Chants populaires des Flamands de France: recueillis et publiés avec les mélodies originales, une traduction française et des notes

Couverture
Impr. et lithographie de Gyselynck, 1855 - 419 pages
 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Table des matières

Den voedstervader Joseph Jesus voeder
20
De aenbidding der herders Wat zang wat klank
23
O L V Hemelvaert Jongheyd laet nu klinken bly geschal
24
Denslaep van tkindeken Jesu Den engel komt van boven uyt de logt
27
Herders offerand Makkers laet ons naer Messias gaen
28
Jesus wellekom Vroelyk herders komt vry binnen
30
t Stalleken van Bethleëm Herders brengtmelk en soetigheyd
32
Geboortc Jesu Gheluek te saem
34
De goede maer t Wyl in den nacht
37
Den Messias Wat vreugd hoor ik uyt s hemels zaelen
39
Kerszang Alderzoetsten nacht wanneer dat is gebooren
40
De dryvoudige geboorte t Is naer reden en behoorte
45
De aenbidding der dry koningen Laet ons met eenen blyden gcest
48
Den soeten naem Jesus O soeten Jesus God en mensch
52
Heylige Moeder Anna Wie kan genoegzaem lof
55
Viva Maria Ik voele dat myn herte leeft viva
58
Donbcvlektc ontfangenissc van Maria Schoone macgd Maria ons verlangen
60
Van den H Vedastus Wee de woestc Nederlanden
65
Van den H Ludovicus Verheugt u met een nieuwen gecst
72
De Dry Koningen Daer kwamen dry koningen met cen sterr
79
DrieKoninglied Daer kwamen dry koningen uyt verre landen
84
A nder DricKoninglied Daer kwamen dry koningen met een sterr
88
Jesust Zoete Kind Dry koningen groot van maelit
91
t Godsdeel of den Rommelpot Geeft wat om den rommelpot
93
Nieuwjaerwensch Dag vrouw dag man dag al te gaér
94
Sinte Maertenslied Sinte Maertens vogeltje 9G 35 Dans der Maegdekens In den hemel is eencn dans
100
Geestelyk Meylied De zocte tyden
105
De Bloemtjes O soete bloemtjes van de hoven
107
Geestverligtende liedeken Waer is er kerke zonder sanek
111
Lof van de Bien O Hcer wilt myn stem verlichten
113
Jesuken en Janneken Lestmael op eencn zomerschen dag
115
CarmelisBerg Komt hier menschen wys beraen
118
Jesus Dood Op eenen witten donderdag
123
De twaelf Getallen Een is eene
129
Reuzelicd Als de groote klokke luyd
139
Halewyn Heer Halewyn zonk een licdekyn
142
Halewyn en het Kleync Kind Een kind en een kind en een kleyne kind
149
Den Ilertog van Brunswyk Hoort toe gy arme en ryke men zal u zingen pure
152
De Minnebode Daer was een sneeuwwit vogeltje
166
De twee Koningsdochterkens Een koning die hadde twee dochterkens
171
Dorthca Al die wilt hooren een nicuw lied
175
Blancheflcur Een stuk van liefde moet k u verbalen
177
De Lindeboom Onder de groeoe linde
183
Onder den lindeboom groenc Onder een lindeboom groenc
185
De twee Koningskinderen Het waren twee koningskinderen
187
Het Soudaensdochtertje Een Soudan bad een dochterken
191
De dry Macgdekens Wy klommen op hooge bergen
200
De dry Herdekens Daer gingen dry herderkens uyt om te jagen
207
Tjannc Ach Tjannc zeyde hy Tjanne
209
Den Verloren Zoon Hoort al te samen een vermaen
211
GO De Vier Gasten Hoort vrienden luystert naar dit lied
216
De Voerman God toont zyn werken wonderbaer
221
Genevova Daer was een edel Palzgravin
228
De Wandelende Jode God heeft zyn wonderwerken
237
Reys naer Island In 4 jaer zeventien hondert
247
Vertrek naer Island Alle die willen naer Island gaen
251
Het Afscheyd Het windetje die uyt den oosten waeyt
253
Het Afzyn Wel Island gyn bedroefde kust
256
