Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

APR 18 1913

1.

Convention med Sverig om tvende ridende Poster om Ugen undertegnet: Kjøbenhavn den 17de September 1751, ratificeret af H. M. Kongen af Danmark og Norge den 15de October s. A. og af H. M. Kongen af Sverig den 16de s. M.

Saasom den imellem Hans Kongel. Majt. til Dannemarck og Norge og Hans Kongel. Majt. af Sverig, Aar 1735 paa Femten Aars Tiid oprættede og sluttne Convention angaaende en dobbelt Postgang om Ugen igiennem Deres Riger og Lande, nu til Ende er løben, og paa Hans Kongel. Majt. af Sverigs Vegne, af Deres ved Kongel. Danske Hoff subsisterende Envoyé Extraordinaire bleven forestilt, at det ville geraade Begge Rigernes Undersaatters Handel og Angelegenheder til Gavn og Befordring, dersom denne oven bemeldte Convention om den ugentlige dobbelte Postgang ydermeere paa samme Fod som den i de forbigangne 15 Aar haver staaet ved, blev fornyet; Saa ere Begges Deres Kongel. Majt. Kongel. Majt. for saa meget meere at beviise Deres Omhue og gode Villie for begge Rigernes indbyrdes Nytte og Bestes Befordring overeens komne, Saasom de og i Kraft af denne fornyede Convention overeens komme, at herefter, ligesom tilforn siden 1735, det i Følge af denne meerbemeldte Conventions Indhold haver været brugeligt i de til den fornyede Alliance-Tractats Vedvarenhed udsatte Femten Aar, Tvende Ridende Poster om Ugen, paa samme Maade, som det nu i disse afvigte 15 Aar skeed er, med de sædvanlige udi Cronen Sverigs

« PrécédentContinuer »