Images de page
PDF
ePub

Lap

XV. t. cz. A phylloxera vastatrix rovar ellen követendő rendszabályok ügyében Bernben 1881. évi november hỏ 3-án kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről

24

31

[ocr errors]

XVI. t. cz. Az osztrák-magyar vámterület átalános vámtarifájáról
XVII. t. cz. Az 1881. évre megállapított határvám feleslegnek elma-
radása folytán a magyar korona országaira eső kiadás fedezéséről.....
XVIII. t. cz. Az ásványolajvám felemeléséről és az ásványolajadóról 75
XIX. t. cz. A madridi egyezmény beczikkelyezéséről

74

[ocr errors]

85

XX. t. cz. A közigazgatási bizottságról szóló 1876. évi VI. törvényczikk némely szakaszainak módosításáról

92

XXI. t. cz. A szegedi tiszai állandó hid feljáróinak kiépítésére megkivántató költségről

XXII. t. cz. Az 1882. évi 21.700,000 forintnyi rendkivüli hadi költségekből a magyar korona országaira eső rész fedezéséről XXIII. t. cz. A gyulafehérvári káptalani és kolozsmonostori conventi erdélyi országos levéltáraknak, a magyar országos levéltárral egyesitéséről

XXIV. t. cz. A megszállott tartományokban és Dalmátia déli részeiben felmerült zavarok következtében elhalt hadseregbeli (hadtengerészeti és honvédségi egyének segélyre szorult özvegyeinek és árváinak ideiglenes segélyezéséről

XXV. t. cz. A császári és királyi közös hadsereg katonai nevelő- és tisztképző-intézeteinél magyar korona országokbeli ifjak részére adományozandó 120 alapitványi helynek felállitása tárgyában

XXVI. t. cz. A Temes-Bega-völgyi vízszabályozási társulat ügyeinek állami kezeléséről és a Tiszavölgyet érdeklő egyéb intézkedésekről XXVII. t. cz. A Bécsben, 1882. évben tartandó nemzetközi villamossági kiállitáson kiállitandó tárgyaknak ideiglenes szabadalmáról ...... XXVIII. t. cz. A fennállott kikindai kerülethez tartozott községek határában fekvő kincstári, úgynevezett «Überland» földek eladásáról XXIX. t. cz. Az 1881. évi XLII. törvényczikk pótlásáról... XXX. t. cz. A Szerbiával 1881. május 6. ápril 24. kötött kereskedelmi szerződésről....

[ocr errors]

92

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

XXXI. t. cz. A Szerbiával 1882. február 22. február 10. kötött hajózási szerződésről

XXXII. t. cz. A Szerbiával 1881. évi május hó 6-án Bécsben a polgári ügyekben kölcsönösen nyujtandó jogsegély iránt kötött államszerzödés beczikkelyezése tárgyában

XXXIII. t. cz. A Szerbiával 1881. évi május hó 6-án Bécsben a szerzödő államok polgárainak hagyatékai körüli eljárás szabályozása, a gyámság vagy gondnokság ideiglenes rendezése és a polgári állapotra vonatkozó okiratok közlése iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában ...

113

121

127

XXXIV. t. cz. A Szerbiával 1881. évi május hó 6-án Bécsben a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában......

133

XXXV. t. cz. A Szerbiával 1881. évi május hó 6-án Bécsben kötött consulsági egyezmény beczikkelyezése tárgyában.....

141

[ocr errors]

XXXVI. t. cz. Az 1865. évi november hó 2-án kelt dunahajózási actához való pótegyezmény beczikkelyezéséről

[ocr errors]

XXXVII. t. cz. A Luxemburggal 1882. évi február hó 11-én Berlinben a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában

Lap

146

151

XXXVIII. t. cz. A kereskedelmi viszonyoknak Francziaországgal való ideiglenes rendezéséről

158

XXXIX. t. cz. A véderőről szóló 1868. évi XL. törvényczikk némely szakaszainak módosítása tárgyában......

XL. t. cz. A magyar korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a Horvát- és Szlavonországokkal 1881. évben egyesített horvát-szlavon határőrvidéken való rendezéséről

XLI. t. cz. A magyar korona országainak vörös-kereszt-egylete által felveendő sorsjegy-kölcsön bélyeg- és illetékmentességéről

160

166

168

XLII. t. cz. Némely magyar gyalog ezredekbeli zászlóaljaknak az ujonnan alakítandó és az 1883. évtől kezdve nem a magyar korona országaiból kiegészítendő gyalog ezredekbe kivételesen való beosztásáról 169 XLIII. t. cz. A megyék 1883. évi közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről

