Images de page
PDF
ePub

100 kilogramm

frt kr.

pép, szilárd vagy hig papirostészta), papirosszeletkék (papiroshulladékok), makulatura (irott és nyomtatott), ócska hálók, ócska alattságok és ócska kötelek

Minden egyéb itt föl nem sorolt áru vámmentes.

XVII. TÖRVÉNY-CZIKK

az 1881. évre megállapitott határvám feleslegnek elmaradása folyán a magyar korona országaira eső kiadás fedezéséről.

(Szentesitést nyert 1882. évi május 25-én. Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1882. évi május 31-én.)

1. §. A pénzügyminister felhatalmaztatik,hogy 3. §. Az 1. §. emlitett kiadás az 1881. évi az 1884. évre megállapitott határvámfelesleg- költségvetés(1) IV. fejezete alatt, a «közösügyi nek elmaradása folytán, az 1881. évre engedélyezett közösügyi költségeknél mutatkozó kiadási többletből, a magyar korona országaira eső 1.483,654 frt 40 krnyi összeget a közös pénzügyministernek kiszolgáltassa.

2. §. Felhatalmaztatik továbbá a pénzügyminister, hogy az 1884. évben tényleg befolyt határvámbevételeket meghaladó fogyasztási adóvisszatérítések folytán, a határvám czimén mutatkozó hiánynak a magyar korona országait illető része fedezésére 543,163 frt 20 krt kifi-| zethessen.

költségek» czimén; — a 2. §-ban emlitett öszszeg pedig ugyancsak az 1881. évi költségvetés IV. fejezete alatt, azonban külön ezim alatt elszámolandó, és mind a két összeg a pénzügyi tárcánál (VI. fejezet, 23. czim) «a fogyasztási adóvisszatérítések felosztásából Magyarországot illető összeg» ezimén, az 1881. évre költségvetésileg megállapított összeggel szemben mutatkozó 1.744,840 frt 77 krnyi bevételi többletből fedezendő.

4. §. Ezen törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.

1893 szept. 26. 67,519. sz. keresk. min. rend. a Szerbiában legutóbb életbeléptetett állami egyedárusági törvény és az annak végrehajtására vonatkozó rendeletek föbb határozatainak, valamint a játékbélyegilletekekre vonatkozó intézkedéseknek ismertetése és az uj szerb kiviteli vámtarifának közzététele tárgyában (1893. R. T. 2478.);

1894 jan. 28. 2704. sz. keresk. min. rend. a Spanyolországba bevitt áruk vámjai tárgyában (1894. R. T. I. 122.;

1895 szept. 3. 60.661. sz. keresk. min. rend. a Spanyolországba küldött áruk származási bizonyítványának kiállítása tárgyában (1895. R. T. II. 780.); ugyane tárgyban ugyanannak 1895 szept. 27. 65,199. sz. rend. (U. o. 839.) és 1895 decz. 14. 79,799. sz. rend. (U. o. 1592.); 1895 szept. 27. 62,609. sz. keresk. min. rend. a Francziaországba és Svájczba bevitt áruk származási bizonyítványának mellőzése és a vámtételek leszállítása tárgyában (1895. R. T II. 1225.); 1895 nov. 4. 73,967. sz. keresk. min. rend. a Svájczba szóló küldeményekhez csatolandó származási bizonyítvány tárgyában (1895. R. T. II. 1584.);

1894 jun. 13. 40,416. sz. keresk. min. rend. Algirba vitt áruinknak a minimális tarifa szerinti vámkezelése tárgyában (1894. R. T. I. 961.);

1894 jul. 2. 45,957. sz. keresk. min. rend. a tőlünk Németországba vitt és a német ált. vámtarifa tetelei szerint vámkezelt áruk után a német-spanyol vámháború következtében kívánt származási bizonyítványok tárgyában (1894. R. T. I. 967.);

1894 aug. 23. 58.385. sz. keresk. min. rend. a Szerbiába vitt borok ottani vegyelemzése tárgyában (1894. R. T. II. 430.);

1894 aug. 28. 62.743. sz. keresk. min. rend. a borhamisítás czéljaira Németországba vitt borok és mustok ottani vámkezelése tárgyában (1894. R. T. II. 431.);

1895 nov. 15. 85,051. sz. belügymin. rend. lőfegyverek és lőszerek Abyssiniába való kivitelének tilalma tárgyában (1895. R. T. II. 1428.).

(1) V. ö. 1880: LVH. t. cz.

