Images de page
PDF
ePub

TIJDSCHRIFT VOOR
GESCHIEDENIS

ONDER REDACTIE VAN
Dr. M. G. DE BOER, Prof. Dr. H. BOLKESTEIN,
Dr. J. G. VAN DILLEN, Dr. H. A. ENNO VAN GELDER,

EN Dr. N. B. TENHAEFF.

[merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

INHOUD.

L. J. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandsch huwelijks-

recht voor de invoering van de Fransche wetgeving. (P. van
Heynsbergen)

180

J. F. Bense, Anglo-Dutch relations from the earliest times to the

death of William the third. (H. J. Smit)

458

Bladz.

J. J. Bok van Bork, Bijdrage tot de psychologie van den staatsman.

(M. G. de Boer)

303

L. Brentano, Der wirtschaftliche Mensch in der Geschichte. (J. G.

van Dillen)

173

A. Caspary, Geschichte der Staatstheorien im Grundriss. (C. W.

van 'der Pott)

73

Christendom en Historie, lustrumbundel, uitgegeven door

gezelschap van Christelijke Historici in Nederland. (H. A.
Enno van Gelder)

70

H. T. Colenbrander, Eerherstel der staatkundige geschiedenis.

Rede. (J. G. van Dillen)

170

J. Denucé, De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde.
(W. S. Unger)

307

Dom Rombout van Doren O. S. B., Etude sur l'influence musicale

de l'Abbaye de Saint Gall (Ville au XIe siècle) (L. Verdonck-

de Roever)

302

Economisch-Historisch Jaarboek, deel XI. (M. G. de Boer)

451
Die Geschichtswissenschaft in Selbstdarstellungen, I. (J. G. van Dillen) 172
B. Haendcke, Der französisch-deutsch-niederländische Einfluss auf

die italienische Kunst von etwa 1200 bis etwa 1650. (F. en
M. Hudig)

177
E. Hölzle, Die Idee einer altgermanischen Freiheit vor Montes-
quieu. (C. W. van der Pott)

178

J. H. Holwerda, Oudheidkundige kaart van Nederland. (W. S. Unger) 306

Jaarboekje van ,,Oud-Utrecht”. (N. B. Tenhaeff)

... 305

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische

Altertümer zu Emden (H. Brugmans)

303

N. J. Krom, Over het Çiwaisme van Midden-Java (H. A. Enno van
Gelder) los...

300

A. Lefranc, Sous le masque de William Shakespeare, William

Stanley, IVe comte de Derby. (J. Romein)

449

Lectures en Holland for American Students. (J. B. Manger)

460

J. C. v. d. Loos, Uitgeest en zijn geschiedenis. (J. F. M. Sterck) 77

Mededeelingen van het Nederlandsch-Historisch Instituut te Rome.

(F. en M. Hudig)

74

F. Mourret et J. Carreyre, Précis d'Histoire de l'Eglise. (A. Eekhof) 299

Eug. Pittard, Les races et l'histoire. Introduction ethnologique à

l'histoire. (H. A. Enno van Gelder) ....

175

H. Poppers, De Joden in Overijsel van hunne vestiging tot 1814.

(C. Eitje)

454

H. Reimers, Ostfriesland bis zum Aussterben seines Fürstenhauses.

(H. Brugmans)

457

F. Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche

bouwkunst. (F. en M. Hudig)

451

M. W. de Visser, Het Buddhistische doodenfeest in China en Japan.
(H. A. Enno van Gelder)

300

Voortrekkers van den Nederlandschen Stam. Een bundel levens-

beschrijvingen. (A. Eekhof)

453

C. J. Wynaendts Francken, Wijsgeerige Geschiedbeschouwing.
(H. A. Enno van Gelder)

69

III. Middeleeuwen.

Fr. Baetghen, Franziskanische Studien. (H. A. Enno van Gelder) ... 314
H. A. van Bakel, De wetenschappelijke belangstelling van Héloise.
N. Theol. Tschr. (H. A. Enno van Gelder)

466
W. von Bode, Bertoldo und Lorenzo die Medici. Die Kunstpolitik

des Lorenzo il Magnifico, im Spiegel der Werken seines Lieb-
lingskünstlers Bertoldo die Giovanni. (F. en M. Hudig)

467

G. G. Coulton, The Medieval Village, A Study of the life of the

medieval peasant and of the attitude of the monk as landlord,

towards the poor. (J. Romein)

192

G. Espinas, La draperie dans la Flandre française au moyen-âge.
(N. W. Posthumus)

311
J. van Ginneken en E. J. J. van der Heyden, Leges Barbarorum.
Nijmeegsche studieteksten, II. (N. B. Tenhaeff)

464

E. ). J. van der Heyden en W. Mulder, Handvesten. Nijmeegsche

studieteksten, I. (N. B. Tenhaeff)

464

C. L. Kingsford, Prejudice and Promise in XVth Century England.

(N. B. Tenhaeff)

313

L. Maeterlinck, Une Ecole Préeyckienne inconnue. (F. en M. Hudig) 88
H. Mosmans, C. SS. R., De Heeren van Wittem. (D. Th. Enklaar) 197
S. Muller Fzn., Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301.
Deel I, 6951197. (N. B. Tenhaeff)

189
S. Reinach, Observations sur le texte du procès de condamnation
de Jeanne d'Arc. (H. A. Enno van Gelder)

90

F. Rörig, Aussenpolitische und innerpolitische Wandlungen in der

Hanse nach dem Stralsunder Frieden (1370). Hist. Ztschr.

(H. A. Enno van Gelder)

465

Paul O'Sheridan, Ce qui reste de la plus ancienne vie de Ruysbroeck.

Revue d'histoire ecclésiastique, tome XXI. (D. Th. Enklaar) 87
Fr. Winkler, Die altniederländische Malerei. Die Malerei in Belgien
und Holland von 1400 1600. (F. en M. Hudig)

191
A guide to the Anglo-Saxon and Foreign Teutonic Antiquities in

the Department of British and Mediaeval Antiquities. — A guide
to the Mediaeval Antiquities. (British Museum). (N. B. Tenhaeff) 315

« PrécédentContinuer »