Images de page
PDF
ePub

V

Bladz. 1. E. Glim: Protectie in Frankrijk en zijne koloniën. (B. Drilsma) 420 . E. S. Green: Artikel over Wellington's rol op het congres te

Verona 1822. Engl. Hist. Review 1920 (N. B. Tenhaeff) 137 G. Grosheide: Verhoren en vonnissen der Wederdopers, betrokken

bij den aanslag op Amsterdam in 1534 en 1535. Bijdr. en

Meded. v. h. Hist. Gen. 1920 (H. A. Enno van Gelder) 121 P. Guilhiermoz: Remarques diverses sur les poids et mesures du

moyen age. Bibl. de l'Ecole der Chartres 1919. (N B. Tenhaeff) 111 H. Hackman: Werturteil und Vergleichungen der Religionen. Nieuw Theol. Tijdschr. 1920. (J. Severijn)

89 H. Haga: Giro-verkeer. (J. G. van Dillen)

384 J. Haller: Innocenz III und das Kaisertum Heinrichs VI. Hist. Vierteljahrschr. 1920. (N. B. Tenhaeff)

399 L. Halphen: l'Industrie et le commerce dans l'empire Carolingien. Revue Hist. 1920. (Z. W. Sneller)

108 G. Hanotaux: Histoire de la nation française. DI. I. Introduction

générale. Géographie humaine, par Jean Brunhes. (M. G. de
Boer)

387 F. Hartung: Zur Frage nach den Burgundischen Einflüssen auf

die Behördenorganisation in Oesterreich. Hist. Zeitsch. 1921.
(N. B. Tenhaeff)

399 J. Hashagen: Artikel over staatsrecht en geschiedenis der regee

ringsvormen. Hist. Vierteljahrschrift. (H. A. Enno van Gelder) 387 J. Hashagen: Rheinisches Geistesleben im späteren Mittelalter. Hist. Zeitschr. 192. (N. B. Tenhaeff)

399 H. Hauser: Travailleurs et marchands dans l'ancienne France. (J. G. van Dillen)

379 K. Heldmann: Kommendation und Königsschutz im Vertrage von

Ponthion. Mitt des Inst. für Oesterr. Geschichtsforschung.
1920. (N. B. Tenhaeff)

108 R. J. Hirsch: Doodenritueel in de Nederlanden vóór 1700. (N. B. Tenhaeff)

390 J. Huizinga: Renaissancestudiën. Het probleem. De Gids 1920. (H. A. Enno van Gelder)

117 A. Hulshof: Extracten uit de rekeningen van het Schoutambacht

van Haarlem betreffende Wederdoopers (1535—1539). Bijdr.

en Meded. v. h. Hist. Genootschap. (H. A. Enno van Gelder) 121 W. Hutschenruyter: De Geschiedenis der Toonkunst. (L. Verdonckde Roever)

90 P. Imbart de la Tour: Histoire politique des origines à 1515.

Histoire de la nation française, vol. III. (M. G. de Boer) 389 N. Japikse: Die Stellung Hollands im Weltkriege politisch und wirtschaftlich. (H. Brugmans)

138 G. Kalff Jr.: De verklaring der Fransche revolutie bij haar voornaamste geschiedschrijvers. (J. G. van Dillen)

133 P. Kalkoff: Erasmus, Luther und Friedrich der Weise. (H. A. Enno van Gelder)

261

[ocr errors]

Bladz. P. Kalkoff: Ulrich von Hutten und die Reformation. (H. A. Enno van Gelder)

262 Kerkgeschiedenis. Ned. Archief voor – dl. XVI. (). Severijn) 251 G. H. der Kinderen-Besier: Over kostuumgeschiedenis en het

opstellen van oude kostuums. Oude Kunst 1921. (R. B. de Jong) 91 W. Köhler: Die Geisteswelt Ulrich Zwinglis, Christentum und Antike. (H. A. Enno van Gelder)

264 W. A. Kosten: Inquiritur quid Xenophontis Aazɛdatuloviwy Iloiteta

valeat ad Lacedaemoniorum instituta cognoscenda. (H.
Bolkestein)

98 J. J. Koopmans: De servitute antiqua et religione Christiana capita selecta. Dl. I. (H. Bolkestein)

....... 101 J. Feenstra Kuiper: Japan en de buitenwereld in de 18e eeuw. (R. Herman Cohen)

