Images de page
PDF
ePub

első folyamodásu törvényszékek, és az 1872. évi XXXVIII. törvényezikk alapján, a királyi tábla mint második és utolsó foku biróság, határoznak.

Horvát-Szlavonországokban ezen esetekben az 1871. évi LXIV. törvényczikk által a törvényhozás további intézkedéseig fentartott pénzügyi törvényszékek illetékesek.

V. RÉSZ.

Zárhatározatok.

37. §. Azon kérdés, fizetendő-e az ásványolaj-adó vagy sem, továbbá az adó mérvének meghatározása, törvénykezési eljárás tárgya nem lehet.

38. §. A be nem fizetett ásványolaj-adó azon módon hajtandó be, mint egyéb állami adók.(1)

39. §. Az ásványolaj-adó, csőd esetén, az állami adókkal egy osztályba sorozandó. (2)

40. §. Az ásványolaj-adó elévül, ha annak beszedése vagy biztositása három éven át nem szorgalmaztatott.(3)

41. §. A jelen törvény határozatainak megszegőit sem vizsgálat, sem büntetés alá vonni nem lehet:

a) azon esetekben, midőn a birság megszabásának alapját az ásványolajadó összege képezi, a kihágás elkövetése óta hat hónap, és

b) minden másnemü kihágások eseteiben, ha a kihágás elkövetése óta egy év telt el a nélkül, hogy ezen idő alatt a tettes ellen bünvádi kereset indittatott, vagy általa ezen határidőn belül ujabb kihágás elkövettetett volna.

Ha pedig a tettes az elévülésre megkivántató idő alatt ujabb kihágást követett volna el, a korábbi kihágás már csak két annyi idő alatt évül el, mint a mennyi az utóbbi kihágás elkövetésekor az előbbinek elévüléséből még hátra volt.

42. §. Ezen törvény

Fiume vámkülzetének kivételével.(4)

a magyar szent korona országai egész területére kiterjed, és annak 6., 7. és 8. §-ai négy héttel, — a többi §§-ok rendelkezései pedig három hónappal a törvény kihirdetése után lépnek hatályba.

43. §. Jelen törvény végrehajtásával a pénzügyminister, a belügy- és igazságügyi minister, Horvát-Szlavonországra nézve a pénzügyminister, egyetértőleg Horvát-Szlavon-Dalmátországok bánjával, bizatnak meg.)

(1) V. ō. 1883: XLIV. t. ez. 52–83. §§.

(2) V. ö. 1883: XLIV. t. cz. 94. §.; 1881: XVII. t. ez. 49. §. 3. p., 55-58., 60., 195. §§.

(3) V. ö. 1883: XLIV. t. ez. 90. §.

(4) Az 1891: XX. t. cz. e törvény az ásványolajadóra vonatkozó részének (1. 2. §.) hatályát a fiumei vámkülzetre is kiterjesztette.

(5) V. ö. az 1. jegyzetet a 75. lapon.

XIX. TÖRVÉNY-CZIKK

a madridi egyezmény beczikkelyezéséről.

(Szentesitést nyert 1882. évi május 30-án. A megerősítési okmányok kicserélése Tangerban 1881. évi május 1-én ment véghez. Kihirdettetett az Országos Törvénytár»-ban 1882. évi junius 8-án.)

Az Ő Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya stb. és Magyarország Apostoli Királya, továbbá Ő Felsége Németország Császárja, Poroszország Királya, Ő Felsége a Belgák Királya, Ő Felsége Dánia Királya, Ő Felsége Spanyolország Királya, Ő Nagyméltósága az amerikai egyesült államok elnöke, O Nagyméltósága a franczia köztársaság, Elnöke, Ő Felsége Nagybritannia és Irland egyesült királyságok Királynéja, Ő Felsége Olaszország Királya, Ő Felsége Németalföld Királya, Ő Felsége Portugalia és Algarbia Királya, és Ő Felsége Svéd és Norvégország Királya között egyrészről és Ŏ Felsége Marokko Sultánja között más részről Madridban 1880. évi julius hó 3-án kötött és Ŏ Felsége Ausztria Császárja, Csehország Királya sat. és Magyarország Apostoli Királya által Bécsben 1880. évi deczember hó 26-án kiállitott jóváhagyási záradékkal helybenhagyott egyezmény, ezennel az ország törvényei közé iktattatik, és annak I-ső czikkében hivatkozott franczia egyezmény hozzá csatoltatik.

Szövege a következő:

(Hivatalos fordítás.)

