Erdélyország történetei' tára: egykoru 's magyar nyelven készitett törtenet-, iratok-, levelek-, országgyülési végzések- és törvenyczikkelyeböl

Couverture
Barra G. tulajdona, 1837

Ŕ l'intérieur du livre

Pages sélectionnées

Autres éditions - Tout afficher

Expressions et termes fréquents

Fréquemment cités

Page 138 - Transsylvaniáé, partium regni Hungáriáé dominus ét Siculorum comes etc, memóriáé commendamus tenoré praesentium significantes, quibus expedit universis, quod...
Page 66 - Hungariae clementer exaudita et admissti) praescriptos universos artículos modo praemisso nobis praesentatos, praesentibus literis nostris de verbo ad verbum inserí et inscribí fecimuS) eosdemque ac omnia et singula in eis contenta ratos, gratos et accepta habentes acceptavimuS) approbavimus, ratificavimus et confirmavimus.
Page 196 - Cibiniensi ex edicto nostro celebratis congregati, exhibuerunt nobis et praesentaverunt quosdam infrascriptos artículos, in eisdem comitiis paribus ipsorum votis et unanimi consensu conclusos.
Page 46 - Offerentes nos bénigne, quod praemissa omnia in omnibus punctis, clausulis. et articulis, tam nos ipsi observabimus, quam per alios, quorum interest, seu intererit observari faciemus.
Page 263 - Melly nyilván való nagy idegensége legyen penig az hatalmas győzhetetlen császárnak az Felséged' fejedelemségéhez, ez levelünkbe includált szerdár Szkender basának leveléből Felséged megértheti, * ki ellen hogy nekünk tovább való tusakodásunk és várakozásunk lehessen, ennyi hadaknak rajtunk való szörnyű pusztítása, és utolsó veszedelemtől való félelmünk nem szenvedi.
Page 232 - ... ut nos universos eos artículos, omniaque et singula in eisdem contenta, ratos gratos et accepta habentes, nostrum illis consensum benevolum, pariter et assensum praebere dignaremur.
Page 40 - Supplicantes nobis humilime : ut nos universos et singulos artículos , omniaque et singula in eisdem contenta ratos , gratos et accepta habentes nostrum consensum illis praebent.
Page 18 - Te kegyelmed készüljön, mert ígéretünk szerént küldjük te kegyelmedet Budára; mondja kegyelmed ott: rosszul vagyunk ugyan, de ha Isten meggyógyít, megyünk majd mű is Budára. Ez szavak után megfordulván nagy nehezen urunk, mondja azután ezt: - Vagy halva Székesfejérvárra, azhol élve koronánkat kaptuk. Ez szavak után elhallgata urunk, és nem sokára ezután halljuk vala mondani: - Uram, segíts! Uram, segíts!
Page 116 - Hungáriáé eidem annexarum ac incorporatarum, exaudita ét admissa, praescriptos universos ét singulos articulos nobis modo praemisso praesentatos, praesentibus...
Page 80 - ... exaudita et admissa. praescriptos universos et singulos artículos nobis modo praemisso praesentatos praesentibus literis nostris de verbo ad verbum, sine...

Informations bibliographiques