Images de page
PDF
ePub
[ocr errors]

στρ. γ'.

957

πρέψετε πάντως διάγοντες. ΧΟ. χαίρετε χαίρετ' εν αισιμίαισι πλούτου

χαίρετ' αστικός λεως, ίκταρ ήμενοι Διός, bar, 950 Vικ εκ. κι ας παρθένου φίλας φίλοι σωφρονούντες εν χρόνω.

Παλλάδος δ' υπό πτερούς όντας άζεται πατήρ. kos βίου
111:
ιοο5. Αθ. χαίρετε χύμείς προτέραν δ' εμε χρη

στείχειν θαλάμους αποδείξουσαν.
προς φως ιερόν, τώνδε προπόμπων,
ίτε, και σφαγίων τωνδ' υπό σεμνών
κατά γης σύμεναι, το μέν ατηρών Gead (άτα)
χώρας κατέχειν, το δε κερδαλέον

πέμπειν πόλεως επί νίκη.
υμείς δ' ηγείσθε, πολισσούχοι
παίδες Κραναού, ταϊσδε μετοίκους

ein 8 ayatov a tiendly gratitude for the food gifts. αγαθή διάνοια πολίταις.

100$.

960

[ocr errors]

965

γην pendet a participio τιμώντες, vel a 952. υπό πτεροΐs. This was actually simili subaudito, quali φυλάσσοντες.”- the case, for the Theatre was built imπάντως Bothe, for πάντες, which is tame: mediately under the Acropolis, where the Venet. ΜS. has πάντως.

was Pallas' statue. 949. αισιμίαις, «blessings,” for αίσι- 957. προτέραν στείχειν, « to lead the μα = αγαθά, (Εtym. Mag.)

way.” Herm. thinks that it means “I 950. ίκταρ-Διός, Herm. " «Intelli- must first go," and not“I must go first.genda sunt hæc verba de præstantiâ He says, “Non præit in pompå Minerva, et virtute.” Plato, in Philebo, p. 16. ut Müllero visum est, sed abit de scenâ οι παλαιοί κρείττονες ημών και εγγυτέρω ante pompam." But if this were the θεών οικούντες : and Esch. fragm. Niob. Case, why should Pallas say χρή στείοι θεών αγχίσποροι, οι Ζηνός εγγύς. χειν αποδείξουσαν θαλάμους ? Το whom 951. σωφρονούντες εν χρόνως

was she to shew their chambers, if not prudent ;” Ηerm. reads παρθένου φίλας to the Furies ? ? φίλοις ευφρονούντες εν χρόνω, alluding to 960. υπό, « under the propitiating v. 946, εύφρονες αεί, &c. «You that influence.” are at length (év xpóvw) kindly disposed 962. κατέχειν, “Remember, be caretowards us, the friends of your friendly ful, to avert.” Goddess." It must be confessed that 965. Κραναού. See Mitchell this is probable.

Arist. Acharn. 75, ώ Κραναά πόλις.

ever

on

u.l. Enos

[ocr errors][ocr errors]

975

ΧΟ. χαίρετε, χαίρετε δ' αύθις, επανδιπλoίζω, αντ. γ.

πάντες οι κατα πτόλιν, δαίμονές τε και βροτοί, Παλλάδος πόλιν νέμοντες μετοικίαν δ' εμήν 972

ευ σέβοντες, ούτι μέμψεσθε συμφορας βίου.
Αθ. αινώ τε μύθους τωνδε των κατευγμάτων,

πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων
εις τους ένερθε και κάτω χθονός τόπους,
ξυν προσπόλοισιν, αϊτε φρουρούσιν, βρέτας.
τούμoν δικαίως. όμμα γαρ πάσης χθονός
θησηδoς εξίκοιτ' άν, ευκλεής λόχος
παίδων, γυναικών, και στόλος πρεσβυτίδων
φοινικοβάπτοις ένδυτοίς εσθήμασι.
τιμάτε, και το φέγγος ορμάσθω πυρός,

όπως αν εύφρων ήδ' ομιλία χθονός
to men .

το λοιπόν ενάνδροισι συμφοραίς πρέπη.

[ocr errors]
[ocr errors]

980

« v.l. neopârt

Ιοβο.

985

properous

ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ.

βατε δόμη, μεγάλαι φιλότιμοι

στρ. α'.

973. ούτι-βίου. Rightly translated by Paley, “Ye shall have no cause to be dissatisfied with the circumstances of life.”

977. εις τους ένερθε-τόπους. The cave at Colonus, which was called χάλκεος ούδος, was supposed to lead to the infernal regions.

979. δικαίως, “duly.”

981. Between this and the following line Herm. thinks that several verses have been lost, in which Pallas changes the name of the Furies from 'Epívves to Ευμενίδες. This he gathers from Harpocrat. in v. Ευμεν., and from the author of the argument to this play. It is however by no means certain; nor was it necessary for Æsch. to men

tion the name Ευμενίδες. See Introd. 88 43, 44.

982. Paley says “Vertendum, iis quce tinctas rubro colore vestes induto sunt, ut prior dativus pendeat a ombros et λόχος, “comitatus iis,' &c. This seems harsh. I would either read φοινικόβαπτος with Turneb., or ένδυτών, agreeing with πρεσβυτίδων.-Ένδυτος, not simply clad,” but “adorned." Εur. Ιph. Aul. 1079, Ion, 231.

986. Herm. was the first who saw that this song ought to be divided into Stroph. and Antistr. It is one of those irregular Anapæstic systems, which, as he describes (De Metris, $ 374), do not conform themselves to the strict rules of Cæsura, Synaphea, v. Paroemiacus, add añades

[ocr errors]

beuws

[ocr errors]

στρ. β'.

