Images de page
PDF
ePub

szeresitett tanszék vagy nem létezik, vagy betöltve nincs, s kiknek a tanári pályán megtartása az illető fakultás véleménye

szerint kivánatos Ösztöndijak a magyar határőrvidék számára

Összesen (4. czim)

[blocks in formation]

Közművelődési czélok:

Magyar nemzeti muzeum átalánykép
Országos képtár
Központi meteorologiai intézet
Országos zeneakadémia és szini tanoda
Iparmuzeum
Képzőművészet czéljaira, jelesen : utazási ösz-

töndijakra, megrendelésekre, jeles elaggott

művészek segélyezésére
Történelmi műemlékek felkutatására, kiásatá-

sára, fölvételére (lerajzolására), lajstromozá-
sára, osztályozására, kiadására és fel-

ügyeletére
Magyar történelmi és irodalomtörténeti forrá-

sok és emlékek kiadására és feldolgozására
A magy. tud. Akadémia könyvtárának gya-

rapitására
A magy tud. Akadémia mathem. és term. tud.

osztálya részére országos érdekü kutatásokra és közleményekre

Átvitel

[blocks in formation]
[blocks in formation]

for in t 226.080 3,695.330 218,206.851

[blocks in formation]

Áthozat
A magy. kir. természettudományi társulatnak

évi segélyezésére, oly czélból, hogy a tár-
sulat ez összeget

összeget országos érdekü kutatá-
sokra és közleményekre forditsa.
Elszegényedett hazai irók vagy ezek családjai-

nak segélyezésére
Tornamesterek kiképzésére

Összesen (5. сzim)
Egyházi czélok :

A görögszertartásu kath. egyháznak
Az ágostai hitvallásu evang. egy háznak
A helvét hitvallásu evang. egy háznak
A görög keleti hitvallásu egyháznak
Az unitaria hitvallásu egyháznak
Az izraelita vallásuak egyházának

Összesen (6. czim)

Együtt (XIX. fejezet 1.-6. czim)
Igazságügyi ministerium :
Központi igazgatás :
Személyi járandóságak:

Fizetések és lakpénzek

6

94.050
34.200
61.750
95.000
4.750
4.750

294.500

4,228.410

XX.

1

152.430

[graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2

Szolgák rubailletményei

Jutalmak és segélyek
Dologi kiadások:

Házbér
Hivatali és irodai költségek
Forditási költségek
Utiköltségek és napidíjak
Távirati sürgönyök költségei
Vegyészeti kiadások

Összesen (1. czim)
Semmitőszék:

Fizetések és lakpénzek
Működési pótlékok
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Hivatali és irodai költségek
Eptiletek fentartása

Összesen (2. czim)
Legfőbb itélőszék:

Fizetések és lakpénzek
Működési pótlékok
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek

Összesen (3. czim)

Átvitel

[blocks in formation]
[blocks in formation]

4

Királyi tábla Budapesten :

Fizetések és lakpénzek
Működési pótlékok
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Epiletek fentartása

Összesen (4. czim)

525.633

1.000
1.250
2.000
3.600
20.000

400

553.883

Királyi tábla Maros-Vásárhelyen :

Fizetések és lakpénzek
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Épületek fentartása

Összesen (5. сzim)

91.922

450
600

500
5.500

300

99.272

[graphic]

6

Királyi főügyészségek Budapesten és Muros.Vá

sárhelyen:

Fizetések és lakpénzék
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbér
Hivatali és irodai költségek
Utazási költségek
Fegyelmi eljárás költségeire

Összesen (6. czim

36.730

250

350
3.784
5.200
1.800

880

48.994

7

Királyi törvényszékek és járásbiróságok :

Fizetések és lakpénzek
Pótlék
Évi dijak
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbérek
Hivatali és irodai költségek
Hivatalos utazásokra
Epületek fentartása
Előre nem látott kiadásokra

Összesen (7. czim)

4,556.563

1.000
70.000
49.248

10.000
198.271
880.000

16.000
30.000
5.000

5,816.082

Átvitel

7,194.324 222,435.261

« PrécédentContinuer »