Images de page
PDF

------- • -

- - - -- • • -| - , - '- •x - (. - • : 1 l - - - - 1 *. | - | s *. * « 4 V - - - • - • - - - • - - |

[ocr errors][merged small][merged small]

" Non miror si quandò impetum capit ( Deus )
spectandi magnos viros, colluétantes cum ali-

[merged small][merged small][ocr errors]

Chez B. LE FRANCQ , Imprimeur-
Libraire, rue de la Magdelaine.
•==exe==»
I 7 9 2. '

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Non miror si quandò impetum capit ( Deus )
speâandi magnos viros, colluâantes cum ali-
quâ calamitate.
Senec. de Provid.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small]

| ------- : - - - - -

[merged small][graphic]
« PrécédentContinuer »