Images de page
PDF
ePub

παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς φῶς. Ἀπορίᾳ οὖν ἐχόμενος ὁ Προμηθεὺς, ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν ξὺν πυρί· ἀμήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ χρησίμην γενέσθαι· καὶ οὕτω δὴ δω ρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχε· τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν. Ην γάρ παρὰ τῷ Διΐ· τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν· πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν. Εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς καὶ Ηφαίστου οἴκημα τὸ κοινὸν, ἐν ᾧ ἐφιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται· καὶ κλέψας τήν τε ἔμπυρον τέχνην τὴν τοῦ Ηφαίστου, καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς, δίδωσιν ἀνθρώπῳ· καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου γίγνεται* Προμηθέα δὲ δι ̓ Επιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεκλοπῆς δίκη μετῆλθεν.

ται,

[ocr errors]

Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶ τον μὲν, διὰ τὴν τοῦ θεοῦ ξυγγένειαν, ζώων μόνον θεοὺς ἐνόμισε, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι, καὶ ἀγάλματα θεῶν. Ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ· καὶ οἰκήσεις, καὶ ἐσθῆτας, καὶ ὑποδέσεις, καὶ στρωμνὰς, καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς εὖρετο. Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι κατ ̓ ἀρχὰς ἄνθρωποι, ᾤκουν σποράδην· πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν. Ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν θηρίων, διὰ τὸ πανταχῆ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι· καὶ ἡ δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τρο φὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής· πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος

dant c'était le jour où l'homme devait quitter le sein de la terre, et voir la lumière des cieux. Prométhée, ne sachant pas plus que son frère quel gage de salut il pouvait donner à cet être si faible, dérobe à Pallas et à Vulcain les arts et le feu; car, sans le feu, la connaissance des arts serait impossible ou inutile. Prométhée en fit présent à l'homme, et l'homme dut à ce larcin les arts qui embellissent sa vie. Mais il n'eut point la politique. Elle était chez Jupiter, et Prométhée n'avait plus le droit de pénétrer dans le palais où demeurait le roi des dieux : des satellites redoutables en gardaient l'entrée. Il osa seulement se glisser dans l'atelier céleste où Pallas et Vulcain trá vaillaient ensemble, et le feu créateur qu'il prit au dieu, les arts qu'il prit à la déesse, servirent à l'existence de l'homme. Prométhée, dit-on, fut puni; mais ce vol était lé crime de son frère.

se

[ocr errors]

Animé d'un rayon de cette flamme, l'homme, fils de la divinité, fut le seul des êtres vivans qui reconnut des dieux ; et il commença par leur élever des autels et des images. Ensuite, avec l'industrie de Pallas, il articula des sons, il trouva le secret du langage, il s fit des habitations, des vêtemens, des chaussures des lits, et força la terre à le nourrir. Dans ces premiers jours du monde, les hommes vivaient épars, ils n'avaient point de villes. En proie aux bêtes féroces parce qu'ils étaient les plus faibles, leurs arts leur suffisaient pour se nourrir, mais non pour combattre les animaux : comme ils n'avaient point la politique, ils ne pouvaient connaître la guerre. Ils cher

PENSÉES DE PLATON.

18

πολεμική. Ἐζήτουν δὲ ἀθροίζεσθαι καὶ σώζεσθαι, κτίζοντες πόλεις. Ὅτ ̓ οὖν ἀθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους, ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην. Ωςτε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.

Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν, μὴ ἀπόλοιτο πᾶν, Ἑρμὴν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν ̓ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας ξυναγωγοί. Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς Δία, τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ αἰδῶ ἀνθρώποις· Πότερον, ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται, οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε· εἷς ἔχων ἰατρικὴν, πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ · οἱ ἄλλοι δημιουργοί. Καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ : ἐν τοῖς ἀνθρώποις, ἢ ἐπὶ πάντας νείμω; Ἐπὶ πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς· καὶ πάντες μετεχόντων. Οὐ γὰρ ἂν γέ νοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν, ὥσπερ ἄλ λων τεχνῶν. Καὶ νόμον γε θὲς παρ ̓ ἐμοῦ, τὸν μὴ : δυνάμενον αἰδοῦς καὶ δίκης μετέχειν, κτείνειν ὡς νόεἶσον πόλεως.