XVIII. TÖRVÉNY-CZIKK

az ásványolajvám felemeléséről és az ásványolajadóról,(1) (Szentesítést nyert 1882. évi május 25-én. Kihirdettetett az «Országos Törvénytár»-ban 1882. évi május 31-én.)

I. RÉSZ.

Határvám.(2)

1. §. Az átalános vámtarifa 28. szakaszának | tásra használható, 100 tiszta sulyu d) tétele következő módon változtattatik meg: kilogramm után ásványolaj, továbbá barnaszén- és palakőkátrány:

1. nyers állapotban és előzetes finomitás vagy tisztitás nélkül, világitásra nem használható:

aa) nehéz, melynek sűrűsége 12 Reaumurhőfok mellett a tiszta viz sűrűségének 830 ezred részénél (foknál) nagyobb, 100 tiszta sulyu kilogramm után

bb) könnyű 830 és annál kisebb fokú 100 tiszta sulyu kilogramm után

2. nyers állapotban, előzetes finomitás vagy tisztitás nélkül, világi

4 10

2

3. finomitott vagy félig finomitott: aa) nehéz, melynek sűrűsége 870 foknál nagyobb, 100 tiszta sulyu kilogramm után

bb) könnyű, 870 és annál kisebb foku 100 tiszta sulyu kilogramm után

Jegyzet.

[blocks in formation]

1. A fogyasztási adó a 2. és 3. bb) alatt kitett vámtételekben benfoglaltatik.

2. Nyers állapotban, előzetes finomitás vagy tisztitás nélkül, vitágitásra nem használható romániai eredetű ásványolaj, melynek sűrű

(1) E törvényt módosítják: 1887: XXV. t. cz. (az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról szóló 1882: XVI. t. cz. módosításáról); az 1896: XIV. t. cz., (az ásványolajvám felemeléséről és az ásványolajadóról szoló 1882: XVIII. t. cz. kiegészítéséről), továbbá az 1896: XV. t. cz. (a 770. foknál kisebb sűrűséggel biró ásványolajnak adómentes beszerzése és használata tárgyában). Az 1882: XVIII. t. cz. az ásványolajadóra vonatkozó részének hatályát a fiumei vámkülzetre is kiterjesztette: 1891: XX. t. cz.

V. ö. 1882 aug. 12. 44,947. sz. pénzügymin. rend. az ásványolajok vámkezelésénél, valamint azok meg vámolásánál érvényes göngysúlylevonásokra, a romániai nyers ásványolajokhoz megkivánt származási bizonylatok kiállítására, s végre az ipari czélokra használandó ásványolajok vám- és adómentességére vonatkozó utasítások tárgyában (1882. R. T. 1198.); 1882 szept. 22. 55,660. sz. pénzügymin. rend. az ásványolajok megvámolásánál a próbamérés megengedtetik (1882. R. T. 1256.); 1883 jan. 11.473. sz. pénzügymin. rend. a kijavított amerikai ásványolaj-hordók göngysúlyának meghatározása tárgyában (1883. R. T. 235.); a pénzügymin. 1884 ápr. 20. 20,527. sz. körrend. az ásványolajok megvámolásánál alkalmazandó göngysúlyszázalékok megváltoztatása tárgyában (1884. R. T. 627.); 1885 szept. 11. 57,707. sz. pénzügymin rend. az adómentes elszállítás fentartása mellett valamely ásványolaj-finomítógyárba beraktározandó elvámolt vagy megadóztatott ásványolajnak szállítás közben szükségessé válandó áttöltése iránti eljárás szabályozása tárgyában (1885. R. T. 1241.); a pénzügymin. 1886 decz. 8. 68,696. sz. rend. a vámvonalon át való kivitel czéljából ásványolaj-finomító gyárból adómentesen elszállított ásványolajnak szállítás közben szükségessé vált áttöltése, valamint az ásványolaj-adóról szóló 1882: XVIII. t. cz. végrehajtására vonatkozó utasítás 17. §. B) pontja alatt foglalt határozmány módosítása tárgyában (1886. R. T. 1123.); a pénzügyminiszter 1883 febr. 21. 4399. sz. körrend. az ásványolaj-finomító gyárakból ipari czélokra adómentesen elszállított ásványolaj rendeltetési helyére történt megérkezésének kimutatására szabott határidő meghosszabbítása tárgyában (1883. R. T. 1549.); 1883 ápr. 5. 25,916. sz. igazs. min. rend. az ipari czélokra oldó vagy kiválasztó szerekül vám- vagy adómentesen használt finomított ásványolajnak ugyanazon czélra való tisztítása iránt (1883. R. T. 595.); 1894 jan. 5. 88,505/1893. sz. pénzügymin. rend. az ipari czélokra adómentesen szállított ásványolaj mennyiségében szállítás közben előálló hiányoknak megadóztatása tárgyában (1894. R. T. I. 172.); 1896. jul. 4. 48,698. sz. pénzügymin. utasítás, a 770 foknál kisebb sűrűséggel bíró ásványolaj adómentes beszerzéséről és felhasználásáról szóló 1896: XV. t. cz. végrehajtása tárgy. (1896. Budapesti Közlöny 158. sz.).

