Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

3,902.006

V.

1

27,889.926
10,910.074

38,800.000

2

6,293.800
2,506.200

8 800 000

Athozat
Pénzügyministerium :

Egyenes adók:
Földadó: államadó
földtehermentesitési járulék

Összesen (1. czim)
Házado : államadó
földtehermentesitési járulék

Összesen (2. czim)
Keresetadó: államadó
földtehermentesitési járulék

Összesen (3. czim)
Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és
egyletek adója :

Államadó
Földtehermentesitési járulék

Összesen (4. czim)
Bánya-adó:

Allamado
Földtehermentesitési járulék

Összesen (5. сzim)

3

12,119.690
4,880.310

17,000.000

4

1,588.650

661.350

2,250.000

5

67.250
28.650

95 900

6

[blocks in formation]

7
8
9
10
11

3,300.005
130.000

44.400
337.000
2,200.000

Tőkekamat és járadék-adó :

a) Földtehermentesitési kötvények kamatai után
b) Szőlődézsmaváltsági kötvények kamatai után
c) A keleti vasuti államkötvények kamatai után
d) Egyéb tőke-kamatok és járadékok után:

Allamadó
Földtehermentesitési járulék

Összesen (6. czim)
Jövedelemadó
Malomadó
Kereskedelmi-, ipar- s védelmi adó
Vasuti és gőzhajózási szállitás használata utáni adó
Cseléd-, kocsi és lótartásért, teke-asztalokért és

játékhelyiségért fizetendő adó
Vadászatra használható fegyverek adója
Átalános jövedelmi pótadó

Összesen (1 - 13. czim)
Késedelmi kamat:

Államadó után
Földtehermentesitési járulék után
Szőlődézsmaváltsági járadékok után

Összesen (14. czim)
Adóbehajtási illetékek
Adóhátralékok :

Allamadó
Földtehermentesitėsi járulék

Átvitel

210.000

268.200
9,200.000
82,635.500

[blocks in formation]

1,320.000

480.000
300.000

2,100.000

208.000

15
16

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

i n t

86,943.500

3,902.006

[ocr errors]

17
18
19
20
21

7,000.000
3,000.000
2,245.000

900.000
1,220.000
14,365.000

22

Áthozat
Fogyasztási adók:
Szeszadó
Boradó .
Húsadó.
Söradó
Czukoradó

Összesen (17-21. czim)
A fogyasztási-adó visszatéritések felosztásából az

1878. évi XIX. t. cz. 2. S-a értelmében Magyar

ország javára
Határvám:

Kezel, költségátalány (az 1869. II. t.-cz alapján)

Bérletek
Bélyeg
Jogilletékek
Dijak
Fémjelzés
Ut., hid- és révvám
Dohányjövedék (az osztrák kezelőség által megté-

ritendő beváltott dohánylevelek 5,528.791 frtnyi beváltási árának levonása után)

23

1,800.000

24
25
26
27
28

450.545
7,830.000
13,600.000
459.400
14.941
21.776

[ocr errors]

29

27,963.887

[ocr errors]

30
31
32

4,253.000 13,914.308

[ocr errors]

33
34
35
36
37

30.000
5,000.000
6,160.000
9,038.952
565.000
30.648

[ocr errors]

38

3,530.COO

60.000

39

3,590.000

298.527
442.068

4)

Lottojövedék
Sójövedék.
Állami jószágigazgatóságok számvevőségek és

ügyészségek (perköltségek)
Állami jószágok
Allami erdők
Bányászat és pénzverés
Állami nyomda
Állami épületek
a) Állami vasutak tiszta jövedelme
b) Állami gépgyár tiszta jövedelme

Összesen (38. сzim)
Ingó állami vagyon
Különféle bevételek

Együtt (V. fejezet, 1–40. czim)
Közmunka- és közlekedési ministerium :
Vasuti és hajózási főfelügyelőség, vasuti kormány.

felügyelet
Államépitészeti hivatalok
Kőutak fentartása és épitése
Viziutak
Az állami vasutak bevételeiből az üzleti kiadások

fedezésére
Az állami gépgyár bevételeiből az üzleti kiadások
fedezésére
Együtt (VI. fejezet, 1-6. czim)

Átvitel

196,776 552

1

[ocr errors]

2
3
4
5

[blocks in formation]

6

800.000

8,346.859 209,025.417

[graphic]
[blocks in formation]

f 0 ri nt

209,025.417

VII.

13.000
2.400

[ocr errors]

15.400

2

Athozat
Földmivelés, ipar és kereskedelmi ministerium:
Ipari, kereskedelmi és külkereskedelmi czélok:

Szabadalmi dijak
Központi értesitő előfizetési és beiktatási dija

Összesen (1. czim)
Gazdasági tanintézetek jövedelme:

Magyaróvári gazd. akadémia
Keszthelyi gazd. tanintézet
Debreczeni gazd. tanintézet
Debreczeni földmives-iskola
Kolozsmonostori gazd. tanintézet
Kassai gazd. tanintézet
Liptó-ujvári földnives-iskola
Tarczali borászati tanintézet

Osszesen (2. czim)
Állami lótenyészintézetek:

Ménesbirtokgazdaságok
Ménesek
Méntelepek

Összesen (3. czim)

36.985
10.200

1.100
23.700
15.700
8.400
4.500
1.800

[ocr errors]

102.385

3

1,237.741
285.155
175.410

1,698.306

« PrécédentContinuer »