Images de page
PDF
ePub

reu, and right ausils from the ruids? και ταυτα κούφως εκ μέσων άρκυστάτων η ι ι ι

away wrying his face with amel και ώρoυσεν, υμίν εγκατιλλώψας μέγα. τεει η Liii. ακούσαθ ως έλεξα της έμής περί ως το κατά το

for my very soul was . ψυχής φρονήσατ', ώ κατά χθονός θεαί. ι τ 115 cί.......

οι. Με βία δεν .. (οι όναρ γαρ υμάς νυν Κλυταιμνήστρα καλώ.ία ο λα) οι γο.

ΧΟΡΟΣ.

(Μυγμός.)
ΚΛ. μυζοιτ' άν, ανήρ δ' οΐχεται φεύγων πρόσω"
φίλοις γάρ εισιν ουκ έμοις πρoσίκτορες.

ΧΟ. (Μυγμός.)
ΚΛ. άγαν υπνώσσεις, κου κατοικτίζεις πάθος.
φονεύς δ' 'Ορέστης τήσδε μητρος οϊχεται.

ΧΟ. (Ωγμός.)
ΚΛ. ώζεις και υπνώσσεις και ουκ αναστήσει τάχος ;

120

Ella

112 και ταύτα, Lat. “idque” – (« and that too” liter.); hence, “Aye, he hath bounded even from the very centre of the toils,” &c.

113. The proper sense of txos is “squinting:” εγκατιλλώψας = χλευάσας; what Shakspere calls“ 'contemning with mowes,” Cymbel. i. 7.

114. ακούσαθ' ώς-ψυχής. Translate, “Hear how I have pleaded to you as if for my life.” “Respicitur notissima locutio περί ψυχής αγών,Paley. Comp. Phon. 1333; Orest. 847. “De capitali meo periculo loquor," Herm.

115. φρονήσατε, “Recipite mentes,” 1.e. “Be yourselves,” as φρονούσα, ν. 941, is “Restored to your senses.”

116. όναρ. Not the nomin., which is more usual in Homer than Attic writers ; but = κατ' όναρ, “m a dream :”

a sort of adverbial usage : ýtap is often
found thus, and όναρ και ύπαρ, “sleeping
and waking.” Observe that the κατά
is never expressed. Comp. v. 126.

118. φίλοις γαρ-πρoσίκτορες. Ηerm.
reads φίλοις γάρ εισιν, ουκ εμοί, πρoσίκ-
Topes : “my relations (i.c. Orestes) have
found protectors; I have not.” If the
MS. reading be retained, translate,
There are patrons to harbour those
who have now become dear to their
patrons, no longer dear (as by birth
Orestes naturally was) to me.” φίλος =
“dear-ling, darling.” The plurals are
used because the matter is darkly
hinted at, not openly expressed, as in
Choeph. 35.-πρoσίκτωρ applied to the
protecting God, as αφίκτωρ, Suppl. 1,
Έκτωρ, 479, applied to the suppliant,
Εum. 433. The word προστρόπαιος has
the same double sense.

125

τί σοι πέπρακται πράγμα πλην τεύχειν κακά και

ΧΟ. (Ωγμός.)
ΚΛ. ύπνος πόνος τε, κύριοι ξυνωμόται,
δεινης δρακαίνης εξεκήραναν μένος.

ΧΟ. (Μυγμός διπλούς, οξύς.)
λάβε, λάβε, λάβε, λάβε, φράζου.
ΚΛ. όναρ διώκεις θηρα, κλαγγαίνεις δ' άπερ φως σας.

κύων μέριμναν ούποτ' εκλιπών πόνου.
τί δρας και ανίστω, μή σε νικάτω πόνος,
μηδ' αγνοήσης πημα μαλθαχθείσ' ύπνω.
άλγησον ήπαρ ενδίκοις ονείδεσιν

τοις σώφροσιν γαρ αντίκεντρα γίγνεται. gale of gorg

συ δ' αιματηρόν πνευμ' επουρίσασα τω, Γ. woke, ει (ά) ατμω κατισχναίνουσα, νηδύος πυρί, κονίζει

έπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν.

your loss

130

ΧΟΡΑΓΟΣ.

135

έγειρ', έγειρε και συ τήνδ', εγώ δε σε.
εύδεις και ανίστω, κάπολακτίσασ' ύπνον,
ιδώμεθ' εί τι τούδε φροιμίου ματα. ι Πειο οι.

99

122. τί σοι-κακά; «What have you ever accomplished, except it be to work mischief?” This may be either a reproach in general terms against the Furies' office, or it may mean, "and therefore you should show your talents now, against Orestes.” So the Schol. τί ούν μέλλεις το σόν ανύειν ;

124. έξεκήραναν, “sapped,” lit. “disheartened,” fr. κηρ.-κύριοι ξυνωμόται, “puissant confederates."

