yek saaat saad ba vestandvach: یک ساعت سعد با مارک وستندواچ

Couverture
Naakojaa, Boutimar, 2012 - 110 pages

 در این مجموعهی شعر سعی کردهام به سمت تکثیر واقعیت حرکت کنم. این کارها به سمت تکثیر دالها حرکت میکنند، وجه دموکراتیک دارند و مخاطبمحورند. متن این کتاب فضاهای متفاوتی دارد؛ ممکن است نامهنگاری به نوام چامسکی، گزارش یک بازی فوتبال یا خاطرهنویسی باشد. در این شعرها سازههای متنی مختلفی به کار گرفته شدهاند، اما اینها نقطهی عزیمت کار است و اهمیتی ندارد. زبان، محیط یا فضای کار تلقی میشود، اما آنچه در کل کار مستقر است و از ویژگیهای کارهای من محسوب میشود، عدم قطعیت است. 

 

Table des matières

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7
Section 8
Section 14
Section 15
Section 16
Section 17
Section 18
Section 19
Section 20
Section 21

Section 9
Section 10
Section 11
Section 12
Section 13
Section 22
Section 23
Section 24
Section 25
Section 26

Expressions et termes fréquents

À propos de l'auteur (2012)

 علی قنبری از شاعران تجربهگرای دهه 70 است که گرایشهای پستمدرنیستیاش، او را در زمره شاعران متفاوتنویس قرار داده است. 


Informations bibliographiques