Images de page
PDF
ePub

INHOUD VAN TIJDSCHRIFTEN.

[ocr errors]

Nederlandsch Archievenblad XXXI, 3 en 4. De Archiefschool. Dr. N. B. Tenhaeff, Oorkondenkritiek en Vaderlandsche Geschiedenis. De Gids. Juni 1924. P. Geyl, Willem IV en Engeland. J. Huizinga, Engelschen en Nederlanders in Shakespeares tijd. Juli. J. J. L. Duyvendak, De laatste dienaars der Mandsjoes. W. E. van Wijk, Over hervorming van den kalender. H. T. Colenbrander, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Aug. C. Serrurier, Bonaventure Despériers (15101544). J. J. L. Duyvendak, id. N. van Wijk, Een grote figuur uit Ruslands maatschappelik leven (A. F. Koni). Sept. S. Braak, Ronsard.

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. VI, dl. I, 1-2. N. J. Robert Fruin herdacht. N. Japikse, De Dortsche regeeringsoligarchie in het midden der 17e eeuw, naar aant. van R. Fruin. I. A. Wright, The Coymans Assiento. W. E. van Dam van Isselt, Het einde van Prins Maurits' veldtocht van 1599. J. E. Elias, Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen. P. J. Blok, Prins Willem III naar Torbay. H. van Dalfsen, Bijdrage tot de geschiedenis van den overgang van Overijsel aan den vijand in 1672. Ñ. Japikse, Nederlandsche historische literatuur.

Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis. XVIII, 1. M. van Rhijn, Goswinus van Halen. D. de Kok, De kwestie tusschen de pastoors en Minderbroeders van Harderwijk in de 15e eeuw. J. F. Kramer, De Luthersche gemeente te Groningen 1750-1818. A. Hallema, 16e eeuwsche kerkelijke muziekwerken der stad Leiden.

Vragen des tijds. L. 11-12. R. C. Boer, De Wikingen in Nederland. Indische Gids. XLVI. 6. H. R. Rookmaker, Oude en nieuwe toestanden in het voormalige vorstendom Bone.

Westindische Gids. VI. 1-5. A. Reyne, Geschiedenis der cacaocultuur in Suriname. 5. L. C. van Panhuys, Americanism in Holland.

Oudheidkundig Jaarboek. 1924. 3. G. C. A. Juten, Oud Bergen (op Zoom).

Stemmen des Tijds. 7. J. R. Slotemaker de Bruyne, Jhr. A. F. de Savornin Lohman f.

Verslagen en Mededeelingen der K. Vlaamsche Academie. Jan. 1924. J. Salsmans, Arnout Geulinx herdacht (1624—1669). Feb. E. A. H. Walgrave, Over Hugo Verriest. A. J. J. Vandevelde, De 2e en de 3e reeksen der brieven van Antoni Leeuwenhoek.

Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. V 4. L. Verriest, A qui ont bénéficié les ,,Chartes-lois" du moyen âge? A. S. de Blécourt, Sententien van de Hoofdmannenkamer van Stad en Lande.

Historisch Tijdschrift. III 1. Joh. C. Breen, Drie oorkonden betreffende de Heilige Stede te Amsterdam. H. J. J. Scholtens, Jan van Brederode, convers der Karthuizers by Diest. F. Andres, Die Opferriten der Griechen. L. J. M. Feber, Na vijf en twintig jaren. J. Kleyntjens, De schans te Valkenburg in 1574. Dom Ch. Poulet, Courrier français.

Bijdragen tot de Geschiedenis (uitgeg. te Antwerpen). Juni 1924. F. Prims, De Antwerpsche korenmeters en -dragers in de 14de eeuw. E. de Schaepdrijver, De congregatie van Windesheim gedurende de 16de eeuw. Aug. P. J. Goetschalkx, Jaargetijdenboek der Kapelanen van O. L. V. te Antwerpen. E. de Schaepdrijver, De congregatie van Windesheim (vervolg).

Weltwirtschaftliches Archiv, 20. 3. H. Bächtold, Der entscheidende weltpolitische Wendepunkt der Vor-Kriegszeit.

Mitteilungen des Osterreichieschen Instituts für Geschichtsforschung. XL. 1-2. L. Hauptmann, Die bestimmenden Kräfte der kroatischen Geschichte im Zeitalter der nationalen Herrscher. H. R. v. Srbik, Metternichs Plan der Neuordnung Europas 1814-15.

Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwiss. u. Geistesgesch. II. 3. Romantikheft.

Historische Zeitschrift. 129. 3. H. Gompers, Die sokratische Frage als geschichtliches Problem. P. E. Schramm, Kaiser, Basileus und Papst in der Zeit der Ottonen. K. Hampe, Eberhard Gothein. Eine Gedächtnisrede. 4. O. Schiff, Die Deutsche Bauernaufstände von 1525 bis 1789. A. Frahm, Paulskirche und Volkssouveränität. 130. 1. E. Caspar, Gregor VII in seinen Briefen. H. Baron. Justus Mösers Individualitätsprinzip in seiner geistesgeschichtlichen Bedeutung.

[ocr errors]
[ocr errors]

Preuszische Jahrbücher. 196. 2. P. Kehr, Ein Jahrhundert Preussischer Archivverwaltung. R. von Kienitz, Der deutsche Föderalismus. 3. D. Schäfer, Deutschland als Wahlreich. H. O. Meissner, Der „,Neue Kurs". 197. 1. W. Stolze, Zur Geschichte der Reichsgründung im Jahre 1870.