Zeemanslcven Luystert al toe die op de baren
258
Kaperslied AI die willen te kapren varen
260
Kapiteyn Bart Dat Melpomena deze droeve dood beschreyt
261
Mooy Bernardin Wat doet gy in het groene veld
267
Mavrouwe k Passeerde voor de visschemerkt
268
Warme Garnars Moeder ik wil hebben een man
270
Het Garnarsmeysje Daer was een meysken zoo jonk en gezond
272
Hanen en Rochen Daer wasser een meysje van Duynkerk gelaén
273
Zoete Mariton Ziel de arme peerdebeeste
284
Spinnewiel Vrienden k heb hier beschreven
285
Jan de Mulder Jan de mulder
288
De Vogel Kort en lang
290
Den Uyl Den uyl die op den peerboom zat
292
Jan Plompaert Jan Plompaert en zy wuvetje
294
Plompaert Plompaert en zyn wuvctje
296
Het Wyf die spon Daer was a wuf die spon
297
De Vinkenieren Plaisante vinkenieren
299
Pierlala Als Pierlala nu ruym twee jaer
303
Moeder Anna Laet ons met lofzangen pryzen
309
Sinte Anna nuchten En aïs daer SintAnna nuchten komt
310
Sinte Annadag t Is van dage SintAnnadag SintAnnadag
312
Viva Sinte Anna Kindertjes kindertjes steekt yulder keele gatje op
313
Achter Sinte Annadag Sint Annadag is deure
315
Sinte Anna begeerte t Is SintAnna die komt aen
316
SinteAnnaFeest Jonge dochter en wilt niet treuren
318
Het Purperen Lint Jofvrouw bewaert uw purperen lint
323
Den Wagen Komt hier gy proper maegdetje
324
Den Nieuwen Wagen Ik zoude nu zoo geiren
325
De Jagt Maseurtje gae ye meê
326
t Patertje Daer wandelde a patertje langst de kant
328
t Boertje Sa boer gaet naer den dans
329
Rosa Rosa willen wy dansen
330
Den Droogen Haring AI van den droogen h a ring willen wy zingen
333
De Ezelinne Daer is een ezelinne
334
Den Boom Den boom groeyt in den zavel
335
Naer de zee En wy gingen al naer de zee
336
Salâ Salâ moet er nu gezaeyen zyn
338
De Keus Waerom zou ik het dansen laten
339
Rype Kersen Een oud mannekie wilde vryen
341
t Groen Meuletje Langst een groen meuletje
342
t Koftertje k En ctwat in my koffertje
343
De Kreupelaer Den krepelaer ging wandelen
345
Den Wyn Laet ons te gader
349
De twaelf Glazen k Nemen uit het glazeken een
353
Het Pintje Drink ik â pintje
355
Lire Boulire Lintje en Trientje en Bellotje en Martintje
356
Moeder Porret Ik en gy moeder Porret
358
Rosalinde Liefste Rosalinde waerom Weende gy
363
Lief Belbje Ik hén het groene straetje
365
Minnezucht Ik vinde my bedwongen dat ik zingen moet
367
Cecilia Ik zag Cecilia komen
368
De Boeren Waervan gaen de boeren de beeren
373
Boeren tevredenheyd Als de boer een paer kloefkens heeft
374
Boerendragt Snyd de boer zyn hair af
377
Waerheden Te Merris daer is een steenen molen
378
De Meysjes van Duynkerke Te Duynkerk gaet het al verkeerd 579
380
Het moeyelyk Kwezeltje Zeg kwezeltje weye gy dansen
382
Het verwaend kwezeltje Daer was een kwezeltje die 4 al wil verslaen
383
Klaesje Klaes die sprak zyn moeder aen
385
Oude en Jonge Springt op en toogt uw schoen
390
Bellotje de Jofvrouw Bellolje die was verstcken
393
Jan mynen man Jan mynen man zou ruyter wezen
397
Krcukelzetje Kleen kleen kreukelzetje
398
Kareltje Kareltje Kareltje tjip tjip tjip
399
Matheetje Matheetje kwam van Watou
400
Marietje van Vormezeele Anne Marietje van Vormezcele
401
Kindje die slaept Slaept kindeken slaept
402
Kindje Daer is ä kindje geboren
403
Kindje in 4 water Daer is ä kindje in 4 water gevallen
404
Den Nieuwjaeraven 4 Was op een Nicuwjacraven
405
De Kadullen Wy zyn al byeen
406
Den Bouwulf Schaepwachter schaepwachter
407
L
421

