Corpus juris hungarici: Magyar to rvenytar. Millenniumi emlekkiadas

Couverture
Franklin-társulat, 1896

Ŕ l'intérieur du livre

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 340 - ... megállapítja a pénzbírság összegét a törvényhatósági és községi (városi) közegek ellen az adókötelezettek és az adótárgyak összeírása, az adók könyvelése, nyilvántartása, beszedése, beszállítása, biztosítása és behajtása alkalmával elkövetett törvénytelen eljárás által magánfeleknek okozott költségek vagy károk eseteiben (36. §. g) pontja és 85. §.) ; 12. megállapítja a községek (városok) ellen: a) a megtérítés kötelezettségét az adókötelezettek...
Page 334 - Az árverési hirdetménynek tartalmaznia kell : a) a zálogba vett tárgyak megnevezését; b) a tartandó árverés helyét ; c) a napot és órát, melyben az árverés tartatni fog ; d) azon feltételt, hogy az egyes zálogtárgyak...
Page 314 - A pénzbírság a jogerőre emelkedett elmaraszialó végzés kézbesítését követő naptól számítandó 15 nap alatt, és pedig: a) kis- és nagyközségek közegei által a megyei pénztárba : b) törvényhatósági joggal felruházott és rendezett tanácsú városok közegei által a városi pénztárba fizetendők be. A fizetési határidőnek elmulasztása esetén a bírságok az egyenes adók módjára végrehajtás utján hajtandók be. A befizetett pénzbírságok az a) alatti esetben...
Page 134 - Gyermekrablás, a gyermek eltitkolása, eltüntetése, kicserélése vagy becsempészése. 7. Gyermek kitevése vagy elhagyása. 8. Kiskoruak elrablása. 9. Eroszakos nemi kozosülés. 10. Szemérem elleni eroszak.
Page 237 - A tilalmi időszak alatt sem a vadak fiait elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni nem szabad ; kivétetvén ez alul azon tulajdonosok vagy bérlők, kik a tojást ép a vadtenyésztés czéljából szedetik.
Page 130 - IY. czikkében foglalt határozatokhoz tartozik alkalmazni. V. czikk. Azon ingó vagyon, melyet valamely szerb alattvaló Ausztriában vagy Magyarországon hagyott hátra, nem fog alávettetni az osztrák-magyar monarchiában, és viszont azon ingó vagyon, melyet valamely osztrák vagy magyar alattvaló Szerbiában hagyott hátra, nem fog alávettetni Szerbiában semmiféle illetéknek, mely haláleset örökségi jog, vagy az örökség...
Page 197 - Atmeneti intézkedés. 34. §. Azokra, kik a jelen törvény hatályba léptekor akár kinevezés, akár választás utján nyert hivatalban tényleg szolgálatban vannak, vagy ha tényleg nem szolgálnak, azt kimutatják, hogy 1867. évi julius 1-je után szolgálatban voltak...
Page 189 - Fogalmazó gyakornokokká és szolgabiró-segédekké olyanok is alkalmaztathatnak, kik a 3. §. d) pontjában előirt szabályszerü tanfolyamot elvégezték ugyan, de az államvizsgát még le nem tették. Ezek azonban kötelesek az államvizsgát szolgálatba lépésök után legkésőbb egy év alatt sikeresen letenni, különben állásukat vesztik.
Page 333 - Ezen felül köteles a végrehajtó a netaláni igénylőket hirdetmény utján felhívni, hogy a hirdetmény kifüggesztésétől számítandó 15 nap alatt a végrehajtónál hitelesen igazolják, hogy tulajdoni igénykeresetüket az illetékes bíróságnál megindították. A hirdetménybe foglalandók : a) a végrehajtást szenvedettnek neve...
Page 195 - A segédhivataloknál alkalmazottakra nézve a központi igazgatásnál, a biróságoknál, a jogügyi es alapitványi igazgatóságnál, es minden egyéb állami vagy torvényhatósági hivatalnál négy gymnasialis vagy reáltanodai vagy polgári iskolai négy osztálynak szabályszerü bevégzése.

Informations bibliographiques