V. ö. 1870 máj. 20. 2970. sz. belügymin. rend. az ásványolajok szállítása és tartása tárgyában (1870. R. T. 210.); a rendelet 9. §-át módosítja 1894 máj. 24. 39,215. sz. belügymin. rend. (1894. Ř. T. 1. 594.); 1890 jul. 20. 42,933. sz. keresk. min. rend. a parti gőzhajókon való kőolajszállítás tárgyában (1890. R. T. 1282.).

(2) A határvámra vonatkozó rendelkezést, mely az 1882: XVI. t. czikkbe iktatott vámtarifa XXI. osztályát alkotta, módosítja és pótolja: 1887: XXV. t. cz. 2. czikk.

sége 12 Reaumur höfok mellett 830 foknál 3. Ipari czélokra, oldó vagy kiválasztó szenagyobb (1. aa) betü), a román határon át rekül szánt finomitott ásványolaj, melynek való behozatalánál, származási igazolványok sürüsége 770 foknál kisebb, a rendeleti uton mellett, 100 tiszta sulyu kilogrammonkint meghatározandó feltételek és felvigyázat mel68 kr. lett vámmentes.(1)

II. RÉSZ.

Bel-fogyasztási adó.(2)

2. §. A magyar szent korona országaiban, a fiumei vámkülzet kivételével, finomítás (tisztitás) utján előállitott ásványolaj, melynek sürüsége Reaumur szerint 12° hőmérséklet mellett 870 foknál (az egyes fokot a tiszta viz sürüségének ezredrészével véve) nem nagyobb, 100 tiszta sulyu kilogrammonkint 6 frt 50 o. é. krnyi fogyasztási adó alá esik.

3. §. Ezen fogyasztási adó a finomitó gyáros által fizetendő.

Adómegrövidités esetében beszedendő adóilleték fizetésére köteleztetik a finomító gyár üzletvezetője, a vállalkozó közvetlen jótállása mellett.

4. §. A ki ezen törvény hatályba léptének kezdetekor azon területen, melyre az kiterjed, 100 tiszta sulyu kilogrammot meghaladó adóköteles ásványolaj készlettel bir, azt tiszta sulya szerint, valamint a helyiséget, melyben ezen készletek tartatnak, az illetékes pénzügyi közegnek a törvény hatályba léptének napjától számítandó három nap alatt irásban bejejenteni, és az azok után járó fogyasztási adót lefizetni tartozik.

Ezen fogyasztási adó befizetésére 1, legfeljebb 6 havi időre terjedő halasztás engedélyezhető.

Mindaddig, mig a fogyasztási adó lefizetéséről vagy hitelezéséről szóló bizonylat annak

kezében nincs, kinek az emlitett készletek birtokában vannak, az adó alá eső ásványolajat azon helyiségekből, melyekben az elhelyezve van, elszállitani nem szabad.

Köteles továbbá mindenki, ki ásványolajjal űzérkedik, a fent kitett időponttól számítandó hatvan nap alatt a 100 tiszta sulyu kilogrammot meghaladó adó alá eső ásványolaj-készleteinek honnan vételét vagy megadóztatását igazolni.

Ezen §-ban foglalt kötelezettség alól kivétetnek a finomitó gyárak vállalkozói azon ásványolaj készletekre nézve, melyek gyáraik ellenőrzés alá tartozó helyiségeiben léteznek.(3)

5. §. Az olvasztó vagy kivonatszerül szolgáló ásványolaj, melynek sürüsége Reaumur szerint 12 foknyi hőmérséklet mellett 770 foknál csekélyebb, rendeleti uton meghatározandó feltételek és felvigyázat mellett, a fogyasztási adó alól felmentetik.(1)

III. RÉSZ.

Az ásványolaj-adónak biztosítása és beszedése.