XLIV. t. cz. Az 1870: XVI. és 1880 LXIV. t. cz. pótlásáról

XLV. t. cz. A császári királyi szabadalmazott osztrák államvaspályatársulattal 1882. évi junius hó 8-án kötött szerződés és az ennek 4-dik czikke értelmében kibocsátandó engedélyokmány beczikkelyezéséről XLVI. t. cz. A budapest-szönyi vasút kiépítéséről

XLVII. t. cz. Az 1882. évi állami költségvetésben fenmaradt hiány fedezéséről

169

170

170

182

182

XLVIII. t. cz. Az 1883. év január havában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról

183

[ocr errors][ocr errors]

1883. évi törvényczikkek.

I. t. cz. A köztisztviselők minősitéséről ....

187

II. t. cz. A budapesti nemzeti szinháznál az 1882. évben eszközölt építkezések költségeiről

197

III. t. cz. Az 1883. évi állami költségvetésről

198

IV. t. cz. Az 1883. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában

209

V. t. cz. Az 1881. évi IV. t.-cz. hatályának a kávéfogyasztási adóra nézve megszüntetéséről és a czukor- és sörfogyasztás megadóztatására vonatkozó határozmányainak módosításáról......

VI. t. cz. A felebbviteli biróságok szabályozásáról és a felebbvitel korlátozásáról a királyi járásbíróságok hatásköréhez utalt büntető ügyekben ...

210

214

VII. t. cz. A pénzintézeteknél elhelyezett tőkékből folyó jövedelemnek megadóztatásáról

216

VIII. t. cz. A biztosítási és ezekhez hasonló szerződésektől fizetendő illetékekről

217

Lap

IX. t. cz. A hadmentességi díjról szóló 1880: XXVII. törvényczikk

módosításáról

219

221

XI. t. cz. A szőlődézsmaváltsági tartozások lerovására nézve adandó

kedvezményekről

XVI. t. cz. A gyógyíthatlan közveszélyes elmebetegek elhelyezésére

szánt ápoldának első felszerelésére és az intézet 1883. évi fentartására

megszavazott póthitelről

XXI. t. cz. A tiszai és szegedi kölcsönről szóló 1880. évi XX. t. cz.
32. §-ának módosításáról

XXII. t. cz. Az 1872. évi X. t. cz. érvényen kivül helyezéséről s a

rima-murány-salgótarjáni vasmű-részvénytársasággal, a tiszolcz-vashegyi

vasut kiépitésének mellőzése s ezzel összefüggő egyéb kérdések rende-

zése tárgyában kötött szerződés beczikkelyezéséről

Lap

XXXIV. t. cz. A magy. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia felállitásáról szóló 1872. évi XVI. törvényczikk módosítása tárgyában XXXV. t. cz. Az 1882. évi XXXIX. törvényczikk 4. szakasza tizennegyedik pontjának kivételes alkalmazásáról...

[ocr errors]
[ocr errors]

291

292

293

XXXVI. t. cz. Az 1880. évi közösügyi zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről 292 XXXVII. t. cz. Az 1882. évi közösügyi költségek fedezése czéljából a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről ........... XXXVIII. t. cz. Az 1881. évi november hó 7-én Francziaországgal kötött kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbításáról XXXIX. t. cz. Az Olaszországgal 1883. évi február hó 9-én Bécsben a szegényjog kölcsönös biztositása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában.......

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

XL. t. cz. Az Olaszországgal 1882. évi decz. hó 6-án Bécsben, a más államok által kiadott közönséges bűntettesek átszállítása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában

[ocr errors]

XLI. t. cz. A kincstári telepesek terhére felveendő jelzálog-kölcsönökről

[ocr errors]
[ocr errors]

XLII. t. cz. A Svájczczal 1883 márczius 31-én kötött állategészségügyi egyezmény beczikkelyezéséről..

[ocr errors]
[ocr errors]

XLIII. t. cz. A pénzügyi közigazgatási biróságról XLIV. t. cz. A közadók kezeléséről....... XLV. t. cz. Az 1884-ik év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról

293

294

295

296

299

301

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

XLVI. t. cz. A földadó, házadó, tökekamat- és járadékadó, valamint az általános jövedelmi pótadó iránti törvények módosításáról ...

« PrécédentContinuer »