Images de page
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Személyi járandóságok, dologi kiadások és nyugélvezmények

[ocr errors]
[blocks in formation]

35,000

31,900

146,322

21,000

21,000

30,000

319,070

Vakok országos intézete Budapesten: Személyi járandóságok és dologi kiadások

Az egyetemi épületek létesítésére felvett kölcsön kamat- és törlesztési szük– séglete

Az egyetemi boncztani intézet felépitésére felvett kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében

Az egyetemi belkóroda felépítésére felvett kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében...

Az egyetemi orvoskari intézetek folytatólagos felépítésére felveendő kölcsön után törlesztendő tőke és kamat fejében 4. Ösztöndíjak és egyéb tanulmányi czélok:

Utazási ösztöndíjak felsőbb- és középiskolai tanárok és tanárjelöltek számára A nagyszebeni Teréz-árvaház kir. alapitványi javadalma

A károlyfehérvári r. kath. káptalan részére kir. alapitványi évi járulék ...

A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának

Alapitványi járulék az erdélyi iskolaalap részére a tanitók fizetéseinek pótlására

Segély az ösztöndíj-alapnak Szegény tanulók segélyezése Goldberg-féle ösztöndíj: 5 egyenként 126 frttal...

16,000

17,690

5,985

315

10,452

[ocr errors]

1,064

1,200

630

14,000

187 4,180

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

3,000

[blocks in formation]

4,000

tanitónő-képezde,

Győri elemi és polgári tanitónő

1,540

képezde

Tanitó-képezdék közös költségei

8,000

Magyar nemzeti muzeum:

[merged small][ocr errors][merged small]

Személyi járandóságok és dologi ki

Népnevelési szükséglet

900,000

adások

A néptanitók nyugdijintézete segé

Országos képtár:

lyezése az 1875: XXXII. t. cz. 36. §-a

Személyi járandóságok és dologi ki

szerint

150,000

adások

A Néptanitók Lapja» kiadására

10,000

Központi meteorologiai intézet:

Budapesti felső leányiskola:

Személyi járandóságok és dologi ki

Személyi járandóságok és dologi ki

adások

[ocr errors]

100,000

[ocr errors]

25,104

14,100

adások

50,900

Országos zeneakadémia és szini tanoda:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

frt

[blocks in formation]

Fegyverzeti bizottság

Ludovika akademia

átalánykép

260,730

10. Az ujonnan felállítandó adóhivatalok
fölszerelésére

2,100

Honvéd-menház ellátási

költsége

IV. FEJEZET. Közmunka- és 1öz ehedési ministerium:

3. Ujonezozási költségekre átalánykép 4. Honvéd föparancsnokság részére átalánykép

35,000

1. Uj vonalak tanulmányozására

10,000

2. Az 1881. évi LII. t. cz. értelmében

[ocr errors]
[ocr errors]

59,370

a Tiszánál és Körösnél végrehajtandó munkálatokra

1.500,000

[blocks in formation]

5. Kerületi parancsnokságok részére

Koronaőrség átalánykép ... Lovasság

Rendes kiadások összege ...

223,755 V. FEJEZET. Földmirelés-, ipar- és kereskedelmi ministerium:

B) Átmeneti kiadások és beruházások.

I. Átmeneti kiadások.

I. FEJEZET. Állami számvevőszék:
Egy számfölötti II-od oszt. számvizs-
gáló illetményei

II. FEJEZET. Belügyministerium:
1. Igazoló bizottmány

2. A magyar gyógyszerkönyv szerkesztése óta keletkezett ujabb gyógyszerek felvétele és árszabályozása czeljából készítendő függelék kiállitási költségei

3. Az 1881. évi III. t. cz. értelmében
felállítandó III. és IV. kerületi csendőr-
parancsnokság szervezésére..
III. FEJEZET. Pénzügyministerium :
1. A rendelkezés alá jutott állami
tisztviselők illetményeire

2. Az állami javaknál a bérhátralékok
leszámolásának keresztülvezetésére, a
telepitvényes ügyek lebonyolítására,
és az állami javak eladásának előké-
szitésére szükséges tervek és helyszini
szemlék költségeire...

2. A csákovai és adai földmives-iskolák alapítási és első felszerelési költségeire

3. Az «Adria» gőzhajózási társaság segélyezésére

4. A Skurinje patak torkolatának szabályozására

VI. FEJEZET. Vallás- és közoktatásügyi ministerium:

1,600

1. A budapesti egyetemi II. szülészeti kórodában a belső felszerelés kiállitására

10,000

4,588 2. Ugyancsak a II. szülészeti tanszék részére kibérelt háznak kórházi és tanintézeti rendeltetéséhez képest való átalakítására

[blocks in formation]

3. Ugyanezen kórodának taneszközök, orvosi, sebészi, szülészi műszerekkel, kórvizsgálati és gyógykészülékekkel való felszerelésére

4. A budapesti egyetemi II. sebészeti tanszéknek tan- és buvárlati eszközökkel, valamint műszerekkel való ellátására

5. Ugyanezen sebészeti tanszék SztRókus kórházbeli helyiségeinek tanitási, észlelési és buvárlati czélokra leendő megfelelő átalakítására 6. A kolozsvári «Karolina» kórházban elhelyezett egyetemi kórodák után 1879. és 1880. években felmerült és 4 év alatt fizetendő 14,000 frt túlköltségből 1882. évben fedezendő 1-ső részletül

7. A képzőművészeti társulatnak, az iparművészeti muzeum számára kibérelt helyiségek diszitési, vizfütés berendezési s egyéb költségeihez 1879. évi január 1-étől kezdve 4 éven fizetendő 4,000 frtnak utolsó részlete 8. A budapesti egyetemi könyvtári épület 2-ik emeletének átalakítására