Ő Felsége Németország Császárja, Porország Királya; Ő Felsége Ausztria Császárja, Magyarország Királya; Ő Felsége a Belgák Királya; Ö Felsége Dánia Királya; O Felsége Spanyolország Királya: O Nagyméltósága az amerikai egyesült államok Elnöke; Ő Nagyméltósága a franczia köztársaság Elnöke; O Felsége Nagybritannia és Irland egyesült királyságok Királynéja; Ő Felsége Olaszország Királya; Ő Felsége Marokko Sultánja; Ő Felsége Németalföld Királya; O Felsége Portugallia és Algarbia Királya; Ő Felsége Svédés Norvégország Királya;

Felismervén annak szükségét, hogy Marokkóban a védjog gyakorlata szilárd és egységes alapokon meghatároztassék, és hogy ezzel kapcsolatos bizonyos kérdések szabályoztassanak, az e czélból Madridban egybegyült értekezleten teljhatalmazottjaikká kinevezték és pedig:

Ő Felsége Németország Császárja, Poroszország Királya Solms-Sonnewalde Eberárd gróf urat, a vörös sas-rend első osztályu eserkoszorus középkeresztesét, a vaskereszt lovagját stb. stb., rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél;

Ő Felsége Ausztria császárja, Magyarország Királya, Ludolf Emánuel gróf urat, valóságos és belső titkos tanácsosát, a császári Lipót-rend nagykeresztesét, a vaskorona-rend első osztályu lovagját stb. stb., rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél;

O Felsége a Belgák Királya, Anspach Eduard urat, Lipót-rendjének tisztét stb. stb. rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél;

Ő Felsége Spanyolország Királya Cánovas del Castillo Antal urat, az aranygyapjas jeles rend lovagját stb. stb. ministertanácsának elnökét;

O Nagyméltósága az amerikai egyesült államok Elnöke Fairchild Lucius tábornok urat, az egyesült államok rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél :

O Nagyméltósága a franczia köztársaság Elnöke Jaurès altengernagy urat, senatort, a becsületrend középkeresztesét, stb. stb. a franczia köztársaság nagykövetét Ó Katholikus Felségénél;

Ŏ Felsége Nagybritannia és Irland egyesült királyság Királynője West Sackville Sackville Lionel urat, rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél; a ki egyuttal fel van hatalmazva képviselni Ő Felségét Dánia Királyát;

Ö Felsége Olaszország Királya Greppi József gróf urat, a Szt.-Móricz és Szt-Lázár-rend, valamint az olasz korona rend nagytisztjét stb. stb. rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ő Katholikus Felségénél;

Ő Felsége a marokkói Sultán Vargas Mohammed Sid Talebet, Külügyministerét és rendkivüli Nagykövetét;

Ő Felsége Német-Alföld Királya lovag Heldewier Móricz urat. a németalföldi királyi oroszlánrend középkeresztesét, a luxemburgi cserkoszorú-rend lovagját stb. stb. Ministerresidensét Ő Katholikus Felségénél :

Ö Felsége Portugallia és Algarbia Királya Casal Ribeiro gróf urat, a királyság pairjét, a Krisztus-rend nagykeresztesét stb. stb. rendkivüli követét és teljhatalmu Ministerét Ö Katholikus Felségénél;

O Felsége Svéd- és Norvégországok Királya Akerman Henrik urat, a Wasarend első osztályu középkeresztesét stb. stb. Minister-residensét Ö Katholikus Felségénél;

a kik jó és kellő alakban kiállitott teljhatalmazásaik értelmében, a következő határozatokat állapitották meg:

4. CZIKK.

A védelem engedélyezésének feltételei ugyanazok, a melyek a britanniai és spanyol szerződésekben a marokkói kormánynyal megállapittattak és a melyek az egyrészről ezen kormány, másrészről Francziaország és a többi hatalmasságok közt 1863-ban létrejött egyezményben foglaltatnak, azon módositásokkal, melyek a jelen egyezmény által azokhoz adatnak.

2. CZIKK.

A külföldi képviselők, kik a küldöttség főnökei, tolmácsaikat és hivatalnokaikat szabadon választhatják akár a marokkói alattvalók, akár mások közül.

Ezen védett egyének semminemü illetéknek, adónak vagy dijnak alávetve nincsenek, kivéve azt, a mely a 12. és 13. czikkben állapittatik meg.

3. CZIKK.

A marokkói Sultán államaiban székelő azon consulok, alconsulok vagy consulsági ügynökök, a kik a hivatal főnökei, a Sultán alattvalói közül csak

egy tolmácsot, egy katonát és két szolgát választhatnak, kivéve, ha belföldi titkárra van szükségük.

Ezen védett egyének szintén nincsenek semminemü illetéknek, adónak vagy dijnak alávetve; kivéve azt, mely a 12. és 13. czikkekben állapittatik meg.

4. CZIKK.

Ha valamely képviselő consulsági ügynöki hivatalra valamely tengerparti városba a Sultán alattvalóját nevezi ki: ezen ügynök ugyanazon fedél alatt lakó családjával együtt elismertetik és tiszteletben tartatik, és sem ő maga, sem családja semminemü illetéknek, adónak, vagy dijnak alávetve nincsen, kivéve azt, mely a 12: és 13. czikkben állapittatik meg; de nem áll jogában családján kivül a Sultán más alattvalóit védeni.

Azonban hivatalos müködése czéljára egy védett katonát tarthat.

