Images de page
PDF
ePub

Revue historique. mai-juin. L. Homo, Les documents de l'histoire auguste et leur valeur historique. L. Cahen, Le pacte de la famine et les spéculations sur les blés.

Revue d'histoire moderne. 1926. 1. G. Pagès, L'affaire du Luxembourg d'après une publication récente. L. Febvre, Le progrès des études sur Luther. 2. J. E. Morel, J.-J. Rousseau lit Plutarque. C. G. Picavet, Les commis des affaires étrangères au temps de Louis XIV (1661-1715). Revue de littérature comparée. 1926. 1. G. Cohen, Le séjour de SaintEvremond en Hollande 1665-1670.

Preussische Jahrbücher. Juni. E. Urbas, Italiens Stellung im Dreibund und zum heutigen Deutschland.

Deutsche Vierteljahrschrift für Lit. wiss. u. Geistesgesch. 1926. 2. R. Unger, Literaturgeschichte und Geistesgeschichte. H. Riezler, Uber den Begriff der historischen Entwicklung. A. Stern, Uber die Grenzen der Geschichtsschreibung und der Poesie.

Archiv für Politik und Geschichte. 1926. 3. F. Arens, Ueber Karl Lamprechts Geschichtsauffassung und einige dringliche Aufgaben der Geschichtswissenschaft. 4-5. H. Lutz, Sir Edward Greys,,Freie Hand". H. Wätjen, Die groszen Vier auf der Pariser Friedenskonferenz von 1919.

---

KORTE MEDEDEELINGEN.

Jubileum H. Pirenne. Men verzoekt ons mede te deelen, dat ter eere van Henri Pirenne, die binnenkort het jubileum van zijn veertigjarig professoraat aan de Universiteit van Gent zal vieren, een boekwerk zal verschijnen, getiteld Mélanges d'histoire offerts à Henri Pirenne, dat 0.g. 60 bijdragen van Belgische en buitenlandsche historici bevat. De prijs voor Nederland bedraagt ƒ 9.25. Een lijst der inteekenaren wordt in het het werk opgenomen.

Een nieuw tijdschrift voor economische geschiedenis. Onlangs is in Engeland een vereeniging opgericht voor de studie der economische geschiedenis onder presidium van William Ashley. De vereeniging geeft ook een tijdschrift uit, dat voorloopig eens per jaar zal verschijnen. Redacteuren dezer Economic History Review zijn E. Lipson_en_R. H. Tawney. Secretaresse der Economic History Society is miss E. Power, 20 Mecklenburgh Square, London, W. C. 1.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

INHOUD AFLEVERING 1.

1. Rusland en de Balkanbond, door dr. J. B. MANGER JR.
2. Valuta-moeilijkheden en giro-verkeer tijdens de Republiek, II,
door dr. J. G. VAN DILLEN.

3. Schepenbank en Gravending, door dr. D. TH. ENKLAAR
4. Strijd op economisch gebied tusschen Rotterdam en Dordrecht,
door dr. H. C. H. MOQUETTE. .

5. Een nieuw boek over Tintoretto, door F. en M. HUDIG
6. Literatuur-overzicht

7. Inhoud van Tijdschriften

8. Korte mededeelingen

pag.

1

8

29

40

64

69

110 112

In het literatuur-overzicht besproken werken en artikelen:

C. J. WIJNAENDTS FRANCKEN, Wijsgeerige geschiedbeschouwing, 69. Christendom en Historie, lustrumbundel, 70. A. CASPARY, Geschichte der Staatstheorien im Grundrisz, 73. Mededeelingen van het Nederl. Hist. Instituut te Rome, IV, 74. J. C. VAN DER Loos, Uitgeest en zijn geschiedenis, 77. R. LAQUEUR, Hellenismus, 8. L. M. WILSON, The Roman ancienne vie de Ruysbroek, 87.

The Cambridge Ancient History, vol. I, II and III, 80. B. A. VAN GRONINGEN, Hellenisme op vreemden bodem, 82. Toga, 84. P. O'SHERIDAN, Ce qui reste de la plus L. MAETERLINCK. Une école préeyckienne inconnue, 88. S. REINACH, Observations sur la texte du procès de condemnation de Jeanne d'Arc, 90. Bijdragen en mededeelingen van het Hist. Genootschap, dl. 46, 91. E. T. KUIPER, Het Geuzenliedboek. 92. H. DE VRIES VAN HEEKELINGEN, Genève pépinière du Calvinisme hollandais, 94. F. ENGEL-JANOSI, Soziale Probleme der Renaissance, 94. F. HUDIG, Das Glas, 95. F. C. WIEDER, De stichting van New York in Juli 1625, 96. J. BERESFORD, The Godfather of Downingstreet. 97. JOH. E. ELIAS, Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen, III, 99. H. SEE, La France économique et sociale au XVIIIe siècle, 100. K. LOEWENSTEIN, Zur Soziologie der parlementarischen Repräsentation in England nach der groszen Reform, 102. A F. B. CARPENTER, L'embouteillage de Zeebrugge, 104. — R. GRELLING, La campagne innocentiste en Allemagne et le traité de Versailles, 105. P. RENOUVIN, Les origines immédiates de la guerre, 105.