125. φράζου, « take heed.” For the reading of this verse, see Intr. 87, note.

127. μέριμναν πόνου, “his careful toil.” ”

130. ονείδεσιν, sub. εμοίς, which is omitted because the next line generalizes the particular case.

131. αντίκεντρα, “keen as a scourge, as αντίπαις, “weak as a child.”

132. το for τούτω, “ against him” (Orestes). Hermann's alterations seem unnecessary here.

135. It is chiefly on this verse that Blomfield founds his strange theory, that the Chorus consisted of only three Furies. (Præfat. ad Persas, p. 20.) But See ν. 555.

137. ιδώμεθ', Anacoluthon after απολακτίσασα. It is not easy to make out

2

[ocr errors]

3.

3.

4?

στρ. β'.

1 XO. ιού, ιού, πόπαξ. επάθομεν, φίλαι

στρ.

α.
ή πολλά δη παθούσα και μάταν εγώ-
επάθομεν πάθος δυσαχές, ώ πόποι, ι- πωλία 140

άφερτον κακόν.
εξ αρκύων πέπτωκεν, οϊχεται δ' ο θήρ.

ύπνα κρατηθείσ' άγραν ώλεσα. 4.

ιω, παί Διός, επίκλoπος πέλει. Gekos αντ. α. νέος δε γραίας δαίμονας καθιππάσω,

145 τον ικέταν σέβων, άθεον άνδρα και

τοκεύσιν πικρόν. 6. τον μητραλοίαν δ' εξέκλεψας ών θεός.

τί τώνδ' έρεί τις δικαίως έχειν ;

εμοί δ' όνειδος εξ όνειράτων μολον 7 έτυψεν δίκαν διφρηλάτου

151 μεσολαβεί κέντρων

υπό φρένας, υπό λοβόν. πάρεστι μαστίκτορος δαΐου δαμίου

βαρύ, το περίβαρυ κρύος έχειν. art 155 the precise meaning of this verse. 152. μεσολαβεί, “ grasped midway," Schutz applies φροιμίου to the recent and therefore more firmly. Vision: Paley, to the coming Song. 153. λοβών, “jecinoris para ultimaMay it not have a more extended sense,

fibra.” Blomf. Gloss. Pr. V. 504. Transand

“this beginning of our late, “ To my heart, to my liver, penelabours” generally ? ? “Let

trates the severe, the too severe torture, whether the fore-part of our labour inflicted as 'twere by a cruel public is to fall to the ground,” i.e. the chase executioner, so that I feel it;" the of Orestes that we have already gone allusion is to the taunts of Clytemthrough.

nestra. Comp. v. 130. 138. These verses are called κομ- 154. dáïos in Tragedy has two senses: Matikd—not sung by the whole Chorus, 1, “miserable;" 2, "cruel, hostile.” but by separate Furies, who come on The former is Attic, and always the stage σποράδην, « dispersedly.” In- δάϊος : the latter generally δήϊος (δηος, trod. 8 7, 9. The metre is chiefly Choeph. 628). Aĝos means “knowing, Dochmiac, with Senarii interspersed. crafty.”

145. καθιππάσω, “trampled down;” 155. čxelv not pleonastic, but very as we say, “to ride rough-shod over." emphatic; like the gladiatorial “Habet”

8.

[ocr errors]
[ocr errors]

see

[graphic]
[ocr errors]

τοιαύτα δρώσιν οι νεώτεροι θεοί, αντ. β'.
κρατούντες το παν δίκας πλέον

φονολιβή θρόμβον γιος, ομο,
περί πόδα, περί κάρα ( (Dind. pots full stop,

at ūdéor.)
πάρεστι γας ομφαλόν προσδρακείν αιμάτων

βλοσυρόν αρόμενον άγος έχειν. Κεις » ζει

at raga and not

160

[ocr errors]

στρ. γ'.

165

έφεστίω δε, μάντις ών, μιάσματα
μυχόν έχρανας αυτόσσυτος, αυτόκλητος,

παρά νόμον θεών βρότεα μεν τίων, Mom, Vinch, 515-5

παλαιγενείς δε Μοίρας φθίσας. Μοίρει πρίμοφοι μνήμονες είναι

Α.γε καμοί τε λυπρος, και τον ουκ εκλύσεται, αντ. γ.

υπό τε γαν φυγων ού ποτ' ελευθερούται
ποτιτρόπαιος ών δ' έτερον εν κάρα

μιάστορ' εξ εμου πάσεται.

14.

[ocr errors]

170

ΑΠ. έξω, κελεύω, τωνδε δωμάτων τάχος

χωρείτ', απαλλάσσεσθε μαντικών μυχών

in Latin : Comp. Agam. 352, Διός
πλαγαν έχουσιν, είπεϊν.