408 M. A. Landau-Aldanov: Deux révolutions, la révolution francaise et la révolution russe. (J. G. van Dillen)

417 R. Laqueur: Cäsars gallische Statthalterschaft und der Ausbruch des Bürgerkrieges. Neue Jahrb. (W. A. Kosten)

397 R. Laqueur: Scipio Africanus und die Eroberung von Neukarthago. (W. A. Kosten)

259 Lévy: Napoléon et la Paix. (M. G. de Boer)

414 J. Lindeboom: Thomas Moore en zijn Utopia. Onze Eeuw 1920. (H. A. Enno van Gelder)

122 J. Lindeboom: Het notulenboek der Groninger Theologische Facul

teit gedurende de 19e eeuw. Ned. Arch. voor Kerkgesch.
N. S. XVI. (J. Severijn)

283 Die Kunst des Livius. Neue Jahrb., dl. 47. (W. A. Kosten)

... 259 L. Madelin: Napoléon à travers le siècle. Revue des Deux Mondes. 1921. (J. G. van Dillen)

135 M. G. A. de Man: De Zeeuwsche daalder van dertig stuivers of

zestig grooten, mede-aanleiding tot het tot-stand-komen van
de Generale Ordonnantie van 1606. Jaarb. Kon. Ned. Ge-

nootsch. voor Munt- en P.-kunde 1920. (J. G. van Dillen) 268 F. Masson: Marie Louise et ses carnets de voyage. Revue de Paris 1921. (T. J. Geest)

279 A. Mathiez: Robespierre terroriste. (N. B. Tenhaeff)

413 F. Meinecke: Die Lehre von den Interessen der Staaten im Frank

reich Richelieus. Hist. Zeitschrift. 123. (H. A. Enno van
Gelder)

273 W. Miller: The Venetian revival of Greece. Engl. Hist. Review. 1920. (N. B. Tenhaeff)

129 H. J. Moerman: Bijdragen tot de economische geschiedenis van

Kampen in de middeleeuwen. Econ. Hist. Jaarb. VI. (L. van
Nierop)

129 J. M. Müller Jr.: Het finantieele stelsel van John Law. (J. G. van Dillen)

130 W. Nestle: Der Pessimismus und seine Ueberwindung bei den Griechen. Neue Jahrb. dl. 47. (W. A. Kosten)

255 VII

Bladz. S. Osborne: The upper-Silesian question and Germany's coal problem. (A. Sternheim)

140 H. Oncken: Friedrich Engels und die Anfänge des deutschen Kom

munismus. Hist. Zeitschr. 123. (H. A. Enno van Gelder) 281 Overzicht van de literatuur over de jongste geschiedenis van Italië. Revue historique, 1920. (M. G. de Boer)

137 R. Pagenstecher: Die Landschaft in der Malerei des Altertums. Neue Jahrb. 1921. (W. A. Kosten)

394 L. von Pastor: Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittel

alters. VII, Pius IV (1559_1565). (H. A. Enno van Gelder) 406 G. G. Pekelharing: De Gemeente (in het bizonder de gemeente

Utrecht) en de distributie van goederen in de jaren 1914
1920. Econ. Hist. Jaarb. VI. (L. van Nierop)

282 H. Plehn: Bismarcks auswärtige Politik nach der Reichsgründung. (N. Japikse)

417 F. M. Powicke: Maurice of Rievaulx. Engl. Hist. Review. 1921. (N. B. Tenhaeff)

398 E. Prestage: A embaixade de Tritzo de Mendonca Furtado à Hollanda em 1641. (M. G. de Boer)

270 M. Prinet: Armorial de France. Le Moyen Age 1920. (N. B. Tenhaeff)

111 M. Ritter: Die Entwicklung der Geschichtswissenschaft an den

führenden Werken betrachtet. (H. A. Enno van Gelder) 84 R. Rolland: Voyage musical au pays du Passé. (L. Verdonck-de Roever)

384 A. G. Roos: Chronologisches zur Geschichte der Dreiszig. Klio XVII. (W. A. Kosten)

396 H. Rothfels: Zur Bismarck-Krise von 1890. Hist. Zeitschrift 123. (H. A. Enno van Gelder)

417 Ch. Samaran: Jean de Bilhères-Lagraulas, cardinal de Saint Denis. Le Moyen Age XXII. (N. B. Tenhaeff)

400 F. Adama van Scheltema: De ontwikkeling der kunst in de Noordelijke Oudheid. Gids 1921. (H. A. Enno van Gelder)

252 J. F. M. Sterck: Van Kloosterkerk tot Athenaeum. Uit de geschiedenis der S. Agnes-kapel te Amsterdam. (Joh. C. Breen)

