Images de page
PDF
ePub

2

10.242

55.242
1,434.370

I.

1

[ocr errors]

48.000
50.000

98.000

2

Az erdélyi katonai kórházak után fizetendő bér többletek

Együtt (VI. fejezet, 1-2. czim)

· Átmeneti kiadások összege

II. Beruházások:
Pénzügyministerium:
Épitkezésekre a dohányjövedéknél :

Dohányvétel
Dohánygyártás

Összesen (1. czim)
Épitkezésekre az állami jószágoknál :
A ránk-herleini fürdő épületek javitására és

uj épitkezésekre
Gödöllőn a kerepesi ispánságban, a szarka-
berki völgyben épitendő juhakolra

Összesen (2. czim)
Beruházásokra az államérdőknél és pedig sza-

bályozási és rendezési költségekre
Beruházások a bányászat és pénzverésnél :

A körmöczbányai Nándor-altárna kivájására
Földadó-szabályozási költségek
Horvátországban a sluini adóhivatali épiilet
épitésére
Együtt (I. fejezet, 1–6. czim)

Átvitel

20.000

[ocr errors]

6.856

26.856

3

189.309

4

- 25:000
2,000.000

5
6

3.000

2,342.165 2,342.165

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

2,342.165

[merged small][subsumed][ocr errors]

442.000
880.000
470.000

4

5
6

700.000
1,200.000 1

692.400

.

Áthozat
Közmunka és közlekedési ministerium:

A budapesti dunarész szabályozása
Fiumei kikötő épitése
A brassó-tömös-határszéli vasut épitésére
A Tisza folyamon Csongrádon alul eszközlendő

átmetszésekre
A dálya-vinkovczei vasut épitésére
Beruházások az állami vasutaknál

Együtt (II. fejezet, 1–6. czim)
Vallás- és közoktatásügyi ministerium :
Az egyetemi könyvtár gyarapitására 4 évre fel-

osztandó 28,000 forintból a negyedik részlet
A magyar nemzeti muzeum palotáján eszközlendő

helyreállitásokra második részlet
A budapesti két uj boncztani intézetnek műsze--

rekkel és taneszközökkel való korszerű ellá

tására A nagyváradi országos bábaintézet elhelyezésére alkalmas háznak megszerzésére

Együtt (III. fejezet, 1–4. czim)

4,384.400

III.

1

[blocks in formation]

3

6.000

[ocr errors]

4

2.800

27.800 IV.

Igazságügyi ministerium :

1879. Törp. gyüjt.

Börtönátalakitásokra és fölszerelésekre, sa Kas

sán épitendő törvényszéki és börtönhelyiségekre

Beruházások összege

80.000

.

6,834.365

c) Rendkivüli közösügyi kiadás.

I.

A Bosznia és Herczegovina megszállása folytán az

1879. évre fölmerülő rendkivüli hadseregi szük-
ségletből a közösügyek tárgyalására kiküldött
bizottság által 1879. évre megállapitott 30,000.000
frtnak Magyarországot illető hányada

9,420.000

20

3. S. Az előbbi szakaszban megajánlott kiadások fedezésére Magyarország jövedelmei, a magyar korona országait együtt illető közös költségekre és Horvát-Szlavonországok beligazgatási szükségletére nézve egyszersmind Horvát-Szlavonországok bevételei jelöltetnek ki, a következő előirányzat szerint:

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

I.

1

1,847.800

2.200

1,850.000

100,000

[ocr errors]

3

a) Rendes bevételek:
Allamadósságok:
Szőlődézsmaváltság:

A váltság-kötelezettek járadékai
Egyéb bevételek

Összesen (1. czim)
Maradvány- és irtványföldek megváltásából
Sorsolási kölcsön :

Időközi kamatok
A budapesti állami bidak bevételei
A főváros által a rakpartokért fizetendő ha-

szonbér
Az 1870. évi X. t-cz. 4. §-ában megjelölt tár-

sulatok és vállalatok által fizetendő községi
pótlék

Összesen (3. czim)

Együtt (I. fejezet, 1—3. czim)
Fiume:
Törvénykezési provisorium :
Rabtartási és bűnvádi költségtéritmények, ia-

bok munkája utáni jövedelem és egyéb térit-
mények

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

II.

570

[ocr errors]

1.800

1

[ocr errors]

2

40,179

3

4 005

:

65.000

Állami számvevőszék
Belügyministerium :
Járulék a földtehermentesitési alapból a földte-

hermentesitési alapigazgatóság költségeinek

fedezésére
A régi országos alap rendelkezésre álló kama.

taiból
Atalános közigazgatási bevételek

Betegápolási költségtéritmény
A kültartományi szülházakban ápolt magyar-

honi egyének ápolási költségeinek meg

téritése
Tébolydák bevételei
Törvénytelen ágyból származott, Bécsben és

egyéb lajtántúli lelepczházakban ápolt gyer

mekek tápdijai utáni téritmények
A nemzeti szinházi alapok jövedelméből
„Hivatalos lap“ jövedelme
Orsz. törvények és rendeletek tárának jövedelme
A fővárosi rendőrség átalánya
Utlevelek kiállitásáért járó dijak
Különféle bevételek

[blocks in formation]

Összesen (3. czim)

809.279

III.
IV.

20*

[blocks in formation]
« PrécédentContinuer »