Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

1

318.000 31.500

2

Központi igazgatás és földtehermentesitési alap

igazgatóság
Országos levéltár
Megyék közigazgatási, árva- és gyámhatósági

kiadásai
A főispánok és a budapesti főpolgárm ester fize-

tései
Egészségügyi tanács

4,850.000

4

- 245.000

[ocr errors]

5

1.800

6

[ocr errors]
[ocr errors]

429.850 51.450

Átalános közigazgatási költségek :

Betegápolási költségek
Himlőoltási költségek
Járványok és más rendkivüli okoknál fogva

fölmerülhető költségek
Szülházi kiadások
Lelenczek és törvénytelen ágyból sziiletett

gyermekek tápdijai

[blocks in formation]

294.003
150.000
420.015
40.150

800
44.000

[ocr errors]

27.300
9.000

Tébolydai kiadások
Közbiztonsági kiadások
Erdélyi csendőrség
Toloncz-kiadások
Életmentési díjak
A m. nemzeti szinház segélyezésére
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből a

szinház szükségletére
„Hivatalos lap“ költségeire
Az országos törvények és rendeletek tárának

költségei .
Budapesti önkéntes tűzoltó-egylet segélyezésére
Fővárosi rendőrség átalánya
Utlevelek kiállitásával járó költségek
Előre nem látható költségekre
Karhatalmi költségek
Országgyűlési képviselők választása és a vá.

lasztók névjegyzékének kiigazitása alkal

mával fölmerülő költségekre
Katonai előfogati dijpótlékokra szükséges költ-

ségek

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

1

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

745.321
135.548

Központi igazgatás :

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (1. czim)
Központi állami pénztár
Pénziigyigazgatóságok és számvevő-osztályok :

Személyi járandóságok
Dologi kiadások
Horvát-szlavon határőrvidéki badfőparancsnok-

ságnál fennálló számvevő osztály részére
átalánykép

Összesen (3. czim)
Allami pénztár Zágrábban
Adófelügyelők és azok segédszemélyzete:

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (5. сzim)

18.370

[ocr errors]

899.239
13.984

[blocks in formation]

550.350
158.690

709.040

[merged small][ocr errors]

6

[merged small][merged small][ocr errors]

7

[merged small][ocr errors]

8
9

2,150.000

34.711

6.075
369.900

10
11

Adóhivatalok:

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (6. czim)
Pénzügyi, illetőleg vám és adóőrség :

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (7. czim)
Jogiigyi igazgatóság részére átalánykép
Pénzügyi törvényszékek Horvát-Szlavonországban
Állandó kataster
Bányászati és erdészeti akadémia Selmeczbányán
Bányász-iskola Selmeczbányán
Bányász-iskola Felsőbányán

Összesen (11. czim
Egyenes adók kivetési és beszedési költségei
Fogyasztási adók beszedési költségei
Határvám kezelési költségei
Bélyeg kezelési költségei
Jogilletékek és dijak kezelési költségei
Fémjelzés üzemi és kezelési költségei
Út., hid- és révvám Horvát Szlavonországban
Dohányjövedék (az osztrák kezelőség számára

beváltandó dohánylevelek beváltási árának 5,528.791 frttal történt levonása után)

Átvitel

86.132
9.815
9.033

12
13
14
15
16
17
18
19

105.000
446.000
220.511
320.676
170.039
411.853
7.046

500

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

20
21
22

[merged small][ocr errors][ocr errors]

23
24
25
26
27
28

Lottojövedek
Sójövedék
Állami jószágigazgatóságok , számvevőségek és

ügyészségek
Állami jószágok
Allami erdők
Bányászat és pénzverés
Allami nyomda
Állami épületek
Különféle kiadások

Együtt (XVI. fejezet 1–28. сzim)

268.241
1,532.767
3,960.000
9,006.845
525.000

12.868
121.630

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[graphic]
« PrécédentContinuer »