Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

15.000

Kolozsvári középtanodai tanárképezde
József-műegyetem: Személyi járandóságok

Dologi kiadások

[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

1879, Törv. gyüjt.

[ocr errors]

397.326

[ocr errors]
[ocr errors]

Realtanodák:

Budapesti, budai állami föreáltanoda
Budapesti, pesti
Győri
Kassai
Körmöczi
Lőcsei
Nagyváradi
Pancsovai
Pécsi
Szegedi
Székelyudvarhelyi
Temesvári
Soproni
Dévai állami alreáltanoda
Kecskeméti
Nagykállói
Aradi
Pozsonyi főreáltanoda segélyezésére
Sümegi

Székesfehérvári
Középtanodák közös költségei
Szaktanodák:
Bábatanodák Pozsonyban, Nagyváradon és

Nagyszebenben
Gépészeti ipartanoda Kassán
Iparos szaktanodák
A budapesti kereskedelmi akadémia segélye-
zésére

Átvitel

[ocr errors]

4.000
4.000
4.000
6.000

.

.

8.325
13,300
25.000

19

.

4.000 1,533.966

412.651 218,206.851

[blocks in formation]

for i nt
1,533.966 412.651 | 218,206.851

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

99

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

314.000

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Áthozat
Férfi elemi és polgári tanitó-képezdék :

Budapesti, budai férfi elemi és polg. tanitó-képezde
Bajai
Félegyházai
Csurgói
Dévai
Iglói
Kolozsvári
Lévai
Losonczi
Marm.-szigeti
Modori
Sárospataki
Székely-kereszturi
Zilahi
Znyó-Várallyai

Aradi
Elemi és polgári tanitónő-képezdék :

Budapesti, budai elemi és polg. tanitónő-képezde
Kolozsvári
Pozsonyi
Szabadkai
Budapesti, pesti
Győri

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Tanitóképezdék közös költségei
Tornapottanfolyamok
Népnevelési szükséglet
A néptanitók nyugdijintézete segélyezése
A „Néptavitók Lapja“ kiadására
Budapesti felső leányiskola átalánykép
Marmaros-Szigethen és Trencsénben felállitott

felsőbb leányiskolák.
Siketnémák intézete Váczon átalánykép
Vakok országos intézete Budapesten átalánykép
Az egyetemi épületek létesitésére fölvett kölcsön

kamat- és törlesztési szükséglete
Az egyetemi kórboncztani intézet fölépitésére

1876., 1877. és 1878. évben fölvett 300.000 frt kölcsön után törlesztendő 1% tőke és 69%

kamat
Az egyetemi belkóroda fölépitésére első részletül

1878. évben már fölvett 100.000 frt és 1879.
évre szükséges további 100.000 frt kölcsön
után törlesztendő 1% tőke és 6%, kamat

Összesen (3. czim)

146.322

.

[blocks in formation]

Ösztöndijak és egyéb tanulmányi czélok:

19*

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]

A nagyszebeni Teréz árvaház kir. alapitványi

javadalma
I károlyfehérvári r. kath. káptalan részére

kir. alapitványi évi járulék
A kolozsvári elemi iskola rajztanitójának
Alapitványi járulék az erdélyi iskola-alapnak

a tanitók fizetéseinek pótlására
Segély az ösztöndij-alapnak
Szegény tanulók segélyezésére
Goldberg-féle ösztöndij : 5, egyenként 126 frttal
Kamarai járandósás, erdélyi helv. hitvallásu

evang. egyházak és tanodák s némely róm.

kath. lelkészség számára
Halli alapitványi alafák és segélydijak 4.410 frt
A magyarországi alapitványi tőkénél
mutatkozó hiány fedezésére

70 frt
A magyarorsz:igi középtanodákba járó 15

horvátországi tanuló számára Oly egyetemi magántanárok jutalmazására,

kik elméleti szakot adnak elő, melyre rend

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

3.000

« PrécédentContinuer »