158. The order is, πάρεστι προσδρακεϊν
γας ομφαλόν αρόμενον φονολιβή θρόμβος
περί πόδα περί κάρα, βλοσυρόν άγος, έχειν.
« One may behold Earth's centre to
have contracted a stain of dripping,
coagulate gore from head to foot, a
terrible pollution of murder, which it
cannot but retain.” βλοσυρός, "torvus,”
more usually applied to a person.-
έχειν does not govern άγοs, which is
in apposition with Opóubov, but is used
as above, “ita ut habeat.Vv. 153,
159, are instances of what is called
"the Paracataloge” in Tragedy, on
which see Müller, Diss. p. 67 : a num-
ber of short syllables "extra metrum,”

uttered καταλογάδην, like prose, and
calculated to express strong passion,
excitement, anger, &c.

165. φθίσας, not « destroyed,” but
“having weakened the power of."
Comp. 697.

166. Here te and kal are not simply copulative, but mean “etsitamen.” “Me injuria afficit, illum tamen non liberabit,” Hermann.

λυπρος, with dat. So λυπηρός τοις ξυμμάχοις, Thucyd. i. 76; τοις εχθρούς, vi. 18; and in viii. 46 the correct reading must be, και βασιλεί εξειναι [άει] επί τους αυτή λυπηρους τους ετέρους επάγειν- not αυτού.

167. ουκ ελευθερούται, «He is not a whit the more set free."

169. μιάστορα = άλάστορα, “avenger

?

175

μη και λαβούσα πτηνόν άργηστην όφιν, constring

χρυσηλάτου θώμιγγος εξορμώμενον,
όλαστε άνης υπ' άλγους μέλαν' απανθρώπων αφρόν,

εμούσα θρόμβους ούς αφείλκυσας φόνου. do,
ούτοι δόμοισι τοισδε χρίμπτεσθαι πρέπει
αλλ' ου καρανιστήρες οφθαλμωρύχοι
δίκαι, σφαγαί τε, σπέρματός τ' αποφθορά
παίδων κακούται χλούνις, ήδ' άκρωνία,
λευσμός τε, και μύζουσιν οικτισμόν πολύν
υπό ράχιν παγέντες. αρ' ακούετε,
οίας εορτής έσταπόπτυστοι θεοίς
στέργηθρ' έχουσαι και πας δ' υφηγείται τρόπος
μορφής. λέοντος άντρον αιματορρόφου

180

of blood,” as Suppl. 637. εξ εμού, Scholef. “after me,” for the vulg. εκείνου, which violates the metre : έστιν δν, Herm. Either alteration makes good sense, but Scholefield is perhaps nearer the MSS.

172. όφιν. Ρrobably an arrow is thus called, from the peculiar way in which serpents dart or strike at their object of attack. - πτηνόν. Paley compares έγχη πτερωτά, Herc. Fur. 1101; πτερόεντες δϊστοι, Ηom. ; « alis adlapsa Sagitta,” Virg. - άργηστήν, « fashing,” prop. . white, glistening,” as αργής,

mutilation

or

τ' αποφθοραι, Παίδων τε χλούνις, ήδ'
άκρωνία κακού" Abortions, castration
of youths, and the acme of evil.” The
difficulty lies in our ignorance of the
true meanings of χλούνις and άκρωνία ; ;
two very different senses being given to
each: χλούνις is said to be “vis virilis”
« castratio,” άκρωνία either =

ακρω- 1
τηριασμός or άθροισμός. The word
χλούνης συς άγριος (II. ix. 539) is sub-
ject to the same doubt: but surely
"vigorous” would be the more natural
epithet of a wild boar.-καρανιστήρες.
Comp. Rhes. 817, καρανιστής μόρος.-
οφθαλμωρύχοι. Linwood for οφθαλμώ-
puxoi, the sense being active. The
Americans might translate

goug-
ing.”—evouds, a better reading than
λευσμόν.

183. στέργηθρα, “ appetite, fondness for,”—a rare sense of the word, which usually = φίλτρον. Cornp. Choeph. 233, Hippol. 255. Const. oίας εορτής στέργηθρ' έχουσαι εστέ απόπτυστοι θεοίς.--υφηγείται, suggests (interprets) this taste.”

&up. ν. 45.

177, 899. I have adopted the same reading of these lines as Müller and Paley. Transl. “But go ye, where are wrought punishments that sever the head, and dig out the eyes; where are massacres, where the vigour of youth is destroyed by castration; where is mutilation of the extremities and stoning; where impaled victims moan right piteously.” Hermann's reading and interpretation is also probable: σπέρματός

« PrécédentContinuer »