Images de page
PDF
ePub

45

50

αργήτι μαλλο τήδε γαρ τρανώς έρω.
πρόσθεν δε τανδρος τούδε θαυμαστός λόχος
εύδει γυναικών έν θρόνοισιν ήμενος.
ούτοι γυναίκας, αλλά Γοργόνας λέγω
ουδ' αύτε Γοργείοισιν εικάσω τύποις
είδόν ποτ' ήδη Φινέας γεγραμμένας
δείπνον φερούσας άπτεροί γε μην ιδείν
αυται, μέλαιναι δ' ες το παν βδελύκτροποι συνολικοθε
ρέγκουσι δ' ού πλαστοίσι φυσιάμασιν
εκ δ' όμμάτων λείβουσι δυσφιλή λίβα
και κόσμος ούτε προς θεών αγάλματα
φέρειν δίκαιος, ούτ' ες ανθρώπων στέγας.
το φύλον ουκ όπωπα τήσδ' ομιλίας,
ουδ' ήτις αλα τούτ' έπεύχεται γένος

a nosions sheum P.

55

80 particularly on the size of the fillet. . But it is scarcely probable that Æschylus wrote μεγίστω. The old emendation, Anvel uèv oids, does not help us; nor is Hermann's strange compound, MEYLOTOσοφρόνως, justifed by μεγιστότιμος in Suppl. 679. I would suggest to the reader λήγει μεν ες το σώφρον εξεστεμμένον.

45. τήδε ερώ. “For on this point I can speak clearly." She has no doubt about the suppliant, but as to what creatures those may be who are sleeping round him, she is at fault. dpw, "I can speak, I am in a condition to speak :” the future seems occasionally to have this potential sense, as eindow, v. 49, “I can liken them.”

49. Comp. Prom. V. 799, Choeph. 1045.

50. είδονγεγραμμένας. This was, . probably, some well-known picture at Athens. Of course it was unnecessary to mention the “Αρπυιαι by name, as the audience would instantly recognise

the allusion in Φίνεως δείπνν.-Comp. Milton's “Harpy-footed Furies.”

51. φερούσας, “plundering,” as in άγω και φέρω.-άπτεροι, they are πτεροφόροι in Eurip. Orest. 311.-γε μήν: “ tamen.” The ellipse is και τοιαύται και εισίν αίδε· άπτεροί γε μην, « and such would these be, were it not that," &c.

53. ου πλαστοίσι, “unapproachable” on account of the virus.

Elmsl. on Med. 149 says this word should be written πλατος, (as in πλάτις, uxor.) But surely πελαστός, πλαστος, may come from πελάζω, 88 θαυμαστός from θαυμάζω, στεγαστος, ασφαδαστος, &ο. Comp. Blomf. on Pr. V. 741.

54. λίβα, scil. αίματος: comp. Choeph. 1055, και όμμάτων στάζουσιν αίμα δυσφιλές.

57, το φύλον-πόνων. “I have not discovered the tribe to which this company belongs; nor what land can aver, that nurturing such a brood with impunity, it is not subsequently brought to mourn its disasters.” πόνων as Prom.

60

τρέφουσ' ανατί μη μεταστένειν πόνων. Βια. πόνου
τάντεύθεν ήδη τωνδε δεσπότη δόμων
αυτή μελέσθω, Λοξία μεγασθενεί.
ιατρόμαντις δ' έστι και τερασκόπος,
και τoίσιν άλλοις δωμάτων καθάρσιος.

ΑΠΟΛΛΩΝ.

65

ούτοι προδώσω δια τέλους δέ σοι φύλαξ
εγγύς παρεστως, και πρόσω γ αποστατών,
εχθροίσι τοις σοις ου γενήσομαι πέπων.
και νυν αλoύσας τάσδε τας μάργους ορας πλά
ύπνω πεσούσαι δ' αι κατάπτυστοι κόραι,

[ocr errors]

V. 405, στένω σε τας ουλομένας τύχας. Comp. Eur. Hec. 1256, Jelf, Gr. Gr. § 488, for the construction. Herm. and Pal. read móvov, " to repent of its pains;" but the sense is much the same.

59. ανατί. The following rules respecting Adverbs derived from the Dative Sing. of Nouns may be deduced from Blomfield's Gloss. on Pr. V. 216. 1. When the dative ends in ŋ, or el,

the adverbial termination is el. Εααmples: αυτοβοεί from βοή (written

Boei before the invention of the letters

η and ω), αυτοετεί from έτει, παμπληθεί, &c. 2. When the dative ends in y, the ad

verbial termination is i. Examples: ανατος, ανατώ (ανατοί),

ανατί: πανομιλί, &c. All these Adverbs were, in fact, originally Datives, and should be translated with a dative sign; as travonul, "with all the people;” ανατί, with impunity,” &c. The old termination or is retained in some instances, all of them substantives, οίκοι, πέδοι, αρμοί, ένδοι. (For αρμοί, dat. from αρμός, “junctura,” is literally “αι

the juncture," when the past time joins the present—i. e. "just now, lately.") ενδοι comes from an old nom. ένδον– “ the interior.” In the case of adjectives, the o is invariably dropt, and thus the termination becomes i.