Die Kriegsschuldfrage. II. 5. A. Bach, Irreführung der öffentlichen Meinung durch das französische Gelbbuch 1914. 7. W. Suchomlinow, Ergänzungen und Betrachtungen zu meinen ,,Erinnerungen" und den ,,Tagesaufzeichnungen des russischen Auszenministeriums". M. E. Durham, Why I believe the Serbians deliberately precipitated the War. W. C. Bridge, Englands War Preparations: Some Personal Experiences. Archiv für Politik und Geschichte. Juni 1924. F. Thimme, Die Aktenpublikation des Auswärtigen Amtes und ihre Gegner. A. Mendelssohn Bartholdy, Der Dreibund in der europäischen Politik. G. Ritter, Bismarcks Verhältnis zu England und die Politik des ,,Neuen Kurses". C. Bornhak, Das Rätsel des Rückversicherungsvertrages. G. Mayer, Zur auswärtigen Politik von Demokratie und Sozialdemokratie. Aug. F. Rachfahl, Die deutsche Auszenpolitik der Wilhelminischen Aera. G. Menz, Die Chinapolitik der Vereinigten Staaten und der Völkerbundgedanke. K. Stählin, Islamforschung und Universalgeschichte. F. Lenz, Geschichte und Sozialdemokratie.

Revue d'histoire diplomatique. XXXVIII. 3. A. Dumaine, Louis Delavaud (1860-1924). J. Fouques-Duparc. Les barons baltes. P. David, Un consulat de France en Bosnie sous le premier empire. P. Lesourd, Les ambassadeurs près le Saint-Siège.

Le Moyen âge. XXV. E. Levillain, L'archichapelain Ebroin, évêque de Poitiers.

Revue belge de philologie et d'histoire. III. 1. H. Philippert. A. Delphes. La Statue d'Agias. G. Boulmont, L'emplacement de la bataille de la Sambre (57 avant J.-C.). N. Jorga, La ,,Romania" danubienne et les barbares au VIe siècle. F. Lot, La grandeur des fiscs à l'époque carolingienne. H. Nelis, Les doyens de chrétienté. H. Nowe, Plaintes et enquêtes relatives à la gestion des baillis comtaux de Flandres aux XIIIe et XIVe siècles. C. Gilliard, Les origines de la Confédération

suisse. 2. P. Rolland, Les ,,hommes de Sainte-Marie" à Tournai. G. Desdevises du Dezert, Les colonies espagnoles au XVIIIe siècle. A. Eck, L'aspect synthétique de l'histoire de Russie.

Revue d'histoire économique et sociale. XI. P. M. Bondois, Colbert et la question du sucre, la rivalité franco-hollandaise.

Revue historique, mai-juin. Ch. Filliâtre, Gerberon, bénédictin jauséniste du XVIIe siècle. G. Cahen, Les Mongols dans les Balkans. Juillet-août. P. Waltz, Les artisans et leur vie en Grèce. VIIe et Vle siècles. C. G. Pivaret, L'organisation du travail diplomatique en France de 1667 à 1670. H. Weil, Talleyrand courtisan peint par lui-même. Revue d'histoire de la Guerre Mondiale. II. 2. Col. Cloix, Le service des transmissions pendant la guerre. P. Renouvin, La mobilisation russe en 1914. 3. Ch. Appuhn, L'agonie de l'Allemagne impériale. N. Gasfield, Au front de Perse pendant la grande guerre. Souvenirs d'um officier français.

English historical review. 154. C. Stephenson, The,,Firma Unius Noctis" and the customs of the hundred. J. E. Neale, Peter Wentworth. P. J. Thomas, The beginnings of the calico-printing in England. H. W. C. Davis, The genesis of the war. 155. J. C. Fox, The originals of the great charter of 1215. D. Mathew, The cornish and welsh pirates in the reign of Elisabeth. C. L. Grose, The anglo-dutch alliance of 1678. C. S. B. Buckland, Richard Belgrave Hoppner. W. Miller, The Finlay-papers.

Bulletin of the Central Commission for Neutral Investigation of the Causes of the World War. April 1924. R. Herman Cohen, Les responsables de la guerre.

KORTE AANTEEKENINGEN.

Het concilie van Constanz. Van de bekende bronnenpublicatie van H. Finke,,Acta Concilii Constanciensis" is eenigen tijd geleden het tweede deel, bevattende ,,Konzilstagebücher, Sermones, Reform- un Verfassungsakten", verschenen (Regensbergsche Buchhandlung, Münster i. W.). Tientallen jaren heeft Finke besteed aan het bijeenbrengen van het overvloedige en over heel de wereld verspreide materiaal. Dagboeken zoowel als preeken en hervormingsplannen, die in dit tweede deel zijn verzameld, geven ons niet alleen verklaring van de gebeurtenissen op het Concilie, maar laten ook een scherp licht vallen op de toestanden der late middeleeuwen en wijzen ons alreeds op het naderen van een nieuwen tijd. De ,,Acta" van dit Concilie zijn onontbeerlijk voor den kerkhistoricus; voor den kenner der politieke en kultuurgeschiedenis zijn zij het evenzeer.

Een herdruk. Het gebeurt niet vaak dat in ons land een wetenschappelijk werk een achtste druk beleeft! Dat is echter het geval met Fruin's meesterwerk Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog, 1588— 1598, waarvan de firma Nijhoff een uitnemend verzorgde nieuwe uitgave in het licht heeft gegeven.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic]
« PrécédentContinuer »