Corpus juris hungarici: Magyar törvénytár : Millenium emlékiadás. 1877/78

Couverture
Franklin-Társulat, 1896
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés

Ŕ l'intérieur du livre

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 50 - Rokonok hiányában a községi közgyám ajánlatára oly férfiu helyettesithető, ki a gyámolt vagy gondnokolt családjával jó viszonyban áll. Ha ilyen sem léteznék, a rokonok jogait a községi közgyám gyakorolja.
Page 121 - ... 3. a magyar államnak, vagy az osztrák-magyar monarchia másik államának területe, vagy ezeknek valamelyik része erőszakkal idegen uralom alá jusson, vagy azon államtól, a melyhez tartozik, erőszakkal elszakittassék.
Page 30 - Megszüntethetc'i továbbá az atyai hatalom, ha az atya gyermeke tartását es nevelését teljesen elhanyagolja vagy erkolcsiségét, vagy testi jólétét, vagy ha gyermeke vagyonának állagát rossz kezelés által veszélyezteti. Az atyai hatalom megszüntetésének a jelen szakaszban meghatározott ez eseteiben a gyámhatóság a tényállás kideritése es a legközelebbi rokonok meghallgatása után határoz.
Page 78 - ... 8 nap alatt a járásbiró ele viheti, ki abban a kisebb polgári peres ügyekre megszabott eljárás szabályai szerint jar...
Page 51 - ... fiu, vagy 16 évet meghaladott leány házassága, 3. ingóságok eladása (105. §.), 4. a vagyonkezelés módja (108., 109. §§.) iránt. ' 148. §. A rokonok irásban is nvilatkozhatnak.
Page 129 - Ugyanezen büntetés alá esnek azok is, a kik gyárak, műhelyek, 'wagy azon helyiségek előtt, a hol munkások dolgoznak, vagy a munkaadó, munkavezető lakása, illetőleg tartózkodási helye előtt, összecsoportosulnak a végett, hogy a munka megkezdését, vagy folytatását megakadályozzák, vagy pedig a munkásokat a munka elhagyására birják.
Page 66 - Telekkönyvi bejegyzésekkel terhelt ingatlan birtoknak biróságon kivüli önkéntes árverezését csak akkor engedheti meg a gyámhatóság, ha biztos kilátás van arra, hogy a befolyandó vételárból a terhek törleszthetők lesznek.
Page 124 - ... fogva, a magyar államnak, vagy az osztrákmagyar monarchia másik államának biztonságát, vagy más fontos érdekeit illető titkos okirat, adat vagy tudósítás birtokába, illetőleg tudomására jutván, azt közvetlenül vagy közvetve az ellenséggel közli.
Page 31 - Az atyai hatalom alatt alió kiskoruak, ha 16-ik évüket meghaladják, es az életpálya választásánál atyjokkal egyet nem értenek, eloterjesztést tehetnek a gyámhatóságnál, mely az atya, sa mennyiben szükségesnek mutatkozik, a legközelebbi rokonok meghallgatása után, a kiskoru társadalmi, vagyoni es egyéb viszonyainak figyelembevételével...
Page 124 - Ha pedig az okiratot, adatot vagy tudósítást, más hatalom kormányával, nem azon czélból közli, hogy az, az ellenség tudomására jusson, vagy pedig az ily okirat tartalmát, adatot vagy tudósítást egyébként nyilvánosságra hozza: öt évig terjedhető államfogházzal büntetendő.

Informations bibliographiques