63. τoίσιν άλλοις. « Ergo εαυτό etiam." Pal.

64. δια τέλους: Ηesych. δια παντός:penitus, « throughout.”

65. και πρόσω γ Blomf. for και πρόσω δ. « Conjunctiones istas (και-δε) in eodem sententiæ membro haud credo occurrere apud istius ævi scriptores nisi per librariorum errorem." Porson on Eur. Orest. 614. Comp. Blomf. Not. Pr. V. 1018. We might read πρόσωθ' here with Wakefield. See note on v. 287. Paley retains και πρόσω δ'.

68. πεσούσαι, nomin. pendens, as vv. 95, 100, 455. It appears to be an instance of that species of Anacoluthon, not uncommon in Thucydides, where the writer begins a sentence with one construction, and then diverges into parenthetical clauses; so that he forgets or finds it inconvenient to return.

[graphic]

70

75

Νυκτός παλαιαι παίδες, αις ου μίγνυται
θεών τις, ουδ' άνθρωπος, ουδέ θήρ ποτε
κακών δ' έκατι κάγένοντ' έπει κακόν
σκότον νέμονται, Τάρταρόν θ υπό χθονός,
μισήματανδρών και θεών Όλυμπίων.
όμως δε φεύγε, μηδέ μαλθακός γένη cooth

έλωσι γάρ σε και δι' ήπείρου μακράς, 3.4.βεβώτ' ανά: [βιβώνταν αεί την πλανοστιβη χθόνα,

υπέρ τε πόντον, και περιρρύτας πόλεις. και το στυ και μη πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος

πόνον μολών δέ Παλλάδος ποτί πτόλιν,
ίζου παλαιόν άγκαθεν λαβών βρέτας
κακεί δικαστές τωνδε και θελκτηρίους καδένα
μύθους έχοντες, μηχανάς ευρήσομεν,
ώστ' ες το παν σε τώνδ' απαλλάξαι πόνων
και γαρ κτανείν σ' έπεισα μητρώον δέμας.

80

Here Æsch., after the first line, falls
into a description of the Furies, which
extends itself so far that he cannot
return to his original construction.

69. Νυκτός, Valck., who rightly con
siders ypasai a gloss.

72. Τάρταρόν θ' -τε epexegetic "namely Tartarus.”

75. και = « etiam.” Pal.

76. βιβώνταν αεί. This is the MSS. reading (except βιβώντfor βεβώντ), and I certainly think it better than Hermann's βιβώντάν' αεί την πλ., making åva a preposition, separated from its case : or than Paley's dvarl, which is tame and unnatural. "Ay with the present partic. gives the sense of « ready, likely to.” Here έλώσί σε βιβώνταν βιβαίης αν, ει σ' ελαύνοιεν. Comp. Soph. Ed. Col. 761, ώ πάντα τολμών κάπό παντός αν φέρων Λόγου

δικαίου μηχάνημα ποικίλον. Here ay φέρων = θς φέρoις αν, who are likely to take.” See for other examples Matth. Gr. Gr. § 598 b.

77. πόλεις-« islands :” for the sea is to an island what its walls are to a city. Ion, 1583, Κυκλάδας νησαίας πόλεις.

78. βουκολούμενος, literally grazing on,” as αιπολούμεναι, ν. 187: hence "brooding over.” See Peile on Agam. 650, έβουκολούμεν φροντίσιν νέον πάθος: and comp. Theoc. Id. xi. 80. In these passages the notion of “soothing” is prominent. So Shakesp. As you like it, iv. 3, Chewing the food of sweet and bitter fancy."

79. ποτί πτόλιν, a Homeric form.

84. έπεισα. The stress falls on this word, as Linwood rightly observes, otherwise we should expect εγώ. Trans

85

capable

ΟΡΕΣΤΗΣ.
άναξ "Απoλλoν, οίσθα μεν το μη 'δικείν
επει δ' επίστα, και το μη μελεϊν μάθε.

σθένος δε ποιείν εν φερέγγυον το σόν. ΑΠ. μέμνησο, μη φόβος σε νικάτω φρένας.

συ δ', αυτάδελφον αίμα και κοινού πατρός,
Ερμη, φύλασσε, κάρτα δ' ών επώνυμος
πομπαίος ίσθι, τόνδε ποιμαίνων εμόν
ικέτην. σέβει τοι Ζεύς τόδ' εκνόμων σέβας,
ορμώμενον βροτοίσιν ευπόμπα τύχη.

[merged small][ocr errors]

ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑΣ ΕΙΔΩΛΟΝ. εύδοιτ' άν, ωή, και καθευδουσών τί δεί και σε όλους και μια

woule sleep would you thouse

sleejurs? itu seormed out!', εγω δ' υφ' υμών ώδ' αποτιμασμένη the rad nedor lose this te froad άλλοισιν εν νεκροίσιν, ως μέν έκτανον (κωδ.

