Images de page
PDF
ePub

865

870

105.

εξ ουρανού τε κανέμων αήματα
sunny
ελεν ευηλίως πνέοντ' επιστείχειν χθόνα

καρπόν τε γαίας και βοτων επίρρυτον μια
αστοίσιν ευθενούντα μη κάμνειν χρόνο,

και των βρoτείων σπερμάτων σωτηρίαν.
1ο.

των δυσσεβούντων δ' εκφορωτέρα πέλοις.
στέργω γαρ, ανδρός φιτυποίμενος δίκην,
το των δικαίων τώνδ' απένθητον γένος.
τοιαύτα σούστι. των αρειφάτων δ' εγώ
πρεπτων αγώνων ουκ ανέξομαι το μη ου
τήνδ' άστυνίκον έν βροτοίς τιμάν πόλιν.
ΧΟ. δέξομαι Παλλάδος ξυνοικίαν, Hστρ.

my settlement in
ουδ' ατιμάσω πόλιν,

hofis it the citaire ταν και Ζεύς ο παγκρατης "Αρης τε φρούριον θεων νέμει,

ρυσίβωμον Ελλάνων, άγαλμα δαιμόνων 11ο.

ατ' εγώ κατεύχομαι,

[ocr errors]

875

[ocr errors]

victorion .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

880

bat

would scarcely have used such a phrase
to signify“defeat.”—Nor is Hermann's
reading, νείκης, more probable:he trans-
lates “opta quæ bonæ contentionis non
malæ (qualis anteà tua fuerit rixa) pro-
vida sint.” But the Furies have only
just begun to be softened ; it is not
yet the time for Pallas to talk of their
“rivalry in blessing,” which she does
in the noble expression (931) νικά δ'
αγαθών έρις ημετέρα δια παντός.-The
truth is, Pallas here refers to what she
had said in ν. 825, seq. 'Αρην εμφύλιον-
ενοικίου όρνιθος μάχην, &c. Translate,
“Whatever tends towards victory with-
out dishonour," such as civil war would
produce; “unalloyed victory,” over
foreign enemies only.

868. κάμνειν, fail," properly
* tire.”

870. εκφορωτέρα. Either a word technically used in gardening, “may you weed out,” or metaph. “may you carry out as to burial.” The sense is in either case, “Be an exterminator (rather than otherwise) of the wicked.” The comparative is scarcely different from a positive, a8 άμεινον, ν. 602.αγροικότερος, Arist. Acharn. &c.

872. τώνδε governed by απένθητον, and agreeing with των δυσσεβούντων understood.

875. Constr. ουκ ανέξομαι το μη ου (ούτω) τιμάν την πόλιν, (ώστε είναι αυτήν) αστυνικον. Compare such phrases as αυξεσθαι μέγας. The allusion is to friendly contests, national games, and the like.

879. και Ζεύς-« ευen Zeus.”
880. άγαλμα, “ the darling,” or “ the

[ocr errors]

θεσπίσασα πρευμενώς,
έπισσύτους βίου τύχας καινησίμους Geoino

γαίας εξαμβρύσαι Ηεικ. έξαρρεύσει
φαιδρον αλίου σέλας.

[ocr errors]

125.

890

Αθ. τάδ' εγώ προφρόνως τοϊσδε πολίταις

πράσσω, μεγάλας και δυσαρέστους
δαίμονας αυτού κατανασσαμένη.

πάντα γαρ αύται τα κατ' ανθρώπους
13ο.
he thread doth not ishly
έλαχον διέπειν
Cetη.. για και η (

(.

his heunan μη κύρσας βαρέων τούτων, δναι μιιι εσι ουκ οίδεν όθεν πληγαι βιότου. Οι Α ι ια, με

τα γαρ εκ προτέρων απλακώματά νιν 935.

προς τάσδ' απάγει, σιγών όλεθρος,

και μέγα φωνούντ'

895

[ocr errors]

Ornament,” as Agam. ακασκαίον άγαλμα
πλούτου.

885. εξαμβρύσαι. (Ηerm. after Pauw,)
aor. fr. εξαναβρύω, in a transitive sense,

may cause to abound.". But there is no other instance of Bpów being used in first aorist éppura. Scholef. formerly conjectured εξαμβράσαι from εξαναβράσσω, “ cause to boil or bubble forth,” quoting Herod. vii. 188, 190; which Paley approves. But the use of this aorist έβρασα is also doubtful : nor is the Antist. 907 any guide to us as to

quantity. .
κατενείο] 889. αυτού κατανασσαμένη, “having

caused to settle here;” see Elmsl. on
Med. 163.