Autres éditions - Tout afficher

Fréquemment cités

Page 151 - t kind op de leere klom, Het keek zoo dikwyls omme, Als 't van verre zyn moeder niet en zag; En van naren zag hy haer körnen.
Page 150 - t kind op de leere klom, het keek zoo dikwyls omme, als 't van verre zyn zuster niet en zag ; en van naren zag hy haer kommen.
Page 155 - Gebeurde eens by nood, dat een van 's hertogs liên boven op 't schip was gegaen. Den vogel kwam daer gevlogen, eer hy hem wierd gewaer, heeft hem van 't schip getogen. 18. Den hertog, hoort myn vermaen, sprak tot zynen heeren fyn: ,wy kunnen de dood niet ontgaen, 'k wil de vogelsspys zyn.
Page 156 - ... dood, den leeuw met couragie styf, die sprong van blydschap groot al op des hertogs lyf, en den edelen hertog ziet wierd bevreesd en alzoo flouwe, den leeuw miste hem niet, maer als een hond kwam hem klouwen. 29. Waer dat den hertog ging, den leeuw volgde hem naer, haezen en konynen ving en brogte den hertog aldaer. den leeuw met blydschap groot bleef by hem zonder flouwe, ging met hem in den nood en was hem altyd getrouwe.
Page 81 - Waer dat er daer in beschreven stond, dat er was gebooren d' arke van 't verbond, 16. „En dat al onder uw gebied: wy hebben weer 't teeken des hemels gezien. 17. „Een sterre tusschen hemel en aerd bragt ons tot uwe poorten onbevaerd. 18. „Als wy uwe stad hebben gezien, de sterre kwaem van ons weg te vlyen. 19. „Wy zyn daerom in duyzend gepeys, dat hy is gebooren in uw paleys.
Page 299 - Plaisante vinkenieren, den koelen mey komt aen, de bruyloft van de dieren; laet ons nae 't veld toe gaen. Het vinkje hoort men kweelen met een hoffelyk geschal; het doet ons hertje streelen naer 't jeugdig groene dal ! 2. De lente met haer pander vol van edel bloemgewas, komt ons te velde prangen naer het jeugdig groene gras; Aurora nooyt volprezen roemt het edel vinkgezang, zy roept: ik zal wezen voorspoedig in den vang.
Page 277 - S avonds hebben wy geM liy hoopen , En 's morgens geen om brood te koopen. En 's avonds , en 's...
Page 151 - t kind op de leere klom, Het keek zoo dikwyls omme, En het zag Maria kommen, En het ging Maria groeten : Het woordje was schaers uyt zynen mond En zyn hoofdetje viel voren zyn voeten.
Page 145 - Al in het koren en gaen ik niet, Op uwen horen en blaes ik niet." „Gaet ginder onder de galge En haelt daer een pot met zalve En strykt dat aen myn rooden hals!" „Al onder de galge gaen ik niet, Uw rooden hals en stryk ik niet, Moordenaers raed en doen ik niet.
Page 160 - ... die te vooren waren verblyd en hun daer lieten vinden. de hertogin met beklag viel door blydschap van haer zelven als zy haren heere zag, haer hert scheen te overwelven. 62. Als een hertog zeer fier wierd hy aenstonds gekleed, en zoo in alle kwartier voor een wonderzaeke verbreed: den hertog met bezwaer zyn ryk wederom verworven, maer korten tyd daer naer den hertog is gestorven. 63. Hoort, met wat liefde groot dezen leeuw was nu bevaen. als den hertog was dood, den leeuw wilt van daer niet gaen.

Informations bibliographiques