Magyar polgári törvénykezési rendtartás: (1868: LIV, 1881: LIX, 1881: LX, 1893: XVIII. és 1893: XIX. törvényczikk.) Kapcsolatosan a válto-, kereskedelmi és kisebb polgári peres ügyekben való eljárással, a biroi ügyvitellel, a vonatkozó hazai s részben külf. jogforrásokkal, különösen pedig a M. Kir. Curia fontosabb elvi határozataival

Couverture
Franklin-Társulat, 1896 - 854 pages
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés

Ŕ l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 173 - ... férfi megbizható azokban a sommas perekben, a melyekben a 2. pont szerint meghatalmazott általi képviseletnek helye van. Az 1. es 2. pontban felsoroltak közül csak az bizható meg, a ki 20-ik életévét betöltötte. Az, a ki az 1. vagy 2. pont alapján mint meghatalmazott fellép...
Page 140 - Ha a kereset egyéb hiányok miatt, nevezetesen a felek vagy az ügy hiányos megjelolése, az aláirás vagy a képviselo igazolásának hiánya miatt az idézés kibocsátására nem alkalmas, a biróság a keresetet rövid záros határidó kitüzése mellett kijavitás végett visszaadja.
Page 129 - ! -vagy eldöntésében részt vett. e) az olyan felek ügyeiben, kiknek valamelyikével ellenséges vagy peres viszonyban áll. A négy első esetben érintett akadályok akár az eljárás megindításakor, akár annak folyama alatt merültek fel, — habár a felek e miatt nem tettek volna is kifogást, — az illető bírói személy által az elnöknek hivatalból feljelentendök, a ki az érdekelt tag helyett más birót alkalmazand.
Page 294 - Az írás és aláírás valódisága következő bizonyítékokkal igazoltatik : a) közoklevél ; b) két tanú megegyező vallomása, vagy c) egy tanú vallomása által , ha ahhoz a bizonyító félnek pótesküje járul ; d) ha az aláírást tagadó fél a bíróság által neki oda...
Page 627 - A végrehajtató kérelmére, a kiküldött a lefoglalt ingóságoknak szoros zar ala vételét rendelheti el. A szoros zar rendszerint az által foganatosittatik, hogy a kiküldött a végrehajtató ajánlatának meghallgatása után, zárgondnokot nevez es a lefoglalt ingóságokat annak kezelése ala adja. Ha kereskedelmi...
Page 179 - Ha a zárhatáridő alatt a szabályszerű meghatalmazás be nem mutattatik : a meghatalmazás nélkül indított kereset végzéssel hivatalból megszüntetendő, a meghatalmazás hiányának egyéb eseteiben pedig a fél meg nem jelentnek tekintetvén, ellene további eljárás nélkül, a meg nem jelenés törvényes következményei alkalmazandók, s egyúttal mindkét esetben a fél helyett eljárt személy a fellépése által az ellenfélnek okozott költségben elmarasztalandó.
Page 221 - Ha a felek valamelyike az alperes érdemlsges ellenkérelmének eloadása után nem jelenik meg az üjabb tárgyalási határnapon : a biróság a megjelent féllel ennek kérelmére az ügy tárgyalását folytatja. Ez esetben a megjelent fél ténybeli eloadásai valóknak, a meg nem jelent fél állításai pedig a mennyiben a megjelent fél tagadja, be nem bizonyitottaknak tekintendok ; a korábbi tárgyalások azonban, valamint a bizonyítás eredménye a határozathozatalnál figyelembe vétetik.
Page 597 - A végrehajtást elrendelo végzés eilen beadott felfolyamodásnak a lefoglalt ingóságok árverésére is halasztó hatálya van. Ha a másodbiróság helybenhagyó vagy megváltoztató határozat által árverést, a lefoglalt kovetelésnek a végrehajtatóra átruházását, készpénz utalványozását, vagy a marasztalás tárgyának a végrehajtató részére való átadását rendeli meg : az ezen másodbirósági halározat foganatba vétele tárgyában hozott elsó'birósági végzés...
Page 151 - Beavatkozásnak egyedü.1 a rendes eljárásban s csak addig van helye, míg az utolsó perirat, vagy az ügynek itélet ala terjesztése iránti kérelem be nem adatott, illetöleg a percsomóban, vagy jegyzökönyvben elö nem terjesztetett.
Page 624 - Ezen félévi bérösszeg, illetőleg egy évi haszonbér erejéig érvényesíthető a törvényes zálogjog, akár a már lejárt, akár a legközelebb lejárandó, akár a részben lejárt, részben lejárandó részletekre nézve, és pedig arra való tekintet nélkül, hogy az ingóságok a bérlő vagy haszonbérlő tulajdonát képezik-e, avagy nem.

Informations bibliographiques