Οὕτω δὴ καὶ διὰ ταῦτα οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν μὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ᾖ λόγος, ἢ ἄλλης τινὸς δημιουργικῆς, ὀλίγοις οἴονται μετεῖναι ξυμβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτὸς ὢν τῶν ὀλίγων ξυμβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται, εἰκότως, ὡς ἐγὼ φημί· ὅταν δὲ εἰς ξυμβουλὴν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἣν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἰέναι καὶ σωφροσύνης, εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται· ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε μετέχειν τῆς ἀρετῆς, ἢ μὴ εἶναι πόλεις.

chèrent donc à se réunir, et pour leur sûreté, ils bâtirent des villes. Mais à peine réunis, ils s'attaquèrent, ils se nuisirent eux-mêmes: la politique manquait à la société. On se dispersa de nouveau, on fut toujours malheureux.

Enfin Jupiter, craignant de voir le genre humain périr, nous envoya Mercure avec la Pudeur et la Justice, pour établir l'ordre dans les villes et serrer les nœuds de l'union sociale. Mercure lui demanda comment il donnerait aux hommes la Justice et la Pudeur: Dois-je les leur distribuer, dit-il, comme les arts qu'ils ont chacun en partage? Un médecin suffit à plusieurs qui ne le sont pas, et il en est ainsi de toutes leurs sciences. Faut-il confier de même ces deux vertus à quelques hommes, ou les en rendre tous dépositaires? Oui, tous, reprit le dieu, il faut que tous y prétendent. Si, comme leurs arts, elles étaient réservées à un petit nombre, jamais il n'y aurait de civilisation chez les hommes. Je te charge même de leur donner cette loi : Que celui qui méconnaîtra la Pudeur et la Justice, soit condamné à mort comme le fléau de l'Etat.

[ocr errors]
[ocr errors]

Voilà pourquoi les Athéniens et tous les peuples lorsqu'on délibère sur des arts exercés par un petit nombre, prennent seulement l'avis de quelques citoyens, et refusent avec raison d'écouter les autres; mais lorsqu'on agite dans leurs assemblées une question politique, qu'il faut décider par la justice et la vertu, tout homme peut se lever: car la vertu est le devoir de tous, ou la république n'est plus.

Αὕτη τούτου αἰτία· ἵνα δὲ μὴ οἴῃ ἀπατᾶσθαι ὡς τῷ ὄντι ἡγοῦνται πάντες ἄνθρωποι πάντα ἄνδρα μετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης πολιτικῆς ἀρετῆς, τόδε αὖ λάβε τεκμήριον. Ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις ἀρεταῖς, ἐὰν τὶς φῇ ἀγαθὸς αὐλητὴς εἶναι, ἢ ἄλλην ὑντινοῦν τέχνην ἢν μὴ ἔστιν, ἢ καταγελῶσιν, ἢ χαλεπαίνουσι· καὶ οἱ οἰκεῖοι προσιόντες νουθετοῦσιν ὡς μαινόμενον. Ἐν δὲ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ πολιτικῇ ἀρετῇ, ἐὰν τινὰ καὶ εἰδῶσιν ὅτι ἀδικός ἐστιν, ἐὰν οὗτος αὐτὸς καθ ̓ ́ αὑτοῦ ταληθῆ λέγῃ ἐναντίον πολλῶν, ὃ ἐκεῖ σωφροσύνην ἡγοῦντο εἶναι, τἀληθῆ λέγειν, ἐνταῦθα μανίαν· καὶ φασὶ πάντας δεῖν φάναι εἶναι δικαίους, ἐάν τε ὦσιν, ἐάν τε μὴ, ἢ μαίνεσθαι τὸν μὴ προσποιούμενον δικαιοσύνην· ὡς ἀναγκαῖον οὐδένα ὅντιν ̓ οὐχὶ ἀμωσγέπως μετέχειν αὐτῆς, ἢ μὴ εἶναι ἐν ἀνθρώποις.

PROTAGORAS.

འའ་་

ATHEN Æ.

Νέος ἐγώ ποτε ὢν, πολλοῖς δὴ ταυτὸν ἔπαθον· ᾠήθην, εἰ θᾶττον ἐμαυτοῦ γενοίμην κύριος, ἐπὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως εὐθὺς ἰέναι. Καὶ μοὶ τύχαι τινὲς τῶν τῆς πόλεως πραγμάτων τοιαίδε παρέπεσον. Ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς τότε πολιτείας λοιδορουμένης, μεταβολὴ γίγνεται· καὶ τῆς μεταβολῆς εἷς καὶ πεντήκοντά τινες ἄνδρες προὔστησαν ἄρχοντες· ἕνδεκα μὲν ἐν ἄστει, δέκα δ ̓ ἐν Πειραιεῖ, περί τε ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων, ὅσα τ ̓ ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν

« PrécédentContinuer »