Images de page
PDF
ePub

2

96.750 25.250 3.370

[ocr errors]

a) Vasuti és hajózási főfelilgyelőség:

Személyi járandóságok

Dologi kiadások
b) Vasuti kormánybiztosok

Összesen (2. czim)
Államépitészeti hivatalok
Kőutak fentartása és épitése:

Kezelés
Fentartás

125.370

3

425 000

4

0

[ocr errors]
[blocks in formation]

Épités:
Uj utak és hidak épitésére:
Kolozsmegyében, az apahida-szászrégeni állami utra
Nagykiiküllőmegyében a nagyszeben-segesvári ál-

Oláhfalvától Csikmegye határáig terjedő ut

szakaszra
A törvényhatóságoknak hadászatilag, fontos utak

és hidak fentartására
A Krndija hegyen keresztül vezetendő és az eszék-

Összesen (4. czim)

lami utra Udvarhelymegyében héjjasfalva-ghymesi uton

nasiczi és bektez-lipiki állami utakat összekötő kiépitetlen utvonal kiépitésére

[blocks in formation]

Átvitel

3,567.687

195,163.590

[blocks in formation]

f0 ri nt

3,567.687 195,163,590

5

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Athozat
Viziutak fentartása és épitése :

Kezelés
Fentartás
Uj épitkezések:

Magyarországban:
A Dunánál:

Hajózási akadályok elháritására
Védmüvekre:

a) a pischdorfi dunaág elzárására
b) a lipóti
c) az oroszvári
d) a tassi partvédezet épitésére

e) az ordas fajzi vonal szabályozására
A Temes folyó hajózhatóvá tételére
Az egyesült Kőrös folyónál az átmetszések ki-

ásatására
Sürgős munkákra és állami kezelés alatt nem

álló folyókra segélykép, és pedig:
a) a Vág-szabályozási munkálatokra

b) más folyókra
Öntözés szempontjából teendő-műszaki tanulmá-

nyok előmozditására és az öntözés berendezé

sére A Dráva-szabályozási munkákra

Összesen (5. сzim)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

4.000
20.000

1

630.200

[ocr errors][ocr errors]

6

3.000 7,470.000

800.000

.

7 8

.

12,470.887

Műszaki cgyének kiképezésére s utazási ösztön

dijakra
A m. k. állami vasutak izleti kiadásai.
A m. k. állami gépgyár üzleti kiadásai

Együtt (XVII. fejezet 1-8. сzim)
Földmivelés-, ipar és kereskedelmi ministerium:
Központi igazgatás:

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (1. czim)

1

[blocks in formation]

2 3

100.000

4

Ipar, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok
A gazdaság különböző ágainak emelésére átalány-

kép
Gazdasági tanintézetekre:

Magyaróvári gazdasági akadémia
Keszthelyi gazdasági tanintézet
Debreczeni gazdasági tanintézet
Debreczeni földmives-iskola
Kolosmonostori gazdasági tanintézet
Kassai gazdasági tanintézet
Liptó-ujvári földmives-iskola
Erdiószegi vinczellérképezde
Tarczali borászati tanintézet

Összesen (4. czim)

[blocks in formation]

Átvitel

585.512 207,634 477

[blocks in formation]

Rovatonként Czimenként Fejezetenként

f 0 ri nt

585.512 207,634.477
17.374
782.549
569.727
900.805
25.000
15.617

[ocr errors]
[ocr errors]

15.220

2,326.292

53.100

6
7

Áthozat
Állami lótenyészintézetek:

Lótenyészintézeti központi igazgatás
Ménesbirtok-gazdaságok
Ménesek
Méntelepek
Lóversenyek
Lótenyésztési jutalmak
Tenyészanyag vásárlására és a káposztás megyeri

kancza telep szükségletére (a lótenyésztési alap
jövedelméből)

Összesen (5. сzim)
Veszteyintézetek
A keleti marhavész és egyéb járványos állati be-

tegségek elfojtására
Budapesti állatorvosi tanintézet
Bányakapitányságok
Földtani intézet
Statistikai hivatal:

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (11. czim)
Posta :

Személyi járandóságok
Dologi kiadásck

Összesen (12. czi:v)

[ocr errors]
[ocr errors]

8
9
10
11

80.000
38.460
62.000
28.000

.

21.970
30.730

12

52.700

[ocr errors]
[ocr errors]

2,124.900
2,778.705

[ocr errors]

4,903,600

Az 1876. évi L. Ez alapián a keleti vannt át:

[ocr errors]

13

[merged small][ocr errors]

14
15
16

2,003.710

144.029
282.000
12.971

[ocr errors]

10,572,374

1

.

[merged small][merged small][ocr errors]

2

Távirda :

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (13. czim)
Tengeri hajózás és révügy
Budapesti kir. zálogház
Mérték hitelesités

Együtt (XVIII. fejezet 1-16. czim)
Vallás- és közoktatásügyi ministerium:
Központi igazgatás :

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Összesen (1. czim)
Tanulmányi ügyek igazgatása :

Tankerületi főigazgatóságok
Népnevelési tanfelügyelőségek

Vizsgálati bizottmányok
Tanintézetek :

Összesen (2. czim)
Felsőbb tanintézetek :
Budapesti kir. egyetem :

Személyi járandóságok és dologi kiadások

Nyugélvezmények
Középtanodai tanárképezde
Kolozsvári egyetem:

Személyi járandóságok
Dologi kiadások

Atvitel

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]

3

413.846
26.097
34,100

.

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »