Images de page
PDF
ePub

STANFORD

1877-1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK

UNIVERSITY

OCT 1978

STACKS

LIBRARY

[blocks in formation]
[blocks in formation]

K •H937 068 1877-78

Buv. ē 3868

Minden jog fentartva.

Franklin-Társulat nyomdája.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

I. t. cz. Némely törvényhatóságok véglegesen megállapított területé-

nek az 1876. évi XXXIII. t.-cz. rendelkezése folytán törvénybe iktatá-

sáról........

II. t. cz. Köncsög, Matkó és Bugacz pusztáknak Kecskemét város

törvényhatósága alá helyezéséről

[ocr errors]
[ocr errors]

V. t. cz. Az 1870: XVI. és 1871: XII. t.-czikk módosításáról

[ocr errors]
[blocks in formation]

IX. t. cz. Az 1873. évi XXXIII. törvényczikk alapján forgalomba

hozott kincstári utalványok beváltása czéljából kibocsátandó járadék-

kötvényekről

[ocr errors]

X. t. cz. Az 1876. évi XXXIII. t.-cz. által területükre nézve szabályo-
zott törvényhatóságokban az országgyűlési képviselő-választókerületek
új beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről

XI. t. cz. Budapest fővárosban az országgyűlési képviselő-választó-

14

« PrécédentContinuer »