Het Tijdschrift voor Geschiedenis verschijnt in vier driemaandelijksche afleveringen, elk van 7 vel druks. De prijs van het abonnement bedraagt f 12.50

Losse stempelbanden voor den completen jaargang zijn verkrijgbaar à f 1.50

Artikelen voor het tijdschrift en aan te kondigen boeken in te zenden bij Dr. J. G. VAN DILLEN, Secretaris der Redactie, Ruysdaelkade 11, Amsterdam. Aangeteekende stukken bijkantoor Hobbema-straat.

Alles wat de verzending aangaat, de betaling der abonnementsgelden betreft of de opgave van nieuwe lezers, richte men tot de administratie van het tijdschrift, den uitgever P. NOORDHOFF te Groningen, bij wien tevens op aanvrage voor belangstellenden proefnummers verkrijgbaar zijn.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

INHOUD AFLEVERING 4.

1. Vrijheid en hare verwerkelijking, door dr. J. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA-ELIAS .

pag

339

2. De ontwikkeling van het handelsverkeer van Holland met OostEuropa tot het einde der 16e eeuw, door dr. G. C.G. BRUNNER 353 3. Pierre Jurieu als middelpunt van een spionage-dienst, door dr. G. DAS. . .

4. Utrechtsche rariora buiten Utrecht, door dr. A. HULSHOF.

5. De Twentsche weefnijverheid omstreeks het jaar 1800, door dr. Z. W. SNELLER. .

6. Het risico van kerkelijk klein-grondbezit in de late Middeleeuwen, door dr. N. B. TENHAEFF

[blocks in formation]

In het literatuur-overzicht besproken werken en artikelen:

372

383

395

420

449

487

488

A. LEFRANC, Sous le masque de William Shakespeare, William Stanley, Vle comte de Derby, 449. F. VERMEULEN, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst, 451. Economisch-historisch Jaarboek XI, 451. Voortrekkers van den Nederlandschen stam, 453. H. POPPENS, De Joden in Overijsel van hunne vestiging tot 1814, 454.-H. REIMERS, Ostfriesland bis zum Aussterben seines Fürstenhauses, 457. — J. F. BENSE, Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the third, 458. Lectures on Holland for American students, 458. Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving, 461. O. WULFF-W. F. VOLBACH, Spätantike und koptische Stoffe aus ägyptischen Grabfunden in den staatlichen Museen, 462. E. J. J, VAN DER HEYDEN en W. MULDER, Handvesten, 464. JAC. VAN GINNEKEN en E. J. J. VAN der Heyden, Leges Barbarorum, 464. F. RÖRIG, Aussenpolitische und innenpolitische Wandlungen in der Hanse nach dem Stralsunder Frieden, 465. H. A. VAN BRAKEL, De wetenschappelijke belangstelling van Héloise, 466. — W. VON BODE, Bertoldo und Lorenzo dei Medici, 467.-M. J. FRIEDLANDER, Die alt-niederländische Malerei, III, 468. S. ELZINGA, Het voorspel van den oorlog van 1672, 469. J. W. GUNST, Johannes Pistorius Woerdensis, 472. A. EEKHOF, Jonas Michaëlius, founder of the church in New Netherland, 474. R. MURRIS, La Hollande et les hollandais au XVIIe et XVIIIe siècles vus par les Français, 474.-F. DE WITT HUBERTS, Uit de jeugdjaren van stadhouder Willem III 476. -Z. W. SNELLER, De ontwikkeling der Nederlandsche exportindustrie, 475. - N. DE BENEDITTY, Leven en werken van mr. Jonas Daniel Meyer, 477. L. DEHIO, Edwin von Manteuffels politische Ideen, 478. H. VON SBRIK, Der Ideengehalt des Metternichschen System, 478. N. W. POSTHUMUS, Documenten betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de 19e eeuw, IV, 480. - C. HENTZEN, De politieke geschiedenis van het Lager Onderwijs, 482.-M. LENZ, Deutschland im Kreis der Grossmächte, 1871-1914, 484.-J. S. BARTSTRA, Geschiedenis van het moderne imperalisme, 485.

Het Tijdschrift voor Geschiedenis verschijnt in vier driemaandelijksche afleveringen, elk van 7 vel druks. De prijs van het abonnement bedraagt f 12.50.

Losse stempelbanden voor den completen jaargang zijn verkrijgbaar à f1.50.

Artikelen voor het tijdschrift en aan te kondigen boeken in te zenden bij Dr. J. G. VAN DILLEN, Secretaris der Redactie, Ruysdaelkade 11, Amsterdam. Aangeteekende stukken bijkantoor Hobbema-straat.

Alles wat de verzending aangaat, de betaling der abonnementsgelden betreft of de opgave van nieuwe lezers, richte men tot de administratie van het tijdschrift, den uitgever P. NOORDHOFF te Groningen, bij wien tevens op aanvrage voor belangstellenden proefnummers verkrijgbaar zijn.

« PrécédentContinuer »