(5)

6. §. A ki ásványolaj-finomitási üzletet folytat,(4) köteles legkésőbb 4 héttel a jelen törvény kihirdetése után, azon pénzügyigazgatóságnak, melynek kerületében üzlete fekszik, két egyenlő példányban a következőket bemutatni :

(1) V. 6. 1895: XV. t. cz., a 770 foknál kisebb sűrűséggel biró ásványolajnak adómentes beszerzéserol. (2) E t. czikknek a belfogyasztási adóra vonatkozó határozmányai végrehajtása tárgyában v. ö. 1882 jul. S. 38.193. sz. pénzügymin. rend. (1882. R. T. 952.); e rendelet némely határozmányainak módosítása tárgyában v. ö. 1887 jun. 2. 31,326. sz. pénzügymin. rend. (1887. R. T. 1622.).

3 V. 6. 30. .

44) Ásványolajfinomítók részére telepengedély szükséges: 1884: XVII. t. cz. 25. §.; az ásványolajgyárak számára engedelyezett állami kedvezményekről v. ö. 1890: XIII. t. cz. 1. §.

(5) Az ásványolajadó iránti törvények végrehajtása a pénzügyigazgatóság hatáskörébe tartozik: 1889: XXVIII. t. cz. 7. §.

1. az üzleti vagyis azon helyiségeknek, melyek az üzlet gyakorlására és a készletek elhelyezésére rendelvék, valamint azok egymás közötti és kifelé nyiló összeköttetésének, nemkülönben azon utaknak, melyeken a gyártmányok az üzleti helyiségekből kivitetnek, pontos és alaprajzzal ellátott leirását; 2. az üzleti helyiségekben tartott ásványolaj-készletek jegyzékét ;

3. az üzleti helyiségekben levő valamennyi müeszköz, edény és tartály jegyzékét ;

4. a műszaki eljárás általános leirását;

5. az üzleti rendnek nap és óra szerinti bejelentését, valamint az üzletvezető megnevezését.

Szintugy köteles mindenki, ki jövőben ásványolajat finomitani szándékozik, erről legalább is négy héttel az üzlet megnyitása előtt, az 1-5. pontok alatt felsorolt iratok bemutatása mellett jelentést tenni.

Ezen iratokban (1—5.) minden változtatás, törlés, vagy vakarás tilos; ellenkező esetben azok visszautasittatnak.(1)

7. §. A pénzügyigazgatóság ezen leirások és jegyzékek alapján (6. §.), ha azokban alaki hiány nincs, elrendeli a leirt üzleti helyiségek, müeszközök, edények, tartályok és ásványolaj -készletek megvizsgálását, mely alkalommal a vállalkozó köteles az ellenőrzésre szükséges felvilágositásokat és adatokat nyujtani.

Szintugy tartoznak az üzletben alkalmazott munkások is, a pénzügyi közeg ebbeli felszólításainak eleget tenni.

Az üzleti helyiségeknek kifelé nyiló azon összeköttetései, melyek az ellenőrzést megnehezitenék, a pénzügyigazgatóság felszólítására a vállalkozó által saját költségén megszüntetendők, vagy legalább biztos módon használaton kivül helyezendők.

Azon müeszközök és edények, melyeknek ürmérete vagy göngysulya (tara) a pénzügyi ellenőrzésre lényeges befolyást gyakorol, ürméretre, illetőleg sulyra nézve megméretnek és a megállapított ürméretnek, illetőleg sulynak rájegyzése mellett, a pénzügyi közegek által tartós módon megjelöltetnek.

A vizsgálat befejezése és a lelet megállapitása után, köteles az eljáró pénzügyi közeg az üzleti helyiségeket, müeszközöket és ásványolaj-tartályokat hivatalos jelekkel és számokkal ellátni, és az egész eljárásról jegyzőkönyvet felvenni, mely a pénzügyi felvigyázat alapjául szolgálván, a vállalkozó vagy annak megbizott helyettese által is aláirandó.