391 E. von Stern: Zur Beurteilung der politischen Wirksamkeit des Tiberius und Gaius Gracchus. (W. A. Kosten)

396 N. B. Tenhaeff: Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsche kroniek. (A. C. Bouman)

112 E. Troeltsch: Der historische Entwickelungsbegriff in der moder

nen Geistes- und Lebensphilosophie. Hist. Zeitschr. 123. (H.
A. Enno van Gelder) ...

250 C. Veth: De politieke prent in Nederland. (M. G. de Boer)

92 A. Vierlingh: Tractaat van Dyckagie, uitgeg. door J. de Hullu en

A. G. van der Hoeven. Kijks Geschiedk. Publicatiën. (M. G.
de Boer)

124 K. Vos: Revolutionnaire Hervorming. Gids 1920. (H. A. Enno van Gelder)

120

Bladz. A. Weber: Prinzipielles zur Kultursoziologie. Archiv für Sozialwissenschaft. 1920. (H. A. Enno van Gelder)

385 E. Weigand: Vorgeschichte des korinthischen Kapitells (G. Snijder) 256 Weise: Staatliche Baufronden in fränkischer Zeit. Vierteljahr

schrift f. Sozial- u. Wirtschaftsgesch. XV. (H. A. Enno van
Gelder

109 J. A. Worp: Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg

1496_1772. Met aanv. tot 1872 door J. F. M. Sterck. (J. G.
van Dillen)

382 S. Zagorsky: La République des Sovjets, bilan économique. (J. G. van Dillen)

422

Correspondentie en Mededeelingen:

Een drukkerij in Friesland in de 15de eeuw

144 Prijsvraag over een bibliographie betreffende de geschiedenis der Joden in Nederland

288 Verbetering

424

Bibliographie:

Algemeene werken
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe geschiedenis
Nieuwste geschiedenis

97, 253 en 377 107, 260 en 394

114 en 399 132, 278 en 406 142, 286 en 412

DE REGEERING VAN MIDDELBURG IN DE MIDDEL

EEUWEN. BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER STADSINSTELLINGEN

IN DEN LANDSHEERLIJKEN TIJD,

DOOR

DR. W. S. UNGER.

Gelijk bekend, schrijft de Gemeentewet van 1851 voor alle Nederlandsche gemeenten dezelfde bestuursorganen: raad, burgemeester en wethouders, burgemeester, gebiedend voor, zonder met verschil in grootte, geaardheid en sociale omstandigheden ook maar in het minst rekening te houden; het bestuur van Amsterdam is thans op precies denzelfden voet ingericht als dat van Aalsmeer! Gemeenten, en niets anders, kent thans slechts de wet. De reglementen van 1824 en 1825 maakten echter nog onderscheid tusschen steden en dorpen, en sloten, overeenkomstig de politieke aspiraties van de regeering van Willem I, meer aan het ancien régime aanknoopende dan Thorbecke's meesterstuk op wetgevend gebied daarna heeft willen handhaven. En men moge over dit gebrek aan differentiatie denken gelijk men wil, het valt niet te ontkennen dat als reaktie op de al te groote verscheidenheid van de stedelijke bestuursvormen tijdens de Republiek een zekere uniformiteit in den eenheidsstaat niet kon worden gemist. Niet alleen ten tijde der Republiek echter was de regeeringsvorm om 200 te zeggen in geen twee steden precies in alle opzichten gelijk; de oorsprong van dit' verschil moet in den landsheerlijken tijd worden gezocht.

Aanvankelijk was het bestuur der steden overal gelijk en bestond uit schout en schepenen"). Terwijl de door den graaf benoemde schout geacht werd het landsheerlijk gezag te vertegenwoordigen, treden de, meestal zeven, maar in Leiden acht, schepenen als vertegenwoordigers der burgerij op. Samen vormden zij een college,

1) Zie R. Fruin, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland ('s-Gravenhage 1901) p. 68 vig.

TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS.

1

« PrécédentContinuer »