Images de page
PDF
ePub

Vesztegintézetek

[merged small][ocr errors]

Az 1874. évi XX. t. cz. értelmében befolyandó

birságokból

5.000

Budapesti állatorvosi tanintézet

8.875

Bányailletékek

100.000

Posta

5,932.500

Távirda

1,624.700

10

Tengeri hajózás és révügy

30.800

11

Budapesti kir. zálogház

282.000

12

Alapok, alapitványok és különféle bevételek

32.310

Együtt (VII. fejezet, 1-12. czim)

9,836.276

[blocks in formation]

Járulék a ministeri számvevőség költségeihez a magyarországi és az erdélyi közalapitványok ré

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Járulék a földtehermentesitési alapból, az igazoló bizottmány költségeinek megtéritése fejében

Pénzügyministerium :

Bordézsmaváltságból

A tiszai koronai kerületet képező községek uradalmi járulékainak megváltása fejében, ez évre

A régebben eladott államjavak eladásából esedékessé vált, 1879-ben befolyandó és az állam szabad rendelkezésére alló összegekből

Az államjavak eladásából befolyandó, s a 153 millió forintnyi kölcsön törlesztési alapjába beszolgáltatandó összegek

Az ideiglenes telekzet régi hátralékaiból

[ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

4.588

[blocks in formation]

A 2-ik §-ban megállapitott összes államháztartási kiadások és a 3-ik §-ban megajánlott összes jövedelmek és bevételek között 24,807.778 frt hiány mutatkozik, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy ezen hiányt, valamint a 9,420.000 frtnyi rendkivüli közösügyi kiadást az 1879-ik évi II. t. cz. 1. és 3. §-a értelmében fedezze.

5. §.

Hogy az államnak a 3. §-ban elősorolt jövedelmei folyóvá tétethessenek, az 1868. XI., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXII., XXIII., XXV. és XXXV. törvényczikkekben megállapitott, és az 1875. XLVIII. törvényczikk által érvényben tartott egyenes és fogyasztási adók, jövedékek, dijak, bélyegek és illetékek, úgyszintén az 1875. évi VII. t. cz. 34-dik §-ában, az 1875. XX., XXI., XXII., XXIV., XXVI., XXVII., XXIX., XXX. és az 1878. évi X. törvényczikkekben megállapitott adók, valamint az átalános jövedelmi pótadóról szóló 1875. XLVII. törvényczikk rendeletei szerint megállapitandó adóköteles jövedelmek után három és fél százaa révvám és az államvagyon jövedelmei s az állam egyéb

lékban meghatározott pótadó,

« PrécédentContinuer »