μπισκε

( the shade in

down are

late, “Non per te ipsum, sed alio (me) suadente interfecisti matrem."

85, 86. The sense of these lines is, “Since you know what justice is, exercise it in my case without any neglect or remissness : for your power is competent to serve me.”—Join toleiv .

90. επώνυμος, « true to your name,opposite to ψευδώνυμος. Sept. c. Τh. 8, Ζεύς άλεξητήριος 'Επώνυμος γένοιτο. Choeph.288, μήτηρ ουδαμώς επώνυμον φρόνημα πεταμένη, whose temper is inconsistent with the name of Mother."

92. εκνόμων, Herm., for the MSS. εκ νόμων. He says έκνόμων παρανόμων, and therefore ικετών (comp. προστρόπαιος): Zeus hath respect to the sanctity of the outlaw, sped on to mortals by the escort of fair fortune.” But I doubt whether we should not read έννομον : it is more natural to refer

σέβας to the Protector Hermes, than to
the protected ikétai, as the next line,
93, clearly points to Hermes' office :
“Zeus respects this lawful privilege of
thine, proceeding to mortals with the
blessing of good speed.”

95. εγώ-απητιμασμένη. This is not
exactly a nomin. pendens. For the
words ως μέν έκτανον tο εκλείπεται are
partly parenthetical; and the apod.
αισχρώς αλώμαι applies equally to both
the other two clauses of the sentence.
Translate, “In this wise am. I utterly
neglected by you; whilst amongst the
rest of the Departed—that I was a
murderess is a reproach that forsakes
me not even in the grave--for in dis-
grace do I wander.”

The word de serves to connect the parenth. with the main sentence.

.

[graphic]
[ocr errors]

throat

And shame I wonder you. I

thatı όνειδος έν φθιτοίσιν ουκ εκλείπεται,ται

bear a littler blame at , Η αισχρώς δ' αλώμαι" πρoύννέπω δ' υμίν, ότι θα μας και

and harring suffered as I έχω μεγίστην αιτίαν κείνων ύπο και τα με το παθούσα δ' ούτω δεινά πρός των φιλτάτων,1100 , ουδείς υπέρ μου δαιμόνων μηνίεται, και να το

κατασφαγείσης προς χερών μητροκτόνων» και να αβει ο όρο δρα δε πληγάς τάσδε καρδία σέθεν, . .. με το

εύδουσα γαρ φρών όμμασιν λαμπρύνεται το κείμενα έν ημέρα δε μοίρ' απροσκόπος βροτών. ο Ι

the fabe χοάς τ' αοίνους, νηφάλια μειλίγματα

banquete holy big right on έθυον, ώραν ουδενός κοινήν θεών. Η ώρα το α. σ. και πάντα ταύτα λαξ ορώ πατούμενα στο Ε.

β ο δ' εξαλύξας οϊχεται νεβρου δίκην, και θα κατα

hauds And Cook light ture to w or it own. But in the scrutin

of mortals is such an he

have

lofted of my offering

Griekenlibations, the di tapp

μ' έκα, μια σκε τα «α
tals to foresee.”_Vv. 104, 105, convey
a general statement.

105. απροσκόπος, active; απρόσκοπος,
pass. “Destiny is unforeseen of mor-
tals ;” the sense is unaltered. Comp.
Choeph. 285, λαμπρόν εν σκότωφ νωμώντ'
oppúv, and Shelley, Marianne's Dream :

100. παθούσα-μηνίεται. Τhis Anacoluthon was probably occasioned by the fact, that there was no single verb which Æschylus could make agree with εγώ παθούσα expressing, “I am not avenged by the wrath of any Deity;" he was therefore obliged to change the construction.

103. The common way of reading this line is, όρα δε πληγάς τάσδε καρδίας σέθεν. « Be conscious of these reproaches with which I sting your heart.” But πληγάς καρδίας will scarcely bear this sense. It is better to suppose that Clytemnestra points to her own still gaping wounds. I have adopted Pauw's reading, δρα-καρδία σέθεν, which harmonizes better with the following verses, “Your hearts, I know, see these wounds of mine, FOR in sleep the mind's eye brightens; in daylight 'tis not the province of mor

“A pale dream came to a lady fair,
And said, A boon, a boon, I pray!

I know the secrets of the air,
And things are lost in the glare of day

Which I can make the sleeping see,
If they will put their trust in me."

106. των εμών-sub. δωρεών or θυσιών.

107. νηφάλια (νήφω), prop. “ sober, abstemious,” hence "pure, unmixed with wine.” See Introd. 8 46.

109. ώραν, “ Insolentior Accusativus,” Paley := καθ' ώραν. So Acharn. 23, dωρίαν ήκοντες = κατ' αωρίαν. Comp. Elmsley on Bacch. 722.

« PrécédentContinuer »