892. ο δε μη κύρσας. This passage is
difficult. Herm. reads ó , un' kúpoas
βαρέων τέκτων, but this can scarcely
mean, “he that hath done no evil,”
which I suppose he intends. Read >
ge univ with Linwood, and transl. “He

that hath experienced misfortunes
knoweth not from what quarter the
strokes of life have smitten him;"
because it is not for his own offences,
but for those of his fathers, that he is
brought before the Furies. — Bapéwv
τούτων, scil. των κατ' ανθρώπους, in ν.
890.

893. προσέπαισαν is supplied by
Hermann to fill up the hiatus.—He
Compares πρόσπαια κακά, Agam. 332
and Prom. V. 887.

895. απάγει, «hales,” a technical word, usually applied to “ leading away” the criminal for execution.-μέγα φωνούντ', “ boasting, priding himself,” that he had done nothing to bring on him the Furies' anger–or that he had never suffered before. σιγών όλεθρος,

a silent doom ;" i.e. a doom of which the cause is hidden and unexplained or as Tibull. i. 9, 4, “Sera tamen tacitis Pena venit pedibus.”

[ocr errors]

their spaces

901

έχθραίς οργαίς αμαθύνει.

ΧΟ. δενδροπήμων δε μη πνέοι βλάβα, αντ. α'. 11.

ταν έμαν χάριν λέγω, φλoγμός τ' όμματοστερης φυτών το μη περαν όρον

τόπων.

66

μηδ' άκαρπος αιανής έφερπέτω νόσος νοση, seen the land fooder abrud and

( τ' ευθενούντα γα, ferofs with double prod

ξυν διπλoίσιν εμβρύοις, 946.

τρέφοι χρόνο τεταγμένω γόνος

πλουτόχθων ερμαίαν αι νιόταν τα έντου δαιμόνων δόσιν τίοι.

terrible

905

* *

910

[ocr errors]

Αθ. ή τάδ' ακούετε, πόλεως φρούριον,

οι επικραίνει και μέγα γαρ δύναται
πότνι Ερινύς παρά τ' αθανάτοις
τοίς θυπό γαίαν, περί τ' ανθρώπων

898, sqq. Herm. quotes Herod. iii. 65, Æschin. in Ctesiph. & iii. p. 502.

899. ταν έμαν χάριν λέγω, “I am now speaking of my own good offices,”— since Pallas has already spoken of hers. φλoγμός. τόπων. « Nor drought that withers the buds of plants, so that they cannot shoot beyond their bounds.”— φλoγμός = *uredo.” So Virg. Georg. ii. 73, “Nec modus inserere, atque oculos imponere simplex;" and so in the older English poets the “eyes” of plants are constantly spoken of. Shaksp. Cymbeline, ii. 3 :

“ And winking marybuds begin

To ope their golden eyes."
905. ξυν διπλoίσιν εμβρύοις. Τheo-
critus (i. 25,) would say διδυμάτοκα,
“ twin-bearing."

906. γόνος δ' αεί, Dobree, Herm.
γόνος δε πας, Müller.

907. ερμαίαν τίοι τίoι δαίμονας διδόντας έρμαια. -τίοι, scil. ταϊς απαρχαις : “May the whole race, enriched by the produce of the Earth, honour by firstfruits the Gods who give them such unexpected blessings.”—Herm. understands “metalla” by πλουτόχθων, but this is far-fetched.-épualay. The penult. of this word being common, gives us no help in determining the quantity of εξαμβρύσαι, or whatever the corresponding word may be, in the Strophe, v. 885.

909. φρούριον, what Aristoph. would call λεώς ο σωσίπολις, Acharn. 162.

910. μέγα γαρ δύναται. The force of ydp is “Nor need you doubt the performance of these promised blessings; for mighty," &c.

912. περί τ' ανθρώπων, « And as for human affairs, they openly bring them to a consummation.”

915

din lapsegnably chances

they work they will conchylnoushy vint φανερώς τελέως διαπράσσουσιν,

talfillment τοις μεν αοιδας, τοις δ' αυ δακρύων

955.

βίον άμβλωπόν, παρέχουσαι.
ΧΟ. ανδροκμήτας δ' αώρους απεννέπω τύχας, στρ. β'

νεανίδων τεπηρεάτων
ανδρoτυχείς βιότους δότε, κύρι έχοντες, και

who rule
θεαί τ' ώ Μοίραι ματροκασιγνήται,

δαίμονες ορθονόμοι, παντί δόμο μετάκοινοι, κλπ. (ιοι»4 ί ως με

παντί χρόνω δ' επιβριθείς 965.

ενδίκοις ομιλίαις, πάντα τιμιώταται θεών.

