Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

FRATRIBVS VIDMANNIS

NOBILIBVS VENETIS, COMITIBVS, &c.
Petrus Maria Frambottus Felicitatem.

On primum hoc recenfque domus noftræ erga vos fidei, ac venerationis pignus. Nam parens olim veftra facilitate, ac manfuetudine fretus, aufus eft tantæ homina famæ typis fuis præfcribere, & inde operi claritatem circumfundere, vnde Venetæ rei ingens decus, fcriptoribus ipfis par dignatio, & pretium accedit. Etfi enim au&tor, qui & aliàs hoc infigni decoratus prodiit, & hodie opera noftra eodem titulo fe cir cumfpicit, per fe clarus pollenfque fit, nec prælum modo noftrum, fed omnium ingenia, atque admirationem

fati

aus, veftris aufpiciis fibi cauex fauorem, ac veteres, plaufus pollicetur, in quorum venerationem fonantibus cuneis Theatra confurgunt. Alioquin operis magnitudine, atque argumenti maieftate, fibi blandiebatur, quod veluti in facrarum ædium faftigio nomen veftrum infcriberetur. Quippe Coeli templa ferena luftrat, at que in ipfam Mundi arce iniecta contemplatione, naturæ culmen, fiderum motus, & ipfum mouens percenfet, ac fatorum arbiter, mortalium fpes metufque verfans, fupera arcana recludit, atque ex illo æternæ lucis fonte claritudinem vobis adflat, a quibus ipfe iubar acceptu rus eft. Inde fpes mihi, in tanto vtrimque fulgore, la borem meum licet atramento & plumbo cenfeatur, nec obfcurum nec inglorium fore, qui ficut obfequium cultumq; Vidmannæ gentis cum paterna hereditate creui, ita officio, fiue potius pietate erga vos, nemini mortalium, ac ne ipfi quidem parenti conceffurus fum. Valete Patauij Nonis Iulii MDC LXVI

Ninconftanti (lentissima tamen) Ecliptice ab Aequatore digressione, eam pro noftris Tabulis feligere par erat, que temporum noftrorum obferuationibus maximè confentanea foret. Tychonis Obliquitatem ut grandiufculam damnat cæterorum Obferuatorum fides minùs dubia, quoniam plurium, & peritiffimorum. Regiomon. Fano potiùs adftipulantur Landgrauius Haffia, Grunbergerus, Graffus, Collegium Romanum, Lansbergius, Hortenfius, Gaffendus, Mathematici Londinenfes, Andreas Morettus Academia Patauina Mathematicus,vt in omnibus, ita in obferuationibus accuratus, cuius lucubrationes Aftro phili non abfque vtili iucunditate breui deguftabunt ; cateriquè Aftrono miprima neta, qui idipfum ex ipfius Tychonis obferuationibus fe elicere profitentur. Quod fi non lubrica fed conftans fit Solaris Orbita inclinatio,vt Keplerus fufpicatur, nofque cum plurimis exalti iudici Professo ribus; non fecus ac eius Eccentricitas, quam firmam experimur contra Antiquorum fomnia: quantò magis illi erit infiftendum, qua neoterica. rum experimentis congruat in pauciffimis tantùm fecundis diffentientibus? Hanc nos graduum 23 cum dimidio affumpfimus: veruntamen vt nofter labor eorum etiam palato arrideat, qui ne lato quidem ungue à Ty. chone difcedere piaculum arbitrantur Declinationum Tabulam ad buius mentem accomodatam exhibemus, vt ea cum differentia Afcenfioe nali & alijs, his prafto effe pofit: in quorum gratiam (ubdidimus etiam fingulis Canonibus Quafitorum in vesligationem ac proinde Tabularum Structuram per Triangula ; vt quam quifque rationem magis probaret, cam fequi integrum cuique foret ; licet eos omnes ipfarum Tabularum apparatu liberè vfuros confidamus, quibus unius aut alterius minuti difcrimen vix alicubi fubeffe poffe, Directiones verò ipfas nunquam centrales (vt aiunt) euenire, ratio,& experientia fuaferint. His frue; re Leftor, & Vale.

>

7

los in parte Cali Defcend.C.XVI. 31 Quomodo Significator conftitutus in par te Celi Defcendente dirigatur per AScenfiones ac fi effet in parte Afcendente. Cap. XVII. 32

33

De Profeftionibus. Cap. XIIX. Tabula Profectionum Genitura exem35 Tabula Motus Diurni Annuarum Profectionum. 36

plaris.

Qrid Directio, Quoniplex: Quisi

IN PRIMO TOMO.
Vid Direttio, Quotuplex: Qui Si-

3

6

7

16.

De Motu reali in Directionibus, & duplici via eas componendi. Cap. II. 2 De Latitudine feruanda in Directionibus. Cap.III. Que fint neceffaria ad Directiones, & de ordine Tabularum. Cap. IV. De Declinatione. Cap. V. Tabula pro Declinat. fupputandis. 15 Pro Inuenienda Afcenfione Recta cu iuslibet loci, tam cum latitudine, quàm fine. Cap. VI. Ad eliciendam Afcenfionem, & Defcenfionem obliquam, tam cum latitu dine, quàm fine, ad omnes Poli Borealis Eleuationes. Cap. VII. 17 Afcenfione Recta cognita quomodò indagatur quis gradus Zodiaci illi refpondeat. Cap. VIII. 19 Data Afcenfione, vel Defcenfione obliqua fub quacumque Poli altitudine, quomodo indagatur quis Ecliptica gradus illi conueniat. Cap. IX. 20 De Differentia Afcenfionali, & illius vfu pracipuo ad indagandas Afcenfiones, & Defcenfiones obliquas locorum extra Zodiacum. Cap. X. De Diuifione Partium in Figura cælefti. Cap. XI.

22

23

Pro inuenienda Diftantia Stella àmeridiano, feu medio Cali. Cap. XII. 24 De Directione Medij Cæli, & Afcendentis. Cap. XIII. 24 De Circulis Pofitionis. Cap. XIV. 27 De Directione Significat. extra Angulos

in parte Cæli Afcendente. C.XV. 29 De Directione fignificatoris extra angu

Tabula Profectionum Menfurnarum.39 Tabula Profectionum Diurnarum. 43 Tabula Dierum Totius Anni Communis, & Biffextilis. 45 De Annoru Reuolutionibus.C.XIX. 48 De Conftrueda Cælefti Figura. C.XX. 51 Tabula Conuerfionis Horarum, &c.in 53

Gradus, &c. Equatoris. Tubula Conuerfionis Graduum, &c. Æquatoris in Horas, &c. pag. 54 Tabula Domorum. 55 De Partibus Proportionalibus, & Tabula Sexagenaria. Cap. XXI. 56 Tabula Sexagenaria. 60 TABVLA Declinationum. Nouo init.I Tabula Afcenfionum Rectarum. Tabula Afcenf. Obliquarum ad Eleuationem Poli grad. 1. Poft hanc fequuntur aliæ ad fingulos gradus Altitudinis Poli vfque ad 30. inclufiuè.

14

38:

IN SECVNDO TOMO. TABVLA Afcenfionum obliqua

rum ab Eleuationis Poli gradu 31. vfque ad 60.inclufiuè. à pag. 2.ad 721 Tabula Pofitionum ab Altitudinis Pol gradu 36.ad 60.inclufiue.à pag.724. ad finem operis.

EINIS.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PrécédentContinuer »