Images de page
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Prof. C. M. KAN en J. E. C. A. TIMMERMAN,
Vice-President en Secretaris van het Genootschap.

TWEEDE SERIE

DEEL II.

AFDEELING:

Verslagen en Aardrijkskundige Mededeelingen.

AMSTERDAM,
C. L. BRINKMAN.

UTRECHT,

J. L. BEIJERS.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

INHOUD

VAN HET

TWEEDE DEEL DER TWEEDE SERIE.

Afdeeling Verslagen en Mededeelingen.

I. VERSLAGEN EN ZAKEN DES GENOOTSCHAPS.

Verslag der 45ste Algemeene Vergadering..
Verslag der 46ste Algemeene Vergadering...
Mededeelingen van den Voorzitter over den toestand en de ver-

richtingen des Genootschaps in 1884.

Idem van den Secretaris.....

527

.. 528

Verslag van den Penningmeester over 1884 (met bijlagen A en B). 532 Idem van den Bibliothecaris....

Verkiezing van nieuwe bestuursleden..

Mededeelingen van den Voorzitter ter 46ste Algem. Verg..

Honoraire en correspondeerende leden..

Ruiling van tijdschriften

Redactie van het Tijdschrift.

539 53°, 542 542 293, 543

Uitgave van werken door of met subsidie des Genootschaps... 531, 543
Mededeelingen in zake de expeditie naar Nieuw-Guinea..
Benoeming van een Secretaris

544

529

II. EUROPA.

Blz.

527

539

a. Europa in het algemeen.

532

529, 533, 542, 548

Spoorwegen in Europa..

Prof. Mohn over de stroomingen in de Noordzee..

3

297

Biz.

302

573

... 573

574

Geologische kaarten van Europa..

575

,,Der periodische Klimawechsel in Nord-Europa”, von Dr. M. Alsberg. 577

Verkeer door den St. Gotthard-tunnel..

,,Länderkunde von Europa", door Dr. A. Kirchhoff..

,Die Staaten Europa's", door Brachelli ....

""

,,Das Wirthschaftliche Leben der Völker", door v. Scherzer...

Groot-Britannie en Ierland.

De Shetlands-eilanden en hunne bewoners..
Een Japansch dorp in Londen. . . .

Scandinavie.

Thorrodson's reis door een deel van IJsland...

Haringvangst bij IJsland...

Schetskaart van het gletscher-gebied der Swartisen..
Het stijgen en dalen der kusten van Scandinavië..
Het verdwijnen van de Munken...

Rusland.

De Kozaken...

Physische gesteldheid van Rusland (Studien van Woeikow, Smirnow,

v. Tillo en Spindler).....

Walvischvangst aan de Noordkust van Rusland.

De joodsche bevolking in Rusland.
Het,,Schilderachtige Rusland"

299 70

299, 412, 568

299

300

409

568

Kapczanko,,,Der Russische Nihilismus".

Engelmann,,,Die Leibeigenschaft in Russland" ,,Das Russische Reich. Eine Studie"

202

298

300

300

301

Nieuwe Russische spoorwegen

301

Rotsholen in het bekken van den Dnjestr..

303

Roskoschny,,,Russland, Land und Leute", Leipzig 1883/84....... 169 N......,,,Das Russland der Gegenwart und Zukunft", Leipzig 1883 169 Baedeker's,,Handbuch" (West- und Mittel-Rusland), Leipzig 1883.. 169 Meyer v. Waldeck: „Russland, Einrichtungen, Sitten und Gebräuche", Leipzig, 1884...

170

170

170

170

‚Reiseeindrücke und Skizzen aus Russland", von Th. von Bayer... 170 Poddubny's,,Schulatlas van Russland," St. Peterburg. 1884..

171

[ocr errors]

Nederland.

Handelsstatistiek van Nederland in 1883..

Scheepvaartbeweging in Nederland in 1883...

Toeneming der bevolking in de groote steden van Nederland.
Eenige nieuwe gegevens betreffende Nederland (Oppervlakte, Meteo-

295, 296

(1884)...

„Contributions à la géologie des Pays-Bas", door Dr. J. Lorié....
Aardrijkskunde van Nederland. met Kaarten en Schetsteekeningen,
ze dr., door J. Schuiling.

Kaart der rivieren en kanalen in Nederland, met aanduiding der
scheepvaartbeweging daarop in 1883. Schaal 1: 600.000...
Opmerkingen van een wandelaar over Nederlandsche reisgidsen.
Nederland in zakformaat..

rologie)..

Nog eenige nieuwe gegevens betreffende Nederland (Bevolkingssta

tistiek, Landverhuizing, Indeeling van den bodem) 405 Beschrijving der zeegaten van Vlieland, Terschelling en Ameland, enz. 408 Verslagen van den toestand der Nederlandsche provincien over 1884. 408 Uittreksel uit het verslag over de openbare werken in Nederland

...

Zwitserland.

I

Af en toenemen der Alpengletschers (Studien van prof. Forel)..
Physiognomiek der Alpen, door Prof. Dr. Simony...

Duitschland.

Zijn de Halloren Slaven, Kelten of Germanen ?..

De Duitschers in het buitenland ...

2

107

61

374

667

,,Dit is die Kaerte van dye Suydzee tot dat Ranserdiep toe, enz”.. 669 „Dit is die Caerte van der zee: om oost en west te zeylen" enz... 669

556

575

575

410

571

4, 417 108

Het ontstaan der Noordduitsche vlakte...

297, 513, 576

Een bijdrage tot de kennis van het Thüringer Wald (Paul Stange's

Orometrie)..

De Westkust van Holstein.

298

302

« PrécédentContinuer »