8,000

1,000

2,000

3,000

3,500

1,000

4,000

3,000

2,500

45,000

és könyvtartókkal leendő felszerelésére

9. A főváros által az V. kerületi állami föreáliskola épületének létesítésere felajánlott telek átiratási és engedélydija czimén

10. A pozsonyi országos bába-intézet

számára szerzendő háznak a szükséges butorzattal, ágy- és ruhaneművel, valamint evō- és főzőeszközökkel leendő felszerelésére 11. Az orsz. zeneakadémia részére tanitási czélokra is szolgáló egy nagyobbszerü orgona beszerzésére 1. részletül 12. Az országos zeneakadémia nagy termének diszitése és felszerelésére egyszersmindenkorra

13. A budapesti egyetemi növénykert Orchidæa-háza melegvizfutési szerkezetének helyreállitására 14. Ugyanott a nagy üvegház vasszerkezetének, a kis üvegház és a melegágyak hiányainak kijavítására, végre az igazgatói lak korhadt tetögerendázatának kijavítására

15. Technologiai muzeum részére alapitáskép befolyt gyüjteményekből eszközlendő kiadásokra

VII. FEJEZET. Honvédelmi ministerium: 1. Az országos honvédsegélyzo-egylet rendelkezésére, a honvédek segélvezesének a fennálló szabályok szerint folytathatása czéljából

frt

5. Földadó-szabályozási költségek 2,000 6. A Luiza-út megváltására a 325,000 frttal megállapitott megváltási árnak 6. részlete az 1879. évi XVII. t. cz. alapján

2,000 7. A vágvölgyi vasut megvételére a 6.988.000 forinttal megállapitott vételár 1882. évben fizetendő részlete az 1879. évi XXVII. t. ez. alapján 8. 5,612 darab tiszavidéki vasuti részvény törlesztésére az 1880. évi XXXVIII. t. ez. alapjan

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

frt 2.600.000

50,000

600,000

1.376,658

19. Helyi érdekü vasutak építéséhez való hozzájárulás fejében

820,000

IV. FEJEZET. Közmunka- és közlekedési ministerium:

[blocks in formation]

1.000,000

309,000 56.000

450,000

19,540 1.871,000

14.000.000

2. Honvédmenház butorozására, felszerelésére, épületek fentartására és átalakítására

8. Uj távirda-vonalak kiépítésére 9. Beruházásokra az állami vasutaknál 10. Uj építkezések az állami vasutaknál:

50,000

868.200

15,000

a) A központi fűtőház építésére (II. és utolsó részlet)

275,000

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

13

frt

frt

[blocks in formation]

12,000

4. Maradvány- és irtványföldek megváltásából

130,000

5. Sorsolási kölcsön:

2,800

489,592

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

A bpesti állami hidak tiszta bevételei
A főváros által a rakpartokért fize-

20,000 tendő haszonbér

[ocr errors]

Az 1870. évi X. t. cz. 4. §-ában megjelölt társulatok és vállalatok által fizetendő községi pótlékok

20,000 6. A budapesti állami hidak bevételeiből az 1870. évi XXX. t. cz. alapján elvállalt budapesti lánczhid elsőbbségi kölcsön szükséglete fedezésére 7. Az 1880. évi XX. t. cz. alapján felveendő tiszai és szegedi kölcsön évi járulékainak fedezésére...

10,000

16,100

100,000

223,333 29.211,311

2.666,475

[ocr errors]

8. A budapest-zimonyi vasut épitésére az 1881. évi XLV. i. cz. alapján felvett kölcsön időközi kamatainak fedezésére

II. FEJEZET. Fiume:

1. Törvénykezési provisorium: Rabtartási és bűnvádi költségtéritmények, rabok munkája utáni jövedelem és egyéb térítmények

[ocr errors]

III. FEJEZET. Állami számvevőszék: Házbérjövedelem a bérbeadott helyiségek után

IV. FEJEZET. Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium: A külföldre szóló utlevelek dijaiból V. FEJEZET. Belügyministerium: 1. Járulék a földtehermentesitési alapból a földtehermentesitési alapigazgatóság költségeinek fedezésére

2. A régi országos alap rendelkezésre álló kamataiból.

98,612

2.400,000

925,000

100

1,770

300

40,179

C) Rendkívüli közösügyi kiadás.

[merged small][ocr errors]

4,005

1.939,735

3. Altalános közigazgatási bevételek: A nemzeti szinházi alapok jövedel

méből

[blocks in formation]
[ocr errors]

87,387

2.512,000 328.228,281

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Betegápolási költségtéritmény Országos tébolydák bevételei Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és egyéb lajtántuli lelenczházakban ápolt gyermekek tápdijainak visszatérítése...

«Hivatalos lap» jövedelme Orsz. törvények és rendeletek tárának Jövedelme...

A fővárosi rendőrség átalánya...
Utlevelek kiszolgáltatásáért járó di-

jakból

Különféle bevételek

[ocr errors]

VI. FEJEZET. Pénzügyministerium: Egyenes adók:

1. Földadó: állami adó Földtehermentesitési járulék

2. Házadó: állami adó

Földtehermentesítési járulék 3. Keresetadó: állami adó... Földtehermentesítési járulék

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

6.263,750 2.478,250 12.633,135 5.054,865

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

4. Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója: Allami adó...

Földtehermentesitési járulék 5. Bánya-adó: állami adó Földtehermentesítési járulék 6. Tőkekamat- és járadékadó:

"

[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »