Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

Áthozat
Királyi ügyészségek:

Fizetések és lakpénzek
Tiszti és működési pótlékok
Orvosok és lelkészek illetményei
Szolgák ruhailletményei
Jutalmak és segélyek
Házbérek
Epületek fentartása
Hivatali és irodai költségek
Rabtartási költségek
Bűnvádi eljárás költségei
Hivatalos utazásokra

Összesen (8 czim)
Országos fegyintézetek:

lllavai fegyintézet
Lipótvári
Mária-nostrai
Munkácsi
Szamosujvári
Váczi
Váczi állami fogház

Összesen (9. czim)

794.535
53.998
30.000
80.556

3.000
47.973
10.000
42.000
840.000
140.000
14.000

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

9

108.255
124.646
42.805
85.355
104.970
99.422
5.530

570.983

10 :

7.000

[merged small][ocr errors][merged small]

80.000 6.000

9,914.369

Telekkönyvezés:

Központi telek hivatal A magyarorszagi és erdélyi telekkönyvi kiren

deltségek
Törvények szerkesztése

Együtt (XX. fejezet 1-12. czim)
Honvédelmi ministerium:

Központi igazgatás átalánykép
Honvédségi intézetek :

Hadbirósági költségekre
Központi ruharaktár költségeire
Fegyverzeti bizottság
Ludovika akadémia

Összesen (2. czim)

[blocks in formation]

4

35 000 57.205 223.755

[ocr errors]

6

Ujonczozási költségek átalánykép
Honvédfőparancsnokság
Kerületi parancsnokságok
Csapatok:

Gyalogság
Koronaőrség
Lovasság

Összesen (6. czim)
Alapitványok

Együtt (XXI. fejezet 1–7. czim)

4,122.495

12.009 1,431.899

5,566.403

551

7

6,398.015

Rendes kiadások összege

238,747.645

Rovatonként

Crimenként Fejezetenként

Fejezet

b) Átmeneti kiadások és beruházások.

I. Átmeneti kiadások.

[ocr errors]

Ő cs. és apost. kir. Felsége személye körüli ministerium :

Épületek kijavítására

1

5.000

II.

Belügyministerium :

Czim

f . ri nt

1
2
3

4.588
20.370

Igazoló-bizottmány
Csendőrségi fegyverek beszerzésére
A várbeli országház épületeiben legszikségesebb

igazitásokra

10.000

Egyiitt (II. fejezet, 1-3. czim)

34.958

IlI.

Pénzügyministerium :

1

3.000

2

20.000

3

A rendelkezés alá jutott uradalmi tisztviselők

illetményeire
A pénzügyek terén fontosabb tervek és javasla-

tok előkészítésére, helyszini szemlék és köz-
vetlen intézkedések czéljából kikiildendő mi-
nisteri megbizottak "dijazására ;
az államjavak eladásának előkészítésére és

megbecsültetésének költségeire
Az 1867. év végéig befektetett tiszti biztositékok

vissza fizetésére Az állami javak eladásából befolyandó és a 153

millió forintnyi kölcsön törlesztési alapjába be.

szolgáltataudó összegek
A selmeczibányaigazgatósági számvevő-osztály

részére szerzendő hivatali helyiségekre
A parajdi sóbánya-birtok rendezési költségeire

Együtt (III. fejezet, 1-6 czim)

32.000

4

1,200.000

5

2.000

500

6

1,257.500

IV.

1

50.000

Földmivelés , ipar- és kereskedelmi ministerium :
Augolország és Fiume közt eszközlendő járatok

segélyezésére
Ösztöndij egy állatgyógytani tanár külföldöni
kiképzésére

Együtt (IV. fejezet, 1-2. czim)

2

1.000

51.000

Atvitel

1,348.458

[blocks in formation]

1,348.458

V.

1

12.000

[ocr errors]

3.760

Áthozat
Vallás- és közoktatásügyi ministerium :
Az állattani intézetnek az egyetemi központi épü-

letbe lett elhelyezése, a két természettani tan-
széknek egyesitése és a növénytani intézet ki-
bővitése által szükségessé vált átalakitásokra

és berendezésekre
A bölcsőde épületében elhelyezett kórboncztani

tanszéknek berendezése és fölszerelésére
Az ugyanazon épületben a fejlődéstani intézetnek

1875-ben történt áthelyezéséből származott
átalakitási, légszesz- és vizvezetéki költségek-

nek utólagos fedezésére
A báró Bánffy-féle házban elhelyezett szülészeti

kórodahelyiségeknek átalakitására és beren-
dezésére

Együtt (V. fejezet, 1-4. czim)
Honvédelmi ministerium:
Az országos honvédsegélyzőegylet rendelkezé-

sére, a honvédek segélyezésének a fennálló szabályok szerint folytathatása czéljából

3

6.910

4

8.000

30.670

VI.

1

45.000

« PrécédentContinuer »