Ezen jegyzőkönyvben pontosan kijelölendők azon utak is, melyeken a gyártmányoknak az üzleti helyiségekből való elszállitása, tekintettel a vállalat szükségletére és a pénzügyi ellenőrzés követelményeire, megengedtethetik. A vállalkozó által bemutatott irományoknak (6. §.) egy-egy példánya, a benyujtás megtörténtéről szóló hivatalos záradékkal és pecséttel ellátva, a hivatalos vizsgálat után a vállalkozónak visszaadatik, ki azokat az üzleti helyiségben oly helyen köteles tartani, hogy azokhoz a pénzügyi közegek minden időben könnyen hozzáférhessenek. (2)

8. §. A hivatalos vizsgálat időpontjától kezdve (7. §.), köteles a vállalkozó az üzleti helyiségnek a közutra nyiló, vagy ha az épület elszigetelve fekszik,

(1) V. 6. 7., 8., 9. Sợ.

(2) V. i. 8. §.

annak a bejárat felé fekvő külső részén, az iparüzletet könnyen olvasható elirással pontosan megjelölni.

Köteles továbbá az üzlet állásában, vagy a bejelentett felügyelő-személyzetben történt változásokról, ezek bekövetkezése után legkésőbb 24 óra alatt, a felügyelő pénzügyi közegnek két példányban irásbeli jelentést tenni. A vállalkozó felelős továbbá az üzleti helyiségeken, edényeken és müeszközökön lévő hivatalos megjelölések épségben tartásáért és főleg köteles ezen megjelöléseknek vagy mások által, vagy véletlenül történt megsértését, vagy teljes megsemmisitését, legkésőbb 24 óra alatt — azon időponttól számitva, midőn arról tudomást vett a jelzés megujitása végett irásilag bejelenteni. A vállalkozó a 6. §-ban reá rótt azon kötelességen kivül, hogy az üzletvezetőt bejelenteni tartozik, köteles távolléte idejére az üzleti helyiségben tartózkodó oly egyént is kijelölni, a ki az üzleti helyiség felügyeletével megbizott pénzügyi közegek által kivánt felvilágosításokat az ő nevében megadja. Ellenkező esetben az üzlet vezetőjéről, vagy arról, ki annak távollétében a többi munkásokra felügyel, feltételeztetik, hogy a vállalkozó által ezen felvilágosításoknak a vállalkozó nevében való megadására felhatalmaztatott.

Ha a vállalkozó e czélra más valakit rendel, ezt a pénzügyi közegnek, kinek kerületében van az üzleti helyiség, irásban tartozik bejelenteni.

Ha a vállalkozó egészen felhagy üzletével, tartozik ezt a most emlitett pénzügyi közegnek irásban bejelenteni és az ellenőrzés alatt levő helyiségeiben fenmaradt adóköteles ásványolaj-készlete után járó fogyasztási adót lefizetni; mert azon kötelezettségétől, hogy az üzleti helyiségeken, a müeszközökön és edényeken lévő hivatalos megjelölésekre ügyeljen, csak is akkor mentetik fel, ha ezen jelentés benyujtásának és a fogyasztási adó lefizetésének megtörténtét igazoló bizonyitvány birtokában van. (1)

9. §. Az üzleti helyiséghez, melynek leirását a vállalkozó benyujtani köteles (6. §.) tartoznak:

a) azon helyiségek, melyekben az ásványolaj-finomitás műszaki müvelete folvik;

b) azon helyiségek, melyekben az ezen müvelethez szükséges nyers anyag, vagy az ebből nyert termény tartatik;

c) azon helyiségek, melyekben a vállalkozó ezen terményeket elárusitja ; d) az a), b) és c) betü alatt felsorolt helyiségek valamelyikével közvetlen összeköttetésben levő helyiség. (2)

10. §. Az üzlet szünetelése alatt a müeszközök hivatalos lepecsételés által, vagy más alkalmas módon, használaton kivül helyeztethetnek.

A vállalkozó felelős a pénzügyi közegek által alkalmazott hivatalos pecsétek és jelek épségben tartásáért, ha csak be nem bizonyitja, hogy a megsérülés neki be nem számitható véletlen eset, vagy felelőssége alatt nem álló idegen személy hibája által történt.

Vajjon a hivatalos zárlat alkalmazandó-e és měly müeszközök helyeztessenek használaton kivül, azt a pénzügyi közegek határozzák meg.

11. §. A vállalkozó köteles azon időpontot, midőn valamely hivatalos zár alatt levő müeszközök használatára kerül ismét a sor, 6 órával előbb az üzleti helyiség felügyeletére hivatott pénzügyi közegnek bejelenteni.

(1) V. ô, 24, S.

(2) A 8802-ot meghaladó ásványolaj vegyítéséről könnyebb ásványolajokkal v. ö. 1895: XIV. t. ez. 1. §.

« PrécédentContinuer »