Az alconsulságok ügyvivői, a kik a Sultán alattvalói, hivatalos müködésük ideje alatt ugyanazon jogokat élvezik, mint azon consulsági ügynökök, a kik a Sultán alattvalói.

3. CZIKK.

A marokkói kormány elismeri a ministereknek, diplomátiai ügyvivőknek és más képviselőknek a szerződések által biztositott azon jogát, hogy szabadon választhatják azon egyéneket, a kiket vagy személyes szolgálatukra, vagy kormányuk szolgálatára alkalmaznak, ugy mind a mellett, hogy ezek Seikek, vagy a marokkói kormány más alkalmazottjai, jelesen lovas és sor-katonák ne legyenek, az őrizetükre kirendelt Maghazniákat kivéve. Ugyszintén nem alkalmazhatnak oly marokkói alattvalót, a ki hatósági üldözés alatt áll.

Magától értetik, hogy a védelem előtt megkezdett polgári perek azon biróságok előtt fejeztetnek be, a melyek az eljárást meginditották. A határozat végrehajtása meg nem gátolható. Azonban a marokkói helyi hatóság gondoskodik arról, hogy a hozott határozat azonnal közöltessék azon Követséggel, Consulsággal vagy consulsági Ügynökséggel, mely alá a védett egyén

tartozik.

Ha a védelem alatt állott egyének pert kezdettek, mielőtt a védelem megszünt, ügyükben azon biróság itél, mely előtt az folyamatban van.

Az olyan személyek felett, a kik bűntett vagy vétség miatt üldöztetnek, a védjog nem gyakorolható, mielőtt az ország hatóságai által véghatározat nem hozatott, és ha elitéltettek, büntetésük végre nem hajtatott.

6. CZIKK.

A védelem kiterjed a védett családjára. Lakása tiszteletben tartatik. Megjegyeztetik, hogy a család csak a nőből, a gyermekekből és azon kiskoru rokonokból áll, a kik a védettel ugyanazon fedél alatt laknak.

A védelem nem örökölhető. Egyedül a Benchimolcsalád javára tartatik fenn azon kivétel, a mely már az 1863. évi szerződésben megállapittatott, de követendő előzményül nem szolgálhat.

Ha azonban a marokkói Sultán más kivételt engedne, a szerződő hatalmasságok mindegyike hasonló engedményt követelhet.

7. CZIKK.

A külföldi képviselők irásban értesítik a Sultán Külügyministerét arról, hogy kit választottak hivatalnoknak.

Evenkint közlik a nevezett Külügyministerrel névjegyzékét azon személyeknek, a kik általuk vagy ügynökeik által a marokkói Sultán államaiban védetnek.

Ezen névjegyzék átküldetik a helyi hatóságoknak, a melyek csak az abba beirottakat fogják védetteknek tekinteni.

8. CZIKK.

A consulsági ügynökök az általuk védett személyek névjegyzékét pecsétjükkel ellátva, minden évben átadják azon terület hatóságának, a hol laknak. Ezen hatóság a jegyzéket átküldi a Külügyministeriumhoz a végre, hogy a mennyiben az a szabályoknak meg nem felel, erről a képviselők Tangerben értesittessenek.

A consulsági tisztviselő köteles azonnal bejelenteni azon változásokat, melyek a consulatusa által védett személyzetben történtek.

9. CZIKK.

A belföldi titkárok és tolmácsok belföldi cselédjei, bérlői és más hivatalnokai nem élvezik a védelmet. Ugyanez áll a külföldi alattvalók marokkói hivatalnokaira vagy cselédjeire is.

Azonban a helyi hatóságok a követség vagy consulság szolgálatában álló belföldi tisztviselőnek vagy az idegen alattvalónak vagy idegen védettnek hivatalnokát vagy szolgáját le nem tartóztathatják a nélkül, hogy erről előbb azon hatóságot nem értesitenék, a melytől a letartóztatandó függ.

Ha a külföldi alattvalónál szolgálatban álló marokkói alattvaló valakit megöl, rajta testi sértést követ el vagy lakát megsérti, azonnal letartóztatandó, de erről a diplomatiai vagy consulsági hatóság, mely alatt a letartóztatott áll, haladék nélkül értesítendő.

10. CZIKK.

Az alkuszok azon helyzetén, mely a szerződések és az 1863. évi egyezmény által szabályoztatott, változás nem történik; kivéve azt, mely az adókra vonatkozólag a következő czikkekben állapittatik meg.

11. CZIKK.

Ingatlanok szerzésére Marokkóban minden idegennek joga van.

Az ingatlanok vétele a kormány előzetes jóváhagyása mellett történik és az ingatlanokra vonatkozó okiratok az ország törvényei által előszabott alakszerűségeknek vannak alávetve.

Az érintett jog iránt esetleg felmerülő minden kérdés ugyanazon törvények szerint döntendő el: fentartásával a szerződésekben biztositott, és a Külügyministerhez intézendő felebbezésnek.

« PrécédentContinuer »