Νυκτός παίδες, υπ' εύφρονι πομπά,

(ευφαμείτε δε, χωρίται,)
γας υπό κεύθεσιν ώγυγίοισι, τα για ένα διάκειο
τιμαϊς και θυσίαις περίσεπται, αισιν νται πυρι - 990 σετ τοις
(ευφαμείτε δε πανδαμι,)

kul
ίλαοι και ταδ' ευθύφρονες γα
δεύρ' ίτε, Σεμναι, [συν] πυριδάπτω α. τα
λαμπάδι τερπόμεναι καθ' οδόν. Η
όλολύξατε νύν επι μολπαϊς. ομο, !
σπονδαι δ' εισόπιν ενδάδες των ωδές αντ. β'.
Παλλάδος αστοίς·Ζευς ο πανόπτας
ούτω μοίρα τε συγκατέβα.
όλολύξατε νύν επί μολπαϊς.

995

[ocr errors]

nor =

&c.-βατε δόμη, Herm. Mill. Well. for the MSS. βατεν δόμφ. βατε δ' όμως, Paley. Qu. βατε δόμον ?

987. I do not hesitate to omit átaides as an interpolation here. It not only breaks up the metre, but cannot be satisfactorily explained. For άπαιδες παίδες cannot mean “Virgins,

“grandævæ,” as Herm. says. It could only have a similar sense to πόλις άπολις, πατήρ απάτερ, &c. - Εύφρονι Dind. for ευθύφρονι. πομπά-ευφαμείτε. -For the hiatus see Herm. de Metris, § 364.

988. χωρίται, Herm. for χωρείτε. 989. ώγυγίοισι, « tenebricosis,” Pal.

990. If άπαιδες in the Strophe is an interpolation, much more are the words τύχα τε here after περίσεπται, for they are utterly unintelligible, and clearly inserted by some copyist who found άπαιδες erroneously written in v. 987,

and wished to make the metre cor-
respond.

992. ίλαοι, «Mensura vocis ίλαος
auctoritatem habet in Homerica Κλαμαι
et Κλάσκομαι. Ubicunque longa est
prior syllaba, id fit per duplicationem
literæ 1," Pal. The MSS. read this
verse Κλαοι δε και ευθύφρονες γα.

993. [σύν] πυριδάπτω, Herm. for the metre's sake-or we might insert the article. The verse is a parcemiac in the MSS., which seem faulty throughout this Chorus.

995. επι μολπαϊς, with songs,” New Cratyl. p. 226.

996. The MSS. have σπονδαι δ' ες το παν ενδάδες οίκων, of which no good interpretation can be given. I adopt Linwood's excellent emendation.

998. συγκατέβα, descended as an auxiliary,” properly “into the arena." Choeph. 446. 714.

[merged small][graphic][graphic]

R. CLAY, PRINTER, BREAD STREET HILL. BEDFORD STREET, STRAND, LONDON, W.C.

March, 1882.

MACMILLAN & Co.'s CATALOGUE of Works in the Depart

ments of History, Biography, Travels, Critical and Literary Essays, Politics, Political and Social Economy, Law, etc.; and Works connected with Language.

HISTORY, BIOGRAPHY, TRAVELS, &c.

[ocr errors]

219.

ADDISON.-ESSAYS OF JOSEPH ADDISON. Chosen and edited by JOHN

RICHARD GREEN, M.A., LL.D., Honorary Fellow of Jesus College, Oxford.

18mo. 45. 6d. (Golden Treasury Series.) ALBEMARLE.-FIFTY YEARS OF MY LIFE. By GEORGE THOMAS,

Earl of Albemarle. With Steel Portrait of the First Earl of Albemarle, engraved

by JEENS. Third and Cheaper Edition. Crown 8vo. ALFRED THE GREAT.-By THOMAS HUGHES, Q.C. Crown 8vo. 68.

(Biographical Series.) ANDERSON.-MANDALAY TO MOMIEN; a Narrative of the Two

Expeditions to Western China, of 1868 and 1875, under Colonel E. B. Sladen and Colonel Horace Browne. By Dr. ANDERSON, F.R.S.E., Medical and Scientific Officer to the Expeditions. With numerous Maps and Illustrations.

8vo. APPLETON.-Works by T. G. APPLETON:A NILE JOURNAL. Illustrated by Eugene Benson. Crown 8vo. 6s.

SYRIAN SUNSHINE. Crown 8vo. 6s. ARNOLD (M.)-ESSAYS IN CRITICISM. By MATTHEW ARNOLD. New

Edition, Revised and Enlarged. Crown 8vo. gs. ARNOLD (W. T.)—THE ROMAN SYSTEM OF PROVINCIAL AD.

MINISTRATION TO THE ACCESSION OF CONSTANTINE THE GREAT. Being the Arnold Prize Essay for 1879. By W. T. ARNOLD, B.A.

Crown 8vo. ART.-THE YEAR'S ART: A concise Epitome of all Matters relating to the

Arts of Painting, Sculpture, and Architecture, which have occurred during the Year 1880, together with Information respecting the Events of the Year 1881.

Coinpiled by Marcus B. Huish. Crown 8vo. THE SAME, 1879-1880. Crown 8vo. ATKINSON.-AN ART TOUR TO NORTHERN CAPITALS OF

6s.

EUROPE, including Descriptions of the Towns, the Museums, and other Art
Treasures of Copenhagen, Christiana, Stockholm, Abo, Helsingfors, Wiborg, St.
Petersburg, Moscow, and Kief. By J. BEAVINGTON ATKINSON. 8vo.
3. 82, 5,000.

25. 6.

25. 6d.

12.

« PrécédentContinuer »