960.

920.

925

Αθ. τάδε τοι χώρα τη μη προφρόνως μεσωδός.

επικραινομένων γάνυμαι στέργω δ'

όμματα Πειθούς, ότι μοι γλώσσαν 47ο.

, ορια

a month guides

και στόμ' επωπά προς τάσδ' αγρίως
απανηγαμένας" αλλ' εκράτησε
Ζευς αγοραίος νικά δ' αγαθών

έρις ημετέρα δια παντός. 975.

930

[ocr errors]

916. ανδροκμήτας. “For the men, I would be « rightly directing the laws” deprecate mishaps that hurry them to from νόμος. So Ηerm.-μετάκοινοι, “imuntimely death.” κύριο έχοντες for οι partial.” κύριο έχοντες τάδε, alluding to Ζεύς 923. επιβριθείς, «Who at all times τέλειος, Ήρα τελεία, and Κύπρις, men- inflict your visitations with just sevetioned in v. 205. Paley compares Od. rity.”—Távta for távtn as 245, prop. ΧΧ. 79, «ως έμ' αϊστώσειαν 'Ολύμπια pressing heavily with just visitations." δώματ' έχοντες.” So Agam. 561, τιθέντες 928. Πειθούς. See on ν. 845. δρόσοι.

931. Ζεύς αγοραίος, (Elms. ad Ηerac. 920. Θεαί τ', & Μοίραι, Herm. 70,) the Patron-God of (forensic) Eloμητροκασιγνήται. Τhe Fates were also quence.” –αγαθών έρις, see on ν. 863, Night's daughters.-ορθονόμοι, “justa «a rivalry of benefits.” –νικά, “holds distribuentes,” from νέμω. ορθονόμοι its ground, prevails.”

[graphic]
[graphic]

935

940

[ocr errors]

ΧΟ. ταν δ' άπληστον κακών μήποτ' εν πόλει στάσιν

Тропичу ταδ' επεύχομαι βρέμειν

[αντ. β'. οι κι ωφέα ta- μηδε πιούσα κόνις μέλαν αίμα πολιτών αει Ανυτων δι' οργάν ποινας αντιφόνους άτας mutual slaughter on account of the wrath that buips pencalty

αρπαλίσαι πόλεως.
χάρματα δ' αντιδιδοίεν φτα..
κοινοφιλεί διανοία,

και στυγείν μια φρενί
πολλών γαρ τόδ' εν βροτοίς άκος.

beltemlering thaselt
Αθ. άρα φρονούσα γλώσσης αγαθής

οδον ευρίσκεις ;
- Se..0.0.84. Α. vii66. έκ των φοβερών τωνδε προσώπων

μέγα κέρδος ορώ τοϊσδε πολίταις:
τάσδε γαρ εύφρονας εύφρονες αει
μέγα τιμώντες, και γην και πόλιν

ορθοδίκαιον,

he way to speak well onced

945

[ocr errors]

same

sense.

[ocr errors]

936. δι' οργάν, “In greedy wrath exact from the State retribution, to wit, the curse of mutual slaughter."

937. αρπαλίσαι, opt., governs πόλεως –ποινας, accus. pl. in

appos. .

with αντιφ. άτας : though Herrm. reads ποινας, as the gen. after δι' οργάν.

939. χάρματα here = χάριτας, see New Cratyl. p. 372. . May the people shew their gratitude by unanimity in their loves and hatreds.” –κοινοφιλεί, Herm. for κοινωφελεί, an excellent emendation, which points the antithesis to στυγείν.-αντιδιδοίεν, scil. οι πολίται.

941. στυγείν. Paley says that this depends on αντιδιδοίεν, and = και εν να έχoιεν στυγείν, sec verb being omitted by the fig. Zeugma. Or we may supply to otuyev.--Tóde scil. “ ομόνοια.

943. Thus, as Paley informs us, the Medicean MS. reads, “And can it be that thou, restored to thy senses, art discovering the way to speak blessings ?” The old reading, φρονούσιευρίσκειν will be—." Are they then so sensible as to discover,” &c.—the Herm.'s mode of punctuation is improbable, and makes the passage very obscure. .

948. και γήν-διάγοντες. «You shall be all-together renowned for keeping your city and country in the straight path of justice.” Herm. and Linw. read και γη και πόλις ορθοδίκαιοι. διάγοντες governs γήν και πόλιν, as in Isoc. p. 35, διάγειν πόλεις έν ομονοία. Comp. Demosth. p. 255. It is more generally absolute, = διάγοντες βίον. But Paley may be right in saying “accusativus

« PrécédentContinuer »