deze waardering, aan dit detailonderzoek een enigszins andere betekenis hechten, is dat hoofdzakelik een naamkwestie. Wij ontkennen niet, dat reeds in de 19e euw

Schotel, a.w. blz 146 e. v.; Huizinga, a.w. 74.

alle gebieden van het geestesleven aan een geschiedkundig onderzoek waren onderworpen, maar wensen slechts niet langer van de geschiedenis bij uitnemendheid te spreken, als wij de ontwikkeling van het staatkundig leven alléén bedoelen. Van de „histoire des batailles" was men gekomen tot de geschiedenis van de staat, van deze tot die van de maatschappij, tans willen wij daar ook godsdienst, recht en kunst in betrekken. Vele onderdelen, waarin onze rijke cultuur is te groeperen, mogen afzonderlik behandeld kunnen worden, allen tezamen vormen zij pas de beschaving van de mens, die niet hoofdzakelik staatsburger is, ja zelfs nooit uitsluitend politiekhandelend individu. Hoe zou het de bioloog gaan, als hij slechts de bevruchting der planten beschouwde en heel het verdere leven ignoreerde! Evenmin kan in het geestesleven één enkel gebied los van alle andere worden beschouwd of boven alle andere worden verheven. Maar al vinden wij, dat de oude school niet voldoende recht deed wedervaren aan de maatschappij en aan het geestelik leven, dan verandert dit niets aan de wetenschappelikheid van hun werken en men bedenke steeds, dat ook op die gebieden de analyse het a.b.c. onzer wetenschap moet zijn: de juiste toedracht der feiten na te gaan door nauwkeurig bronnenonderzoek en objectieve weergave der ontwikkeling.

Dat blijft de hechte en enige basis, waarop kan worden voortgebouwd, ook wanneer in onze tijd de taak der geschiedenis niet vervuld wordt geacht als deze analyse is geleverd. Velen verlangen naar een synthese van het detail. De vraag naar de betekenis, de

waarde" der feiten wordt gesteld, niet alleen in de zin van belangrijkheid (Fruin heeft daarover reeds zulke aardige dingen gezegd ") om te waarschuwen voor de mening, dat alles wat in het verleden gebeurde dáárom al object onzer studie is!), maar in de zin van: welke plaats neemt het feit in de keten van oorzaak en gevolg in ? Welke zijn de krachten, die de ontwikkeling veroorzaken? Liggen deze in de mens, in de omstandigheden, waarin hij leeft, of buiten deze wereld ? De geschiedenis van ons geestelik en maatschappelik leven moet niet blijven staan bij de beantwoording van de vraag: wat is er gebeurd en gedacht? maar moet streven naar een antwoord op deze: hoe en waarom is er zo gedacht en is er dit gebeurd? Dat wij reeds daartoe genaderd zouden zijn, is zeker veel te veel gezegd, maar door het stellen van deze vraag, krijgt toch veel in het detailonderzoek een andere betekenis. Kan bij zuivere analyse de onderzoeker zich tot één gebied in hoofd

[ocr errors]

1) Over de plaats, die de geschiedenis in den kring der wetenschappen inneemt. Verspr. Geschr. IX, 353. vg.

« PrécédentContinuer »